Andere rechtbanken dan rechtbank Breda vinden niet dat BOF-faciliteit discrimeert

Andere rechtbanken dan rechtbank Breda vinden niet dat BOF-faciliteit discrimeert

We schreven al eerder over de geruchtmakende uitspraak van de rechtbank Breda van 13 juli 2012. In deze uitspraak oordeelde de rechtbank dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (“BOF”) van de successiewet ook van toepassing kan zijn op de vererving van niet-ondernemingsvermogen. De uitspraak heeft tot veel commotie geleid. Zo werden door de belastingdienst tienduizenden bezwaarschriften verwacht. Om die [...] Lees verder »

Wel of geen artikel 4 vennootschap voor de overdrachtsbelasting?

Wel of geen artikel 4 vennootschap voor de overdrachtsbelasting?

Artikel 4 van de Wet belastingen op rechtsverkeer (artikel 4 WBR) bepaalt dat onder omstandigheden ook overdrachtsbelasting verschuldigd is bij een overdracht van aandelen in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (of andere vennootschappen met een in aandelen verdeeld kapitaal). De bezittingen van die vennootschap moeten op het tijdstip van de verkrijging van de aandelen [...] Lees verder »

Coöperatie december 2012: Mededinging in de landbouw

Coöperatie december 2012: Mededinging in de landbouw

De term mededinging valt nogal eens als het gaat om coöperaties en producentenorganisaties in de land- en tuinbouw. De mededingingsregels die wij vandaag de dag kennen, zijn in 1957 geïntroduceerd door het EEG-Verdrag. Bij het opstellen van het EEG-Verdrag werd echter besloten dat de mededingingsregels slechts van toepassing zijn voor zover dat in een specifiek door [...] Lees verder »

De grenzen van de exhibitieplicht van artikel 843a Rv

De grenzen van de exhibitieplicht van artikel 843a Rv

Artikel 843a Rv geeft geen vrijbrief om onbeperkt afgifte van bescheiden te vorderen om aan de hand daarvan te onderzoeken of er wellicht aansprakelijkheid is voor schade. Inleiding Wanneer een partij bekend is met de inhoud van een schriftelijk bewijsmiddel maar deze niet in zijn bezit heeft kan hij, wanneer hij deze in een procedure over [...] Lees verder »

Evenementenvergunning dorpshuis en paracommercie

Evenementenvergunning dorpshuis en paracommercie

De Raad van State is in een uitspraak van 17 oktober 2012 tot de conclusie gekomen dat de eigenaar van horecapanden belanghebbende kan zijn in de zin van de Awb bij een door een gemeente voor het lokale dorpshuis verleende evenementenvergunning. De casus Bij besluit van 30 november 2010 heeft de burgemeester van de gemeente Uitgeest aan [...] Lees verder »

(Nog) geen Autoriteit Consument en Markt

(Nog) geen Autoriteit Consument en Markt

Hoewel 2013 inmiddels van start is gegaan, is de Autoriteit Consument & Markt (ACM) nog niet opgericht. Daarmee is de streefdatum voor oprichting van de ACM, de voorgestelde fusie van de toezichthouders Consumentenautoriteit, de Nederlandse Mededingingsautoriteit en de Onafhankelijke Post- en Telecommunicatieautoriteit, gepasseerd. Tegen de verwachting in is het wetsvoorstel dat voor instelling van de ACM [...] Lees verder »

Commissie lanceert onderzoek naar keuze en innovatie in de voedselsector

Commissie lanceert onderzoek naar keuze en innovatie in de voedselsector

De Commissie heeft op 11 december 2012 aangekondigd dat zij de gevolgen van de recente ontwikkelingen in de detailhandel voor consumenten gaat onderzoeken. Gelet op de ontvangen signalen gaat de Commissie in het bijzonder onderzoeken of de toegenomen concentratie en het gebruik van huismerken zowel de keuze en innovatie in de Europese voedselbranche hebben beperkt. Recente [...] Lees verder »

Gemeente als gevolg van mededingingsrecht niet gebonden door non-concurrentiebeding

Gemeente als gevolg van mededingingsrecht niet gebonden door non-concurrentiebeding

