De Notarisklerk mei/juni 2012 : Het bv-recht geflexibiliseerd

De Notarisklerk mei/juni 2012 : Het bv-recht geflexibiliseerd

In  het tijdschrift ‘De Notarisklerk’ (uitgave mei/juni 2012) is een redactionele bijdrage van  Peter-Jan Hopmans opgenomen over de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht. Hierin worden de belangrijkste wijzigingen op een rij gezet aan de hand van de volgende elementen van het bv-recht: orgaanstructuur en bevoegdheden, aandelen en certificaten, het besloten karakter van de bv en [...] Lees verder »

Rabobank en de hypothecaire restschulden

Rabobank en de hypothecaire restschulden

De afgelopen dagen stonden de kranten vol met de problematiek omtrent het innen van hypothecaire restschulden. Het gaat om gevallen waarbij Rabobank een hypothecaire geldlening heeft verstrekt en uiteindelijk de betreffende woning executoriaal moet worden verkocht. In veel gevallen brengt de verkoop van de woning niet genoeg op om de gehele hypothecaire schuld (inclusief rente [...] Lees verder »

Staatssteun en reclamecampagnes in de landbouw

Staatssteun en reclamecampagnes in de landbouw

Het Productschap Tuinbouw (hierna: het PT) heeft twee verordeningen vastgesteld op basis waarvan heffingen kunnen worden geheven over het aanbod van en de handel in bloemkwekerijproducten. De opbrengst van deze heffingen is onder andere bedoeld om reclamecampagnes ter promotie van bloemkwekerijproducten te financieren (hierna: de regeling). De Europese Commissie stelt in het besluit van 15 [...] Lees verder »

Minister van EL&I publiceert Handreiking markt en overheid

Minister van EL&I publiceert Handreiking markt en overheid

Zoals reeds eerder op deze plaats vermeld, is op 1 juli 2012 de Wet Markt & Overheid in werking getreden door middel van wijziging van de Mededingingswet. Daarmee zijn vier gedragsregels voor overheden geïntroduceerd teneinde een zo gelijk mogelijk speelveld te creëren tussen overheden (die economische activiteiten ontplooien) en private marktpartijen. In de Handreiking Markt [...] Lees verder »

Non-conform paard

Non-conform paard

Koper heeft op 30 oktober 2006 een paard gekocht. In de koopovereenkomst heeft verkoper onder meer verklaard dat het paard geschikt is voor Z2 dressuur en Z springen. Voorafgaande aan de koop heeft koper het paard laten keuren. Tijdens deze keuring bleek dat het paard onregelmatig liep en dat er sprake was van een verdikking [...] Lees verder »

Aansprakelijkheid manege voor schade vrijwilligster

Aansprakelijkheid manege voor schade vrijwilligster

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 29 maart 2011 een arrest gewezen waarin de vraag centraal stond wanneer een manegehouder aansprakelijk is voor schade die een vrijwilliger oploopt tijdens het verrichten van werkzaamheden. In deze zaak ging het om een vrijwilligster die in eerste instantie 6 jaar lang, totdat zij aan haar vervolgopleiding begon, tegen betaling werkzaamheden [...] Lees verder »

Eigen schuld bij trap door paard

Eigen schuld bij trap door paard

Het komt regelmatig voor dat een paard getrapt wordt door een ander paard. Zo ook in de zaak voor het Gerechtshof Leeuwarden van 1 mei 2012. Tijdens het inrijden voor een springwedstrijd wordt paard Robin getrapt door paard Romeo. Paard Robin breekt daardoor het linkerachterbeen en moet noodgedwongen afgemaakt worden. De eigenaar van paard Robin [...] Lees verder »

NMa: wanneer sprake van een volwaardige gemeenschappelijke onderneming?

NMa: wanneer sprake van een volwaardige gemeenschappelijke onderneming?

