Lezing – De ondernemer overlijdt, bent u voorbereid?

Lezing – De ondernemer overlijdt, bent u voorbereid?

[ 18 november 2013; 18:30 tot 21:30. 25 november 2013; 18:30 tot 21:30. ] Midden & kleinbedrijven zijn kwetsbaar vanwege de afhankelijkheid van de directeur-grootaandeelhouder. Uit historische gegevens blijkt dat bijna een derde van deze ondernemers te maken krijgt met het voortijdig afscheid nemen van het bedrijf (door overlijden of anderszins) en dat bijna 40% van die bedrijven dit niet overleeft. Een doemscenario dat je je grootste vijanden niet [...] Lees verder »

Betalingen aan advocaat paulianeus?

Betalingen aan advocaat paulianeus?

De betalingen die een advocaat ontvangt voor het bijstaan van een bedrijf in moeilijkheden zijn niet altijd paulianeus. Het is een advocaat toegestaan om zich voor faillissementsgerelateerde werkzaamheden te laten betalen ondanks dat hij wetenschap heeft van een eventuele faillissementsaanvraag. Dit wordt anders wanneer de advocaat misbruik maakt van de situatie door bijvoorbeeld een bedrag [...] Lees verder »

De schemerperiode voorafgaand aan faillissement (2)

De schemerperiode voorafgaand aan faillissement (2)

deel II: selectieve betalingen Hoe lang mag een ondernemer in slechte economische tijden nog uitgaan van continuïteit? En vanaf welk moment wordt het riskant om nog betalingen te doen? In de periode voorafgaand aan een faillissement is het voor een ondernemer vaak lastig om te beslissen hoe met alle (dwingende) schuldeisers om te gaan. Als een faillissement [...] Lees verder »

Nieuwe eis kortingsregeling bij uitkering stamrecht

Nieuwe eis kortingsregeling bij uitkering stamrecht

Zoals reeds eerder op deze kennispagina is vermeld, komt de bestaande stamrechtvrijstelling van artikel 11.1.g Wet op de loonbelasting voor nieuwe ontslagvergoedingen per 1 januari 2014 te vervallen. Dat betekent dat mensen die na 1 januari 2014 een gouden handdruk krijgen bij ontslag, dit bedrag direct tegen het regulier tarief in de inkomstenbelasting moeten betrekken [...] Lees verder »

Verhuur van een te renoveren lokaal voetbalstadion kan staatssteun zijn

Verhuur van een te renoveren lokaal voetbalstadion kan staatssteun zijn

De Europese Commissie is in een besluit van 2 oktober 2013 tot de conclusie gekomen dat de voorgenomen verhuur van het te renoveren voetbalstadion in de Duitse gemeente Chemnitz aan de lokale profvoetbalclub Chemnitzer FC (CFC) staatssteun vormt. De voorgenomen maatregel is volgens de Commissie echter in overeenstemming met de interne markt en dus toegestaan. De [...] Lees verder »

Vormerkung biedt niet altijd bescherming

Vormerkung biedt niet altijd bescherming

De koop van een registergoed kan worden ingeschreven in de openbare registers. Deze inschrijving biedt de koper tot zes maanden na inschrijving bescherming tegen onder andere schuldeisers van de verkoper. Beslagen gelegd op het registergoed door schuldeisers van de verkoper na inschrijving van de koop kunnen tegen de koper niet worden ingeroepen. Schuldeisers kunnen wel [...] Lees verder »

Aansprakelijkheid bestuurder voor wanprestatie BV bij hennepteelt

Aansprakelijkheid bestuurder voor wanprestatie BV bij hennepteelt

Wanneer u een overeenkomst sluit en uw wederpartij komt die overeenkomst niet na, dan bent u in eerste instantie waarschijnlijk geneigd om die wederpartij aansprakelijk te stellen voor de door u geleden schade. Dat is immers uw contractspartij. Wanneer die wederpartij een BV is en zelf niet of nauwelijks verhaal biedt, is het interessant om [...] Lees verder »

Kosten dempingsbudget degeneratieschade voor vergoeding in aanmerking?

Kosten dempingsbudget degeneratieschade voor vergoeding in aanmerking?

