Verplichte publicatieplicht ANBI per 1 januari 2014 via internet

Verplichte publicatieplicht ANBI per 1 januari 2014 via internet

Per 1 januari 2014 zullen algemeen nut beogende instellingen (hierna: ‘ANBI’) wettelijk verplicht worden om diverse gegevens met betrekking tot het functioneren van de ANBI te publiceren via het internet. Dit zijn gegevens waarover een ANBI volgens civielrechtelijke dan wel fiscale regelgeving ook nu al moet beschikken. Doel van deze nieuwe regelgeving is het bevorderen [...] Lees verder »

Memo’s bestuurdersaansprakelijkheid en sociale zekerheden in Duitsland

Memo’s bestuurdersaansprakelijkheid en sociale zekerheden in Duitsland

Dirkzwager en Loyens & Loeff hebben de handen ineen geslagen en twee uitgebreide memo’s geschreven over bestuurdersaansprakelijkheid in Duitsland en loonheffingen / sociale zekerheden van in Nederland woonachtige bestuurders die werkzaam zijn voor een in Duitsland gevestigde vennootschap. Bestuurdersaansprakelijkheid in Duitsland In de memo van Susanne Hermsen (Dirkzwager) wordt ingegaan op interne en externe bestuurdersaansprakelijkheid van [...] Lees verder »

Energieakkoord – lokale duurzame energie

Energieakkoord – lokale duurzame energie

  In het energieakkoord wordt onderkend dat wetgeving voldoende ruimte moet bieden om de gewenste nieuwe ontwikkelingen van de lokale productie van duurzame energie mogelijk te maken. De wetgever gaat onderzoeken of aanpassing in de wetgeving noodzakelijk is op onder andere de navolgende terreinen. Transportkosten De Autoriteit Consument en Markt stelt jaarlijks de transport- en aansluittarieven vast die [...] Lees verder »

Miljoenennota raakt stamrecht BV en coöperatie voor duurzame energie

Miljoenennota raakt stamrecht BV en coöperatie voor duurzame energie

De plannen van het kabinet voor volgend jaar hebben direct effect op twee soorten rechtspersonen, de stamrecht BV en de coöperatie voor duurzame energie. Stamrecht BV Naar het zich laat aanzien zal de zogenaamde stamrecht BV in de toekomst tot het verleden behoren. De bestaande stamrechtvrijstelling voor nieuwe ontslagvergoedingen komt per 1 januari 2014 te vervallen. Op [...] Lees verder »

B.V.’s met certificaathouders opgericht voor 1 oktober 2012: let op de overgangsregeling van het nieuwe BV-recht (Flex-BV)

B.V.’s met certificaathouders opgericht voor 1 oktober 2012: let op de overgangsregeling van het nieuwe BV-recht (Flex-BV)

Besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid die zijn opgericht voor 1 oktober 2012 en waarvan certificaten van aandelen zijn uitgegeven met medewerking van de vennootschap dienen zich bewust te zijn van de overgangsregeling opgenomen in de invoeringswet voor het nieuwe BV-recht (Flex-BV). Het niet tijdig inschrijven van deze certificaathouders in het aandeelhoudersregister kan leiden tot beperkingen [...] Lees verder »

Verkrijgende werkgever jegens bedrijfstakpensioenfonds aansprakelijk voor achterstallige pensioenpremies?

Verkrijgende werkgever jegens bedrijfstakpensioenfonds aansprakelijk voor achterstallige pensioenpremies?

De rechtbank Utrecht heeft recent het volgende beslist: • pensioen dat wordt opgebouwd bij een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds is een arbeidsvoorwaarde; • na een overgang van onderneming wordt de verkrijger (nieuwe werkgever) verplicht de nieuwe maar ook de oude pensioenpremie (daterend van de periode vóór de datum van overgang) te betalen aan het pensioenfonds; • het pensioenfonds heeft [...] Lees verder »

Versterking van de positie van leveranciers

Versterking van de positie van leveranciers

Iedere leverancier wil graag betaald worden voor hetgeen hij aan zijn afnemers heeft geleverd. In het huidige economische klimaat komt het helaas steeds vaker voor dat afnemers te laat of helemaal niet betalen. Gaat de afnemer vervolgens ook nog eens failliet, dan is de kans erg klein dat de leverancier zijn vordering voldaan krijgt. De [...] Lees verder »

Interne aansprakelijkheid van een bestuurder in een one-tier board

Interne aansprakelijkheid van een bestuurder in een one-tier board

Sinds 1 januari 2013 biedt het Burgerlijk Wetboek door de inwerkingtreding van de Wet Bestuur en Toezicht een grondslag om een vennootschap te besturen door middel van een one-tier board. Een enkelvoudig (monistisch) bestuursmodel gebaseerd op een Anglo-Amerikaans board-model. In de board nemen uitvoerend bestuurders (‘executives’) en niet-uitvoerend bestuurders (‘non-executives’) plaats. Laatstgenoemden zijn bestuursleden met [...] Lees verder »

Beslag op aandelen: wat zijn de consequenties?