Iedere voorgenomen fusie, overname of oprichting van een volwaardige gemeenschappelijke onderneming  moet voorafgaande aan de totstandkoming worden gemeld bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), indien de omzet van de betrokken partijen bepaalde waarden overschrijdt (artikel 34 van de Mededingingswet (Mw)). In een informele zienswijze van 20 juni 2012 heeft de NMa zich uitgelaten over de vraag [...] Lees verder »

NMa: geen boete voor verkopende partijen na niet melden concentratie

NMa: geen boete voor verkopende partijen na niet melden concentratie

Enige tijd geleden meldden wij al dat de rechtbank Rotterdam in haar uitspraak van 13 januari 2011 heeft geoordeeld dat in het kader van een overname alleen de partij die (uitsluitende) zeggenschap over een andere onderneming verwerft, meldingsplichtig is in de zin van de Mededingingswet. De verkopende partij die zeggenschap overdraagt, is dan ook niet langer [...] Lees verder »

Gerecht zet enkele belangrijke mededingingsrechtelijke beginselen op een rij

Gerecht zet enkele belangrijke mededingingsrechtelijke beginselen op een rij

Het Gerecht heeft in het arrest van 27 juni 2012 enkele belangrijke mededingingsrechtelijke beginselen  besproken. De beginselen kwamen aan de orde in een beroep dat E.ON Ruhrgas AG en E.ON AG (hierna samen: E.ON) hadden ingesteld tegen de beschikking van 8 juli 2009 van de Europese Commissie (Nederlandstalige samenvatting). Bij die beschikking waren E.ON en [...] Lees verder »

Moeten gemeentelijke campings rekening houden met het mededingingsrecht?

Moeten gemeentelijke campings rekening houden met het mededingingsrecht?

Het is vakantie, dus half Nederland vertrekt naar de camping. Waar vaak niet over nagedacht wordt, is dat er naast particuliere campings ook gemeentelijke campings bestaan. Moet een gemeente als eigenaar van een gemeentelijke camping ook rekening houden met het mededingingsrecht? Het kartelverbod Bij de vraag naar de toepasselijkheid van het mededingingsrecht is het niet relevant of [...] Lees verder »

Flex-weetje 13: voorwaarden voor de inkoop van aandelen wijzigen

Flex-weetje 13: voorwaarden voor de inkoop van aandelen wijzigen

De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwe wetgeving die de B.V. aanzienlijk flexibeler zal maken (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). Dit wetsvoorstel zal op 1 oktober 2012 in werking treden. Reden voor ons om u alvast voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving en wekelijks een zgn. “Flex-weetje” op onze kennispagina’s te publiceren. Andere voorwaarden [...] Lees verder »

Dirkzwager zoekt een Advocaat-medewerker ondernemingsrecht (Arnhem)

Dirkzwager zoekt een Advocaat-medewerker ondernemingsrecht (Arnhem)

In verband met het vertrek van een van onze medewerkers van de sectie ondernemingsrecht van ons kantoor in Arnhem zijn wij met spoed op zoek naar een ondernemende en slagvaardige (gevorderde) advocaat-medewerker. Je zult voor een groot deel van de tijd werkzaam zijn in het (internationale) contractenrecht en verder in de brede ondernemingsrechtpraktijk variërend van [...] Lees verder »

Wetsvoorstel op de ‘clawback’; dossier 32 512

Wetsvoorstel op de ‘clawback’; dossier 32 512

Beloningen van bestuurders van beursgenoteerde vennootschappen is een thema dat de onverdeelde aandacht geniet van zowel de Nederlandse als de buitenlandse wetgevers. Menig partijen zijn het er namelijk over eens dat de ‘graaicultuur’ een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de financiële crisis waar de wereldeconomie vanaf oktober 2008 al mee kampt. Verklaard wordt dat juist de [...] Lees verder »

Staatssteun en infrastructuur, niet zo eenvoudig als het lijkt

Staatssteun en infrastructuur, niet zo eenvoudig als het lijkt

De Commissie is van mening dat niet uitgesloten kan worden dat de financiering van de in Kopenhagen te bouwen  “multiarena” is aan te merken als staatssteun. Verder twijfelt de Commissie of deze staatssteun verenigbaar is met de interne markt. Daarom gaat de Commissie de zaak formeel onderzoeken. De casus De gemeente Kopenhagen is van plan een “multiarena” [...] Lees verder »