Als een glasvezelkabel door bijvoorbeeld graafwerkzaamheden wordt beschadigd dan kan die worden vervangen of worden gerepareerd. Reparatie is mogelijk door middel van het inlassen van een nieuw stuk kabel. Reparaties zijn echter één van de oorzaken van een zeker verlies van de geleiding van laserlicht, oftewel demping van het signaal en daarmee verlies van de [...] Lees verder »

Afwijzing vordering tot verplichte overname aandelen

Afwijzing vordering tot verplichte overname aandelen

Op grond van artikel 2:343 van het Burgerlijk Wetboek kan een aandeelhouder die door de gedragingen van één of meer mede-aandeelhouders zodanig in zijn rechten of belangen is geschaad dat het voortduren van zijn aandeelhouderschap in redelijk niet meer van hem kan worden gevergd, tegen zijn mede-aandeelhouders een vordering tot uittreding instelling. Deze vordering houdt in [...] Lees verder »

Aangescherpte eisen aan vakbekwaamheid op grond van de Wft

Aangescherpte eisen aan vakbekwaamheid op grond van de Wft

Financieel dienstverleners [1] hebben op grond van de Wet op het financieel toezicht (“Wft”) een vergunning nodig. Om voor een vergunning in aanmerking te komen dienen zij aan diverse vereisten te voldoen. Zo dient een financieel dienstverlener er op grond van artikel 4:9 lid 2 Wft voor te zorgen dat zijn klantmedewerkers vakbekwaam zijn. [2] Dit zogenaamde vakbekwaamheidsvereiste [...] Lees verder »

Crowdfunding als alternatieve financiering

Crowdfunding als alternatieve financiering

Kleinschalige projecten van ideële of commerciële aard ondervinden steeds meer moeite om een financiering te krijgen. Dit komt doordat banken verplicht worden meer eigen vermogen aan te houden en omdat op veel plekken de subsidiekraan wordt aangedraaid. Voor deze groep is een alternatieve financieringsvorm gevonden; crowdfunding. Wat is crowdfunding en welke wettelijke regels moeten in [...] Lees verder »

Helpt u Dirkzwager de Gouden Sleutel award te winnen?

Helpt u Dirkzwager de Gouden Sleutel award te winnen?

Dirkzwager is met de advertentie voor o.a. ons kennisplatform www.partnerinkennis.nl en de nieuwe app KennisBoek genomineerd voor de “Gouden Sleutel” van Mr. magazine van Kluwer. Goed nieuws want dat betekent dat onze advertentie kans maakt op de prijs voor de beste printadvertentie niet gericht op werving en selectie. De Gouden Sleutel is echter een publieksprijs [...] Lees verder »

Sepa; bent u er klaar voor?

Sepa; bent u er klaar voor?

Of denkt u net als vele ondernemers –onterecht!-ook het volgende: We krijgen toch alleen een IBAN nummer? Mijn softwareleverancier regelt dit voor mij. Sepa is voor mij niet relevant; ik doe alleen binnenlandse betalingen. Sepa duurt nog maanden, en waarschijnlijk wordt het uitgesteld. De bank zorgt wel voor de noodzakelijke wijzigingen.   Bovenstaande opvattingen zijn veelgehoorde [...] Lees verder »

Artikel 843a Rv biedt uitkomst voor netbeheerder

Artikel 843a Rv biedt uitkomst voor netbeheerder

De rechtbank Oost Brabant heeft bij vonnis van 11 september 2013 Essent op grond van artikel 843a RV verplicht bescheiden die zien op de contractuele relatie met haar afnemer aan Endinet te verstrekken, teneinde Endinet in staat te stellen te bewijzen wie haar contractspartij is bij de aansluit- en transportovereenkomst. Feiten Endinet is de netbeheerder in de [...] Lees verder »

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit toch discriminerend?

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit toch discriminerend?

Via deze kennispagina’s hebben we u al regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen naar aanleiding van de uitspraak van de Rechtbank Breda van 13 juli 2012, waarin werd geoordeeld dat het verschil in fiscale behandeling in de successiewet tussen ondernemingsvermogen en niet-ondernemingsvermogen een verboden discriminatie vormt. Inmiddels is er een nieuwe ontwikkeling te [...] Lees verder »

Ook vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten bij het verzenden van slechts één sommatiebrief

Ook vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten bij het verzenden van slechts één sommatiebrief

Op 1 juli 2012 is het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (het “besluit”) in werking getreden. Door dit besluit is het eenvoudiger geworden om zogenaamde buitengerechtelijke incassokosten van de debiteur vergoed te krijgen. Dit zijn incassokosten die gemaakt worden voordat een zaak aan de rechter wordt voorgelegd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kosten voor het [...] Lees verder »

Workshop Duitse arbeidscontracten

Workshop Duitse arbeidscontracten

Op 14 november 2013 organiseert de DNHK een workshop ´Duitse arbeidscontracten‘. Susanne Hermsen en Maarten Riepma, advocaten bij Dirkzwager advocaten en notarissen, zullen de cursisten vertrouwd maken met de regelingen van het Duitse arbeidsrecht die van belang zijn voor het opstellen van een arbeidsovereenkomst. Onder andere regelingen omtrent proeftijd, opzeggingen en salaris komen aan bod. Het seminar [...] Lees verder »