Beslag op aandelen: wat zijn de consequenties?

Om zeker te zijn dat de schuldeiser bij een gunstige uitslag in een civiele procedure ook verhaal kan halen op de wederpartij, kan hij al voordat een procedure is gestart beslag laten leggen op bezittingen van de wederpartij via een conservatoir beslag. Een schuldeiser kan daarbij ook beslag leggen op de aandelen die de schuldenaar [...] Lees verder »

Definitief Energieakkoord

Definitief Energieakkoord

Werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties en milieuorganisaties zijn het eens geworden over de definitieve tekst van het Energieakkoord. De Sociaal-Economische Raad heeft woensdag 27 augustus jl. een samenvatting van het Energieakkoord gepubliceerd. Met het Energieakkoord wordt er gevolg gegeven aan de internationale wens om duurzaamheid te stimuleren daar waar mogelijk. Op dit moment wordt in Nederland 4 % [...] Lees verder »

Warmtewet – wat moet u regelen?

Warmtewet – wat moet u regelen?

Op 1 januari 2014 treedt naar alle waarschijnlijkheid de Warmtewet in werking. Vanaf dat moment zullen exploitanten van alle collectieve warmtenetten (stadsverwarmingsnetten, blokverwarmingsinstallaties en Warmte Koude Opslag systemen) moeten voldoen aan diverse eisen. In dit artikel worden de belangrijkste eisen opgesomd. Melding bij ACM Een leverancier dient op grond van artikel 40 Warmtewet zo spoedig mogelijk [...] Lees verder »

Monistisch bestuursmodel bij coöperaties en de onderlinge waarborgmaatschappijen

Monistisch bestuursmodel bij coöperaties en de onderlinge waarborgmaatschappijen

Onlangs is op internet ter consultatie een voorstel van wet gepubliceerd in verband met het vastleggen van een monistisch bestuurmodel bij coöperaties en de onderlinge waarborgmaatschappijen. Met dit wetsvoorstel wordt naar mijn mening een omissie hersteld. Immers voor de NV en de BV is de mogelijkheid om te kiezen voor een monistisch bestuursmodel opgenomen in de [...] Lees verder »

Variawet Passend Onderwijs

Variawet Passend Onderwijs

Onlangs is op internet ter consultatie een voorstel van wet gepubliceerd waarin een aantal overwegend technische onjuistheden en omissies in de wetten passend onderwijs en kwaliteit (voortgezet) speciaal onderwijs worden gecorrigeerd. Deze zal ik hierna niet behandelen. Daarnaast staan in het wetsvoorstel een aantal kleine, beleidsmatige wijzigingen van voormelde wetten, namelijk: de mogelijkheid om in het primair [...] Lees verder »

Bestuursbesluit tot bijeenroeping algemene vergadering; tegenstrijdig belang bestuurder?

Bestuursbesluit tot bijeenroeping algemene vergadering; tegenstrijdig belang bestuurder?

De nieuwe tegenstrijdig belang regeling roept nieuwe vragen op, zelfs ten aanzien van het bijeenroepen van een algemene vergadering (AvA). Aan een voorzieningenrechter werd de vraag voorgelegd of een bestuurder een tegenstrijdig belang heeft indien hij in de bestuursvergadering moet beraadslagen en besluiten omtrent een verzoek van een aandeelhouder tot het bijeenroepen van een AvA [...] Lees verder »

Acquisitiefraude en de reflexwerking van de richtlijn oneerlijke handelspraktijken

Acquisitiefraude en de reflexwerking van de richtlijn oneerlijke handelspraktijken

Op 20 februari 2013 heeft de rechtbank Groningen een uitspraak gedaan in een zaak over acquisitiefraude. het betrof een zaak die was aangespannen door MKB Nederland, Stichting Gilde Utrecht en A., een derde partij tegen Holland Internet Group B.V., Telefoongids.com B.V. en Infosite B.V. Deze partijen zouden zich schuldig hebben gemaakt aan acquisitiefraude. In maart 2010 [...] Lees verder »

Hoe stel ik een boetebeding op?

Hoe stel ik een boetebeding op?