Flex-weetje 12: verkorting oproepingstermijn algemene vergadering

Flex-weetje 12: verkorting oproepingstermijn algemene vergadering

De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwe wetgeving die de B.V. aanzienlijk flexibeler zal maken (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). De Eerste Kamer heeft dit wetsvoorstel op 12 juni 2012 aangenomen, met een invoeringsdatum per 1 oktober a.s. Reden voor ons om u alvast voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving en wekelijks een [...] Lees verder »

Zonne-energie en woningcorporaties, businessplan Zonnig Huren

Zonne-energie en woningcorporaties, businessplan Zonnig Huren

Zonne-energie om de energielasten van huurders te verlagen. Met dit doel voor ogen zijn Aedes, 31 woningcorporaties,  AgentschapNL en adviesbureau Atrivé een onderzoek naar het grootschalig gebruik van zonnepanelen op huurwoningen gestart.  Dit onderzoek heeft geresulteerd in het businessplan Zonnig Huren. Aanleiding De stijgende elektriciteitsprijzen en de dalende prijzen van zonnepanelen maken zonne-energie een aantrekkelijke kandidaat om [...] Lees verder »

Geen bezwaar, dan ook geen recht op boetevermindering

Geen bezwaar, dan ook geen recht op boetevermindering

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft besloten dat een onderneming die een boete opgelegd heeft gekregen wegens overtreding van het kartelverbod en geen bezwaar daartegen heeft gemaakt, geen recht heeft op boetevermindering. De casus De NMa heeft bij besluit van 15 december 2005 aan acht hoveniersbedrijven een boete opgelegd in verband met schending van het kartelverbod. De NMa [...] Lees verder »

LHV komt niet met lege handen uit inleidende beschietingen met NMa

LHV komt niet met lege handen uit inleidende beschietingen met NMa

De rechtbank Rotterdam heeft de boete verlaagd die de NMa aan de Landelijke Huisartsenvereniging heeft opgelegd voor het verbreken van zegels gedurende het onderzoek van de NMa naar vermeende kartelgedragingen door LHV. De boete is verlaagd van EUR 51.000,- naar EUR 23.000,- voornamelijk omdat de NMa niet concreet had onderbouwd waarom de ernst van de [...] Lees verder »

Kapitaalinjectie in de vorm van een belastingmaatregel geen staatssteun

Kapitaalinjectie in de vorm van een belastingmaatregel geen staatssteun

Het Hof van Justitie heeft in een arrest van 5 juni 2012 beslist dat het ten gunste van Électricité de France (EDF), kwijtschelden van vennootschapsbelasting geen staatssteun is omdat de Franse staat handelde als private marktinvesteerder.  De beschikking van de Europese Commissie In 1997 had Frankrijk EFD vrijgesteld van de verplichting om vennootschapsbelasting te betalen over een [...] Lees verder »

Flex-weetje 11: afschaffing accountantsverklaring

Flex-weetje 11: afschaffing accountantsverklaring

De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwe wetgeving die de B.V. aanzienlijk flexibeler zal maken (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). De Eerste Kamer heeft dit wetsvoorstel op 12 juni 2012 aangenomen, met een invoeringsdatum per 1 oktober a.s. Reden voor ons om u alvast voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving en wekelijks een [...] Lees verder »

Nieuwe regels enquêterecht per 1 januari 2013

Nieuwe regels enquêterecht per 1 januari 2013

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel tot aanpassing van het enquêterecht. De nieuwe regels treden op 1 januari 2013 in werking. Met de invoering van dit wetsvoorstel kan de rechtspersoon zelf om een enquêteprocedure verzoeken en wordt de mogelijkheid voor de Ondernemingskamer om voorlopige voorzieningen te treffen beperkt. Daarnaast moeten aandeelhouders van de NV en [...] Lees verder »

Flex-weetje 10: afschaffing bankverklaring

Flex-weetje 10: afschaffing bankverklaring

De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwe wetgeving die de B.V. aanzienlijk flexibeler zal maken (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). De Eerste Kamer heeft dit wetsvoorstel op 12 juni 2012 aangenomen, met een invoeringsdatum per 1 oktober a.s. Reden voor ons om u alvast voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving en wekelijks een [...] Lees verder »

