Nieuwe de minimis voor steun in geval van DAEB

Nieuwe de minimis voor steun in geval van DAEB

Met de publicatie van een nieuwe DAEB de minimis verordening, heeft de Europese Commissie het nieuwe DAEB-pakket gecompleteerd. Het pakket bestaat nu uit vier instrumenten die gelden voor alle (nationale, regionale, lokale) overheden die compensatie verlenen voor het verrichten van diensten van algemeen economisch belang (DAEB’s): het Vrijstellingsbesluit, de Mededeling , de Kaderregeling en de [...] Lees verder »

Energiemaatregelen miljardenakkoord op een rijtje

Energiemaatregelen miljardenakkoord op een rijtje

Minister de Jager heeft het gesloten miljardenakkoord per brief naar de Kamer gestuurd. In het Concept-stabiliteitsprogramma worden enkele maatregelen met betrekking tot energie aangekondigd. Hieronder de belangrijkste maatregelen op een rij. Fiscaal vergroeningspakket Er komt een fiscaal vergroeningspakket om het gebruik van fossiele brandstoffen te beperken. Energieproducten zullen hierdoor zwaarder worden belast. Hierbij valt te denken aan [...] Lees verder »

Aanpassing van het enquêterecht

Aanpassing van het enquêterecht

Op 10 april 2012 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel tot aanpassing van het enquêterecht. De belangrijkste wijzigingen zijn: Aandeelhouders en certificaathouders van NV’s en BV’s met een geplaatst kapitaal van € 22,5 miljoen of meer, moeten minimaal 1% kapitaal vertegenwoordigen om een enquêteprocedure te kunnen instellen bij de Ondernemingskamer. Deze bepaling moet de [...] Lees verder »

Bevoegdheid curator tot aanvragen faillissement dochtervennootschap

Bevoegdheid curator tot aanvragen faillissement dochtervennootschap

Indien een rechtspersoon, zoals bijvoorbeeld een Besloten Vennootschap (B.V.), in staat van faillissement wordt verklaard, benoemd de Rechtbank een curator die ‘belast is met het beheer en de vereffening van de failliete boedel’ (artikel 68 Faillissementswet). In de praktijk komt dit er op neer dat de curator zal trachten de activa van de failliete vennootschap [...] Lees verder »

Aansprakelijkheid en risico’s als ondernemer

Aansprakelijkheid en risico’s als ondernemer

Ondernemen is een uitdagende bezigheid, maar niet zonder risico. Veel ondernemers denken dat zij, door de onderneming te drijven in de vorm van een besloten vennootschap in plaats van een eenmanszaak of een vennootschap onder firma, zich volledig hebben afgeschermd voor een eventuele privéaansprakelijkheid. Dat is echter onjuist. ‘Bestuurder’ is een wettelijke term, wat zoveel betekent [...] Lees verder »

Flex-weetje 2: minimaal één geplaatst aandeel met stemrecht

Flex-weetje 2: minimaal één geplaatst aandeel met stemrecht

De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwe wetgeving die de B.V. aanzienlijk flexibeler zal maken (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). Hoewel het wetsvoorstel thans nog in behandeling is bij de Eerste Kamer, streeft de Minster naar invoering per 1 juli 2012. Reden voor ons om u alvast voor te bereiden op deze nieuwe [...] Lees verder »

Toerekening van wetenschap

Toerekening van wetenschap

Rechtspersonen, zoals een Besloten vennootschap (B.V.) en een Naamloze vennootschap (N.V.) zijn zelfstandige deelnemers aan het rechtsverkeer. Zij zijn zelf dragers van rechten en verplichtingen en kunnen ook overeenkomsten aangaan waarbij zij contractspartij zijn. Daarbij moeten zij natuurlijk altijd worden vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon, een B.V. kan immers zelf geen gesprekken voeren of een [...] Lees verder »

Amazone moet paard teruggeven

Amazone moet paard teruggeven

Op 14 april 2011 heeft een stal een aan haar in eigendom toebehorend dressuurpaard aan een amazone ter beschikking gesteld voor de beoefening van de dressuursport. De rechten en verplichtingen over en weer zijn neergelegd in een schriftelijke overeenkomst. Wat betreft de duur van de overeenkomst is in de overeenkomst vermeld dat de overeenkomst is [...] Lees verder »