Belastingdienst evalueert fiscale regeling afgezonderd particulier vermogen (APV)

Belastingdienst evalueert fiscale regeling afgezonderd particulier vermogen (APV)

Op 1 januari 2010 is in de fiscale wetgeving het begrip “afgezonderd particulier vermogen” (APV) geïntroduceerd. Indien (tijdens leven of bij het overlijden) vermogen wordt afgezonderd, waarmee een meer dan bijkomstig particulier belang wordt beoogd, is sprake van een APV. Volgens deze fiscale regels wordt het APV vermogen fiscaal toegerekend aan degene die het heeft [...] Lees verder »

Verplichte publicatieplicht ANBI per 1 januari 2014 via internet

Verplichte publicatieplicht ANBI per 1 januari 2014 via internet

Per 1 januari 2014 zullen algemeen nut beogende instellingen (hierna: ‘ANBI’) wettelijk verplicht worden om diverse gegevens met betrekking tot het functioneren van de ANBI te publiceren via het internet. Dit zijn gegevens waarover een ANBI volgens civielrechtelijke dan wel fiscale regelgeving ook nu al moet beschikken. Doel van deze nieuwe regelgeving is het bevorderen [...] Lees verder »

Memo’s bestuurdersaansprakelijkheid en sociale zekerheden in Duitsland

Memo’s bestuurdersaansprakelijkheid en sociale zekerheden in Duitsland

Dirkzwager en Loyens & Loeff hebben de handen ineen geslagen en twee uitgebreide memo’s geschreven over bestuurdersaansprakelijkheid in Duitsland en loonheffingen / sociale zekerheden van in Nederland woonachtige bestuurders die werkzaam zijn voor een in Duitsland gevestigde vennootschap. Bestuurdersaansprakelijkheid in Duitsland In de memo van Susanne Hermsen (Dirkzwager) wordt ingegaan op interne en externe bestuurdersaansprakelijkheid van [...] Lees verder »

Energieakkoord – lokale duurzame energie

Energieakkoord – lokale duurzame energie

  In het energieakkoord wordt onderkend dat wetgeving voldoende ruimte moet bieden om de gewenste nieuwe ontwikkelingen van de lokale productie van duurzame energie mogelijk te maken. De wetgever gaat onderzoeken of aanpassing in de wetgeving noodzakelijk is op onder andere de navolgende terreinen. Transportkosten De Autoriteit Consument en Markt stelt jaarlijks de transport- en aansluittarieven vast die [...] Lees verder »

Miljoenennota raakt stamrecht BV en coöperatie voor duurzame energie

Miljoenennota raakt stamrecht BV en coöperatie voor duurzame energie

De plannen van het kabinet voor volgend jaar hebben direct effect op twee soorten rechtspersonen, de stamrecht BV en de coöperatie voor duurzame energie. Stamrecht BV Naar het zich laat aanzien zal de zogenaamde stamrecht BV in de toekomst tot het verleden behoren. De bestaande stamrechtvrijstelling voor nieuwe ontslagvergoedingen komt per 1 januari 2014 te vervallen. Op [...] Lees verder »

B.V.’s met certificaathouders opgericht voor 1 oktober 2012: let op de overgangsregeling van het nieuwe BV-recht (Flex-BV)

B.V.’s met certificaathouders opgericht voor 1 oktober 2012: let op de overgangsregeling van het nieuwe BV-recht (Flex-BV)

Besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid die zijn opgericht voor 1 oktober 2012 en waarvan certificaten van aandelen zijn uitgegeven met medewerking van de vennootschap dienen zich bewust te zijn van de overgangsregeling opgenomen in de invoeringswet voor het nieuwe BV-recht (Flex-BV). Het niet tijdig inschrijven van deze certificaathouders in het aandeelhoudersregister kan leiden tot beperkingen [...] Lees verder »

Verkrijgende werkgever jegens bedrijfstakpensioenfonds aansprakelijk voor achterstallige pensioenpremies?

Verkrijgende werkgever jegens bedrijfstakpensioenfonds aansprakelijk voor achterstallige pensioenpremies?