Overeenkomsten tussen ondernemingen die de concurrentie beperken in de zin van het kartelverbod, zijn op grond van de Mededingingswet nietig en worden geacht niet te hebben bestaan. Ondernemingen kunnen dus onder verplichtingen uitkomen die hun onwelgevallig zijn, mits zij strijd met het kartelverbod kunnen aantonen. Volgens de kort gedingrechter van de rechtbank Almelo is de [...] Lees verder »

Dirkzwager advocaten & notarissen publiceert als eerste een gratis juridisch E-book

Dirkzwager advocaten & notarissen publiceert als eerste een gratis juridisch E-book

In 2012 hebben de advocaten en notarissen van Dirkzwager meer dan 1.000 digitale juridische artikelen gepubliceerd op de juridische kennisportal van Dirkzwager http://www.dzw.gr/d24d2 en de internationale kennispagina http://www.dzw.gr/4e7d5. Deze ruim 1.000 artikelen zijn in 2012 goed gebleken voor 1.000.000 pageviews. Op http://www.dzw.gr/29b03 heeft Dirkzwager de 5 best gelezen artikelen per kennispagina van 2012 gepubliceerd. Voor zover [...] Lees verder »

Dirkzwager advocaten & notarissen publiceert als eerste een gratis juridisch E-book

Dirkzwager advocaten & notarissen publiceert als eerste een gratis juridisch E-book

In 2012 hebben de advocaten en notarissen van Dirkzwager meer dan 1.000 digitale juridische artikelen gepubliceerd op de juridische kennisportal van Dirkzwager http://www.dzw.gr/d24d2 en de internationale kennispagina http://www.dzw.gr/4e7d5. Deze ruim 1.000 artikelen zijn in 2012 goed gebleken voor 1.000.000 pageviews. Op http://www.dzw.gr/29b03 heeft Dirkzwager de 5 best gelezen artikelen per kennispagina van 2012 gepubliceerd. Voor zover [...] Lees verder »

Dirkzwager opent nieuw Arnhems kantoor met openbare bibliotheek voor cliënten en relaties

Dirkzwager opent nieuw Arnhems kantoor met openbare bibliotheek voor cliënten en relaties

Op 22 november j.l. opende Dirkzwager advocaten & notarissen de deuren van een nieuw, tweede kantoor aan de Velperweg in Arnhem. Naast de opening van dit duurzame gebouw, opende Dirkzwager hiermee ook de deuren naar een nieuwe openbare juridische bibliotheek voor cliënten en relaties van Dirkzwager.  Het openbaar stellen van deze bibliotheek is uniek in de Nederlandse [...] Lees verder »

Bestuurdersaansprakelijkheid ook voor vrijwilligers

Bestuurdersaansprakelijkheid ook voor vrijwilligers

Een bestuurder van een rechtspersoon is op grond van artikel 2:9 BW intern aansprakelijk voor schade jegens de rechtspersoon als hem een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Wanneer een bestuurder zijn taken op vrijwillige basis vervult zijn de interne regels van bestuurdersaansprakelijkheid eveneens van toepassing. Artikel 2:9 BW is van dwingend recht waarvan niet bij [...] Lees verder »

Bedrijfsverplaatsing en grondtransacties: Sliedrecht laat zien dat het staatssteunproof kan

Bedrijfsverplaatsing en grondtransacties: Sliedrecht laat zien dat het staatssteunproof kan

De Europese Commissie is in de beschikking van 7 november 2012 tot de conclusie gekomen dat een grondtransactie van de gemeente Sliedrecht die in het kader van een bedrijfsverplaatsing is uitgevoerd geen staatssteun vormt. Zowel de verkoper van wie de gemeente de grond kocht als de koper aan wie de gemeente de grond verkocht ontvingen [...] Lees verder »

Oprichting van een GmbH

Oprichting van een GmbH

Wanneer een Nederlandse ondernemer de Duitse markt wil betreden dan kan hij een GmbH oprichten. De GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) is  de populairste rechtsvorm in Duitsland en vergelijkbaar met de Nederlandse BV. Sinds 2009 geldt in Duitsland een nieuwe GmbH-wet. Hierdoor kan een GmbH op twee verschillende manieren worden opgericht. Of via de notaris of [...] Lees verder »

Verscherpt toezichtregime NMa op fusies en overnames in de zorgsector blijft van kracht

Verscherpt toezichtregime NMa op fusies en overnames in de zorgsector blijft van kracht