Luchtvervoer: Hoge Raad wacht toch uitspraak Europees Hof af

Luchtvervoer: Hoge Raad wacht toch uitspraak Europees Hof af

Haastige spoed is zelden goed. Op 11 mei 2012 adviseerde Advocaat-Generaal (A-G) van de Hoge Raad nog om de uitspraak van het Europees Hof van Justitie op prejudiciële vragen inzake compensatierechten van luchtreizigers bij langdurige vertraging niet af te wachten. Volgens de A-G was er sprake van een ‘acte éclairé’, oftewel de door diverse Europese gerechten gestelde vragen zouden allemaal overbodig [...] Lees verder »

Flex-weetje 9: de blokkeringsregeling is niet meer verplicht

Flex-weetje 9: de blokkeringsregeling is niet meer verplicht

De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwe wetgeving die de B.V. aanzienlijk flexibeler zal maken (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). De Eerste Kamer heeft dit wetsvoorstel op 12 juni 2012 aangenomen, met een invoeringsdatum per 1 oktober a.s. Reden voor ons om u alvast voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving en wekelijks een [...] Lees verder »

Wetgeving inzake Flex BV  treedt op 1 oktober 2012 in werking

Wetgeving inzake Flex BV treedt op 1 oktober 2012 in werking

Zoals mijn collega Karen Verkerk op deze kennispagina eerder berichtte stond de stemming over de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (31.058) en de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (32.426) vandaag op de agenda. Inmiddels is bekend geworden dat deze wetten zijn aangenomen en dat de inwerkingtreding is vastgesteld op 1 oktober 2012. Vanaf deze datum [...] Lees verder »

Boete bij annulering van een koop

Boete bij annulering van een koop

Het aangaan van een koopovereenkomst roept over en weer verplichtingen in het leven. In de praktijk kan het echter voorkomen dat een koper zich, om wat voor reden ook, op het laatste moment bedenkt en toch van de koop wil afzien. In principe is dat niet mogelijk, indien een koopovereenkomst wordt aangegaan dienen beide partijen [...] Lees verder »

Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten

Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten

Het wordt eenvoudiger om zogenaamde buitengerechtelijke kosten vergoed te krijgen. Dit zijn incassokosten die gemaakt worden voordat een zaak aan een rechter wordt voorgelegd. Denk bijvoorbeeld aan de kosten die worden gemaakt voor sommatiebrieven. Nu dient in een procedure nog aangetoond te worden dat de kosten daadwerkelijk zijn gemaakt en dat het maken van die [...] Lees verder »

Flex BV hamerstuk in Eerste Kamer

Flex BV hamerstuk in Eerste Kamer

Op de agenda van de plenaire vergadering van de Eerste Kamer van 12 juni 2012 staan de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (31.058) en de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (32.426) als hamerstuk vermeld. Dat wil zeggen dat daarover niet meer in de Eerste Kamer het woord zal worden gevoerd en de wetsvoorstellen zonder stemming [...] Lees verder »

Zorgaanbieder kan niet altijd in bezwaar nadat NMa klacht heeft afgewezen

Zorgaanbieder kan niet altijd in bezwaar nadat NMa klacht heeft afgewezen

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft besloten dat een huisarts die niet is aangewezen als preferred supplier van een zorgverzekeraar en daaromtrent bij de NMa heeft geklaagd, geen bezwaar kan instellen tegen de afwijzing van die klacht.. De NMa oordeelt dat een huisarts onvoldoende individueel belang heeft om als belanghebbende te worden aangemerkt. De casus De heer Slockers [...] Lees verder »

Gemeente hoeft apotheekdiensten niet aan te besteden

Gemeente hoeft apotheekdiensten niet aan te besteden

De gemeente Assen hoeft de vestiging van een apotheek niet aan te besteden, ook al heeft de gemeente zich actief met de vestiging bemoeid. Dat besliste de Rechtbank Assen in een vonnis van 30 mei 2012. De casus De gemeente Assen heeft in de negentiger jaren plannen ontwikkeld voor een groot nieuwbouwproject, Kloosterveen genaamd. Onderdeel van de [...] Lees verder »