De rechtbank Utrecht heeft recent het volgende beslist: • pensioen dat wordt opgebouwd bij een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds is een arbeidsvoorwaarde; • na een overgang van onderneming wordt de verkrijger (nieuwe werkgever) verplicht de nieuwe maar ook de oude pensioenpremie (daterend van de periode vóór de datum van overgang) te betalen aan het pensioenfonds; • het pensioenfonds heeft [...] Lees verder »

Versterking van de positie van leveranciers

Versterking van de positie van leveranciers

Iedere leverancier wil graag betaald worden voor hetgeen hij aan zijn afnemers heeft geleverd. In het huidige economische klimaat komt het helaas steeds vaker voor dat afnemers te laat of helemaal niet betalen. Gaat de afnemer vervolgens ook nog eens failliet, dan is de kans erg klein dat de leverancier zijn vordering voldaan krijgt. De [...] Lees verder »

Interne aansprakelijkheid van een bestuurder in een one-tier board

Interne aansprakelijkheid van een bestuurder in een one-tier board

Sinds 1 januari 2013 biedt het Burgerlijk Wetboek door de inwerkingtreding van de Wet Bestuur en Toezicht een grondslag om een vennootschap te besturen door middel van een one-tier board. Een enkelvoudig (monistisch) bestuursmodel gebaseerd op een Anglo-Amerikaans board-model. In de board nemen uitvoerend bestuurders (‘executives’) en niet-uitvoerend bestuurders (‘non-executives’) plaats. Laatstgenoemden zijn bestuursleden met [...] Lees verder »

Beslag op aandelen: wat zijn de consequenties?

Beslag op aandelen: wat zijn de consequenties?

Om zeker te zijn dat de schuldeiser bij een gunstige uitslag in een civiele procedure ook verhaal kan halen op de wederpartij, kan hij al voordat een procedure is gestart beslag laten leggen op bezittingen van de wederpartij via een conservatoir beslag. Een schuldeiser kan daarbij ook beslag leggen op de aandelen die de schuldenaar [...] Lees verder »

Definitief Energieakkoord

Definitief Energieakkoord

Werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties en milieuorganisaties zijn het eens geworden over de definitieve tekst van het Energieakkoord. De Sociaal-Economische Raad heeft woensdag 27 augustus jl. een samenvatting van het Energieakkoord gepubliceerd. Met het Energieakkoord wordt er gevolg gegeven aan de internationale wens om duurzaamheid te stimuleren daar waar mogelijk. Op dit moment wordt in Nederland 4 % [...] Lees verder »

Warmtewet – wat moet u regelen?

Warmtewet – wat moet u regelen?

Op 1 januari 2014 treedt naar alle waarschijnlijkheid de Warmtewet in werking. Vanaf dat moment zullen exploitanten van alle collectieve warmtenetten (stadsverwarmingsnetten, blokverwarmingsinstallaties en Warmte Koude Opslag systemen) moeten voldoen aan diverse eisen. In dit artikel worden de belangrijkste eisen opgesomd. Melding bij ACM Een leverancier dient op grond van artikel 40 Warmtewet zo spoedig mogelijk [...] Lees verder »

Monistisch bestuursmodel bij coöperaties en de onderlinge waarborgmaatschappijen

Monistisch bestuursmodel bij coöperaties en de onderlinge waarborgmaatschappijen

Onlangs is op internet ter consultatie een voorstel van wet gepubliceerd in verband met het vastleggen van een monistisch bestuurmodel bij coöperaties en de onderlinge waarborgmaatschappijen. Met dit wetsvoorstel wordt naar mijn mening een omissie hersteld. Immers voor de NV en de BV is de mogelijkheid om te kiezen voor een monistisch bestuursmodel opgenomen in de [...] Lees verder »

Variawet Passend Onderwijs

Variawet Passend Onderwijs

Onlangs is op internet ter consultatie een voorstel van wet gepubliceerd waarin een aantal overwegend technische onjuistheden en omissies in de wetten passend onderwijs en kwaliteit (voortgezet) speciaal onderwijs worden gecorrigeerd. Deze zal ik hierna niet behandelen. Daarnaast staan in het wetsvoorstel een aantal kleine, beleidsmatige wijzigingen van voormelde wetten, namelijk: de mogelijkheid om in het primair [...] Lees verder »

Bestuursbesluit tot bijeenroeping algemene vergadering; tegenstrijdig belang bestuurder?

Bestuursbesluit tot bijeenroeping algemene vergadering; tegenstrijdig belang bestuurder?

De nieuwe tegenstrijdig belang regeling roept nieuwe vragen op, zelfs ten aanzien van het bijeenroepen van een algemene vergadering (AvA). Aan een voorzieningenrechter werd de vraag voorgelegd of een bestuurder een tegenstrijdig belang heeft indien hij in de bestuursvergadering moet beraadslagen en besluiten omtrent een verzoek van een aandeelhouder tot het bijeenroepen van een AvA [...] Lees verder »

Acquisitiefraude en de reflexwerking van de richtlijn oneerlijke handelspraktijken

Acquisitiefraude en de reflexwerking van de richtlijn oneerlijke handelspraktijken

Op 20 februari 2013 heeft de rechtbank Groningen een uitspraak gedaan in een zaak over acquisitiefraude. het betrof een zaak die was aangespannen door MKB Nederland, Stichting Gilde Utrecht en A., een derde partij tegen Holland Internet Group B.V., Telefoongids.com B.V. en Infosite B.V. Deze partijen zouden zich schuldig hebben gemaakt aan acquisitiefraude. In maart 2010 [...] Lees verder »

Hoe stel ik een boetebeding op?