Boetebedingen komen zeer veel voor. Niet alleen in commerciële contracten, maar ook in veel arbeidsovereenkomsten en in algemene voorwaarden staan vaak boetebedingen. Een boetebeding is een afspraak tussen partijen over het te betalen boetebedrag indien één of meer partijen één of meer verplichtingen niet nakomt. Dit boetebedrag kan behoorlijk oplopen, zodat een boetebeding grote financiële [...] Lees verder »

Dressuurpaard dat tong uitsteekt is niet gebrekkig

Dressuurpaard dat tong uitsteekt is niet gebrekkig

Op 1 mei 2013 heeft de rechtbank Den Haag uitspraak gedaan in een zaak waarin het ging om een dressuurpaard dat regelmatig zijn tong uitsteekt en een mobiliteitsprobleem (‘patella fixatie’) heeft. Koper heeft in april 2012 een schriftelijke koopovereenkomst gesloten met betrekking tot een dressuurpaard. In de koopovereenkomst is onder meer opgenomen dat koper ervan op [...] Lees verder »

Bookingsites en een hotelgroep stellen de OFT een toezegging voor

Bookingsites en een hotelgroep stellen de OFT een toezegging voor

Twee bookingsites, Expedia en Booking.com, hadden met de hotelketen InterContinental Hotels Group (IHG) prijsafspraken gemaakt ten aanzien van online boekingen voor kamers in het InterContinental Hotel in Londen. De voorlopige visie van de Office of Fair Trading (OFT), de Britse mededingingsautoriteit, is dat deze prijsafspraken in strijd zijn met het nationale en Europese kartelverbod. Op [...] Lees verder »

De ‘directe lijn’, een nader te definiëren stimulering

De ‘directe lijn’, een nader te definiëren stimulering

Stimulering van decentraal opgewekte energie is al enige tijd een doelstelling van de overheid. Deze doelstelling wordt door verschillende regelgeving en subsidies gerealiseerd. Sinds 2012 is er, als gevolg van implementatie van Europese richtlijnen, nog een variant bijgekomen; de ‘directe lijn’. Dat deze directe lijn een moeilijk te definiëren en te hanteren begrip is zal [...] Lees verder »

De administratieplicht van de bestuurder

De administratieplicht van de bestuurder

De bestuurder van een B.V. (of van een N.V., een stichting, een vereniging, een coöperatie of een onderlinge waarborgmaatschappij) is op grond van artikel 2:10 BW verplicht een administratie te voeren. Over die plicht moet niet te makkelijk worden gedacht. Is geen deugdelijke administratie gevoerd en gaat de B.V. onverhoopt failliet, dan is de bestuurder [...] Lees verder »

De entire agreement clause vs. de haviltex-norm

De entire agreement clause vs. de haviltex-norm

In commerciële overeenkomsten wordt regelmatig een ‘entire agreement clause’ opgenomen. Een entire agreement clause bepaalt dat de schriftelijke overeenkomst álle afspraken tussen partijen bevat en luidt doorgaans ongeveer als volgt: “This agreement constitutes the entire agreement between the parties”. Dit artikel gaat in op de werking van een entire agreement clause in een naar Nederlands [...] Lees verder »

Warmtewet in Staatsblad

Warmtewet in Staatsblad

Op 31 juli 2013 zijn de navolgende wetten gepubliceerd in het Staatsblad: 325, Wet van 17 juni 2013, houdende regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (hierna: “Warmtewet”); 326, Wet van 17 juni 2013 tot wijziging van de Warmtewet in verband met enkele aanpassingen (hierna: “Wijzigingswet”). Uit de publicatie in het Staatsblad volgt dat de Warmtewet en [...] Lees verder »

Schending non-concurrentiebeding in de verhouding tussen aandeelhouders

Schending non-concurrentiebeding in de verhouding tussen aandeelhouders

In maart 2013 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een arrest gewezen waarbij een aandeelhouder werd veroordeeld tot vergoeding van schade wegens schending van een non-concurrentiebeding. Het geschil speelde zich af tussen de twee aandeelhouders van een vennootschap genaamd Salyze. De twee aandeelhouders waren een aandeelhoudersovereenkomst met elkaar aangegaan waarin een non-concurrentiebeding was opgenomen: geen van de [...] Lees verder »

Stroomopwaarts: de aansluit- en transportovereenkomst

Stroomopwaarts: de aansluit- en transportovereenkomst

Per 1 augustus 2013 wordt het verplichte leveranciersmodel ingevoerd. De energieleveranciers krijgen de taak om namens de netbeheerders de aansluit- en transportovereenkomst (“ATO”) met hun afnemers tot stand te brengen. De leveranciers dienen er daarbij tevens voor te zorgen dat de algemene voorwaarden van de netbeheerders aan de afnemers ter hand worden gesteld. Deze verantwoordelijkheid [...] Lees verder »

Is elektriciteit (motor)brandstof?