Provincies komen natuurbeschermingsorganisaties te hulp

Provincies komen natuurbeschermingsorganisaties te hulp

Vorig jaar besliste de Europese Commissie dat natuurbeschermingsorganisaties als onderneming zijn aan te merken in de zin van de mededingingsregels. Om deze reden hebben natuurbeschermingsorganisaties ook te maken met de staatssteunregels. De Nederlandse provincies zijn het daar niet mee eens en hebben beroep ingesteld bij het Gerecht van de Europese Unie. Achtergrond Al jaren maakten particuliere grondbezitters [...] Lees verder »

Europese Commissie kondigt nieuwe staatssteunhervorming aan

Europese Commissie kondigt nieuwe staatssteunhervorming aan

Op 23 februari 2012 heeft Eurocommissaris Joaquin Almunia in een speech een nieuwe staatssteunhervorming aangekondigd. Het hervormingspakket moet lidstaten beter in staat stellen zowel groei te stimuleren als de almaar oplopende financieringstekorten aan te pakken. In de praktijk betekent dit dat de Europese Commissie een lichter regime zal hanteren ten aanzien van staatssteun met weinig effect [...] Lees verder »

Flex-weetje 1: stemrechtloze aandelen en quorum

Flex-weetje 1: stemrechtloze aandelen en quorum

De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwe wetgeving die de B.V. aanzienlijk flexibeler zal maken (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). Hoewel het wetsvoorstel thans nog in behandeling is bij de Eerste Kamer, streeft de Minster naar invoering per 1 juli 2012. Reden voor ons om u alvast voor te bereiden op deze nieuwe [...] Lees verder »

Doel om de concurrentie te beperken niet langer garantie voor boete van de NMa?

Doel om de concurrentie te beperken niet langer garantie voor boete van de NMa?

De Nederlandse Mededingingsautoriteit is van plan een toezegging van Coöperatief Transport Europa U.A. te aanvaarden, inhoudende dat CTE niet langer de prijs vaststelt waarvoor haar leden op aanbestedingen inschrijven. Doordat de NMa deze toezegging in een toezeggingsbesluit heeft geaccepteerd, ontloopt CTE een kartelboete. Het besluit is opmerkelijk aangezien het uitsluiten van prijsconcurrentie de strekking heeft [...] Lees verder »

Belang van tijdig publiceren jaarrekening

Belang van tijdig publiceren jaarrekening

Binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van een B.V. dient het bestuur een jaarrekening op te maken. Deze termijn kan door de algemene vergadering van aandeelhouders eenmalig met ten hoogste zes maanden worden verlengd op grond van bijzondere omstandigheden. Indien de jaarrekening vervolgens niet binnen twee maanden na afloop van de voor het opmaken [...] Lees verder »

Antwoorden op Kamervragen Rhino virus

Antwoorden op Kamervragen Rhino virus

Naar aanleiding van de uitbraak van het Rhino virus bij paarden, heeft CDA-kamerlid Ormel aan de staatssecretaris voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie vragen gesteld over het Rhino virus. Staatssecretaris Bleker heeft inmiddels antwoord gegeven op deze vragen. In zijn antwoord van 4 april 2012 geeft de staatssecretaris aan dat er tot op heden drie [...] Lees verder »

NMa besluiten in de thuiszorg onderuit

NMa besluiten in de thuiszorg onderuit

In 2008 heeft de NMa drie thuiszorginstellingen uit  ’t Gooi en twee thuiszorginstellingen in het Kennemerland boetes opgelegd wegens overtreding van het kartelverbod. Het bezwaar van deze thuiszorginstellingen tegen de boete werd door de NMa niet gehonoreerd. Daarop stelden de thuiszorginstellingen beroep in bij de Rechtbank Rotterdam. Op 12 april 2012 vernietigde de Rechtbank in [...] Lees verder »

Griffierechten nog niet omhoog

Griffierechten nog niet omhoog

Het kabinet wilde per 1 juli 2012 een forse verhoging van de griffierechten invoeren. De SGP-fractie in de Eerste Kamer heeft laten weten tegen de voorgenomen verhoging te zijn. Zonder steun van de SGP-fractie zal er naar verwachting geen meerderheid in de Eerste Kamer zijn. Griffierecht Griffierecht is het deel van de kosten die u betaalt [...] Lees verder »

Borgtocht. Een riskante zekerheid?

