Raad van State: niet te snel oordelen over staatssteun!

Raad van State: niet te snel oordelen over staatssteun!

In een uitspraak van 13 februari 2013 heeft de Raad van State geoordeeld dat overheidsinstanties die subsidies verlenen niet te snel mogen concluderen dat aangevraagde subsidie als staatssteun is aan te merken. Het vereiste van zorgvuldige besluitvorming vereist volgens de Raad van State dat er eerst (informeel) contact wordt opgenomen met de Europese Commissie. De casus Ridderstee [...] Lees verder »

Zakendoen in Duitsland – Cultuurverschillen

Zakendoen in Duitsland – Cultuurverschillen

Hoewel Nederland en Duitsland aan elkaar grenzen en zij belangrijke handelspartners zijn, zijn er grote verschillen wat betreft zakelijke etiquette. In dit artikel worden de grootste verschillen en valkuilen toegelicht. Algemene omgangsnormen Tutoyeren is in Duitsland ongewoon. Uit respect en beleefdheid spreken Duitse zakenpartners elkaar altijd met ‘Sie’ (u) aan. Voor Nederlanders is het normaal om af [...] Lees verder »

Handel met Duitsland – Feiten en cijfers

Handel met Duitsland – Feiten en cijfers

De internationale handel tussen Duitsland en Nederland is vorig jaar opnieuw met ruim 4% gegroeid tot 157,6 miljard euro. Daarmee was Nederland, na Frankrijk, de belangrijkste handelspartner van Duitsland. Duitsland is de belangrijkste handelspartner van Nederland. Ongeveer 18% van de Nederlandse import en 24% van de Nederlandse export betreft Duitsland. Dit is niet vreemd gezien [...] Lees verder »

Een bedrijf beginnen in Duitsland – Rechtsvormen

Een bedrijf beginnen in Duitsland – Rechtsvormen

Net als in Nederland bestaan er in Duitsland verschillende rechtsvormen waaruit kan worden gekozen. Deze rechtsvormen zijn grofweg in drie categorieën onder te brengen. Zo bestaan er de ‘Einzelfirma’ (eenmanszaak), ‘Personengesellschaften’  (personenvennootschappen) en ‘Kapitalgesellschaften’ (kapitaalvennootschappen). De verschillende rechtsvormen worden in dit artikel kort toegelicht. ‘Einzelfirma’ (eenmanszaak) Een eenmanszaak ontstaat wanneer een particulier persoon een bedrijf opricht. De eigenaar [...] Lees verder »

Instapweigering door herverkoop stoelen komt voor rekening van de luchtvaartmaatschappij

Instapweigering door herverkoop stoelen komt voor rekening van de luchtvaartmaatschappij

Inmiddels geniet EG-verordening 261/2004 grote bekendheid bij eenieder die weleens in het vliegtuig is stapt en hierbij vertraging heeft opgelopen of wiens vlucht zelfs helemaal geannuleerd werd. Deze Verordening geeft passagiers onder omstandigheden recht op financiële compensatie. Sinds de inwerkingtreding zijn er vele onderdelen van deze Verordening nader uitgelegd en ingevuld door (Europese) rechtspraak. Op [...] Lees verder »

De SDE+ 2013 regeling, op naar een duurzaam 2020

De SDE+ 2013 regeling, op naar een duurzaam 2020

De overheid heeft een subsidietraject ingericht om in 2020 aan haar doelstelling te kunnen voldoen dat 16% van de opgewekte energie in Nederland duurzaam is. Deze subsidie werd onder de MEP enkel verleend voor duurzaam opgewerkte elektriciteit. Inmiddels komen onder de SDE+ 2013 ook duurzaam opgewekt gas en warmte voor subsidiëring in aanmerking. Duurzaamheid en [...] Lees verder »

Is de beste prijs garantie op boekingssites mededingingsrechtproof?

Is de beste prijs garantie op boekingssites mededingingsrechtproof?