Is elektriciteit (motor)brandstof?

Elektriciteit is een vorm van energie dat zich op vele manieren laat definiëren. De vraag is echter of de definitie van elektriciteit het ook toelaat om te kunnen concluderen dat elektriciteit een ‘motorbrandstof’ is. De voorzieningenrechter in Den Haag heeft geoordeeld dat dit niet het geval is. In dit artikel zal de desbetreffende casus worden [...] Lees verder »

Bundeskartellamt: beste prijs garantie op bookingsite in strijd met het kartelverbod

Bundeskartellamt: beste prijs garantie op bookingsite in strijd met het kartelverbod

Het is midden in de vakantietijd en consumenten zijn ongetwijfeld op jacht naar voordelige last minutereizen. Veel bookingsites garanderen dat zij de beste prijs hebben. Maar is dat wel zo? In een persbericht van 25 juli jl. heeft het Bundeskartellamt, de Duitse mededingingsautoriteit, nog een keer duidelijk gemaakt dat een beste prijs garantie op bookingsites [...] Lees verder »

Meer aandacht voor pensioen bij due diligence onderzoek

Meer aandacht voor pensioen bij due diligence onderzoek

Pensioen is een kostbare arbeidsvoorwaarde, maar lijkt desalniettemin een onderbelicht onderwerp. Ook bij overnames. Dat meer aandacht voor dit onderwerp wenselijk is, heeft de Hoge Raad bij arrest van 21 juni 2013 onderstreept. Casus In de kwestie die bij de Hoge Raad voorlag, heeft Fuel Investments bij overnameovereenkomst van 29 januari 2008 de haar toebehorende aandelen in [...] Lees verder »

Beroep op artikel 1:88 BW: aansprakelijkheid van (indirect) bestuurder?

Beroep op artikel 1:88 BW: aansprakelijkheid van (indirect) bestuurder?

In artikel 1:88 BW is bepaald dat een echtgenoot voor bepaalde handelingen de toestemming nodig heeft van de andere echtgenoot. Is die toestemming er niet dan kan de desbetreffende handeling door de echtgenoot aan wie ten onrechte geen toestemming is gevraagd (ofwel deze toestemming niet heeft verleend) de handeling vernietigen. Een handeling waarvoor die toestemming [...] Lees verder »

Klachtplicht bij non-conformiteit paard

Klachtplicht bij non-conformiteit paard

Klachtplicht Indien een koper van een paard van mening is dat het paard gebrekkig is of anderszins niet aan de koopovereenkomst beantwoordt (non-conformiteit), dan dient hij tijdig te klagen bij verkoper. Een koper die te laat klaagt, kan geen beroep meer doen op non-conformiteit. De bepaling beoogt de verkoper te beschermen tegen late en daardoor moeilijk [...] Lees verder »

De opzegging van een agentuurovereenkomst

De opzegging van een agentuurovereenkomst

Een agentuurovereenkomst is een overeenkomst waarbij de ene partij (de handelsagent) voor een andere partij (de principaal) voor een bepaalde of een onbepaalde termijn tegen beloning bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten. De beloning wordt in de praktijk doorgaans provisie genoemd en bestaat uit een percentage van de waarde van de overeenkomsten waarbij de handelsagent [...] Lees verder »

Wijzigingen Warmtewet door Eerste Kamer

Wijzigingen Warmtewet door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel tot wijziging van de Warmtewet op 11 juni 2013 aangenomen. Het doel van de Warmtewet is en blijft consumentenbescherming. Dit wordt vormgegeven door bepalingen gericht op tariefbescherming en leveringszekerheid. Wat zijn nu de belangrijkste wijzigingen? Reikwijdte De reikwijdte van de Warmtewet is anders geworden. De oorspronkelijke verbruikersgrens van 1000 kW is nu [...] Lees verder »

De schemerperiode voorafgaand aan een faillissement (1)

De schemerperiode voorafgaand aan een faillissement (1)

Deel I: een korte introductie van de Actio Pauliana We weten inmiddels allemaal dat het sinds 2008 niet alle ondernemers voor de wind gaat. De markt wordt slechter, omzetten nemen af en de klant wordt steeds kritischer en beoordeelt en vergelijkt prijzen tot op de cent. Voor veel ondernemers is het moeilijk het hoofd boven water [...] Lees verder »