Borgtocht. Een riskante zekerheid?

De vermogensrechtelijke borg is vastgelegd in titel 14 van boek 7 van het burgerlijk wetboek. Een overeenkomst van borgtocht is een overeenkomst waarin een partij (de borg) zich verplicht om een verbintenis die een andere partij (de hoofdschuldenaar) heeft na te komen. De borg gaat een verplichting aan ten opzichte van de schuldeiser van de [...] Lees verder »

Geen schijn van toereikende volmacht. Onderzoeksplicht voor contractspartij!

Geen schijn van toereikende volmacht. Onderzoeksplicht voor contractspartij!

In een rechtszaak voor de Rechtbank Leeuwarden van 31 augustus 2011 was niet in geschil of een natuurlijk persoon (X) gevolmachtigd was een vennootschap onder firma (VOF) te vertegenwoordigen. Dat dit niet het geval was bleek duidelijk uit het handelsregister (“Er zijn beperkende bepalingen. Blijkens deze bepalingen zijn de vennoten afzonderlijk bevoegd tot een bedrag [...] Lees verder »

Betalingen door een failliet op de dag van het faillissement, en toen?

Betalingen door een failliet op de dag van het faillissement, en toen?

Het komt regelmatig voor dat bestuurders van een besloten vennootschap vlak voor een aanstaand faillissement nog betalingsopdrachten verstrekken aan de bank. Soms gaat het zelfs zo ver dat een bestuurder op de dag dat hij verwacht wordt op de rechtbank voor de behandeling van de faillissementsaanvraag nog betalingsopdrachten geeft. De bank die nog geen weet [...] Lees verder »

Verkoop van grond en staatssteun, a never ending story

Verkoop van grond en staatssteun, a never ending story

De Europese Commissie heeft Nederland bij brief van 25 januari 2012 meegedeeld dat zij gaat onderzoeken of de gemeente Leidschendam-Voorburg staatssteun heeft gegeven aan projectontwikkelaar Schouten De Jong (SJB). De gemeente heeft namelijk ingestemd met zowel de verlaging van de verkoopprijs (€ 4,6 miljoen)  van een aan SJB verkocht perceel grond, als met het kwijtschelden [...] Lees verder »

De gedwongen overdracht van aandelen in geval van aandeelhoudersconflicten

De gedwongen overdracht van aandelen in geval van aandeelhoudersconflicten

Indien er sprake is van een ruzie tussen aandeelhouders, kan een vordering worden ingesteld door de aandeelhouder(s) waarbij de aandeelhouder waarmee het conflict is, wordt gedwongen zijn aandelen over te dragen. Een dergelijke vordering kan worden ingediend door een of meerdere aandeelhouders die alleen of tezamen minimaal een derde van de aandelen houden. De vordering [...] Lees verder »

Vergaande aansprakelijkheid van de bemiddelaar

Vergaande aansprakelijkheid van de bemiddelaar

Bemiddeling bij de aan- en verkoop van paarden is een tak van sport die veel voorkomt in de hippische wereld. Een bemiddelaar moet echter met veel verschillende aspecten van een goede bemiddeling rekening houden, zo blijkt uit een uitspraak van de Rechtbank Amsterdam van 18 januari 2012 (NJF 2012/102). De casus Het ging hier om een [...] Lees verder »

Pas op met ontbinding rechtspersonen!

Pas op met ontbinding rechtspersonen!

