Landelijke criteria lwoo en pro worden losgelaten

Landelijke criteria lwoo en pro worden losgelaten

Onlangs besprak ik het wetsvoorstel met het oog op de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) in het stelsel van passend onderwijs. Samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs worden dan verantwoordelijk voor de toewijzing van leerlingen naar het lwoo of pro en voor de bijbehorende budgeten. Lees verder »

De letter en de geest

De letter en de geest

Op 18 september 2014 presenteerde de Commissie Goed Onderwijsbestuur VO haar eindrapport onder de titel “De letter en de geest”. De commissie heeft in opdracht van de VO-raad onderzoek gedaan na de naleving binnen het voorgezet onderwijs (hierna: VO) van de Code Goed onderwijsbestuur, de governance code in het VO. Lees verder »

Bestuurder aansprakelijk voor wanprestatie vennootschap?

Bestuurder aansprakelijk voor wanprestatie vennootschap?

Indien een vennootschap tekortschiet in de nakoming van een verbintenis of een onrechtmatige daad pleegt, is uitgangspunt dat alleen de vennootschap aansprakelijk is voor daaruit voortvloeiende schade. Onder bijzondere omstandigheden is echter, naast aansprakelijkheid van de vennootschap, ook ruimte voor aansprakelijkheid van een bestuurder van de vennootschap. Voor het aannemen ... Lees verder »

DGA, nog dividend uitkeren in 2014?

DGA, nog dividend uitkeren in 2014?

Zoals bekend geldt in 2014 nog het speciale 22% tarief voor een aanmerkelijk belang uitkering. Het normale tarief is 25%. Bij de presentatie van de miljoenennota voor 2015 is duidelijk geworden dat de regeling niet wordt verlengd. Het lijkt dus aantrekkelijk om nog in 2014 van de regeling gebruik te ... Lees verder »

Het belang van een goed VOF-contract

Het belang van een goed VOF-contract

De vennootschap onder firma (‘VOF’) is een in de praktijk nog altijd veel voorkomende rechtsvorm waarbij twee of meer (rechts)personen op basis van een overeenkomst een bedrijf uitoefenen onder een gemeenschappelijke naam. In tegenstelling tot de B.V. of N.V. is de VOF zelf geen rechtspersoon. Dit betekent dat schuldeisers van ... Lees verder »

Supermarkt zonder verpakkingen, terwijl nieuwe etiketteringsvoorschriften op komst zijn?

Supermarkt zonder verpakkingen, terwijl nieuwe etiketteringsvoorschriften op komst zijn?

Er is weer een winkel geopend waar alle voedingsmiddelen (en ook non-food artikelen) zonder verpakkingen worden verkocht. Ditmaal in Berlijn. Na de winkel ‘Unpackaged’ in Londen (inmiddels weer ter ziele) de buurtwinkel ‘in.gredients’ in Austin (VS), de kruidenierswinkel ‘Luzners’ in Wenen, en de winkel ‘Robuust: The Zero Waste Shop’ in ... Lees verder »

Anafylactische shock KLM-passagier: oordeel over aansprakelijkheid anders na 13 december 2014 onder nieuwe Voedselinformatie-Verordening?

Anafylactische shock KLM-passagier: oordeel over aansprakelijkheid anders na 13 december 2014 onder nieuwe Voedselinformatie-Verordening?

Op een KLM-vlucht van Amsterdam naar Accra (Ghana) raakte een Noorse passagier die ‘dodelijk allergisch’ was voor ‘noten en schaaldieren’ in een anafylactische shock na het eten van een couscousgerecht. KLM was niet aansprakelijk, omdat de ingrediëntenlijst van het couscousgerecht geen noten en/of schaaldieren vermeldde. Zou de rechtbank Amsterdam indien ... Lees verder »