Flex-weetje 8: uitsluiting overdraagbaarheid van aandelen

Flex-weetje 8: uitsluiting overdraagbaarheid van aandelen

De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwe wetgeving die de B.V. aanzienlijk flexibeler zal maken (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). Hoewel het wetsvoorstel thans nog in behandeling is bij de Eerste Kamer, streeft de Minster naar invoering per 1 juli 2012. Reden voor ons om u alvast voor te bereiden op deze nieuwe [...] Lees verder »

Gevorderde ontbinding koopovereenkomst paard afgewezen

Gevorderde ontbinding koopovereenkomst paard afgewezen

In haar arrest van 24 april 2012 (LJN:BW4149) heeft het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch de door koper gevorderde ontbinding van de koopovereenkomst wegens non-conformiteit afgewezen. Ook heeft het gerechtshof beslist dat verkoper zijn spreekplicht niet heeft geschonden. Koper heeft een springpaard gekocht. Bij de koop heeft verkoper een cd-rom met daarop röntgenfoto’s van het paard en een beoordelingsformulier [...] Lees verder »

Flex-weetje 7: minimum aandelenkapitaal

Flex-weetje 7: minimum aandelenkapitaal

De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwe wetgeving die de B.V. aanzienlijk flexibeler zal maken (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). Hoewel het wetsvoorstel thans nog in behandeling is bij de Eerste Kamer, streeft de Minster naar invoering per 1 juli 2012. Reden voor ons om u alvast voor te bereiden op deze nieuwe [...] Lees verder »

Flex-weetje 6: Een aandeel heeft ofwel stemrecht ofwel recht op uitkering van winst of reserves

Flex-weetje 6: Een aandeel heeft ofwel stemrecht ofwel recht op uitkering van winst of reserves

De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwe wetgeving die de B.V. aanzienlijk flexibeler zal maken (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). Hoewel het wetsvoorstel thans nog in behandeling is bij de Eerste Kamer, streeft de Minster naar invoering per 1 juli 2012. Reden voor ons om u alvast voor te bereiden op deze nieuwe [...] Lees verder »

Mediation in faillissementen, een pilot bij rechtbank Amsterdam

Mediation in faillissementen, een pilot bij rechtbank Amsterdam

Mediation is een vorm van alternatieve conflictoplossing waarbij de weg naar de rechter wordt vermeden. Bij de rechtbank te Amsterdam wordt een pilot gestart om te bezien of Mediation ook in faillissementen een positief resultaat kan opleveren. Dit resultaat kan bestaan uit het oplossen van procedures waarbij de boedel betrokken is tegen lagere kosten of [...] Lees verder »

Waarborgen continuïteit, kwaliteit en bereikbaarheid van zorg

Waarborgen continuïteit, kwaliteit en bereikbaarheid van zorg

Om mogelijke negatieve gevolgen van de ingezette stelselwijziging in de zorg te kunnen keren en om te kunnen ingrijpen indien een zorgaanbieder zijn verantwoordelijkheid voor kwalitatief goede en cliëntgerichte zorg niet neemt, heeft de regering onlangs een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd waarin regels worden gegeven met het oog op het signaleren van risico’s [...] Lees verder »

Een verboden steunhandeling

Een verboden steunhandeling

Een BV respectievelijk een NV mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden, aldus artikel 2:98c/207c lid 1Burgerlijk Wetboek. Dat hiervan [...] Lees verder »

Geen eigen WTZi-toelating vereist voor oprichting volwaardige joint venture

Geen eigen WTZi-toelating vereist voor oprichting volwaardige joint venture

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft groen licht gegeven voor de oprichting van Amethist, een joint-venture van GGz Centraal en Tactus Verslavingszorg. Het besluit is interessant omdat de NMa heeft bevestigd dat een joint-venture zelfstandig op de markt actief kan zijn ondanks het feit dat de joint-venture gebruikmaakt van de WTZi-toelating van de moeders. De joint-venture GGz Centraal [...] Lees verder »