Het afsluitbeleid van het gerechtshof onder de loep

Het afsluitbeleid van het gerechtshof onder de loep

In de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas staat in welke situaties de netbeheerder of leverancier een kleinverbruiker mag afsluiten van gas of elektriciteit. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft recent twee keer geoordeeld over het verzoek van een netbeheerder om tot afsluiting van elektriciteit en gas over te gaan in de situatie dat er [...] Lees verder »

Schorsing uitvoerbaar bij voorraad verklaring

Schorsing uitvoerbaar bij voorraad verklaring

Bij incident kan de schorsing van de uitvoerbaarheid bij voorraad van een vonnis worden verzocht wanneer blijkt dat een van de partijen voor de beslissing van belang zijnde feiten, waarvan kennis is genomen na de uitspraak, niet heeft aangevoerd. Juridisch kader Artikel 350 van het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna:”Rv”) bepaalt als hoofdregel dat het instellen van [...] Lees verder »

In hoeverre kunnen incassokosten als schade op een schuldenaar verhaald worden?

In hoeverre kunnen incassokosten als schade op een schuldenaar verhaald worden?

Net zoals in Nederland zijn ook Duitse rechtbanken op dit moment bezig met de vraag of incassokosten op de schuldenaar verhaald kunnen worden of niet. Hier volgt een kort overzicht van de huidige stand van zaken in Duitsland. Uitgangssituatie Is een schuldenaar met de betaling van een uitstaande schuld in gebreke, dan kan de schuldeiser de voor [...] Lees verder »

De rol van ESCo’s bij ziekenhuizen

De rol van ESCo’s bij ziekenhuizen

Energy Service Companies (ESCo’s) zijn bedrijven die de aanleg, financiering, het onderhoud en het beheer van de (klimaat-) installaties van gebouwen overnemen. Zij leveren daarbij een gegarandeerde energiebesparing. In ziekenhuizen bevinden zich grote installaties. De inschakeling van een ESCo is daarom een interessante mogelijkheid. Energiebesparing door de ESCo De kosten van investeringen worden gefinancierd door middel van [...] Lees verder »

Het zelfstandige karakter van artikel 843a Rv

Het zelfstandige karakter van artikel 843a Rv

De exhibitieplicht van artikel 843a Rv heeft een zelfstandig karakter en kan in een afzonderlijk kort geding tijdens een lopende procedure worden ingesteld. De inleidende casus Op 4 oktober 2004 zijn er op het spoor van Prorail ertswagons van DB Schenker ontspoord. Door deze ontsporing is er schade ontstaan aan het spoor van Prorail. Prorail heeft in [...] Lees verder »

Dirkzwager lanceert nieuwe innovatieve én interactieve juridische KennisApp

Dirkzwager lanceert nieuwe innovatieve én interactieve juridische KennisApp

Actief delen van kennis zit in het DNA van Dirkzwager advocaten & notarissen. Dat gebeurt o.a. via de workshops van de Dirkzwager Academy, een openbare juridische bibliotheek en de publicatie van meer dan 1.000 juridische artikelen per jaar. Deze artikelen worden geschreven door de ruim 100 juristen van Dirkzwager en bestaan uit opiniestukken, jurisprudentie en [...] Lees verder »

De nieuwe tegenstrijdigbelangregeling nader beschouwd

De nieuwe tegenstrijdigbelangregeling nader beschouwd

Mr. Marieke van Dongen heeft een artikel geschreven over de nieuwe tegenstrijdigbelangregeling. Dit artikel is gepubliceerd in het Tijdschrift voor vennootschaps- en rechtspersonenrecht. Op 1 januari 2013 is de Wet bestuur en toezicht in werking getreden. Deze wet voorziet onder meer in een wijziging van de tegenstrijdigbelangregeling. De in artikel 2:146/2:256 BW (oud) neergelegde vertegenwoordigingsregel is [...] Lees verder »

Stand van zaken fiscale procedures Bedrijfsopvolgings faciliteiten

Stand van zaken fiscale procedures Bedrijfsopvolgings faciliteiten

Wij schreven al vaker over de geruchtmakende uitspraak van de Rechtbank Breda van 13 juli 2012, waarin werd geoordeeld dat het verschil in behandeling tussen ondernemingsvermogen en niet-ondernemingsvermogen een verboden discriminatie vormt. Inmiddels zijn er nieuwe ontwikkelingen te melden. De belastingdienst heeft uiteraard hoger beroep aangetekend tegen de uitspaak van de Rechtbank Breda. Het Hof Den Bosch [...] Lees verder »