De Consumentenbond heeft vorig jaar de NMa opgeroepen onderzoek te doen naar online prijzen van hotels bij boekingssites. Uit een onderzoek van de Consumentenbond bleek namelijk dat bijvoorbeeld de prijzen van 5 verschillende hotels in Amsterdam in 83% van de gevallen (praktisch) gelijk waren. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de meeste boekingssites een zogenaamde prijspariteitsclausule [...] Lees verder »

Wetswijziging Duitse executieprocedure Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering –  De sprong van de 19de naar de21ste Eeuw

Wetswijziging Duitse executieprocedure Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering – De sprong van de 19de naar de21ste Eeuw

Voor het eerst sinds de inwerkingtreding van het Duitse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in 1879, is de structuur van de executieprocedure fundamenteel gewijzigd. Per 1 januari 2013 heeft de schuldeiser volgens het Duitse recht meer rechten om eerder aan informatie over de schuldenaar te komen, worden moderne informatietechnologieën gebruikt en is het recht aangepast aan [...] Lees verder »

Compliance is bijhouden

Compliance is bijhouden

Op 29 april 2011 liet de NMa weten dat de thuiszorg niet langer als prioriteit werd beschouwd. Reden hiervoor was dat de NMa had geconstateerd dat er voldoende positieve ontwikkelingen waren die lieten  zien dat thuiszorginstellingen zich aan de mededingingsregels houden. Een van deze ontwikkelingen was de introductie door ActiZ van een compliance handboek, gevolgd [...] Lees verder »

Bestuurdersaansprakelijkheid rondom faillissementen in Duitsland

Bestuurdersaansprakelijkheid rondom faillissementen in Duitsland

In een eerder artikel ben ik ingegaan op de interne – en externe bestuurdersaansprakelijkheid in Duitsland. Hieruit bleken al een aantal verschillen tussen Duitsland en Nederland. Wanneer het gaat over de invulling van het begrip bestuurdersaansprakelijkheid rondom faillissementen dan zijn er een aantal opvallende verschillen aan te merken. In Duitsland ligt het accent op de aansprakelijkheid [...] Lees verder »

Niet werkend compliance-programma werkt boeteverhogend

Niet werkend compliance-programma werkt boeteverhogend

In het besluit van 4 oktober 2012  heeft de OPTA aan KPN een boete opgelegd van € 22.443 voor het overtreden een op KPN rustende non-disvcriminatieverplichting. Op grond van de Marktanalysebesluiten ontbundelde toegang had de OPTA deze verplichting aan KPN opgelegd. Hoewel de boete die KPN moet betalen niet wereldschokkend is, is het besluit interessant [...] Lees verder »

Aanmerkelijk belang mogelijk bij BV waarvan vereniging formeel enig aandeelhouder is

Aanmerkelijk belang mogelijk bij BV waarvan vereniging formeel enig aandeelhouder is

Een natuurlijk persoon houdt een zogenaamd aanmerkelijk belang (“AB”) in een besloten vennootschap (“BV”) indien hij, al dan niet tezamen met zijn fiscale partner (bijv. echtgenote), tenminste 5% van het geplaatste kapitaal van de BV houdt en in de algemene vergadering van de BV tenminste 5% van de stemmen kan uitbrengen. Is er sprake van [...] Lees verder »

Pas op met ontbinding rechtspersonen! 2

Pas op met ontbinding rechtspersonen! 2

Vorig jaar schreven wij nog over de situatie waarin een te snelle ontbinding van een rechtspersoon extra kosten en tijd met zich mee kan brengen. Een besluit tot ontbinding, genomen door de algemene vergadering van aandeelhouders (“AvA”), luidt de periode van vereffening in. Indien de rechtspersoon op het tijdstip van zijn ontbinding geen baten meer [...] Lees verder »

Geen uitstel belastingbetaling bij gedeeltelijke betaling koopsom AB aandelen

Geen uitstel belastingbetaling bij gedeeltelijke betaling koopsom AB aandelen

Indien aanmerkelijk belang aandelen (AB aandelen) worden vervreemd dient over het voordeel dat de vervreemder ontvangt Inkomstenbelasting te worden betaald. Dit voordeel is in het algemeen de overdrachtsprijs van de AB aandelen verminderd met de verkrijgingsprijs daarvan. Als de overdrachtsprijs echter schuldig wordt gebleven door de verkrijger, is het lastig voor de vervreemder daarover belasting [...] Lees verder »

