Sanctiemaatregelen en handelsembargo’s onder de loep

Sanctiemaatregelen en handelsembargo’s onder de loep

Met welke risico’s dient een bedrijf rekening te houden bij het sluiten van een transactie met een partij die gevestigd is in bijvoorbeeld in China, Egypte of Iran? Naast de bekende aandachtspunten bij het sluiten van internationale transacties, zoals logistieke issues, juridische risico’s, valutarisico’s en cultuurverschillen, dienen bedrijven zich bewust ... Lees verder »

CBb bevestigt dat alleen de verkrijger een overname moet melden bij de NMa

CBb bevestigt dat alleen de verkrijger een overname moet melden bij de NMa

Iedere voorgenomen fusie, overname of oprichting van een volwaardige joint-venture moet voorafgaande aan de totstandkoming worden gemeld bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit, indien de omzet van de betrokken partijen bepaalde waarden overschrijdt (artikel 34 van de Mededingingswet). Wanneer de meldingsplicht wordt geschonden, is de NMa bevoegd om een boete op te ... Lees verder »

Beweerde volmacht, hoe zit het ook al weer?

Beweerde volmacht, hoe zit het ook al weer?

Volmacht is de bevoegdheid die iemand, de volmachtgever, aan een ander, de gevolmachtigde, verleent om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten. Een volmacht kan uitdrukkelijk of stilzwijgend worden verleend. De wettelijke bepalingen met betrekking tot volmacht zijn opgenomen in artikelen 60 tot en met 78 van Boek 3 van het ... Lees verder »

Duurovereenkomst met staat(sonderneming) kan verboden staatssteun opleveren

Duurovereenkomst met staat(sonderneming) kan verboden staatssteun opleveren

Het Gerecht van de Europese Unie (het Gerecht) heeft (in een nog niet gepubliceerd arrest) geoordeeld dat een duurovereenkomst die een Hongaarse staatsonderneming verplicht om tegen een vaste prijs een bepaalde hoeveelheid energie af te nemen staatssteun oplevert. De Europese staatssteunregels zijn van toepassing op de overeenkomst ondanks het feit ... Lees verder »

NMa vult klachtbeleid aan

NMa vult klachtbeleid aan

Op 14 februari 2012 heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) in de staatscourant nieuw beleid gepubliceerd over haar handelwijze ten aanzien van bij haar binnengekomen klachten. De herziening was noodzakelijk nadat de NMa van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven medio 2010 het deksel op de neus had gekregen omdat ... Lees verder »

NMa: inkoop medische hulpmiddelen kan efficiënter

NMa: inkoop medische hulpmiddelen kan efficiënter

Een wellicht opmerkelijke oproep van de NMa. Zorgaanbieders zouden meer moeten samenwerken bij de inkoop van medische hulpmiddelen. Volgens Henk Don, bestuurslid van de NMa kunnen zorgaanbieders inkoopprocessen professionaliseren door krachten te bundelen via inkoopcombinaties en gebruik te maken van openbare aanbestedingen. Dit dwingt fabrikanten en leveranciers van medische hulpmiddelen ... Lees verder »

Pony die lucht zuigt is gebrekkig

Pony die lucht zuigt is gebrekkig

Koper heeft een koopovereenkomst met betrekking tot de koop van een pony ontbonden omdat de pony lucht zuigt. De rechtbank Arnhem heeft bij vonnis van 18 januari 2012 beslist dat koper tijdig heeft geklaagd en dat verkoper krachtens het wettelijke bewijsvermoeden van artikel 7:18 BW moet bewijzen dat het gebrek ... Lees verder »

De gevolmachtigde pandhouder

De gevolmachtigde pandhouder

Tot voor kort was het onduidelijk of een kredietgever/pandhouder als gevolmachtigde van de kredietnemer/pandgever door middel van een verzamelpandakte vorderingen van die pandgevers op hun debiteuren aan zichzelf kan verpanden. Het was ook geen uitgemaakte zaak of dit rechtsgeldig kan geschieden zonder dat de namen van de desbetreffende pandgevers uit ... Lees verder »