Vervaltermijn van artikel 31 lid 10 E-wet

Vervaltermijn van artikel 31 lid 10 E-wet

Artikel 31 lid 10 Elektriciteitswet 1998 (E-wet) schrijft voor dat de door de ACM vast te stellen voorwaarden dienen te bepalen dat vorderingen van de netbeheerder binnen twee jaar moeten worden ingesteld. In tegenstelling tot waar het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in het arrest van 2 september 2014 van is uitgegaan,  bevatten ... Lees verder »

Tijdelijke steunmaatregelen voor telers van groenten en fruit

Tijdelijke steunmaatregelen voor telers van groenten en fruit

Als gevolg van de Russische boycot, is de vraag naar bepaalde soorten groenten en fruit drastisch gedaald. Teneinde de telers van groenten en fruit te ondersteunen, heeft de Europese Commissie tijdelijk bijzondere steunmaatregelen vastgesteld. De GMO De producten die onder de Russische boycot vallen, maken onderdeel uit van een gemeenschappelijke ... Lees verder »

Wetsvoorstel integratie lwoo en pro in passend onderwijs naar Tweede Kamer

Wetsvoorstel integratie lwoo en pro in passend onderwijs naar Tweede Kamer

Onlangs heeft de staatssecretaris van onderwijs een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer [1] gestuurd met het oog op de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) in het stelsel van passend onderwijs. Samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs worden dan verantwoordelijk voor de toewijzing van leerlingen naar het lwoo of pro ... Lees verder »

Seminar Dirkzwager & Aon 25 september a.s.: Impact nieuwe pensioenregels

Seminar Dirkzwager & Aon 25 september a.s.: Impact nieuwe pensioenregels

Nieuwe pensioenregels vanaf 1 januari 2015 Op 1 januari 2015 worden nieuwe pensioenregels van kracht. Deze regels hebben een verdere beperking van de pensioenopbouw tot gevolg. Daarnaast wordt het pensioengevend salaris gemaximeerd. Door de nieuwe regels moeten veel pensioenregelingen (weer) aangepast worden. Wat is de impact van de nieuwe wetgeving ... Lees verder »

OR NRC mag commissaris benoemen

OR NRC mag commissaris benoemen

In een geschil tussen de grootaandeelhouder en de raad van commissarissen van NRC aan de ene kant en de ondernemingsraad van NRC aan de andere kant heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam onlangs bepaald dat de OR op grond van de statuten van NRC de bevoegdheid heeft om een lid ... Lees verder »

De ondernemingskamer als bedrijvendokter

De ondernemingskamer als bedrijvendokter

Binnen een onderneming kunnen uiteenlopende conflicten ontstaan. Denk aan geschillen tussen één of meer aandeelhouders enerzijds en het bestuur anderzijds of tussen aandeelhouders onderling. Als gevolg daarvan kan zich een patstelling in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) voordoen, waardoor geen besluiten meer (kunnen) worden  genomen. De continuïteit van een ... Lees verder »

Zekerheidstelling, zorgvuldigheid is geboden

Zekerheidstelling, zorgvuldigheid is geboden

In de algemene voorwaarden van energieleveranciers staat vaak een bepaling dat zij van hun afnemers zekerheid kunnen verlangen voor de betaling van hun facturen. Uit een arrest van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch  van 26 augustus 2014 blijkt dat een energieleverancier zorgvuldig van dit recht gebruik dient te maken. Als dat niet ... Lees verder »

Kan een bestuurder zijn aansprakelijkheid beperken door middel van een exoneratiebeding?

Kan een bestuurder zijn aansprakelijkheid beperken door middel van een exoneratiebeding?

In een recente uitspraak van de Rechtbank Amsterdam kwam de vraag aan de orde of de bestuurder van een beherend vennoot zijn interne aansprakelijkheid bij voorbaat kan beperken door het overeenkomen van een exoneratiebeding. Feiten X is bestuurder van de beherend vennoot (‘Stichting’) van KS Boulevard CV (‘CV’). De CV ... Lees verder »

Zuivering van schuldeisersverzuim

Zuivering van schuldeisersverzuim

Verzuim Met het juridische begrip verzuim wordt gedoeld op de situatie en periode dat een overeengekomen prestatie uitblijft en dus sprake is van een tekortkoming aan de kant van de schuldenaar. Zonder verzuim van de schuldenaar kan de schuldeiser niet overgaan tot ontbinding van de overeenkomst en kan hij evenmin ... Lees verder »

Bent u klaar voor de nieuwe Voedselinformatie-Verordening?