Bewijslast bij splitsingsfaciliteit

Bewijslast bij splitsingsfaciliteit

Bij een juridische afsplitsing wordt het vermogen van een rechtspersoon die bij de splitsing niet ophoudt te bestaan, onder algemene titel  -zonder dat er allerlei leveringshandelingen vereist zijn- verkregen door een of meer andere rechtspersonen. De eventuele winst die behaald wordt met deze afsplitsing behoeft niet in aanmerking te worden genomen voor de vennootschapsbelasting, mits aan [...] Lees verder »

Staatssteun en de handel tussen de lidstaten

Staatssteun en de handel tussen de lidstaten

De Noorse gemeente Bømlo wilde Bømlabadet Bygg AS een subsidie van NOK 12.3 miljoen verlenen voor de bouw van een recreatief waterpark. Het voornemen werd bij de EFTA Surveillance Authority (de Autoriteit) gemeld. In het besluit van 5 december 2012 kwam  de Autoriteit tot de conclusie dat de subsidie niet is aan te merken als [...] Lees verder »

Andere rechtbanken dan rechtbank Breda vinden niet dat BOF-faciliteit discrimeert

Andere rechtbanken dan rechtbank Breda vinden niet dat BOF-faciliteit discrimeert

We schreven al eerder over de geruchtmakende uitspraak van de rechtbank Breda van 13 juli 2012. In deze uitspraak oordeelde de rechtbank dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (“BOF”) van de successiewet ook van toepassing kan zijn op de vererving van niet-ondernemingsvermogen. De uitspraak heeft tot veel commotie geleid. Zo werden door de belastingdienst tienduizenden bezwaarschriften verwacht. Om die [...] Lees verder »

Wel of geen artikel 4 vennootschap voor de overdrachtsbelasting?

Wel of geen artikel 4 vennootschap voor de overdrachtsbelasting?

Artikel 4 van de Wet belastingen op rechtsverkeer (artikel 4 WBR) bepaalt dat onder omstandigheden ook overdrachtsbelasting verschuldigd is bij een overdracht van aandelen in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (of andere vennootschappen met een in aandelen verdeeld kapitaal). De bezittingen van die vennootschap moeten op het tijdstip van de verkrijging van de aandelen [...] Lees verder »

Coöperatie december 2012: Mededinging in de landbouw

Coöperatie december 2012: Mededinging in de landbouw

De term mededinging valt nogal eens als het gaat om coöperaties en producentenorganisaties in de land- en tuinbouw. De mededingingsregels die wij vandaag de dag kennen, zijn in 1957 geïntroduceerd door het EEG-Verdrag. Bij het opstellen van het EEG-Verdrag werd echter besloten dat de mededingingsregels slechts van toepassing zijn voor zover dat in een specifiek door [...] Lees verder »

De grenzen van de exhibitieplicht van artikel 843a Rv

De grenzen van de exhibitieplicht van artikel 843a Rv

Artikel 843a Rv geeft geen vrijbrief om onbeperkt afgifte van bescheiden te vorderen om aan de hand daarvan te onderzoeken of er wellicht aansprakelijkheid is voor schade. Inleiding Wanneer een partij bekend is met de inhoud van een schriftelijk bewijsmiddel maar deze niet in zijn bezit heeft kan hij, wanneer hij deze in een procedure over [...] Lees verder »

Evenementenvergunning dorpshuis en paracommercie

Evenementenvergunning dorpshuis en paracommercie

De Raad van State is in een uitspraak van 17 oktober 2012 tot de conclusie gekomen dat de eigenaar van horecapanden belanghebbende kan zijn in de zin van de Awb bij een door een gemeente voor het lokale dorpshuis verleende evenementenvergunning. De casus Bij besluit van 30 november 2010 heeft de burgemeester van de gemeente Uitgeest aan [...] Lees verder »

(Nog) geen Autoriteit Consument en Markt

(Nog) geen Autoriteit Consument en Markt

Hoewel 2013 inmiddels van start is gegaan, is de Autoriteit Consument & Markt (ACM) nog niet opgericht. Daarmee is de streefdatum voor oprichting van de ACM, de voorgestelde fusie van de toezichthouders Consumentenautoriteit, de Nederlandse Mededingingsautoriteit en de Onafhankelijke Post- en Telecommunicatieautoriteit, gepasseerd. Tegen de verwachting in is het wetsvoorstel dat voor instelling van de ACM [...] Lees verder »