In de praktijk komen wij regelmatig rechtspersonen tegen die zijn ontbonden en waarvan achteraf blijkt dat deze op het moment van de ontbinding nog vermogensbestanddelen in eigendom hadden. Dit levert problemen op als de vermogensbestanddelen overgedragen moeten worden: men zal langs de rechtbank moeten om een overdracht te kunnen bewerkstelligen. Een voorbeeld uit de praktijk. Een [...] Lees verder »

Kamervragen over meldplicht voor Rhino bij paarden

Kamervragen over meldplicht voor Rhino bij paarden

Naar aanleiding van de uitbraak van het Rhino virus bij paarden, heeft CDA-kamerlid Ormel aan de staatssecretaris voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie vragen gesteld over het Rhino virus. Onder meer is de vraag gesteld of de staatssecretaris bereid is om een meldplicht in te stellen voor eigenaren en houders van paarden en dierenartsen als [...] Lees verder »

Lagere opbrengst door beslag reden voor opheffing

Lagere opbrengst door beslag reden voor opheffing

Bij de beslissing om een conservatoir beslag op te heffen heeft de voorzieningenrechter laten meewegen dat de woning als gevolg van het beslag een lagere verkoopprijs zal opbrengen.  Inleiding De voorzieningenrechter die het verlof heeft verleend kan een conservatoir beslag ook opheffen. Dit kan via een kort geding procedure. Een conservatoir beslag kan worden opgeheven op vordering van [...] Lees verder »

22 maart 2012 : Seminar 360° on renewable energy

22 maart 2012 : Seminar 360° on renewable energy

[ 22 maart 2012; 15:00 tot 19:00. 15:00 tot 19:00. 15:00 tot 19:00. 15:00 tot 19:00. ] Investeert u in hernieuwbare energie of toch maar beter niet? Beslissen over de juiste investering in hernieuwbare energie is voor een bedrijf vandaag verre van eenvoudig. U wordt wellicht geconfronteerd met talloze vragen. Hebben investeringen in zonnepanelen zin? Hoe realistisch is het plaatsen van een eigen windturbine of WKO systeem? Welke faciliteiten biedt de Provincie Gelderland? Wat zijn [...] Lees verder »

Iedereen naar Nederland voor massaclaims?

Iedereen naar Nederland voor massaclaims?

Een recente uitspraak van het gerechtshof Amsterdam (17 januari 2012, LJN:BV1026) vormt een volgende stap in een ontwikkeling van inmiddels enkele jaren. Die ontwikkeling maakt dat Nederland in toenemende mate aantrekkelijk wordt als hét land om internationale massaschades via een schikking af te wikkelen. Nederland is namelijk het enige land ter wereld waar dat kan [...] Lees verder »

Dirkzwager loopt voorop met online registreren handelsregister

Dirkzwager loopt voorop met online registreren handelsregister

De notarissen van Dirkzwager beschikken sinds kort als één van de eerste kantoren in Nederland over de mogelijkheid om online wijzigingen door te geven aan het handelsregister. Door deze service kunnen nieuwe inschrijvingen en mutaties gegarandeerd binnen drie uur worden gerealiseerd! Tot op heden moesten de opgaven aan het handelsregister per post worden aangeleverd. Dit betekende [...] Lees verder »

Compensatievergoedingen bij storingen in het transport van elektriciteit

Compensatievergoedingen bij storingen in het transport van elektriciteit

De levering en het transport van energie zijn gesplitst. Iedere afnemer van elektriciteit heeft zowel een energieleverancier als een netbeheerder. Een energieleverancier levert de elektriciteit of het gas. Een netbeheerder is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het energienetwerk. Ook transporteert zij de energie door dit netwerk naar de afnemer. Soms [...] Lees verder »

Het kort geding

Het kort geding

In november 2011 schreef ik dit artikel over het verloop van een civiele rechtszaak. Een civiele rechtszaak (ook wel ‘bodemprocedure’ genoemd) kan maanden, soms zelfs jaren, in beslag nemen voordat een vonnis wordt gewezen. In bepaalde gevallen zijn echter op korte termijn maatregelen vereist. Bijvoorbeeld als een werkstaking is aangekondigd en het bedrijf deze staking [...] Lees verder »

Bestemmingsplannen en staatssteun: het blijft lastig

Bestemmingsplannen en staatssteun: het blijft lastig

Het begon allemaal met de zaak Haaksbergen. In die zaak vernietigde de Raad van State een besluit tot goedkeuring van een bestemmingsplan, omdat er sprake zou zijn van onrechtmatige staatssteun. Vanaf dat moment  wordt er in bestemmingsplanprocedures bij herhaling een beroep gedaan op staatssteun in de poging het bestemmingsplan van tafel te krijgen. De toets [...] Lees verder »