Dirkzwager advocaten & notarissen heeft eerste toegevoegd notaris in Nederland

Dirkzwager advocaten & notarissen heeft eerste toegevoegd notaris in Nederland

Staatssecretaris Teeven heeft per 25 april 2013 de aanwijzing van Ineke Meuwese als toegevoegd notaris bij Dirkzwager advocaten & notarissen goedgekeurd. Ineke Meuwese is daarmee de allereerste toegevoegd notaris van Nederland. Zij is sinds 2001 als kandidaat-notaris werkzaam bij Dirkzwager advocaten & notarissen. Ineke Meuwese is gespecialiseerd in het familierecht en in estate planning. Zij [...] Lees verder »

Onbeperkt salderen per 1 juli 2013

Onbeperkt salderen per 1 juli 2013

Per 1 juli 2013 kunnen opwekkers van lokale duurzame elektriciteit onbeperkt hun verbruik salderen met hun eigen productie. Dit kan ongeacht van welke energieleverancier de elektriciteit wordt afgenomen. Ook kondigt het ministerie van Economische Zaken een ‘fiscale stimulans’ aan voor energie die kleinschalig ‘in de nabijheid’ wordt geproduceerd. Deze stimulans wordt uitgewerkt voor het Belastingplan [...] Lees verder »

Duitse werknemers in Nederland

Duitse werknemers in Nederland

Vorige maand publiceerde de Nederlands-Duitse Handelskamer (DNHK) het bericht dat Duitse bedrijven graag in Nederland investeren. Een onderzoek van DNHK wees uit dat in Nederland zo’n 2200 kleine ondernemingen gevestigd zijn waarvan 51 procent in Duitse handen is. Andersom zijn er zo’n 5350 Nederlandse dochterondernemingen in Duitsland te vinden. Werken over de grens brengt buitenlands [...] Lees verder »

Toch onderzoek naar wanbeheer mogelijk bij stichting zonder OR

Toch onderzoek naar wanbeheer mogelijk bij stichting zonder OR

De Rechtbank Rotterdam heeft op 6 maart 2013 [1] geoordeeld dat ook bij een stichting, die geen onderneming in stand houdt waarvoor ingevolge de wet een ondernemingsraad moet worden ingesteld, een onderzoek naar wanbeleid mogelijk is. De rechtbank kwam tot dit oordeel naar aanleiding van een verzoek tot het ontslaan en hangende het onderzoek, bij wijze van voorlopige [...] Lees verder »

Arbitragecommissie samenwerkingsverbanden passend onderwijs van start

Arbitragecommissie samenwerkingsverbanden passend onderwijs van start

De Landelijke Arbitragecommissie Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs is op 4 april 2013geïnstalleerd en officieel van start gegaan. Deze commissie moet geschillen tussen schoolbesturen en samenwerkingsverbanden op het gebied van passend onderwijs beslechten. De Arbitragecommissie beslecht geschillen tussen scholen en de samenwerkingsverbanden passend onderwijs waarin zij deelnemen, die betrekking hebben op: (i) de statuten (in de oprichtingsfase); [...] Lees verder »

Vereniging Martijn toch niet ontbonden

Vereniging Martijn toch niet ontbonden

Op 2 maart 2013 heeft het Gerechtshof (Hof) te Leeuwarden besloten dat de Vereniging Martijn niet ontbonden behoeft te worden. De Rechtbank had Assen had daartoe eerder besloten, omdat de werkzaamheid van de vereniging naar de mening van het Openbaar Ministerie (OM) en de Rechtbank in strijd met de openbare orde was. In dat geval [...] Lees verder »

Civielrechtelijk bestuursverbod

Civielrechtelijk bestuursverbod

Minister Opstelten heeft een wetsvoorstel voor een civielrechtelijk bestuursverbod ter raadpleging naar diverse partijen gestuurd. Met dit wetsvoorstel wordt het mogelijk gemaakt om bestuurders die zich bezighouden met faillissementsfraude via civielrechtelijke weg een bestuursverbod op te leggen. Een bestuursverbod kan worden uitgesproken door de rechtbank jegens een bestuurder van een rechtspersoon die zijn taak tijdens of [...] Lees verder »

Aansprakelijkheid maten bij advocatenmaatschap in geval van beroepsfout van een van de advocaat-maten

Aansprakelijkheid maten bij advocatenmaatschap in geval van beroepsfout van een van de advocaat-maten

Nu nieuwe wetgeving op het gebied van de personenvennootschappen nog wel even op zich zal laten wachten, zijn uitspraken van de Hoge Raad op het gebied van het aanspreken van en aansprakelijk stellen van een maatschap en haar maten interessant. De Hoge Raad heeft recent duidelijkheid geschapen op een aantal punten. Wat waren de feiten? Een [...] Lees verder »

Raad van State: niet te snel oordelen over staatssteun!

