Toestemming echtgenote  nodig als aandelen zijn gecertificeerd?

Toestemming echtgenote nodig als aandelen zijn gecertificeerd?

Artikel 1:88 BW bepaalt dat een echtgenoot de toestemming van de andere echtgenoot moet hebben voor het aangaan van overeenkomsten die ertoe strekken dat hij zich, anders dan in de normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf, als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of ... Lees meer »

NMa past informatievoorziening aan naar aanleiding van rapport Ombudsman

NMa past informatievoorziening aan naar aanleiding van rapport Ombudsman

Op 29 september 2010 heeft de ombudsman een rapport uitgebracht waarin hij concludeert dat de NMa tekort is geschoten in de informatievoorziening over haar toezichthoudende taak. Het tijdig verwijzen naar een advocaat dient onderdeel te zijn van de informatievoorziening. Inmiddels heeft de NMa haar beleid ten aanzien van de informatieverstrekking ... Lees meer »

NMa richt zich direct tot raden van toezicht thuiszorginstellingen

NMa richt zich direct tot raden van toezicht thuiszorginstellingen

Op 27 oktober 2010 heeft de NMa bekendgemaakt dat zij de Raden van Toezicht in de thuiszorgsector zal gaan wijzen op hun verantwoordelijkheid bij het naleven van de mededingingsregels. De NMa stelt zich op het standpunt dat brede bekendheid met de mededingingsregels bij leidinggevenden het aantal concurrentiebeperkende gedragingen zal verminderen. Lees meer »

Het verschoningsrecht deels ingeperkt voor de ‘Cohen-advocaat’

Het verschoningsrecht deels ingeperkt voor de ‘Cohen-advocaat’

Het Hof van Justitie heeft onlangs (14 september jongstleden) een arrest gewezen waarin het verschoningsrecht in Europese mededingingskwesties wordt ingeperkt voor zover het gaat om de zogeheten ‘Cohen-advocaten’. De uitspraak heeft inmiddels veel reacties uitgelokt. Zo is de verwachting uitgesproken dat de redenering van het Hof niet alleen zijn weerslag ... Lees meer »

Verlenging en aanpassing Tijdelijke Kaderregeling  voor beperkte staatssteun

Verlenging en aanpassing Tijdelijke Kaderregeling voor beperkte staatssteun

De Europese Commissie is een consultatie gestart over de verlenging en aanpassing van de Tijdelijke Kaderregeling voor beperkte staatssteun. De nieuwe Tijdelijke Kaderregeling, die  moet ingaan op 1 januari 2011, zal strengere voorwaarden bevatten dan de huidige Tijdelijke Kaderregeling.  Met name dienen de steunmaatregelen gericht te zijn op investeringen die ... Lees meer »

Buitenlandse steun voor beroep woningcorporaties tegen staatssteunbeschikking

Buitenlandse steun voor beroep woningcorporaties tegen staatssteunbeschikking

Aedes, de branchevereniging van de Nederlandse woningcorporaties, heeft in Aedes-Magazine (20/2010)  bekend gemaakt dat het beroep dat 9 woningcorporaties (ondersteund door 124 andere woningcorporaties) hebben ingesteld tegen de beschikking van de Europese Commissie van 15 december 2009 inmiddels ook steun heeft gekregen uit het buitenland. Lees meer »

Rechterskeuze in uw algemene voorwaarden

Rechterskeuze in uw algemene voorwaarden

Onlangs heeft de Rechtbank Rotterdam (http://www.dzw.gr/68d7c) zich gebogen over een zaak tussen twee Nederlandse partijen, Maritime Logistics B.V. (hierna: ML) en DET Norske Veritas B.V. (hierna: DNV). DNV heeft gevorderd dat de Rechtbank Rotterdam zich onbevoegd zou verklaren, omdat de algemene voorwaarden van DNV de Noorse rechter hadden aangewezen als ... Lees meer »

Beroep ingesteld tegen de beschikking staatssteunregels woningcorporaties

Beroep ingesteld tegen de beschikking staatssteunregels woningcorporaties

Zowel de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) , de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) als 9 woningcorporaties (ondersteund door 124 andere woningcorporaties) hebben beroep ingesteld tegen de beschikking van de Europese Commissie van 15 december 2009 waarin is vastgesteld onder welke omstandigheden een woningcorporatie staatssteun mag ontvangen. Lees meer »

Naar boven scrollen