Europese Commissie licht staatssteunregels voor overheidsbedrijven toe

Europese Commissie licht staatssteunregels voor overheidsbedrijven toe

De Europese Commissie heeft onlangs een guidance paper (er is enkel een Engelse versie) gepubliceerd over de financiering, herstructurering en privatisering van overheidsbedrijven. In de huidige financiële crisis leiden diverse overheidsbedrijven verlies of nemen de schulden van deze bedrijven toe, hetgeen hun levensvatbaarheid onzeker maakt. In een poging tegemoet te komen aan de problemen van [...] Lees verder »

Aansprakelijkheid voor besmetting met Rhinovirus

Aansprakelijkheid voor besmetting met Rhinovirus

De uitbraak van het gevaarlijke Rhinovirus heeft hippisch Nederland stilgelegd. Nadat het virus eerder al was uitgebroken in Heumen, Berg en Dal en Driel, zouden er afgelopen week weer nieuwe gevallen de kop hebben opgestoken. Reden voor de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond (KNHS) om de Nederlandse Indoorkampioenschappen van afgelopen weekend en komend weekend af te [...] Lees verder »

Sanctiemaatregelen en handelsembargo’s onder de loep

Sanctiemaatregelen en handelsembargo’s onder de loep

Met welke risico’s dient een bedrijf rekening te houden bij het sluiten van een transactie met een partij die gevestigd is in bijvoorbeeld in China, Egypte of Iran? Naast de bekende aandachtspunten bij het sluiten van internationale transacties, zoals logistieke issues, juridische risico’s, valutarisico’s en cultuurverschillen, dienen bedrijven zich bewust te zijn van mogelijke sanctiemaatregelen [...] Lees verder »

Salderingsgrens vervalt voor vereniging van eigenaren

Salderingsgrens vervalt voor vereniging van eigenaren

Minister Verhagen wil in de eerste helft van 2012 de Elektriciteitswet 1998 (E-wet) aanpassen, zodat verenigingen van eigenaren onbeperkt kunnen salderen over de gemeenschappelijke elektriciteitsaansluiting. Salderen Op grond van artikel 31c E-wet kan een afnemer de elektriciteit die hij zelf invoedt op het net, verrekenen (salderen) met de elektriciteit die hij verbruikt. Een afnemer zal de elektriciteit die [...] Lees verder »

CBb bevestigt dat alleen de verkrijger een overname moet melden bij de NMa

CBb bevestigt dat alleen de verkrijger een overname moet melden bij de NMa

Iedere voorgenomen fusie, overname of oprichting van een volwaardige joint-venture moet voorafgaande aan de totstandkoming worden gemeld bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit, indien de omzet van de betrokken partijen bepaalde waarden overschrijdt (artikel 34 van de Mededingingswet). Wanneer de meldingsplicht wordt geschonden, is de NMa bevoegd om een boete op te leggen aan de overtreder. De [...] Lees verder »

Overname zonder te wachten op een besluit van de NMa

Overname zonder te wachten op een besluit van de NMa

Zonnehuizen Centra B.V. en Zonnehuizen Centra OG B.V., beide onderdeel van Winter Top Holding B.V., mogen de volwassenenzorg van de failliete Stichting Zonnehuizen overnemen zonder te hoeven te wachten tot de NMa op de melding van deze overname heeft beslist. Dit volgt uit de eerst onlangs door de NMa gepubliceerde beschikking van 30 december 2011. Melding Op [...] Lees verder »

Paardenwagen bezit niet de eigenschappen die koper mocht verwachten

Paardenwagen bezit niet de eigenschappen die koper mocht verwachten

Een koper heeft een paardenwagen gekocht. Op basis van advertentie en de mededelingen van verkoper mocht koper erop vertrouwen dat de paardenwagen geschikt was voor het vervoeren van twee paarden. Advertentie Verkoper heeft op Marktplaats een paardenwagen te koop aangeboden. In de advertentie staat onder meer vermeld dat verkoper altijd twee hengsten heeft vervoerd in paardenwagen, dat [...] Lees verder »

Beweerde volmacht, hoe zit het ook al weer?