Bent u klaar voor de nieuwe Voedselinformatie-Verordening?

Op 25 oktober 2011 is door de Raad en het Parlement van de Europese Unie (hierna: EU) verordening 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten  (hierna: de Verordening 1169/2011) aangenomen. Deze Verordening heeft grote gevolgen voor een ieder die voedsel levert aan grote cateraars en consumenten (“eindverbruikers”). In dit ... Lees verder »

Op welke partijen is de Voedselinformatie-verordening van toepassing?

Op welke partijen is de Voedselinformatie-verordening van toepassing?

Verordening 1169/2011 is van toepassing op zogenaamde levensmiddelenbedrijven. Wat een levensmiddelenbedrijf is, staat niet in die Verordening zelf gedefinieerd. De Verordening verwijst voor deze – en andere – definities naar de ‘basisregeling’ inzake levensmiddelenwetgeving: Verordening 178/2002 (lees meer daarover hier) Uit Verordening 178/2002 volgt dat een levensmiddelenbedrijf een onderneming (zowel ... Lees verder »

Verkoop op afstand

Verkoop op afstand

Verordening 1169/2011 is óók van toepassing op aanbieders van voorverpakte maaltijden die via het internet kunnen worden besteld. Dit betekent dat ook ketens die via hun websites maaltijden aanbieden, zoals bijvoorbeeld Domino’s, te maken zullen krijgen met deze wetgeving. Van belang is dat de consument al vóórdat hij tot bestelling ... Lees verder »

Geldt de Voedselinformatie-verordening voor alle levensmiddelen?

Geldt de Voedselinformatie-verordening voor alle levensmiddelen?

Verordening 1169/2011 is van toepassing op alle levensmiddelen die bestemd zijn voor de eindverbruiker. Zowel voor het begrip ‘levensmiddel’ als het begrip ‘eindverbruiker’ volgt de definitie uit Verordening 178/2002. Onder ‘levensmiddel’ worden alles stoffen en producten verstaan die bestemd zijn om door mensen te worden geconsumeerd. Ook omvat dit begrip ... Lees verder »

Voorverpakt en niet voorverpakt

Voorverpakt en niet voorverpakt

Verordening  1169/2011 over voedselinformatie maakt een belangrijk onderscheid tussen voorverpakte levensmiddelen en niet voorverpakte levensmiddelen. Voorverpakte levensmiddelen wordt door de Verordening als volgt gedefinieerd (artikel 2 lid 2 aanhef en onder e): “een verkoopeenheid die bestemd is om als zodanig aan de eindverbruiker en aan grote cateraars te worden aangeboden ... Lees verder »

Vrijwillige en verplichte voedselinformatie

Vrijwillige en verplichte voedselinformatie

Verordening 1169/2011 maakt onderscheid tussen ‘verplichte voedselinformatie’ en ‘vrijwillige voedselinformatie’. Vrijwillige voedselinformatie hoeft niet te worden vermeld op het levensmiddel, maar het mag wel. Indien het levensmiddelenbedrijf daarvoor kiest, is het wel gehouden om zich aan de voorschriften te houden die gelden voor de wijze van etikettering (artikel 36 Verordening). ... Lees verder »

Wat hoeft niet vermeld te worden?

Wat hoeft niet vermeld te worden?