Ondernemingen die een overname, fusie of volwaardige joint-venture (zogenaamde concentraties) tot stand willen brengen moeten hun voornemen daartoe melden bij de NMa indien hun omzetten (wettelijk) bepaalde omzetdrempels overschrijden. De NMa onthoudt goedkeuring voor concentraties indien daardoor mededingingsbezwaren ontstaan met name indien een economische machtspositie wordt versterkt of tot stand komt. Sinds 1 januari 2008 worden [...] Lees verder »

Een cursus is tussentijds opzegbaar

Een cursus is tussentijds opzegbaar

Wanneer een natuurlijk persoon een cursus volgt bij een instantie die bedrijfsmatig cursussen aanbiedt, dan wordt deze verhouding gekenmerkt als een overeenkomst van opdracht. Deze overeenkomst kan de cursist altijd opzeggen, ook als de algemene voorwaarden van de instantie die de cursus aanbiedt aangeven dat dit niet mogelijk is. Inleiding Veel werknemers volgen verplicht of onverplicht cursussen [...] Lees verder »

NMa-boetes aan zorginstellingen terug naar sector?

NMa-boetes aan zorginstellingen terug naar sector?

Het Tweede Kamerlid Agema (PVV) heeft een motie ingediend die ertoe strekt de boetes die de NMa aan zorginstellingen oplegt te laten terugvloeien naar de zorgsector. In een brief van 8 november 2012 gaat de staatssecretaris van VWS (onder meer) op dit verzoek in. De staatssecretaris heeft begrip voor het verzoek, omdat NMa-boetes aan zorginstellingen ervoor [...] Lees verder »

Verplicht meer transparantie en verantwoording door ANBI’s

Verplicht meer transparantie en verantwoording door ANBI’s

Stichtingen en verenigingen die de status van algemeen nut beogende instelling (ANBI) hebben worden in de nabije toekomst geconfronteerd met nieuwe wetgeving. De bedoeling van de nieuwe wetgeving is het bewerkstelligen van meer inzicht in dergelijke instellingen waardoor het vertrouwen in en donaties aan deze stichtingen en verenigingen toe moet nemen. Uit de brief’ Visie [...] Lees verder »

Bestuurdersaansprakelijkheid in Duitsland

Bestuurdersaansprakelijkheid in Duitsland

In Duitsland staat de Geschäftsführer aan het roer van de GmbH. Zijn functie is in beginsel vergelijkbaar met die van de bestuurder van een Nederlandse B.V. Toch zijn er een aantal verschillen te benoemen wanneer het gaat over persoonlijke aansprakelijkheid. Het eerste grote verschil tussen Duitsland en Nederland is dat naar Duits recht alleen een natuurlijk [...] Lees verder »

Wet Passend Onderwijs aangenomen

Wet Passend Onderwijs aangenomen

In het Staatsblad van 5 november 2012 is de Wet tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (ook wel genoemd: de Wet op het passend onderwijs) gepubliceerd. Over de hoofdlijnen [...] Lees verder »

De prejudiciële vraag in een civiele procedure

De prejudiciële vraag in een civiele procedure

In mijn artikel van 7 augustus jl. heb ik aandacht besteed aan de eerste prejudiciële vraag die door de rechtbank Utrecht aan de Hoge Raad werd gesteld. De mogelijkheid tot het stellen van de prejudiciële vraag is op 1 juli jl. ingevoerd, maar wat houdt het stellen van een prejudiciële vraag nu precies in en [...] Lees verder »

Het koppelen van wonen en zorg vanuit mededingingsrechtelijk perspectief

Het koppelen van wonen en zorg vanuit mededingingsrechtelijk perspectief

Al jaren stimuleert de overheid het scheiden van wonen en zorg. In dit kader zijn zorginstellingen en woningcorporaties gaan samenwerken teneinde nieuwe arrangementen van wonen, zorg en welzijn mogelijk te maken. Hierbij werden wonen en zorg regelmatig contractueel gekoppeld. In verband hiermee kwam de vraag op of een dergelijke koppeling strijdig is met de Mededingingswet [...] Lees verder »

Deponeren jaarrekening

Deponeren jaarrekening

Zoals eerder al te lezen was op deze kennispagina bepaalt het nieuwe BV-recht in artikel 2:210 lid 5 BW dat indien alle aandeelhouders tevens bestuurder van de vennootschap zijn, de ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders en commissarissen tevens geldt als vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering. Bovendien strekt de vaststelling dan [...] Lees verder »