Beweerde volmacht, hoe zit het ook al weer?

Volmacht is de bevoegdheid die iemand, de volmachtgever, aan een ander, de gevolmachtigde, verleent om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten. Een volmacht kan uitdrukkelijk of stilzwijgend worden verleend. De wettelijke bepalingen met betrekking tot volmacht zijn opgenomen in artikelen 60 tot en met 78 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek. Het is gebruikelijk [...] Lees verder »

Hoefbevangenheid dressuurpaard niet te wijten aan op veiling verkopende bank

Hoefbevangenheid dressuurpaard niet te wijten aan op veiling verkopende bank

Eind augustus 2005 heeft de ING bank een paard, Poëtin, dat aan haar verpand was ter zekerheid van een verleend krediet, in beslaggenomen om vervolgens enkele dagen later op een veiling te verkopen. Ruim drie maanden later, op 13 december 2005, is het paard wegens een ernstige hoefbevangenheid afgemaakt. De vordering Voor de Rechtbank Amsterdam vorderde [...] Lees verder »

Duurovereenkomst met staat(sonderneming) kan verboden staatssteun opleveren

Duurovereenkomst met staat(sonderneming) kan verboden staatssteun opleveren

Het Gerecht van de Europese Unie (het Gerecht) heeft (in een nog niet gepubliceerd arrest) geoordeeld dat een duurovereenkomst die een Hongaarse staatsonderneming verplicht om tegen een vaste prijs een bepaalde hoeveelheid energie af te nemen staatssteun oplevert. De Europese staatssteunregels zijn van toepassing op de overeenkomst ondanks het feit dat Hongarije ten tijde van [...] Lees verder »

NMa vult klachtbeleid aan

NMa vult klachtbeleid aan

Op 14 februari 2012 heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) in de staatscourant nieuw beleid gepubliceerd over haar handelwijze ten aanzien van bij haar binnengekomen klachten. De herziening was noodzakelijk nadat de NMa van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven medio 2010 het deksel op de neus had gekregen omdat zij een klacht te lichtzinnig [...] Lees verder »

De enquêteprocedure bij de ondernemingskamer

De enquêteprocedure bij de ondernemingskamer

Het starten van een enquêteprocedure bij de ondernemingskamer kan helpen bij het oplossen van conflictsituaties binnen de vennootschap of het doorbreken van impasses. Iedereen kent wel de grote bekende zaken zoals de enquête bij ABN AMRO in verband met de verkoop van de dochtervennootschap La Salle en de enquête bij Ahold waarbij een groot boekhoudschandaal [...] Lees verder »

NMa: inkoop medische hulpmiddelen kan efficiënter

NMa: inkoop medische hulpmiddelen kan efficiënter

Een wellicht opmerkelijke oproep van de NMa. Zorgaanbieders zouden meer moeten samenwerken bij de inkoop van medische hulpmiddelen. Volgens Henk Don, bestuurslid van de NMa kunnen zorgaanbieders inkoopprocessen professionaliseren door krachten te bundelen via inkoopcombinaties en gebruik te maken van openbare aanbestedingen. Dit dwingt fabrikanten en leveranciers van medische hulpmiddelen volgens Henk Don tot een [...] Lees verder »

Fors meer faillissementen

Fors meer faillissementen

In januari 2012 is het aantal uitgesproken faillissementen omhooggeschoten ten opzichte van het aantal in december 2011 uitgesproken faillissementen, zo blijkt uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal uitgesproken faillissementen bedroeg 680 in januari 2012, dit is ruim 160 meer dan in de maand daarvoor. Tevens meldt het CBS dat [...] Lees verder »

Pony die lucht zuigt is gebrekkig

Pony die lucht zuigt is gebrekkig

Koper heeft een koopovereenkomst met betrekking tot de koop van een pony ontbonden omdat de pony lucht zuigt. De rechtbank Arnhem heeft bij vonnis van 18 januari 2012 beslist dat koper tijdig heeft geklaagd en dat verkoper krachtens het wettelijke bewijsvermoeden van artikel 7:18 BW moet bewijzen dat het gebrek luchtzuigen niet aanwezig was op [...] Lees verder »