Verordening 1169/2011 schrijft voor welke voedselinformatie er verplicht op levensmiddelen vermeld moet worden. Niet alle ingrediënten hoeven echter op het etiket te worden vermeld. Bepaalde categorieën van levensmiddelen die verwerkt zijn of waarvoor de voedingswaarde informatie niet bepalend is voor de aankoopbeslissingen van de consument, hoeven niet vermeld te worden. ... Lees verder »

Presentatie voedselinformatie

Presentatie voedselinformatie

Verordening 1169/2011 schrijft voor dat voedselinformatie niet misleidend mag zijn en nauwkeurig, duidelijk en voor de consument makkelijk te begrijpen moet zijn. In de Nederlandse regelgeving (artikel 3 Warenwetbesluit informatie levensmiddelen) is bepaald dat de informatie in Nederland in ieder geval in het Nederlands beschikbaar moet zijn. De Verordening schrijft ... Lees verder »

De gevolgen van de Voedselinformatie-Verordening voor uw handelsvoorraad

De gevolgen van de Voedselinformatie-Verordening voor uw handelsvoorraad

Verordening 1169/2011 treedt (grotendeels) in werking per 13 december 2014. In de voedselbranche werkt men echter – net als in andere branches – met (handels)voorraden. De Europese Unie heeft daarom voorzien in enige overgangsmaatregelen. Zo volgt uit de Verordening dat levensmiddelen die vóór 13 december 2014 in de handel zijn ... Lees verder »

Handhaving en gevolgen niet naleving Voedselinformatie-Verordening

Handhaving en gevolgen niet naleving Voedselinformatie-Verordening

In de considerans van Voedselinformatie-Verordening 1169/2011 wordt overwogen dat de lidstaten officiële controles moeten uitvoeren om deze Verordening te handhaven. Die controles moeten dan uitgevoerd worden conform het bepaalde in Verordening 882/2004 inzake officiële controles op naleving van de wetgeving over levensmiddelen en diervoeders. Deze laatste verordening bevat specifieke wetgeving ... Lees verder »

Europese Commissie: Autoverhuurbedrijven discrimineren klanten

Europese Commissie: Autoverhuurbedrijven discrimineren klanten

De Europese Unie hecht grote waarde aan een gelijke behandeling van EU-burgers. De Europese Unie heeft in Richtlijn 2006/123/EC voorschriften uitgevaardigd voor dienstverlening op de interne markt. Een belangrijk uitgangspunt van de Richtlijn is dat er geen onderscheid gemaakt mag worden tussen afnemers uit de eigen en uit andere EU-lidstaten. ... Lees verder »

Overdracht groepsmaatschappij: vergeet de 403-verklaring niet!

Overdracht groepsmaatschappij: vergeet de 403-verklaring niet!

Wanneer een moedermaatschappij ten behoeve van een groepsmaatschappij (een ‘403-rechtspersoon’) een verklaring als bedoeld in artikel 2:403 BW heeft gegeven (een ‘403-verklaring’) is die moeder als hoofdelijk medeschuldenaar aansprakelijk voor de schulden uit rechtshandelingen van die 403-rechtspersoon. Hoofdelijke verbondenheid houdt in dat een schuldeiser van de 403-rechtspersoon mag kiezen of ... Lees verder »

Wijziging in registratie pandakten bij de Belastingdienst

Wijziging in registratie pandakten bij de Belastingdienst

Bij het verstrekken van financiering wordt doorgaans zekerheid van een kredietnemer verlangd. Vaak wordt die zekerheid verstrekt door middel van een pandrecht. Een pandrecht biedt een financier (pandhouder) een bijzondere positie wat betreft het nemen van verhaal op de kredietnemer (pandgever). Pandrechten kunnen worden gevestigd op roerende zaken ofwel op ... Lees verder »

Afgebroken onderhandelingen en gerechtvaardigd vertrouwen is niet altijd koffiedik kijken

Afgebroken onderhandelingen en gerechtvaardigd vertrouwen is niet altijd koffiedik kijken

Bij onderhandelingen geldt als uitgangspunt dat iedere partij deze mag afbreken, tenzij dit op grond van het gerechtvaardigde vertrouwen van de andere partij in het tot stand komen van de overeenkomst of in verband met andere omstandigheden van het geval, onaanvaardbaar zou zijn. Hierbij moet onder andere rekening worden gehouden ... Lees verder »

Zijn de statuten van uw B.V. al flex-proof?