Commissie lanceert onderzoek naar keuze en innovatie in de voedselsector

Commissie lanceert onderzoek naar keuze en innovatie in de voedselsector

De Commissie heeft op 11 december 2012 aangekondigd dat zij de gevolgen van de recente ontwikkelingen in de detailhandel voor consumenten gaat onderzoeken. Gelet op de ontvangen signalen gaat de Commissie in het bijzonder onderzoeken of de toegenomen concentratie en het gebruik van huismerken zowel de keuze en innovatie in de Europese voedselbranche hebben beperkt. Recente [...] Lees verder »

Gemeente als gevolg van mededingingsrecht niet gebonden door non-concurrentiebeding

Gemeente als gevolg van mededingingsrecht niet gebonden door non-concurrentiebeding

Overeenkomsten tussen ondernemingen die de concurrentie beperken in de zin van het kartelverbod, zijn op grond van de Mededingingswet nietig en worden geacht niet te hebben bestaan. Ondernemingen kunnen dus onder verplichtingen uitkomen die hun onwelgevallig zijn, mits zij strijd met het kartelverbod kunnen aantonen. Volgens de kort gedingrechter van de rechtbank Almelo is de [...] Lees verder »

Dirkzwager advocaten & notarissen publiceert als eerste een gratis juridisch E-book

Dirkzwager advocaten & notarissen publiceert als eerste een gratis juridisch E-book

In 2012 hebben de advocaten en notarissen van Dirkzwager meer dan 1.000 digitale juridische artikelen gepubliceerd op de juridische kennisportal van Dirkzwager http://www.dzw.gr/d24d2 en de internationale kennispagina http://www.dzw.gr/4e7d5. Deze ruim 1.000 artikelen zijn in 2012 goed gebleken voor 1.000.000 pageviews. Op http://www.dzw.gr/29b03 heeft Dirkzwager de 5 best gelezen artikelen per kennispagina van 2012 gepubliceerd. Voor zover [...] Lees verder »

Dirkzwager advocaten & notarissen publiceert als eerste een gratis juridisch E-book

Dirkzwager advocaten & notarissen publiceert als eerste een gratis juridisch E-book

In 2012 hebben de advocaten en notarissen van Dirkzwager meer dan 1.000 digitale juridische artikelen gepubliceerd op de juridische kennisportal van Dirkzwager http://www.dzw.gr/d24d2 en de internationale kennispagina http://www.dzw.gr/4e7d5. Deze ruim 1.000 artikelen zijn in 2012 goed gebleken voor 1.000.000 pageviews. Op http://www.dzw.gr/29b03 heeft Dirkzwager de 5 best gelezen artikelen per kennispagina van 2012 gepubliceerd. Voor zover [...] Lees verder »

Dirkzwager opent nieuw Arnhems kantoor met openbare bibliotheek voor cliënten en relaties

Dirkzwager opent nieuw Arnhems kantoor met openbare bibliotheek voor cliënten en relaties

Op 22 november j.l. opende Dirkzwager advocaten & notarissen de deuren van een nieuw, tweede kantoor aan de Velperweg in Arnhem. Naast de opening van dit duurzame gebouw, opende Dirkzwager hiermee ook de deuren naar een nieuwe openbare juridische bibliotheek voor cliënten en relaties van Dirkzwager.  Het openbaar stellen van deze bibliotheek is uniek in de Nederlandse [...] Lees verder »

Bestuurdersaansprakelijkheid ook voor vrijwilligers

Bestuurdersaansprakelijkheid ook voor vrijwilligers

Een bestuurder van een rechtspersoon is op grond van artikel 2:9 BW intern aansprakelijk voor schade jegens de rechtspersoon als hem een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Wanneer een bestuurder zijn taken op vrijwillige basis vervult zijn de interne regels van bestuurdersaansprakelijkheid eveneens van toepassing. Artikel 2:9 BW is van dwingend recht waarvan niet bij [...] Lees verder »

Bedrijfsverplaatsing en grondtransacties: Sliedrecht laat zien dat het staatssteunproof kan

Bedrijfsverplaatsing en grondtransacties: Sliedrecht laat zien dat het staatssteunproof kan