De gevolmachtigde pandhouder

De gevolmachtigde pandhouder

Tot voor kort was het onduidelijk of een kredietgever/pandhouder als gevolmachtigde van de kredietnemer/pandgever door middel van een verzamelpandakte vorderingen van die pandgevers op hun debiteuren aan zichzelf kan verpanden. Het was ook geen uitgemaakte zaak of dit rechtsgeldig kan geschieden zonder dat de namen van de desbetreffende pandgevers uit de verzamenpandakte blijken. Tussen (de [...] Lees verder »

Rechter verbiedt verdere stappen benoeming Louis van Gaal bij Ajax

Rechter verbiedt verdere stappen benoeming Louis van Gaal bij Ajax

Op 7 februari 2012 heeft het Gerechtshof Amsterdam uitspraak gedaan in het hoger beroep dat Ajax had ingesteld tegen de beslissing van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam van 12 december 2011. Het gerechtshof verbiedt in zijn uitspraak de vier overige leden van de Raad van Commissarissen van Ajax om enige (verdere) uitvoering te geven aan [...] Lees verder »

Woningcorporaties en ANBI-status (2)

Woningcorporaties en ANBI-status (2)

Wij hebben al eerder bericht over de vraag of een woningcorporatie (hierna: “corporatie”) de ANBI-status kan hebben. Sinds onze vorige berichtgeving zijn er twee belangrijke ontwikkelingen geweest. Geefwet snijdt mogelijkheden af In de Geefwet (Onderdeel van het Belastingplan 2012) is de ANBI-regeling zodanig aangepast dat deze niet meer van toepassing is op corporaties. Dat betekent dat [...] Lees verder »

Hoofdelijke aansprakelijkheid voor rechtshandelingen B.V. i.o.

Hoofdelijke aansprakelijkheid voor rechtshandelingen B.V. i.o.

A en B drijven samen een bouwonderneming in een besloten vennootschap in oprichting (‘BVio’). X en Y hebben met BVio een overeenkomst van aanneming van werk gesloten. De bouw van de woning vangt aan en meerdere aannemingstermijnen worden door X en Y voldaan. Op een gegeven moment staakt BVio echter zonder enig overleg de bouwwerkzaamheden [...] Lees verder »

Aantrekken investeerder

Aantrekken investeerder

Indien u uw onderneming verder wilt laten groeien en daarvoor geld nodig heeft, zult u waarschijnlijk in eerste instantie denken aan het aantrekken van financiering door de bank. Dit is in de huidige economische omstandigheden niet altijd zomaar geregeld. De banken zijn streng. Ze stellen een flink aantal voorwaarden voordat zij tot het verstrekken van [...] Lees verder »

Meer duidelijkheid over de fiscale gevolgen van een onzakelijke lening

Meer duidelijkheid over de fiscale gevolgen van een onzakelijke lening

De Hoge Raad heeft eind vorig jaar iets meer duidelijkheid geschapen ten aanzien van de gevolgen van het verstrekken van een onzakelijke lening binnen concern (HR 25 november 2011, LJN: BN3442). Indien een vennootschap behoefte heeft aan financiële middelen kan binnen concern aan deze behoefte worden voorzien. Zo kan bijvoorbeeld een moedervennootschap deze middelen verstrekken als [...] Lees verder »

Splitsing

Splitsing

Naar aanleiding van de tegenvallende jaarcijfers over het boekjaar 2011 van Philips, een verlies van EUR 1,3 miljard, wordt wel geopperd het bedrijf te splitsen. Door de drie onderdelen die thans de onderneming Philips vormen, zorg, verlichting en consumentenelektronica als zelfstandige ondernemingen vorm te geven zou de winstgevendheid van het concern als geheel en de [...] Lees verder »

Zijn zonnepanelen een bestanddeel van de woning?

Zijn zonnepanelen een bestanddeel van de woning?