Hoe stel ik een boetebeding op?

Boetebedingen komen zeer veel voor. Niet alleen in commerciële contracten, maar ook in veel arbeidsovereenkomsten en in algemene voorwaarden staan vaak boetebedingen. Een boetebeding is een afspraak tussen partijen over het te betalen boetebedrag indien één of meer partijen één of meer verplichtingen niet nakomt. Dit boetebedrag kan behoorlijk oplopen, zodat een boetebeding grote financiële [...] Lees verder »

Dressuurpaard dat tong uitsteekt is niet gebrekkig

Dressuurpaard dat tong uitsteekt is niet gebrekkig

Op 1 mei 2013 heeft de rechtbank Den Haag uitspraak gedaan in een zaak waarin het ging om een dressuurpaard dat regelmatig zijn tong uitsteekt en een mobiliteitsprobleem (‘patella fixatie’) heeft. Koper heeft in april 2012 een schriftelijke koopovereenkomst gesloten met betrekking tot een dressuurpaard. In de koopovereenkomst is onder meer opgenomen dat koper ervan op [...] Lees verder »

Bookingsites en een hotelgroep stellen de OFT een toezegging voor

Bookingsites en een hotelgroep stellen de OFT een toezegging voor

Twee bookingsites, Expedia en Booking.com, hadden met de hotelketen InterContinental Hotels Group (IHG) prijsafspraken gemaakt ten aanzien van online boekingen voor kamers in het InterContinental Hotel in Londen. De voorlopige visie van de Office of Fair Trading (OFT), de Britse mededingingsautoriteit, is dat deze prijsafspraken in strijd zijn met het nationale en Europese kartelverbod. Op [...] Lees verder »

De ‘directe lijn’, een nader te definiëren stimulering

De ‘directe lijn’, een nader te definiëren stimulering

Stimulering van decentraal opgewekte energie is al enige tijd een doelstelling van de overheid. Deze doelstelling wordt door verschillende regelgeving en subsidies gerealiseerd. Sinds 2012 is er, als gevolg van implementatie van Europese richtlijnen, nog een variant bijgekomen; de ‘directe lijn’. Dat deze directe lijn een moeilijk te definiëren en te hanteren begrip is zal [...] Lees verder »

De administratieplicht van de bestuurder

De administratieplicht van de bestuurder

De bestuurder van een B.V. (of van een N.V., een stichting, een vereniging, een coöperatie of een onderlinge waarborgmaatschappij) is op grond van artikel 2:10 BW verplicht een administratie te voeren. Over die plicht moet niet te makkelijk worden gedacht. Is geen deugdelijke administratie gevoerd en gaat de B.V. onverhoopt failliet, dan is de bestuurder [...] Lees verder »

De entire agreement clause vs. de haviltex-norm

De entire agreement clause vs. de haviltex-norm

In commerciële overeenkomsten wordt regelmatig een ‘entire agreement clause’ opgenomen. Een entire agreement clause bepaalt dat de schriftelijke overeenkomst álle afspraken tussen partijen bevat en luidt doorgaans ongeveer als volgt: “This agreement constitutes the entire agreement between the parties”. Dit artikel gaat in op de werking van een entire agreement clause in een naar Nederlands [...] Lees verder »

Warmtewet in Staatsblad

Warmtewet in Staatsblad

Op 31 juli 2013 zijn de navolgende wetten gepubliceerd in het Staatsblad: 325, Wet van 17 juni 2013, houdende regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (hierna: “Warmtewet”); 326, Wet van 17 juni 2013 tot wijziging van de Warmtewet in verband met enkele aanpassingen (hierna: “Wijzigingswet”). Uit de publicatie in het Staatsblad volgt dat de Warmtewet en [...] Lees verder »

Schending non-concurrentiebeding in de verhouding tussen aandeelhouders

Schending non-concurrentiebeding in de verhouding tussen aandeelhouders

In maart 2013 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een arrest gewezen waarbij een aandeelhouder werd veroordeeld tot vergoeding van schade wegens schending van een non-concurrentiebeding. Het geschil speelde zich af tussen de twee aandeelhouders van een vennootschap genaamd Salyze. De twee aandeelhouders waren een aandeelhoudersovereenkomst met elkaar aangegaan waarin een non-concurrentiebeding was opgenomen: geen van de [...] Lees verder »

Stroomopwaarts: de aansluit- en transportovereenkomst

Stroomopwaarts: de aansluit- en transportovereenkomst

Per 1 augustus 2013 wordt het verplichte leveranciersmodel ingevoerd. De energieleveranciers krijgen de taak om namens de netbeheerders de aansluit- en transportovereenkomst (“ATO”) met hun afnemers tot stand te brengen. De leveranciers dienen er daarbij tevens voor te zorgen dat de algemene voorwaarden van de netbeheerders aan de afnemers ter hand worden gesteld. Deze verantwoordelijkheid [...] Lees verder »

Is elektriciteit (motor)brandstof?