Incasso tegen Duitse schuldenaar

Incasso tegen Duitse schuldenaar

Als Nederlandse onderneming hebt u een vordering tegen een schuldenaar in Duitsland. Ondanks sommatiebrieven betaalt de schuldenaar niet. Welke mogelijkheden bestaan er tot incasso van een vordering in Duitsland? Executoriale titel In Nederland dient men snel een verzoek in om beslag te leggen op de eigendommen van de debiteur. In Duitsland werkt dat alleen bij een spoedeisend [...] Lees verder »

De mededelingsplicht van een verkoper bij een overname

De mededelingsplicht van een verkoper bij een overname

Op 16 oktober jongstleden is er een uitspraak gedaan waarin maar weer eens wordt bevestigd dat op een verkoper een belangrijke mededelingsplicht rust in geval van overnames (Gerechtshof Leeuwarden, 16 oktober 2012, LJN: BY0491). In dit geval ging het om café Lübeck in Zwolle. De exploitant wenste het café in 2005 te verkopen omdat het [...] Lees verder »

Geen onbeperkte verplichting om mee te werken aan onderzoeken van de NMa

Geen onbeperkte verplichting om mee te werken aan onderzoeken van de NMa

De voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Gravenhage heeft in het vonnis van 5 oktober 2012 beslist dat de NMa gedurende een onderzoek geen onbeperkte medewerking kan verlangen van partijen die niet worden verdacht van een overtreding van de Mededingingswet. De aanleiding Begin dit jaar had de NMa twee bedrijfsbezoeken gebracht aan een onderneming die verdacht werd van het [...] Lees verder »

Belastingdienst publiceert regeling massaal bezwaar tegen uitspraak rechtbank Breda erfbelasting

Belastingdienst publiceert regeling massaal bezwaar tegen uitspraak rechtbank Breda erfbelasting

We schreven al eerder over de geruchtmakende uitspraak van de rechtbank Breda van 13 juli 2012. In deze uitspraak oordeelde de rechtbank dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (“BOF”) van de successiewet ook van toepassing kan zijn op de vererving van niet-ondernemingsvermogen. De uitspraak is aanleiding geweest voor het massaal indienen van bezwaarschriften tegen opstaande aanslagen erfbelasting en [...] Lees verder »

LHV niet opnieuw beboet

LHV niet opnieuw beboet

Eerder dit jaar heeft de NMa aan de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) substantiële boetes opgelegd voor een overtreding van het kartelverbod, omdat de LHV haar leden had geadviseerd om uitsluitend huisartsen toe te laten als de reeds gevestigde huisartsen het daarmee eens zijn. Nu is gebleken dat de regionale LHV-huisartsenkringen (daarbij gesteund door de LHV) hun [...] Lees verder »

AGB Battle of forms

AGB Battle of forms

Regelmatig verwijzen partijen bij het aangaan van een overeenkomst naar hun eigen algemene voorwaarden. De vraag is dan welke voorwaarden van toepassing zijn. Deze vraag wordt door het Duits recht anders beantwoord dan door het Nederlands recht. Ook dient onderscheid te worden gemaakt of nationaal of internationaal gecontracteerd wordt en of in de voorwaarden uitdrukkelijk [...] Lees verder »

Autoriteit Consument en Markt stap dichterbij

Autoriteit Consument en Markt stap dichterbij

Het eerder gesignaleerde voornemen om de toezichthouders NMa, OPTA en de Consumentenautoriteit per 1 januari 2013 te laten fuseren tot een nieuwe toezichthouder, de Autoriteit Consument en Markt (ACM), is weer een stap dichterbij gekomen. Nadat op 26 september 2012 de plenaire behandeling heeft plaatsgevonden van het voorstel Instellingswet ACM, heeft Tweede Kamer de Instellingswet [...] Lees verder »

Van toepassing verklaren van algemene voorwaarden naar Duits recht

Van toepassing verklaren van algemene voorwaarden naar Duits recht

Net als in Nederland hanteren ondernemingen in Duitsland algemene voorwaarden. Deze zijn rechtsgeldig als deze volgens de wettelijke regels tot onderdeel van de overeenkomst zijn verklaard en de inhoud aan de wettelijke eisen voldoet. Ondanks de vele overeenkomsten tussen de Nederlandse en Duitse wet, zijn er toch verschillen betreffende algemene voorwaarden. Zo worden algemene voorwaarden [...] Lees verder »