De Europese Commissie is in de beschikking van 7 november 2012 tot de conclusie gekomen dat een grondtransactie van de gemeente Sliedrecht die in het kader van een bedrijfsverplaatsing is uitgevoerd geen staatssteun vormt. Zowel de verkoper van wie de gemeente de grond kocht als de koper aan wie de gemeente de grond verkocht ontvingen [...] Lees verder »

Oprichting van een GmbH

Oprichting van een GmbH

Wanneer een Nederlandse ondernemer de Duitse markt wil betreden dan kan hij een GmbH oprichten. De GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) is  de populairste rechtsvorm in Duitsland en vergelijkbaar met de Nederlandse BV. Sinds 2009 geldt in Duitsland een nieuwe GmbH-wet. Hierdoor kan een GmbH op twee verschillende manieren worden opgericht. Of via de notaris of [...] Lees verder »

Verscherpt toezichtregime NMa op fusies en overnames in de zorgsector blijft van kracht

Verscherpt toezichtregime NMa op fusies en overnames in de zorgsector blijft van kracht

Ondernemingen die een overname, fusie of volwaardige joint-venture (zogenaamde concentraties) tot stand willen brengen moeten hun voornemen daartoe melden bij de NMa indien hun omzetten (wettelijk) bepaalde omzetdrempels overschrijden. De NMa onthoudt goedkeuring voor concentraties indien daardoor mededingingsbezwaren ontstaan met name indien een economische machtspositie wordt versterkt of tot stand komt. Sinds 1 januari 2008 worden [...] Lees verder »

Een cursus is tussentijds opzegbaar

Een cursus is tussentijds opzegbaar

Wanneer een natuurlijk persoon een cursus volgt bij een instantie die bedrijfsmatig cursussen aanbiedt, dan wordt deze verhouding gekenmerkt als een overeenkomst van opdracht. Deze overeenkomst kan de cursist altijd opzeggen, ook als de algemene voorwaarden van de instantie die de cursus aanbiedt aangeven dat dit niet mogelijk is. Inleiding Veel werknemers volgen verplicht of onverplicht cursussen [...] Lees verder »

NMa-boetes aan zorginstellingen terug naar sector?

NMa-boetes aan zorginstellingen terug naar sector?

Het Tweede Kamerlid Agema (PVV) heeft een motie ingediend die ertoe strekt de boetes die de NMa aan zorginstellingen oplegt te laten terugvloeien naar de zorgsector. In een brief van 8 november 2012 gaat de staatssecretaris van VWS (onder meer) op dit verzoek in. De staatssecretaris heeft begrip voor het verzoek, omdat NMa-boetes aan zorginstellingen ervoor [...] Lees verder »

Verplicht meer transparantie en verantwoording door ANBI’s

Verplicht meer transparantie en verantwoording door ANBI’s

Stichtingen en verenigingen die de status van algemeen nut beogende instelling (ANBI) hebben worden in de nabije toekomst geconfronteerd met nieuwe wetgeving. De bedoeling van de nieuwe wetgeving is het bewerkstelligen van meer inzicht in dergelijke instellingen waardoor het vertrouwen in en donaties aan deze stichtingen en verenigingen toe moet nemen. Uit de brief’ Visie [...] Lees verder »

Bestuurdersaansprakelijkheid in Duitsland

Bestuurdersaansprakelijkheid in Duitsland

In Duitsland staat de Geschäftsführer aan het roer van de GmbH. Zijn functie is in beginsel vergelijkbaar met die van de bestuurder van een Nederlandse B.V. Toch zijn er een aantal verschillen te benoemen wanneer het gaat over persoonlijke aansprakelijkheid. Het eerste grote verschil tussen Duitsland en Nederland is dat naar Duits recht alleen een natuurlijk [...] Lees verder »

Wet Passend Onderwijs aangenomen

Wet Passend Onderwijs aangenomen

In het Staatsblad van 5 november 2012 is de Wet tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (ook wel genoemd: de Wet op het passend onderwijs) gepubliceerd. Over de hoofdlijnen [...] Lees verder »

De prejudiciële vraag in een civiele procedure

De prejudiciële vraag in een civiele procedure

In mijn artikel van 7 augustus jl. heb ik aandacht besteed aan de eerste prejudiciële vraag die door de rechtbank Utrecht aan de Hoge Raad werd gesteld. De mogelijkheid tot het stellen van de prejudiciële vraag is op 1 juli jl. ingevoerd, maar wat houdt het stellen van een prejudiciële vraag nu precies in en [...] Lees verder »