Is elektriciteit (motor)brandstof?

Elektriciteit is een vorm van energie dat zich op vele manieren laat definiëren. De vraag is echter of de definitie van elektriciteit het ook toelaat om te kunnen concluderen dat elektriciteit een ‘motorbrandstof’ is. De voorzieningenrechter in Den Haag heeft geoordeeld dat dit niet het geval is. In dit artikel zal de desbetreffende casus worden [...] Lees verder »

Bundeskartellamt: beste prijs garantie op bookingsite in strijd met het kartelverbod

Bundeskartellamt: beste prijs garantie op bookingsite in strijd met het kartelverbod

Het is midden in de vakantietijd en consumenten zijn ongetwijfeld op jacht naar voordelige last minutereizen. Veel bookingsites garanderen dat zij de beste prijs hebben. Maar is dat wel zo? In een persbericht van 25 juli jl. heeft het Bundeskartellamt, de Duitse mededingingsautoriteit, nog een keer duidelijk gemaakt dat een beste prijs garantie op bookingsites [...] Lees verder »

Meer aandacht voor pensioen bij due diligence onderzoek

Meer aandacht voor pensioen bij due diligence onderzoek

Pensioen is een kostbare arbeidsvoorwaarde, maar lijkt desalniettemin een onderbelicht onderwerp. Ook bij overnames. Dat meer aandacht voor dit onderwerp wenselijk is, heeft de Hoge Raad bij arrest van 21 juni 2013 onderstreept. Casus In de kwestie die bij de Hoge Raad voorlag, heeft Fuel Investments bij overnameovereenkomst van 29 januari 2008 de haar toebehorende aandelen in [...] Lees verder »

Beroep op artikel 1:88 BW: aansprakelijkheid van (indirect) bestuurder?

Beroep op artikel 1:88 BW: aansprakelijkheid van (indirect) bestuurder?

In artikel 1:88 BW is bepaald dat een echtgenoot voor bepaalde handelingen de toestemming nodig heeft van de andere echtgenoot. Is die toestemming er niet dan kan de desbetreffende handeling door de echtgenoot aan wie ten onrechte geen toestemming is gevraagd (ofwel deze toestemming niet heeft verleend) de handeling vernietigen. Een handeling waarvoor die toestemming [...] Lees verder »

Klachtplicht bij non-conformiteit paard

Klachtplicht bij non-conformiteit paard

Klachtplicht Indien een koper van een paard van mening is dat het paard gebrekkig is of anderszins niet aan de koopovereenkomst beantwoordt (non-conformiteit), dan dient hij tijdig te klagen bij verkoper. Een koper die te laat klaagt, kan geen beroep meer doen op non-conformiteit. De bepaling beoogt de verkoper te beschermen tegen late en daardoor moeilijk [...] Lees verder »

De opzegging van een agentuurovereenkomst

De opzegging van een agentuurovereenkomst

Een agentuurovereenkomst is een overeenkomst waarbij de ene partij (de handelsagent) voor een andere partij (de principaal) voor een bepaalde of een onbepaalde termijn tegen beloning bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten. De beloning wordt in de praktijk doorgaans provisie genoemd en bestaat uit een percentage van de waarde van de overeenkomsten waarbij de handelsagent [...] Lees verder »

Wijzigingen Warmtewet door Eerste Kamer

Wijzigingen Warmtewet door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel tot wijziging van de Warmtewet op 11 juni 2013 aangenomen. Het doel van de Warmtewet is en blijft consumentenbescherming. Dit wordt vormgegeven door bepalingen gericht op tariefbescherming en leveringszekerheid. Wat zijn nu de belangrijkste wijzigingen? Reikwijdte De reikwijdte van de Warmtewet is anders geworden. De oorspronkelijke verbruikersgrens van 1000 kW is nu [...] Lees verder »

De schemerperiode voorafgaand aan een faillissement (1)

De schemerperiode voorafgaand aan een faillissement (1)

Deel I: een korte introductie van de Actio Pauliana We weten inmiddels allemaal dat het sinds 2008 niet alle ondernemers voor de wind gaat. De markt wordt slechter, omzetten nemen af en de klant wordt steeds kritischer en beoordeelt en vergelijkt prijzen tot op de cent. Voor veel ondernemers is het moeilijk het hoofd boven water [...] Lees verder »