Zijn de statuten van uw B.V. al flex-proof?

Zoals u inmiddels zult weten is op 1 oktober 2012 de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht in werking getreden, ook bekend onder de naam Flex-BV. Door middel van de flexweetjes op deze kennispagina bent u op de hoogte gehouden van de diverse wijzigingen. Hieronder worden de meest belangrijke punten nog ... Lees verder »

Vastgoed financieren in Duitsland – een markt met gevaren en kansen voor Nederlandse banken en consumenten

Vastgoed financieren in Duitsland – een markt met gevaren en kansen voor Nederlandse banken en consumenten

Boetes voor het vervroegd aflossen van een hypotheek Het aantal Nederlanders dat vlak over de grens in Duitsland gaat wonen is de afgelopen jaren blijven toenemen. Vooral de voordelige prijzen voor huizen en de lage kosten van levensonderhoud vormen een reden om in Duitsland te gaan wonen. De toestroom van Nederlandse ... Lees verder »

Beëindiging van aansprakelijkheid in verband met een 403-verklaring

Beëindiging van aansprakelijkheid in verband met een 403-verklaring

Wanneer een moedermaatschappij ten behoeve van een groepsmaatschappij (een ‘403-rechtspersoon’) een verklaring als bedoeld in artikel 2:403 BW heeft gegeven is die moeder als hoofdelijk medeschuldenaar aansprakelijk voor de schulden uit rechtshandelingen van die 403-rechtspersoon. Hoofdelijke verbondenheid houdt in dat een schuldeiser van de 403-rechtspersoon mag kiezen of hij voor ... Lees verder »

Ruzie tussen aandeelhouders

Ruzie tussen aandeelhouders

Zeker in minder florissante economische tijden, komen ruzies tussen aandeelhouders nogal eens voor. Als de ruzie niet kan worden bijgelegd, zijn er op grond van de wet twee mogelijkheden om via een juridische procedure tot een ‘oplossing’ van de ruzie te komen. De ene mogelijkheid is om van de andere ... Lees verder »

Hoever strekt decharge?

Hoever strekt decharge?

Indien aan een directeur van een B.V. decharge wordt verleend, resulteert  dit in een ontslag uit de  aansprakelijkheid van de directeur jegens de B.V. (de zogenaamde interne aansprakelijkheid). De term “decharge” is in de praktijk ontstaan en heeft geen wettelijke grondslag. In de literatuur en rechtspraak is dit begrip nader ... Lees verder »

De bevestigingsbrief van een handelaar als niet te onderschatten bewijsmiddel

De bevestigingsbrief van een handelaar als niet te onderschatten bewijsmiddel

De ervaringsregel dat rechtsgeschillen worden beslecht op grond van de toedracht, komt voort uit vervelende ervaringen met de bewijslast in civiele processen. Zonder bewijs hebben zelfs de gunstigste omstandigheden geen nut. Vaak hebben partijen alleen mondelinge afspraken gemaakt en dat maakt de bewijsvoering dan in veel gevallen zeer lastig. Soms ... Lees verder »

Kabel- en leidingschade. De aansprakelijkheid van niet-ondergeschikten

Kabel- en leidingschade. De aansprakelijkheid van niet-ondergeschikten

Een kabel- of leidingbeheerder die schade lijdt aan haar kabel of leiding door grondroerende werkzaamheden, kan in beginsel zowel de feitelijke grondroerder als de opdrachtgever van de grondroerder aansprakelijk stellen voor vergoeding van haar schade. Het aansprakelijk stellen van de opdrachtgever van de grondroerder is wel aan restricties gebonden. Lees verder »

Europees Hof voor de Rechten van de Mens: bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) niet discriminerend

Europees Hof voor de Rechten van de Mens: bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) niet discriminerend