Het koppelen van wonen en zorg vanuit mededingingsrechtelijk perspectief

Het koppelen van wonen en zorg vanuit mededingingsrechtelijk perspectief

Al jaren stimuleert de overheid het scheiden van wonen en zorg. In dit kader zijn zorginstellingen en woningcorporaties gaan samenwerken teneinde nieuwe arrangementen van wonen, zorg en welzijn mogelijk te maken. Hierbij werden wonen en zorg regelmatig contractueel gekoppeld. In verband hiermee kwam de vraag op of een dergelijke koppeling strijdig is met de Mededingingswet [...] Lees verder »

Deponeren jaarrekening

Deponeren jaarrekening

Zoals eerder al te lezen was op deze kennispagina bepaalt het nieuwe BV-recht in artikel 2:210 lid 5 BW dat indien alle aandeelhouders tevens bestuurder van de vennootschap zijn, de ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders en commissarissen tevens geldt als vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering. Bovendien strekt de vaststelling dan [...] Lees verder »

Incasso tegen Duitse schuldenaar

Incasso tegen Duitse schuldenaar

Als Nederlandse onderneming hebt u een vordering tegen een schuldenaar in Duitsland. Ondanks sommatiebrieven betaalt de schuldenaar niet. Welke mogelijkheden bestaan er tot incasso van een vordering in Duitsland? Executoriale titel In Nederland dient men snel een verzoek in om beslag te leggen op de eigendommen van de debiteur. In Duitsland werkt dat alleen bij een spoedeisend [...] Lees verder »

De mededelingsplicht van een verkoper bij een overname

De mededelingsplicht van een verkoper bij een overname

Op 16 oktober jongstleden is er een uitspraak gedaan waarin maar weer eens wordt bevestigd dat op een verkoper een belangrijke mededelingsplicht rust in geval van overnames (Gerechtshof Leeuwarden, 16 oktober 2012, LJN: BY0491). In dit geval ging het om café Lübeck in Zwolle. De exploitant wenste het café in 2005 te verkopen omdat het [...] Lees verder »

Geen onbeperkte verplichting om mee te werken aan onderzoeken van de NMa

Geen onbeperkte verplichting om mee te werken aan onderzoeken van de NMa

De voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Gravenhage heeft in het vonnis van 5 oktober 2012 beslist dat de NMa gedurende een onderzoek geen onbeperkte medewerking kan verlangen van partijen die niet worden verdacht van een overtreding van de Mededingingswet. De aanleiding Begin dit jaar had de NMa twee bedrijfsbezoeken gebracht aan een onderneming die verdacht werd van het [...] Lees verder »

Belastingdienst publiceert regeling massaal bezwaar tegen uitspraak rechtbank Breda erfbelasting

Belastingdienst publiceert regeling massaal bezwaar tegen uitspraak rechtbank Breda erfbelasting

We schreven al eerder over de geruchtmakende uitspraak van de rechtbank Breda van 13 juli 2012. In deze uitspraak oordeelde de rechtbank dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (“BOF”) van de successiewet ook van toepassing kan zijn op de vererving van niet-ondernemingsvermogen. De uitspraak is aanleiding geweest voor het massaal indienen van bezwaarschriften tegen opstaande aanslagen erfbelasting en [...] Lees verder »

LHV niet opnieuw beboet

LHV niet opnieuw beboet

Eerder dit jaar heeft de NMa aan de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) substantiële boetes opgelegd voor een overtreding van het kartelverbod, omdat de LHV haar leden had geadviseerd om uitsluitend huisartsen toe te laten als de reeds gevestigde huisartsen het daarmee eens zijn. Nu is gebleken dat de regionale LHV-huisartsenkringen (daarbij gesteund door de LHV) hun [...] Lees verder »

AGB Battle of forms

AGB Battle of forms

Regelmatig verwijzen partijen bij het aangaan van een overeenkomst naar hun eigen algemene voorwaarden. De vraag is dan welke voorwaarden van toepassing zijn. Deze vraag wordt door het Duits recht anders beantwoord dan door het Nederlands recht. Ook dient onderscheid te worden gemaakt of nationaal of internationaal gecontracteerd wordt en of in de voorwaarden uitdrukkelijk [...] Lees verder »