Goodwillvergoeding voor een distributeur naar Duits recht

Goodwillvergoeding voor een distributeur naar Duits recht

Vele Nederlandse ondernemers schakelen – zeker aan het begin van hun activiteiten op de Duitse markt – een agent of distributeur in. De nationale regelgeving ten opzichte van agentuur is gebaseerd op Europese regelgeving. Op grond hiervan komen vele wettelijke bepalingen in Duitsland en Nederland overeen. Niettemin zijn er verschillen die belangrijk zijn om te [...] Lees verder »

Het postcontractuele concurrentiebeding naar Duits recht  – een verschil met het Nederlands recht

Het postcontractuele concurrentiebeding naar Duits recht – een verschil met het Nederlands recht

Naar Nederlands recht kan een werkgever een (post)contractueel concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst opnemen, waardoor het voor de werknemer niet is toegestaan om tijdens en gedurende een bepaalde periode na afloop van de arbeidsovereenkomst concurrerende werkzaamheden te verrichten. Meestal bevat het beding een tijdslimiet (bijvoorbeeld tot één jaar na uitdiensttreding) en een geografisch limiet (bijvoorbeeld binnen [...] Lees verder »

26-10-2012: Flex-BV bijeenkomst voor ondernemers

26-10-2012: Flex-BV bijeenkomst voor ondernemers

Op 1 oktober a.s. treedt op het gebied van het ondernemingsrecht een belangrijke wetswijziging in werking. Het betreft de invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht, ook bekend onder de naam Flex-BV. Deze wet heeft onmiddellijke werking en heeft daarom direct gevolg voor bestaande en nieuw op te richten B.V. ‘s.  De B.V. verandert [...] Lees verder »

Bestuurdersaansprakelijkheid na doorstart

Bestuurdersaansprakelijkheid na doorstart

Wanneer een bestuurder een doorstart wenst te maken door een nieuwe onderneming op te richten moet er goed wordt gekeken naar het bedrijfsconcept van die nieuwe onderneming. Wanneer namelijk de nieuwe onderneming failliet gaat zal de curator kijken naar de overlevingskansen die de onderneming had bij oprichting. Als blijkt dat de nieuwe onderneming te lichtvaardig  is [...] Lees verder »

Commissarissen Wegener komen onder boete van de NMa uit

Commissarissen Wegener komen onder boete van de NMa uit

Eerder hebben wij bericht dat de NMa aan zowel Wegener als bestuurders, managers en commissarissen van Wegener (forse) boetes heeft opgelegd vanwege het schenden van (remedie)voorschriften die door de NMa waren verbonden aan de overname van VNU Dagbladen. Na beroep van de beboete partijen heeft de rechtbank Rotterdam de boetes voor Wegener en haar bestuurders [...] Lees verder »

Het retentierecht in een notendop

Het retentierecht in een notendop

Bijna iedere ondernemer heeft er mee te maken: onbetaalde facturen. Zeker in deze tijden van economische crisis. In sommige gevallen kan de ondernemer dan een retentierecht inroepen. De ondernemer die een retentierecht uitoefent noemen we de ‘retentor’. Dit artikel beschrijft wat een retentierecht is en hoe het werkt. Wat is het retentierecht? Het retentierecht is geregeld in [...] Lees verder »

Flex B.V. Pas op voor fiscale gevolgen terugbetalen kapitaal!

Flex B.V. Pas op voor fiscale gevolgen terugbetalen kapitaal!

In het nieuwe B.V.-recht is onder meer het minimum aandelenkapitaal van € 18.000 vervallen. Bestaande B.V.’s kunnen het eerder gestorte (minimum) aandelenkapitaal na het aanpassen van de statuten bijna helemaal terugbetalen aan de aandeelhouder(s).  Vaak wordt gesteld dat deze terugbetaling geen fiscale gevolgen heeft. Toch is dat niet in alle gevallen zo. Het kan bijvoorbeeld zo [...] Lees verder »

Flex-weetje 25: overgangsrecht

Flex-weetje 25: overgangsrecht

De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwe wetgeving die de B.V. aanzienlijk flexibeler zal maken (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). Dit wetsvoorstel zal op 1 oktober 2012 in werking treden. Reden voor ons om u alvast voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving en wekelijks een zgn. “Flex-weetje” op onze kennispagina’s te publiceren. Overgangsrecht Wist u [...] Lees verder »