Via de Dirkzwager kennispagina’s hebben we u regelmatig op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen naar aanleiding van de uitspraak  van de Rechtbank Breda van 13 juli 2012. In die uitspraak oordeelde de rechter dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (“BOF”) in de Successiewet een ongeoorloofde discriminatie opleverde, omdat privé vermogen zwaarder werd belast ... Lees verder »

Binnentreden in woning zonder toestemming

Binnentreden in woning zonder toestemming

Indien een bewoner geen contract voor de levering van elektriciteit en/of gas heeft,  is de netbeheerder verplicht de aansluiting af te sluiten. Een bewoner werkt hier niet altijd aan mee. Het is in veel situaties niet mogelijk om de toevoer van energie buiten de woning af te sluiten. Bovendien zijn ... Lees verder »

Wederpartijen in eigen land en het buitenland: welke rechter is bevoegd?

Wederpartijen in eigen land en het buitenland: welke rechter is bevoegd?

Op 14 november 2013 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie antwoord gegeven op een prejudiciële vraag over gerechtelijke bevoegdheid ex artikel 16 lid 1 van de EEX-Verordening. Het echtpaar Maletic, woonachtig te Oostenrijk, sloot een overeenkomst met Lastminute.com, gevestigd te München, Duitsland. Lastminute.com trad op als reisbureau ... Lees verder »

Het Europees Betalingsbevel

Het Europees Betalingsbevel

Met de invoering van de Verordening (EG) nr. 1896/2006 tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure (hierna: EBB-Verordening) op 12 december 2008, is het binnen de Europese Unie mogelijk een onbetwiste geldvordering op een buitenlandse schuldenaar vast te laten stellen door een rechter in de vorm van een Europees betalingsbevel. Hierdoor wordt ... Lees verder »

Wijziging in verantwoordelijk schoolgebouw primair onderwijs per 1 januari 2015

Wijziging in verantwoordelijk schoolgebouw primair onderwijs per 1 januari 2015

In het primair onderwijs is de verantwoordelijkheid voor huisvesting verdeeld over gemeenten en  bevoegde gezagsorganen van scholen. Op dit moment omvat de verantwoordelijkheid van een gemeente onder meer het onderhoud aan de buitenkant van het schoolgebouw, aanpassingen aan het schoolgebouw, nieuwbouw en uitbreiding, alsmede het herstel van constructiefouten. Hiervoor ontvangen ... Lees verder »

Van tweeluik naar driehoeken

Van tweeluik naar driehoeken

Onlangs publiceerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) een rapport onder deze titel. In het rapport bespreekt de WRR een aantal opties voor het herstel en de modernisering van de interne checks and balances bij semipublieke organisaties. De centrale vraag daarbij is: hoe kunnen de interne checks and balances ... Lees verder »

Aansprakelijkheid van de indirect bestuurder

Aansprakelijkheid van de indirect bestuurder

Op 23 mei 2014 heeft de Hoge Raad wederom een arrest gewezen waarin de aansprakelijkheid van de indirect bestuurder van een failliete vennootschap wordt uitgebreid. Na de commotie die het Spaanse Villa-arrest teweeg heeft gebracht, krijgt de curator nu een nieuw wapen in zijn strijd tegen aansprakelijke bestuurders. In zijn ... Lees verder »

Bent u een schakel in een distributieketen? Dan kunt u aansprakelijk zijn voor een gevaarlijk product, zonder dat u daar schuld aan heeft

Bent u een schakel in een distributieketen? Dan kunt u aansprakelijk zijn voor een gevaarlijk product, zonder dat u daar schuld aan heeft

Een product dat niet de veiligheid biedt die mag worden verwacht, is volgens de wet gebrekkig. Dit heeft tot gevolg dat de producent van dat product in beginsel de schade die daardoor wordt veroorzaakt zal moeten vergoeden. Het begrip “producent” wordt echter ruim geïnterpreteerd. Ook “slechts” een leverancier kan onder ... Lees verder »

Laad meer artikelen
Naar boven scrollen