Autoriteit Consument en Markt stap dichterbij

Autoriteit Consument en Markt stap dichterbij

Het eerder gesignaleerde voornemen om de toezichthouders NMa, OPTA en de Consumentenautoriteit per 1 januari 2013 te laten fuseren tot een nieuwe toezichthouder, de Autoriteit Consument en Markt (ACM), is weer een stap dichterbij gekomen. Nadat op 26 september 2012 de plenaire behandeling heeft plaatsgevonden van het voorstel Instellingswet ACM, heeft Tweede Kamer de Instellingswet [...] Lees verder »

Van toepassing verklaren van algemene voorwaarden naar Duits recht

Van toepassing verklaren van algemene voorwaarden naar Duits recht

Net als in Nederland hanteren ondernemingen in Duitsland algemene voorwaarden. Deze zijn rechtsgeldig als deze volgens de wettelijke regels tot onderdeel van de overeenkomst zijn verklaard en de inhoud aan de wettelijke eisen voldoet. Ondanks de vele overeenkomsten tussen de Nederlandse en Duitse wet, zijn er toch verschillen betreffende algemene voorwaarden. Zo worden algemene voorwaarden [...] Lees verder »

Goodwillvergoeding voor een distributeur naar Duits recht

Goodwillvergoeding voor een distributeur naar Duits recht

Vele Nederlandse ondernemers schakelen – zeker aan het begin van hun activiteiten op de Duitse markt – een agent of distributeur in. De nationale regelgeving ten opzichte van agentuur is gebaseerd op Europese regelgeving. Op grond hiervan komen vele wettelijke bepalingen in Duitsland en Nederland overeen. Niettemin zijn er verschillen die belangrijk zijn om te [...] Lees verder »

Het postcontractuele concurrentiebeding naar Duits recht  – een verschil met het Nederlands recht

Het postcontractuele concurrentiebeding naar Duits recht – een verschil met het Nederlands recht

Naar Nederlands recht kan een werkgever een (post)contractueel concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst opnemen, waardoor het voor de werknemer niet is toegestaan om tijdens en gedurende een bepaalde periode na afloop van de arbeidsovereenkomst concurrerende werkzaamheden te verrichten. Meestal bevat het beding een tijdslimiet (bijvoorbeeld tot één jaar na uitdiensttreding) en een geografisch limiet (bijvoorbeeld binnen [...] Lees verder »

26-10-2012: Flex-BV bijeenkomst voor ondernemers

26-10-2012: Flex-BV bijeenkomst voor ondernemers

Op 1 oktober a.s. treedt op het gebied van het ondernemingsrecht een belangrijke wetswijziging in werking. Het betreft de invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht, ook bekend onder de naam Flex-BV. Deze wet heeft onmiddellijke werking en heeft daarom direct gevolg voor bestaande en nieuw op te richten B.V. ‘s.  De B.V. verandert [...] Lees verder »

Bestuurdersaansprakelijkheid na doorstart

Bestuurdersaansprakelijkheid na doorstart

Wanneer een bestuurder een doorstart wenst te maken door een nieuwe onderneming op te richten moet er goed wordt gekeken naar het bedrijfsconcept van die nieuwe onderneming. Wanneer namelijk de nieuwe onderneming failliet gaat zal de curator kijken naar de overlevingskansen die de onderneming had bij oprichting. Als blijkt dat de nieuwe onderneming te lichtvaardig  is [...] Lees verder »

Commissarissen Wegener komen onder boete van de NMa uit

Commissarissen Wegener komen onder boete van de NMa uit

Eerder hebben wij bericht dat de NMa aan zowel Wegener als bestuurders, managers en commissarissen van Wegener (forse) boetes heeft opgelegd vanwege het schenden van (remedie)voorschriften die door de NMa waren verbonden aan de overname van VNU Dagbladen. Na beroep van de beboete partijen heeft de rechtbank Rotterdam de boetes voor Wegener en haar bestuurders [...] Lees verder »

Het retentierecht in een notendop

Het retentierecht in een notendop

Bijna iedere ondernemer heeft er mee te maken: onbetaalde facturen. Zeker in deze tijden van economische crisis. In sommige gevallen kan de ondernemer dan een retentierecht inroepen. De ondernemer die een retentierecht uitoefent noemen we de ‘retentor’. Dit artikel beschrijft wat een retentierecht is en hoe het werkt. Wat is het retentierecht? Het retentierecht is geregeld in [...] Lees verder »

Flex B.V. Pas op voor fiscale gevolgen terugbetalen kapitaal!