Verruiming compensatierechten luchtreiziger

Verruiming compensatierechten luchtreiziger

Op grond van diverse (inter)nationale en Europese regelingen kan een luchtreiziger zijn schade ten gevolge van een vertraagde of geannuleerde vlucht (deels) verhalen op de luchtvervoerder. De Advocaat-Generaal (AG) van de Hoge Raad heeft op 11 mei 2012 in navolging van rechtspraak van het Europese Hof van Justitie geconcludeerd dat de voor Nederlands recht belangrijkste [...] Lees verder »

Flex-weetje 5: aandelen in vreemde valuta

Flex-weetje 5: aandelen in vreemde valuta

De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwe wetgeving die de B.V. aanzienlijk flexibeler zal maken (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). Hoewel het wetsvoorstel thans nog in behandeling is bij de Eerste Kamer, streeft de Minster naar invoering per 1 juli 2012. Reden voor ons om u alvast voor te bereiden op deze nieuwe [...] Lees verder »

Branchegroep onderwijs/Passend Onderwijs

Branchegroep onderwijs/Passend Onderwijs

Onlangs hebben de advocaten en notarissen van Dirkzwager met expertise in het onderwijs hun krachten gebundeld in een branchegroep. Vanuit deze branchegroep bieden wij expertise op alle rechtsgebieden relevant voor het onderwijs aan onze cliënten aan. Denkt u hierbij aan vragen op het gebied van vastgoed, good governance, privacy, fusies, reorganisaties, intellectueel eigendomsrecht en arbeidsrecht.  [...] Lees verder »

27-06-2012 : Seminar De accountant en de B.V

27-06-2012 : Seminar De accountant en de B.V

[ 27 juni 2012; 14:00 tot 17:00. ] Als accountant heeft u veel te maken met B.V.’s U adviseert en controleert B.V.’s en uw cliënten zijn vaak B.V.’s. Het B.V.-recht is steeds in ontwikkeling. De Flex B.V. komt eraan en daarnaast de Wet Bestuur en Toezicht. Het jaarrekeningenrecht is in deze crisis actueler dan ooit en er wordt steeds meer geprocedeerd. Wat betekenen de [...] Lees verder »

26-06-2012 : Lezing Hippisch Recht

26-06-2012 : Lezing Hippisch Recht

[ 26 juni 2012; 14:00 tot 17:00. 14:00 tot 17:00. ] Niet alleen op sportief gebied, maar ook op economisch gebied is Nederland het ‘paardenland’ bij uitstek. Niet zelden wisselen paarden voor miljoenenbedragen van eigenaar. Omdat het in de paardensport vaak om enorme bedragen gaat, doet u er verstandig aan om contracten en andere zaken op voorhand goed te regelen. Dit kan veel problemen voorkomen. Tijdens de lezing [...] Lees verder »

31-05-2012 : Lezing Hippisch Recht

31-05-2012 : Lezing Hippisch Recht

[ 31 mei 2012; 14:00 tot 16:15. ] Niet alleen op sportief gebied, maar ook op economisch gebied is Nederland het ‘paardenland’ bij uitstek. Niet zelden wisselen paarden voor miljoenenbedragen van eigenaar. Omdat het in de paardensport vaak om enorme bedragen gaat, doet u er verstandig aan om contracten en andere zaken op voorhand goed te regelen. Dit kan veel problemen voorkomen. Tijdens de [...] Lees verder »

Wetsvoorstel Flex-bv niet controversieel verklaard

Wetsvoorstel Flex-bv niet controversieel verklaard

De Eerste Kamer heeft gisteren de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht en de bijbehorende invoeringswet niet controversieel verklaard. Dat betekent dat het wetsvoorstel, ondanks het feit dat het kabinet demissionair is, in de eerste kamer zal worden behandelend. Of de door Minster Opstelten van Veiligheid en Justitie gewenste invoering per 1 juli 2012 zal worden [...] Lees verder »