Raad van State: niet te snel oordelen over staatssteun!

In een uitspraak van 13 februari 2013 heeft de Raad van State geoordeeld dat overheidsinstanties die subsidies verlenen niet te snel mogen concluderen dat aangevraagde subsidie als staatssteun is aan te merken. Het vereiste van zorgvuldige besluitvorming vereist volgens de Raad van State dat er eerst (informeel) contact wordt opgenomen met de Europese Commissie. De casus Ridderstee [...] Lees verder »

Zakendoen in Duitsland – Cultuurverschillen

Zakendoen in Duitsland – Cultuurverschillen

Hoewel Nederland en Duitsland aan elkaar grenzen en zij belangrijke handelspartners zijn, zijn er grote verschillen wat betreft zakelijke etiquette. In dit artikel worden de grootste verschillen en valkuilen toegelicht. Algemene omgangsnormen Tutoyeren is in Duitsland ongewoon. Uit respect en beleefdheid spreken Duitse zakenpartners elkaar altijd met ‘Sie’ (u) aan. Voor Nederlanders is het normaal om af [...] Lees verder »

Handel met Duitsland – Feiten en cijfers

Handel met Duitsland – Feiten en cijfers

De internationale handel tussen Duitsland en Nederland is vorig jaar opnieuw met ruim 4% gegroeid tot 157,6 miljard euro. Daarmee was Nederland, na Frankrijk, de belangrijkste handelspartner van Duitsland. Duitsland is de belangrijkste handelspartner van Nederland. Ongeveer 18% van de Nederlandse import en 24% van de Nederlandse export betreft Duitsland. Dit is niet vreemd gezien [...] Lees verder »

Een bedrijf beginnen in Duitsland – Rechtsvormen

Een bedrijf beginnen in Duitsland – Rechtsvormen

Net als in Nederland bestaan er in Duitsland verschillende rechtsvormen waaruit kan worden gekozen. Deze rechtsvormen zijn grofweg in drie categorieën onder te brengen. Zo bestaan er de ‘Einzelfirma’ (eenmanszaak), ‘Personengesellschaften’  (personenvennootschappen) en ‘Kapitalgesellschaften’ (kapitaalvennootschappen). De verschillende rechtsvormen worden in dit artikel kort toegelicht. ‘Einzelfirma’ (eenmanszaak) Een eenmanszaak ontstaat wanneer een particulier persoon een bedrijf opricht. De eigenaar [...] Lees verder »

Instapweigering door herverkoop stoelen komt voor rekening van de luchtvaartmaatschappij

Instapweigering door herverkoop stoelen komt voor rekening van de luchtvaartmaatschappij

Inmiddels geniet EG-verordening 261/2004 grote bekendheid bij eenieder die weleens in het vliegtuig is stapt en hierbij vertraging heeft opgelopen of wiens vlucht zelfs helemaal geannuleerd werd. Deze Verordening geeft passagiers onder omstandigheden recht op financiële compensatie. Sinds de inwerkingtreding zijn er vele onderdelen van deze Verordening nader uitgelegd en ingevuld door (Europese) rechtspraak. Op [...] Lees verder »

De SDE+ 2013 regeling, op naar een duurzaam 2020

De SDE+ 2013 regeling, op naar een duurzaam 2020

De overheid heeft een subsidietraject ingericht om in 2020 aan haar doelstelling te kunnen voldoen dat 16% van de opgewekte energie in Nederland duurzaam is. Deze subsidie werd onder de MEP enkel verleend voor duurzaam opgewerkte elektriciteit. Inmiddels komen onder de SDE+ 2013 ook duurzaam opgewekt gas en warmte voor subsidiëring in aanmerking. Duurzaamheid en [...] Lees verder »

Is de beste prijs garantie op boekingssites mededingingsrechtproof?

Is de beste prijs garantie op boekingssites mededingingsrechtproof?