Ontslagrecht in Duitsland

Ontslagrecht in Duitsland

Wanneer een Nederlandse onderneming zich op de Duitse markt begeeft dan gebeurt dit meestal eerst vanuit Nederland. Bij goede zaken wordt ervoor gekozen om een onafhankelijke vestiging op te richten in Duitsland. Hiervoor worden werknemers in dienst genomen. Toepasselijk recht Wanneer de werknemer en de werkgever geen rechtskeuze overeen komen, dan is het arbeidsrecht van het land [...] Lees verder »

Flex-weetje 24: verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard

Flex-weetje 24: verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard

De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwe wetgeving die de B.V. aanzienlijk flexibeler zal maken (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). Dit wetsvoorstel zal op 1 oktober 2012 in werking treden. Reden voor ons om u alvast voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving en wekelijks een zgn. “Flex-weetje” op onze kennispagina’s te publiceren. Verplichtingen van [...] Lees verder »

Flex-weetje 23: vergaderrechten van certificaathouders

Flex-weetje 23: vergaderrechten van certificaathouders

De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwe wetgeving die de B.V. aanzienlijk flexibeler zal maken (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). Dit wetsvoorstel zal op 1 oktober 2012 in werking treden. Reden voor ons om u alvast voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving en wekelijks een zgn. “Flex-weetje” op onze kennispagina’s te publiceren. Vergaderrechten van [...] Lees verder »

Flex-weetje 22: schorsing en ontslag bestuurder ook mogelijk door ander orgaan

Flex-weetje 22: schorsing en ontslag bestuurder ook mogelijk door ander orgaan

De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwe wetgeving die de B.V. aanzienlijk flexibeler zal maken (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). Dit wetsvoorstel zal op 1 oktober 2012 in werking treden. Reden voor ons om u alvast voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving en wekelijks een zgn. “Flex-weetje” op onze kennispagina’s te publiceren. Schorsing en [...] Lees verder »

Flex-weetje 21: benoeming eigen bestuurder en commissaris

Flex-weetje 21: benoeming eigen bestuurder en commissaris

De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwe wetgeving die de B.V. aanzienlijk flexibeler zal maken (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). Dit wetsvoorstel zal op 1 oktober 2012 in werking treden. Reden voor ons om u alvast voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving en wekelijks een zgn. “Flex-weetje” op onze kennispagina’s te publiceren. Benoeming eigen [...] Lees verder »

Flex-weetje 20: vaststellen jaarrekening buiten vergadering

Flex-weetje 20: vaststellen jaarrekening buiten vergadering

De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwe wetgeving die de B.V. aanzienlijk flexibeler zal maken (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). Dit wetsvoorstel zal op 1 oktober 2012 in werking treden. Reden voor ons om u alvast voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving en wekelijks een zgn. “Flex-weetje” op onze kennispagina’s te publiceren. Vaststellen jaarrekening [...] Lees verder »

Uitwinnen van een “Grundschuld” of een “hypotheek” in Duitsland

Uitwinnen van een “Grundschuld” of een “hypotheek” in Duitsland

Heeft u als zekerheid voor een vordering van een schuldenaar een zekerheidsrecht in de vorm van een grondschuld of hypotheekrecht verkregen ten aanzien van onroerend goed in Duitsland? En wenst u dit recht uit te winnen? Dan verschilt de procedure behoorlijk van de procedure in Nederland. Procedure in Duitsland Om de procedure op te starten dient u – [...] Lees verder »

Onderneming komt alsnog onder boete bouwfraude uit

Onderneming komt alsnog onder boete bouwfraude uit

Het is inmiddels bijna elf jaar geleden dat in een aflevering van Zembla de bouwfraude aan het licht werd gebracht. Op grond van het onderzoek dat de NMa naar aanleiding van deze uitzending heeft uitgevoerd, is een groot aantal boetes opgelegd aan bouwondernemingen die kartelafspraken hebben gemaakt. Hoewel procederen tegen deze boetes vaak ten hoogste [...] Lees verder »

Flex-weetje 19: dividenduitkering

Flex-weetje 19: dividenduitkering

De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwe wetgeving die de B.V. aanzienlijk flexibeler zal maken (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). Dit wetsvoorstel zal op 1 oktober 2012 in werking treden. Reden voor ons om u alvast voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving en wekelijks een zgn. “Flex-weetje” op onze kennispagina’s te publiceren. Voorschriften voor [...] Lees verder »