Staatssteun in de landbouw: onrechtmatig maar toch toelaatbaar

Staatssteun in de landbouw: onrechtmatig maar toch toelaatbaar

De Europese Commissie heeft de subsidie goedgekeurd die de Limburgse gemeente Horst aan de Maas (gemeente) heeft gegeven aan varkensbedrijf Knoops Lottum B.V. (Knoops) ten behoeve van investeringen in zogenoemde “biobedden”. Nadat de subsidie in Brussel was gemeld, constateerde de Europese Commissie dat de gemeente de subsidie in strijd met de staatssteunregels al had uitgekeerd. [...] Lees verder »

De wereld van de acquisitiefraude

De wereld van de acquisitiefraude

U wordt gebeld door een medewerker van Louche B.V. Deze medewerker vertelt u dat uw bedrijf gratis vermeld kan worden op een bepaalde website die veelvuldig wordt gevonden via diverse zoekmachines. Aangezien gratis publiciteit niet verkeerd is, geeft u aan interesse te hebben. De medewerker vertelt u een fax te sturen waarop de gegevens van [...] Lees verder »

Vennootschap is niet-ontvankelijk bij verkeerde vertegenwoordiging

Vennootschap is niet-ontvankelijk bij verkeerde vertegenwoordiging

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem heeft in haar uitspraak van 9 december 2011 een vennootschap niet-ontvankelijk verklaard, omdat deze vennootschap niet rechtsgeldig vertegenwoordigd was op de door haar statuten voorschreven wijze. Deze uitspraak benadrukt nogmaals dat ook bij het aanhangig maken van een rechterlijke procedure, de regels van vertegenwoordigingsbevoegdheid belangrijk zijn. De vennootschap die de [...] Lees verder »

Gedelegeerd commissaris heeft geen recht op bestuursvergoeding toegekend door de raad van commissarissen

Gedelegeerd commissaris heeft geen recht op bestuursvergoeding toegekend door de raad van commissarissen

Indien het bestuur van een vennootschap wegvalt, kan de raad van commissarissen een of meer gedelegeerd commissarissen aanwijzen die tijdelijk deze bestuurstaak op zich nemen. Dit is mogelijk indien de statuten daarin voorzien door middel van een zogenaamde belet of ontstentenis bepaling. Een gedelegeerd commissaris dient er rekening mee te houden dat de wet commissarissen [...] Lees verder »

Eindelijk duidelijkheid: showroommodellen zijn geen bodemzaken

Eindelijk duidelijkheid: showroommodellen zijn geen bodemzaken

In het overgrote deel van de faillissementen heeft de fiscus een vordering op de failliet. De wetgever heeft de fiscus een aantal voorrechten toebedeeld om de positie van de fiscus in een faillissement te versterken. Eén van die voorrechten, en voor de praktijk van belang, is het zogenaamde bodem(voor)recht van de fiscus. In de artikelen 21 [...] Lees verder »

Rechtszekerheidsbeginsel kan in de weg staan aan boeteverhoging door NMa

Rechtszekerheidsbeginsel kan in de weg staan aan boeteverhoging door NMa

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft bepaald dat de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) de boete moet verlagen van ondernemingen die waren betrokken bij een Maastrichts aanbestedingskartel. De NMa had bij het vaststellen van de hoogte van de boete (onder meer) ten onrechte geoordeeld dat boeteverhogende omstandigheden van toepassing waren. De zaak Nadat de gemeente [...] Lees verder »

Een vordering op een negatieve boedel

Een vordering op een negatieve boedel

Curatoren zijn belast met het beheer en de vereffening van hun failliete boedels. Daarbij komt het regelmatig voor dat een curator moet procederen om goederen die voor faillissement uit de boedel zijn verdwenen, weer terug in de boedel te krijgen, of om betaling bij de openstaande debiteuren af te dwingen. Uiteraard komt het dan ook [...] Lees verder »

Flex-weetje 3: plaats aandeelhoudersvergaderingen

Flex-weetje 3: plaats aandeelhoudersvergaderingen

De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwe wetgeving die de B.V. aanzienlijk flexibeler zal maken (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). Hoewel het wetsvoorstel thans nog in behandeling is bij de Eerste Kamer, streeft de Minster naar invoering per 1 juli 2012. Reden voor ons om u alvast voor te bereiden op deze nieuwe [...] Lees verder »