Het afsluitbeleid van het gerechtshof onder de loep

Het afsluitbeleid van het gerechtshof onder de loep

In de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas staat in welke situaties de netbeheerder of leverancier een kleinverbruiker mag afsluiten van gas of elektriciteit. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft recent twee keer geoordeeld over het verzoek van een netbeheerder om tot afsluiting van elektriciteit en gas over te gaan in de situatie dat er [...] Lees verder »

Schorsing uitvoerbaar bij voorraad verklaring

Schorsing uitvoerbaar bij voorraad verklaring

Bij incident kan de schorsing van de uitvoerbaarheid bij voorraad van een vonnis worden verzocht wanneer blijkt dat een van de partijen voor de beslissing van belang zijnde feiten, waarvan kennis is genomen na de uitspraak, niet heeft aangevoerd. Juridisch kader Artikel 350 van het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna:”Rv”) bepaalt als hoofdregel dat het instellen van [...] Lees verder »

In hoeverre kunnen incassokosten als schade op een schuldenaar verhaald worden?

In hoeverre kunnen incassokosten als schade op een schuldenaar verhaald worden?

Net zoals in Nederland zijn ook Duitse rechtbanken op dit moment bezig met de vraag of incassokosten op de schuldenaar verhaald kunnen worden of niet. Hier volgt een kort overzicht van de huidige stand van zaken in Duitsland. Uitgangssituatie Is een schuldenaar met de betaling van een uitstaande schuld in gebreke, dan kan de schuldeiser de voor [...] Lees verder »

De rol van ESCo’s bij ziekenhuizen

De rol van ESCo’s bij ziekenhuizen

Energy Service Companies (ESCo’s) zijn bedrijven die de aanleg, financiering, het onderhoud en het beheer van de (klimaat-) installaties van gebouwen overnemen. Zij leveren daarbij een gegarandeerde energiebesparing. In ziekenhuizen bevinden zich grote installaties. De inschakeling van een ESCo is daarom een interessante mogelijkheid. Energiebesparing door de ESCo De kosten van investeringen worden gefinancierd door middel van [...] Lees verder »

Het zelfstandige karakter van artikel 843a Rv

Het zelfstandige karakter van artikel 843a Rv

De exhibitieplicht van artikel 843a Rv heeft een zelfstandig karakter en kan in een afzonderlijk kort geding tijdens een lopende procedure worden ingesteld. De inleidende casus Op 4 oktober 2004 zijn er op het spoor van Prorail ertswagons van DB Schenker ontspoord. Door deze ontsporing is er schade ontstaan aan het spoor van Prorail. Prorail heeft in [...] Lees verder »

Dirkzwager lanceert nieuwe innovatieve én interactieve juridische KennisApp

Dirkzwager lanceert nieuwe innovatieve én interactieve juridische KennisApp

Actief delen van kennis zit in het DNA van Dirkzwager advocaten & notarissen. Dat gebeurt o.a. via de workshops van de Dirkzwager Academy, een openbare juridische bibliotheek en de publicatie van meer dan 1.000 juridische artikelen per jaar. Deze artikelen worden geschreven door de ruim 100 juristen van Dirkzwager en bestaan uit opiniestukken, jurisprudentie en [...] Lees verder »

De nieuwe tegenstrijdigbelangregeling nader beschouwd

De nieuwe tegenstrijdigbelangregeling nader beschouwd

Mr. Marieke van Dongen heeft een artikel geschreven over de nieuwe tegenstrijdigbelangregeling. Dit artikel is gepubliceerd in het Tijdschrift voor vennootschaps- en rechtspersonenrecht. Op 1 januari 2013 is de Wet bestuur en toezicht in werking getreden. Deze wet voorziet onder meer in een wijziging van de tegenstrijdigbelangregeling. De in artikel 2:146/2:256 BW (oud) neergelegde vertegenwoordigingsregel is [...] Lees verder »

Stand van zaken fiscale procedures Bedrijfsopvolgings faciliteiten

Stand van zaken fiscale procedures Bedrijfsopvolgings faciliteiten

Wij schreven al vaker over de geruchtmakende uitspraak van de Rechtbank Breda van 13 juli 2012, waarin werd geoordeeld dat het verschil in behandeling tussen ondernemingsvermogen en niet-ondernemingsvermogen een verboden discriminatie vormt. Inmiddels zijn er nieuwe ontwikkelingen te melden. De belastingdienst heeft uiteraard hoger beroep aangetekend tegen de uitspaak van de Rechtbank Breda. Het Hof Den Bosch [...] Lees verder »