Flex B.V. Pas op voor fiscale gevolgen terugbetalen kapitaal!

In het nieuwe B.V.-recht is onder meer het minimum aandelenkapitaal van € 18.000 vervallen. Bestaande B.V.’s kunnen het eerder gestorte (minimum) aandelenkapitaal na het aanpassen van de statuten bijna helemaal terugbetalen aan de aandeelhouder(s).  Vaak wordt gesteld dat deze terugbetaling geen fiscale gevolgen heeft. Toch is dat niet in alle gevallen zo. Het kan bijvoorbeeld zo [...] Lees verder »

Flex-weetje 25: overgangsrecht

Flex-weetje 25: overgangsrecht

De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwe wetgeving die de B.V. aanzienlijk flexibeler zal maken (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). Dit wetsvoorstel zal op 1 oktober 2012 in werking treden. Reden voor ons om u alvast voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving en wekelijks een zgn. “Flex-weetje” op onze kennispagina’s te publiceren. Overgangsrecht Wist u [...] Lees verder »

Ontslagrecht in Duitsland

Ontslagrecht in Duitsland

Wanneer een Nederlandse onderneming zich op de Duitse markt begeeft dan gebeurt dit meestal eerst vanuit Nederland. Bij goede zaken wordt ervoor gekozen om een onafhankelijke vestiging op te richten in Duitsland. Hiervoor worden werknemers in dienst genomen. Toepasselijk recht Wanneer de werknemer en de werkgever geen rechtskeuze overeen komen, dan is het arbeidsrecht van het land [...] Lees verder »

Flex-weetje 24: verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard

Flex-weetje 24: verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard

De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwe wetgeving die de B.V. aanzienlijk flexibeler zal maken (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). Dit wetsvoorstel zal op 1 oktober 2012 in werking treden. Reden voor ons om u alvast voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving en wekelijks een zgn. “Flex-weetje” op onze kennispagina’s te publiceren. Verplichtingen van [...] Lees verder »

Flex-weetje 23: vergaderrechten van certificaathouders

Flex-weetje 23: vergaderrechten van certificaathouders

De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwe wetgeving die de B.V. aanzienlijk flexibeler zal maken (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). Dit wetsvoorstel zal op 1 oktober 2012 in werking treden. Reden voor ons om u alvast voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving en wekelijks een zgn. “Flex-weetje” op onze kennispagina’s te publiceren. Vergaderrechten van [...] Lees verder »

Flex-weetje 22: schorsing en ontslag bestuurder ook mogelijk door ander orgaan

Flex-weetje 22: schorsing en ontslag bestuurder ook mogelijk door ander orgaan

De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwe wetgeving die de B.V. aanzienlijk flexibeler zal maken (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). Dit wetsvoorstel zal op 1 oktober 2012 in werking treden. Reden voor ons om u alvast voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving en wekelijks een zgn. “Flex-weetje” op onze kennispagina’s te publiceren. Schorsing en [...] Lees verder »

Flex-weetje 21: benoeming eigen bestuurder en commissaris

Flex-weetje 21: benoeming eigen bestuurder en commissaris

De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwe wetgeving die de B.V. aanzienlijk flexibeler zal maken (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). Dit wetsvoorstel zal op 1 oktober 2012 in werking treden. Reden voor ons om u alvast voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving en wekelijks een zgn. “Flex-weetje” op onze kennispagina’s te publiceren. Benoeming eigen [...] Lees verder »

Flex-weetje 20: vaststellen jaarrekening buiten vergadering

Flex-weetje 20: vaststellen jaarrekening buiten vergadering

De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwe wetgeving die de B.V. aanzienlijk flexibeler zal maken (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). Dit wetsvoorstel zal op 1 oktober 2012 in werking treden. Reden voor ons om u alvast voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving en wekelijks een zgn. “Flex-weetje” op onze kennispagina’s te publiceren. Vaststellen jaarrekening [...] Lees verder »

Laad meer artikelen
Naar boven scrollen