Flex-weetje 18: uittreedrecht

Flex-weetje 18: uittreedrecht

De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwe wetgeving die de B.V. aanzienlijk flexibeler zal maken (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). Dit wetsvoorstel zal op 1 oktober 2012 in werking treden. Reden voor ons om u alvast voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving en wekelijks een zgn. “Flex-weetje” op onze kennispagina’s te publiceren. Uittreedrecht Wist u [...] Lees verder »

Flex-weetje 17: voorschriften voor kapitaalvermindering wijzigen

Flex-weetje 17: voorschriften voor kapitaalvermindering wijzigen

De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwe wetgeving die de B.V. aanzienlijk flexibeler zal maken (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). Dit wetsvoorstel zal op 1 oktober 2012 in werking treden. Reden voor ons om u alvast voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving en wekelijks een zgn. “Flex-weetje” op onze kennispagina’s te publiceren. Voorschriften voor [...] Lees verder »

Staatssteun en bedrijfsverplaatsing

Staatssteun en bedrijfsverplaatsing

In een uitspraak van 6 juni 2012 kwam de Raad van State tot de conclusie dat de schadeloosstelling die Rijkswaterstaat aan een onderneming betaalt voor een gedwongen bedrijfsverplaatsing in beginsel geen staatssteun oplevert. Echter, dit laat volgens de Raad van State onverlet dat concrete omstandigheden met betrekking tot de schadeloosstelling ertoe kunnen bijdragen dat staatssteun [...] Lees verder »

Woningcorporaties en ANBI-status (3)

Woningcorporaties en ANBI-status (3)

Belastingdienst: woningcorporaties kunnen toch ANBI zijn Wij hebben al twee keer eerder bericht over de vraag of een woningcorporatie (hierna: “corporatie”) de ANBI-status kan hebben. Tijdens de plenaire behandeling van het Belastingplan 2012 is in een motie het kabinet verzocht haar visie te geven op de maatschappelijke rol van woningcorporaties en de daarbij passende fiscale behandeling. [...] Lees verder »

Flex-weetje 16: vaststellen jaarrekening en kwijting/décharge

Flex-weetje 16: vaststellen jaarrekening en kwijting/décharge

De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwe wetgeving die de B.V. aanzienlijk flexibeler zal maken (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). Dit wetsvoorstel zal op 1 oktober 2012 in werking treden. Reden voor ons om u alvast voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving en wekelijks een zgn. “Flex-weetje” op onze kennispagina’s te publiceren. Vaststellen jaarrekening [...] Lees verder »

Verloten van een waardecheque waarvoor een pony kan worden verkregen is verboden

Verloten van een waardecheque waarvoor een pony kan worden verkregen is verboden

Op grond van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren is het verboden om dieren te verloten. Maar geldt dit verbod ook als de verloting gebeurt via een waardecheque waarmee een pony kan worden verkregen? Een manegehoudster was voornemens om ter gelegenheid van de opening van het nieuwe seizoen loten te verkopen waarmee een waardecheque van € 500,00 [...] Lees verder »

Moeder en dochter voor gelijk deel aansprakelijk?

Moeder en dochter voor gelijk deel aansprakelijk?

Wanneer er een schuld wordt aangegaan door twee of meer partijen dienen niet alleen goede afspraken te worden gemaakt tussen de schuldeiser en de schuldenaren. Ook de verhouding tussen de schuldenaren onderling dient goed geregeld te worden.  Juridisch kader Wanneer er een schuld wordt aangegaan door twee of meer partijen, geldt als uitgangspunt dat deze partijen ieder [...] Lees verder »

Flex-weetje 15: ontstentenis en belet van commissarissen

Flex-weetje 15: ontstentenis en belet van commissarissen

De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwe wetgeving die de B.V. aanzienlijk flexibeler zal maken (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). Dit wetsvoorstel zal op 1 oktober 2012 in werking treden. Reden voor ons om u alvast voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving en wekelijks een zgn. “Flex-weetje” op onze kennispagina’s te publiceren. Ontstentenis en [...] Lees verder »