Woningbouwcorporaties hebben ambitieuze doelstellingen om energie te besparen en dus CO2 reductie te realiseren. Corporaties kijken daarbij steeds vaker naar de mogelijkheid daken van huurwoningen te voorzien van zonnepanelen (PV-cellen). Dit heeft ook financiële voordelen voor de huurders. De corporatie kan deze investering naar ons oordeel echter alleen doorbelasten aan haar huurders indien de zonnepanelen [...] Lees verder »

Aantal faillissementen in 2011 nauwelijks gestegen

Aantal faillissementen in 2011 nauwelijks gestegen

Uit de onlangs gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiekblijkt dat er in 2011 in totaal 9.531 faillissementen zijn uitgesproken. In 2009 nog was het aantal faillissementen als gevolg van de economische crisis historisch hoog met meer dan 10.559 faillissementen. In 2010 is dit aantal iets gedaald naar 9.565 en dus ongeveer gelijk aan [...] Lees verder »

Compensatie bij vertraging vliegreis

Compensatie bij vertraging vliegreis

In de literatuur en rechtspraak heerst al enige tijd discussie over de vraag of passagiers bij een vertraagde vliegtuigvlucht recht hebben op een geldelijke compensatie. Uit de Europese Verordening inzake Passagiersrechten (nr. 261/2004) die de regels op dit punt vaststelt, vloeit een dergelijk recht niet rechtstreeks voort. Op grond van deze Verordening namelijk bestaat een [...] Lees verder »

Uitsluiting van de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag: enkele verschillen met ons ‘eigen’ recht

Uitsluiting van de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag: enkele verschillen met ons ‘eigen’ recht

In internationale koopovereenkomsten (met betrekking tot roerende zaken) en in algemene voorwaarden wordt veelal de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag uitgesloten. Het Weens Koopverdrag biedt een uniform kooprecht. In dit licht is het op zijn minst opmerkelijk te noemen dat in onze rechtspraktijk de toepasselijkheid van het verdrag dikwijls wordt uitgesloten. Nog opmerkelijker is dat [...] Lees verder »

Managementparticipaties

Managementparticipaties

Soms wordt het management van een onderneming de mogelijkheid geboden te participeren in het kapitaal van de onderneming. Het management wordt op deze manier extra geprikkeld goed te presteren. Als dit ertoe leidt dat de onderneming het goed doet, profiteert het management hiervan mee. Overigens is de mogelijkheid om te participeren niet altijd voorbehouden aan [...] Lees verder »

Arrest Gerechtshof Leeuwarden d.d. 10 januari 2012 over zorgplicht pensionstalhouder

Arrest Gerechtshof Leeuwarden d.d. 10 januari 2012 over zorgplicht pensionstalhouder

Een klant heeft haar paard bij een pensionstalhouder gestald met het doel het paard te laten trainen zodat het paard beter hanteerbaar zou worden. Het paard is gewond geraakt aan het rechterbeen. De klant stelt dat de pensionstalhouder tekortgeschoten is in de op hem rustende zorgplicht omdat de pensionstalhouder niet een dierenarts heeft ingeschakeld. In [...] Lees verder »

Vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Leeuwarden d.d. 14 december 2011 over de nakoming van een koopovereenkomst met betrekking tot een paard

Vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Leeuwarden d.d. 14 december 2011 over de nakoming van een koopovereenkomst met betrekking tot een paard

De voorzieningenrechter van de rechtbank Leeuwarden heeft op 14 december 2011 uitspraak gedaan in een zaak waarin verkoper zich na het sluiten van de koopovereenkomst heeft bedacht en het paard heeft verkocht aan een ander, die het paard op zijn beurt weer heeft doorverkocht. Koper wil dat verkoper de koopovereenkomst nakomt en doet verwoede pogingen [...] Lees verder »

Te late opzegging van een overeenkomst:  vergoeding op grond van algemene voorwaarden?

Te late opzegging van een overeenkomst: vergoeding op grond van algemene voorwaarden?

Het komt regelmatig voor dat iemand een overeenkomst aangaat voor langere duur, maar om wat voor reden dan ook besluit van de overeenkomst af te zien. Dit is uiteraard niet zomaar mogelijk, vaak dient daarbij een opzegtermijn in acht te worden genomen. Op 23 november 2011 heeft de Kantonrechter te Utrecht zich over een dergelijke [...] Lees verder »

Laad meer artikelen
Naar boven scrollen