De Consumentenbond heeft vorig jaar de NMa opgeroepen onderzoek te doen naar online prijzen van hotels bij boekingssites. Uit een onderzoek van de Consumentenbond bleek namelijk dat bijvoorbeeld de prijzen van 5 verschillende hotels in Amsterdam in 83% van de gevallen (praktisch) gelijk waren. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de meeste boekingssites een zogenaamde prijspariteitsclausule [...] Lees verder »

Wetswijziging Duitse executieprocedure Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering –  De sprong van de 19de naar de21ste Eeuw

Wetswijziging Duitse executieprocedure Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering – De sprong van de 19de naar de21ste Eeuw

Voor het eerst sinds de inwerkingtreding van het Duitse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in 1879, is de structuur van de executieprocedure fundamenteel gewijzigd. Per 1 januari 2013 heeft de schuldeiser volgens het Duitse recht meer rechten om eerder aan informatie over de schuldenaar te komen, worden moderne informatietechnologieën gebruikt en is het recht aangepast aan [...] Lees verder »

Compliance is bijhouden

Compliance is bijhouden

Op 29 april 2011 liet de NMa weten dat de thuiszorg niet langer als prioriteit werd beschouwd. Reden hiervoor was dat de NMa had geconstateerd dat er voldoende positieve ontwikkelingen waren die lieten  zien dat thuiszorginstellingen zich aan de mededingingsregels houden. Een van deze ontwikkelingen was de introductie door ActiZ van een compliance handboek, gevolgd [...] Lees verder »

Bestuurdersaansprakelijkheid rondom faillissementen in Duitsland

Bestuurdersaansprakelijkheid rondom faillissementen in Duitsland

In een eerder artikel ben ik ingegaan op de interne – en externe bestuurdersaansprakelijkheid in Duitsland. Hieruit bleken al een aantal verschillen tussen Duitsland en Nederland. Wanneer het gaat over de invulling van het begrip bestuurdersaansprakelijkheid rondom faillissementen dan zijn er een aantal opvallende verschillen aan te merken. In Duitsland ligt het accent op de aansprakelijkheid [...] Lees verder »

Niet werkend compliance-programma werkt boeteverhogend

Niet werkend compliance-programma werkt boeteverhogend

In het besluit van 4 oktober 2012  heeft de OPTA aan KPN een boete opgelegd van € 22.443 voor het overtreden een op KPN rustende non-disvcriminatieverplichting. Op grond van de Marktanalysebesluiten ontbundelde toegang had de OPTA deze verplichting aan KPN opgelegd. Hoewel de boete die KPN moet betalen niet wereldschokkend is, is het besluit interessant [...] Lees verder »

Aanmerkelijk belang mogelijk bij BV waarvan vereniging formeel enig aandeelhouder is

Aanmerkelijk belang mogelijk bij BV waarvan vereniging formeel enig aandeelhouder is

Een natuurlijk persoon houdt een zogenaamd aanmerkelijk belang (“AB”) in een besloten vennootschap (“BV”) indien hij, al dan niet tezamen met zijn fiscale partner (bijv. echtgenote), tenminste 5% van het geplaatste kapitaal van de BV houdt en in de algemene vergadering van de BV tenminste 5% van de stemmen kan uitbrengen. Is er sprake van [...] Lees verder »

Pas op met ontbinding rechtspersonen! 2

Pas op met ontbinding rechtspersonen! 2

Vorig jaar schreven wij nog over de situatie waarin een te snelle ontbinding van een rechtspersoon extra kosten en tijd met zich mee kan brengen. Een besluit tot ontbinding, genomen door de algemene vergadering van aandeelhouders (“AvA”), luidt de periode van vereffening in. Indien de rechtspersoon op het tijdstip van zijn ontbinding geen baten meer [...] Lees verder »

Geen uitstel belastingbetaling bij gedeeltelijke betaling koopsom AB aandelen

Geen uitstel belastingbetaling bij gedeeltelijke betaling koopsom AB aandelen

Indien aanmerkelijk belang aandelen (AB aandelen) worden vervreemd dient over het voordeel dat de vervreemder ontvangt Inkomstenbelasting te worden betaald. Dit voordeel is in het algemeen de overdrachtsprijs van de AB aandelen verminderd met de verkrijgingsprijs daarvan. Als de overdrachtsprijs echter schuldig wordt gebleven door de verkrijger, is het lastig voor de vervreemder daarover belasting [...] Lees verder »

Bewijslast bij splitsingsfaciliteit

Bewijslast bij splitsingsfaciliteit

Bij een juridische afsplitsing wordt het vermogen van een rechtspersoon die bij de splitsing niet ophoudt te bestaan, onder algemene titel  -zonder dat er allerlei leveringshandelingen vereist zijn- verkregen door een of meer andere rechtspersonen. De eventuele winst die behaald wordt met deze afsplitsing behoeft niet in aanmerking te worden genomen voor de vennootschapsbelasting, mits aan [...] Lees verder »

Laad meer artikelen
Naar boven scrollen