Het nut van een eigendomsvoorbehoud

Het nut van een eigendomsvoorbehoud

Vaak wordt gedacht, dat de eigendom van goederen pas overgaat op het moment dat de koper betaalt. Dit is echter niet het geval, een koper van goederen wordt normaal gesproken al eigenaar hiervan op het moment van levering. Ook als de koopsom nog niet of niet helemaal is betaald. Als de koper vervolgens de rekening [...] Lees verder »

De wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (“WSNP”)

De wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (“WSNP”)

Iemand (hierna ook schuldenaar) die zijn schulden niet meer kan betalen, kan bij de rechtbank van zijn woonplaats een verzoek indienen om te worden toegelaten tot de WSNP. Dit geldt ook indien te voorzien is dat hij op korte termijn zijn schuldeisers niet meer kan betalen. Ook een persoon die een beroep of bedrijf uitoefent [...] Lees verder »

Aansprakelijkheid voor schade door het angstig maken van een paard

Aansprakelijkheid voor schade door het angstig maken van een paard

Op 19 oktober 2010 heeft het Gerechtshof ’s-Gravenhage vonnis gewezen in een interessante aansprakelijkheidszaak. In deze zaak het ging om schade die is ontstaan doordat het paard van Vliet door werkzaamheden van zijn buurman Bevelanders op de perceelgrens zodanig angstig is geworden dat het paard zichzelf beschadigde en Van Vliet hiervan schade ondervond, bestaande uit [...] Lees verder »

Een B.V. met schulden verkopen, faillissementsfraude

Een B.V. met schulden verkopen, faillissementsfraude

Een bestuurder en enig aandeelhouder van een slecht lopende transportonderneming heeft het idee opgevat zijn B.V. te verkopen aan een zogenoemde B.V.-opkoper. Via marktplaats vond de eigenaar een opkoper die de aandelen wilde overnemen voor € 1,–. Daarvoor betaalde de eigenaar aan de opkoper een bedrag van € 2.500,–. De (ondertussen: ‘voormalig’) bestuurder en enig [...] Lees verder »

Aanbestedingsrecht en staatssteun in het hoge noorden deel 2

Aanbestedingsrecht en staatssteun in het hoge noorden deel 2

Vorig jaar besliste de voorzieningenrechter Groningen dat de overeenkomst met betrekking tot de herinrichting van de Sennemalocatie, thans aangeduid als het Boogplein, die de gemeente Winsum op 20 december 2006 met projectontwikkelaar Montagne II B.V. (Montagne) had gesloten nietig was wegens schending van de staatssteunregels. In het arrest van 15 mei 2012 heeft het Gerechtshof [...] Lees verder »

Zijn uw algemene voorwaarden al aangepast aan de nieuwe incassokosten?

Zijn uw algemene voorwaarden al aangepast aan de nieuwe incassokosten?

Het is door een wetswijziging sinds 1 juli 2012 eenvoudiger om zogenaamde buitengerechtelijke kosten vergoed te krijgen. Dit zijn incassokosten die gemaakt worden voordat een zaak aan een rechter wordt voorgelegd. Denk bijvoorbeeld aan de kosten die worden gemaakt voor sommatiebrieven. De buitengerechtelijke kosten worden berekend aan de hand van een staffel. De hoogte is afhankelijk [...] Lees verder »

Kan een consument 30 jaar worden gebonden aan warmtelevering?

Kan een consument 30 jaar worden gebonden aan warmtelevering?

Een afnemer die op een warmtenet is aangesloten, kan meestal niet eenvoudig overstappen op een ander systeem voor de verwarming van zijn woning. De ontwikkelingen gaan echter door. Mogelijk is er voor de afnemer over 10 jaar een aantrekkelijker alternatief. Leveranciers willen afnemers graag binden voor minimaal 30 jaar. Kan een consument op voorhand zo [...] Lees verder »

Belastingdienst in beroep uitspraak Rechtbank Breda erfbelasting

Belastingdienst in beroep uitspraak Rechtbank Breda erfbelasting

Zoals was te verwachten heeft de Belastingdienst inderdaad beroep aangetekend tegen de uitspraak van de rechtbank Breda van 13 juli 2012 (Rechtbank Breda 11/5509, LJN BX3386). Dat is te lezen in een nieuwsbericht van de overheid op Rijksoverheid.nl In deze geruchtmakende uitspraak oordeelde de rechtbank dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (“BOF”) van de successiewet ook van toepassing kan [...] Lees verder »

Laad meer artikelen
Naar boven scrollen