Dirkzwager advocaten & notarissen heeft eerste toegevoegd notaris in Nederland

Dirkzwager advocaten & notarissen heeft eerste toegevoegd notaris in Nederland

Staatssecretaris Teeven heeft per 25 april 2013 de aanwijzing van Ineke Meuwese als toegevoegd notaris bij Dirkzwager advocaten & notarissen goedgekeurd. Ineke Meuwese is daarmee de allereerste toegevoegd notaris van Nederland. Zij is sinds 2001 als kandidaat-notaris werkzaam bij Dirkzwager advocaten & notarissen. Ineke Meuwese is gespecialiseerd in het familierecht en in estate planning. Zij [...] Lees verder »

Onbeperkt salderen per 1 juli 2013

Onbeperkt salderen per 1 juli 2013

Per 1 juli 2013 kunnen opwekkers van lokale duurzame elektriciteit onbeperkt hun verbruik salderen met hun eigen productie. Dit kan ongeacht van welke energieleverancier de elektriciteit wordt afgenomen. Ook kondigt het ministerie van Economische Zaken een ‘fiscale stimulans’ aan voor energie die kleinschalig ‘in de nabijheid’ wordt geproduceerd. Deze stimulans wordt uitgewerkt voor het Belastingplan [...] Lees verder »

Duitse werknemers in Nederland

Duitse werknemers in Nederland

Vorige maand publiceerde de Nederlands-Duitse Handelskamer (DNHK) het bericht dat Duitse bedrijven graag in Nederland investeren. Een onderzoek van DNHK wees uit dat in Nederland zo’n 2200 kleine ondernemingen gevestigd zijn waarvan 51 procent in Duitse handen is. Andersom zijn er zo’n 5350 Nederlandse dochterondernemingen in Duitsland te vinden. Werken over de grens brengt buitenlands [...] Lees verder »

Toch onderzoek naar wanbeheer mogelijk bij stichting zonder OR

Toch onderzoek naar wanbeheer mogelijk bij stichting zonder OR

De Rechtbank Rotterdam heeft op 6 maart 2013 [1] geoordeeld dat ook bij een stichting, die geen onderneming in stand houdt waarvoor ingevolge de wet een ondernemingsraad moet worden ingesteld, een onderzoek naar wanbeleid mogelijk is. De rechtbank kwam tot dit oordeel naar aanleiding van een verzoek tot het ontslaan en hangende het onderzoek, bij wijze van voorlopige [...] Lees verder »

Arbitragecommissie samenwerkingsverbanden passend onderwijs van start

Arbitragecommissie samenwerkingsverbanden passend onderwijs van start

De Landelijke Arbitragecommissie Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs is op 4 april 2013geïnstalleerd en officieel van start gegaan. Deze commissie moet geschillen tussen schoolbesturen en samenwerkingsverbanden op het gebied van passend onderwijs beslechten. De Arbitragecommissie beslecht geschillen tussen scholen en de samenwerkingsverbanden passend onderwijs waarin zij deelnemen, die betrekking hebben op: (i) de statuten (in de oprichtingsfase); [...] Lees verder »

Vereniging Martijn toch niet ontbonden

Vereniging Martijn toch niet ontbonden

Op 2 maart 2013 heeft het Gerechtshof (Hof) te Leeuwarden besloten dat de Vereniging Martijn niet ontbonden behoeft te worden. De Rechtbank had Assen had daartoe eerder besloten, omdat de werkzaamheid van de vereniging naar de mening van het Openbaar Ministerie (OM) en de Rechtbank in strijd met de openbare orde was. In dat geval [...] Lees verder »

Civielrechtelijk bestuursverbod

Civielrechtelijk bestuursverbod

Minister Opstelten heeft een wetsvoorstel voor een civielrechtelijk bestuursverbod ter raadpleging naar diverse partijen gestuurd. Met dit wetsvoorstel wordt het mogelijk gemaakt om bestuurders die zich bezighouden met faillissementsfraude via civielrechtelijke weg een bestuursverbod op te leggen. Een bestuursverbod kan worden uitgesproken door de rechtbank jegens een bestuurder van een rechtspersoon die zijn taak tijdens of [...] Lees verder »

Aansprakelijkheid maten bij advocatenmaatschap in geval van beroepsfout van een van de advocaat-maten

Aansprakelijkheid maten bij advocatenmaatschap in geval van beroepsfout van een van de advocaat-maten

Nu nieuwe wetgeving op het gebied van de personenvennootschappen nog wel even op zich zal laten wachten, zijn uitspraken van de Hoge Raad op het gebied van het aanspreken van en aansprakelijk stellen van een maatschap en haar maten interessant. De Hoge Raad heeft recent duidelijkheid geschapen op een aantal punten. Wat waren de feiten? Een [...] Lees verder »

Laad meer artikelen
Naar boven scrollen