Verkoop van grond en staatssteun: Leiden laat zien hoe kan

Verkoop van grond en staatssteun: Leiden laat zien hoe kan

In een beschikking van 21 maart 2012 is de Europese Commissie tot de conclusie gekomen dat de verkoop door de gemeente Leiden van een aantal historische panden aan een projectontwikkelaar staatssteunproof is. De casus De gemeente Leiden heeft in 2009 vier gebouwen en ondergrond, die lokaal bekend stonden als Vrijplaats Koppenhinksteeg, verkocht aan Atrium Vastgoedontwikkeling B.V. [...] Lees verder »

NMa keurt overname in de thuiszorg goed

NMa keurt overname in de thuiszorg goed

In het besluit van 5 april 2012 heeft de NMa besloten dat Huishoudelijke Hulp Pantein B.V. (HH Pantein), onderdeel van de Pantein Groep, Vivent Hulp bij het Huishouden (Vivent HbH), organisatieonderdeel van Stichting Vivent mag overnemen. De transactie Thuiszorg Pantein B.V., een dochtermaatschappij van de Pantein Groep, en de Stichting Vivent zijn overeengekomen dat organisatieonderdeel Vivent HbH [...] Lees verder »

Andere rechtsvorm voor zorginstelling i.v.m. winstuitkeringen?

Andere rechtsvorm voor zorginstelling i.v.m. winstuitkeringen?

Veel zorginstellingen worden momenteel in de vorm van een stichting geëxploiteerd. Voor het aantrekken van private gelden is deze rechtsvorm minder geschikt . De stichting kent namelijk een uitkeringsverbod in artikel 2:285 BW inhoudende dat “het doel van de stichting niet mag inhouden het doen van uitkeringen aan oprichters of aan hen die deel uitmaken [...] Lees verder »

Nieuwe de minimis voor steun in geval van DAEB

Nieuwe de minimis voor steun in geval van DAEB

Met de publicatie van een nieuwe DAEB de minimis verordening, heeft de Europese Commissie het nieuwe DAEB-pakket gecompleteerd. Het pakket bestaat nu uit vier instrumenten die gelden voor alle (nationale, regionale, lokale) overheden die compensatie verlenen voor het verrichten van diensten van algemeen economisch belang (DAEB’s): het Vrijstellingsbesluit, de Mededeling , de Kaderregeling en de [...] Lees verder »

Energiemaatregelen miljardenakkoord op een rijtje

Energiemaatregelen miljardenakkoord op een rijtje

Minister de Jager heeft het gesloten miljardenakkoord per brief naar de Kamer gestuurd. In het Concept-stabiliteitsprogramma worden enkele maatregelen met betrekking tot energie aangekondigd. Hieronder de belangrijkste maatregelen op een rij. Fiscaal vergroeningspakket Er komt een fiscaal vergroeningspakket om het gebruik van fossiele brandstoffen te beperken. Energieproducten zullen hierdoor zwaarder worden belast. Hierbij valt te denken aan [...] Lees verder »

Aanpassing van het enquêterecht

Aanpassing van het enquêterecht

Op 10 april 2012 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel tot aanpassing van het enquêterecht. De belangrijkste wijzigingen zijn: Aandeelhouders en certificaathouders van NV’s en BV’s met een geplaatst kapitaal van € 22,5 miljoen of meer, moeten minimaal 1% kapitaal vertegenwoordigen om een enquêteprocedure te kunnen instellen bij de Ondernemingskamer. Deze bepaling moet de [...] Lees verder »

Bevoegdheid curator tot aanvragen faillissement dochtervennootschap

Bevoegdheid curator tot aanvragen faillissement dochtervennootschap

Indien een rechtspersoon, zoals bijvoorbeeld een Besloten Vennootschap (B.V.), in staat van faillissement wordt verklaard, benoemd de Rechtbank een curator die ‘belast is met het beheer en de vereffening van de failliete boedel’ (artikel 68 Faillissementswet). In de praktijk komt dit er op neer dat de curator zal trachten de activa van de failliete vennootschap [...] Lees verder »

Laad meer artikelen
Naar boven scrollen