Aantrekken investeerder

Aantrekken investeerder

Indien u uw onderneming verder wilt laten groeien en daarvoor geld nodig heeft, zult u waarschijnlijk in eerste instantie denken aan het aantrekken van financiering door de bank. Dit is in de huidige economische omstandigheden niet altijd zomaar geregeld. De banken zijn streng. Ze stellen een flink aantal voorwaarden voordat ... Lees verder »

Splitsing

Splitsing

Naar aanleiding van de tegenvallende jaarcijfers over het boekjaar 2011 van Philips, een verlies van EUR 1,3 miljard, wordt wel geopperd het bedrijf te splitsen. Door de drie onderdelen die thans de onderneming Philips vormen, zorg, verlichting en consumentenelektronica als zelfstandige ondernemingen vorm te geven zou de winstgevendheid van het ... Lees verder »

Zijn zonnepanelen een bestanddeel van de woning?

Zijn zonnepanelen een bestanddeel van de woning?

Woningbouwcorporaties hebben ambitieuze doelstellingen om energie te besparen en dus CO2 reductie te realiseren. Corporaties kijken daarbij steeds vaker naar de mogelijkheid daken van huurwoningen te voorzien van zonnepanelen (PV-cellen). Dit heeft ook financiële voordelen voor de huurders. De corporatie kan deze investering naar ons oordeel echter alleen doorbelasten aan ... Lees verder »

Compensatie bij vertraging vliegreis

Compensatie bij vertraging vliegreis

In de literatuur en rechtspraak heerst al enige tijd discussie over de vraag of passagiers bij een vertraagde vliegtuigvlucht recht hebben op een geldelijke compensatie. Uit de Europese Verordening inzake Passagiersrechten (nr. 261/2004) die de regels op dit punt vaststelt, vloeit een dergelijk recht niet rechtstreeks voort. Op grond van ... Lees verder »

Uitsluiting van de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag: enkele verschillen met ons ‘eigen’ recht

Uitsluiting van de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag: enkele verschillen met ons ‘eigen’ recht

In internationale koopovereenkomsten (met betrekking tot roerende zaken) en in algemene voorwaarden wordt veelal de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag uitgesloten. Het Weens Koopverdrag biedt een uniform kooprecht. In dit licht is het op zijn minst opmerkelijk te noemen dat in onze rechtspraktijk de toepasselijkheid van het verdrag dikwijls wordt ... Lees verder »

Managementparticipaties

Managementparticipaties

Soms wordt het management van een onderneming de mogelijkheid geboden te participeren in het kapitaal van de onderneming. Het management wordt op deze manier extra geprikkeld goed te presteren. Als dit ertoe leidt dat de onderneming het goed doet, profiteert het management hiervan mee. Overigens is de mogelijkheid om te ... Lees verder »

Vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Leeuwarden d.d. 14 december 2011 over de nakoming van een koopovereenkomst met betrekking tot een paard

Vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Leeuwarden d.d. 14 december 2011 over de nakoming van een koopovereenkomst met betrekking tot een paard

De voorzieningenrechter van de rechtbank Leeuwarden heeft op 14 december 2011 uitspraak gedaan in een zaak waarin verkoper zich na het sluiten van de koopovereenkomst heeft bedacht en het paard heeft verkocht aan een ander, die het paard op zijn beurt weer heeft doorverkocht. Koper wil dat verkoper de koopovereenkomst ... Lees verder »

31 januari 2012 : Seminar Groeien in slechte tijden

31 januari 2012 : Seminar Groeien in slechte tijden

Als ondernemer voelt u ongetwijfeld linksom of rechtsom de gevolgen van de economische crisis. Het is de kunst om ook tijdens de crisis te groeien. Groeien kan op verschillende manieren. Natuurlijk zijn er de geijkte manieren variërend van het acquireren van nieuwe klanten tot het goedkoper inkopen. Soms moeten er ... Lees verder »

Gevolgen wetsvoorstel “aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen” voor levering van aandelen

Gevolgen wetsvoorstel “aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen” voor levering van aandelen

Op 1 januari 2012 is het wetsvoorstel tot aanpassing van de wettelijke gemeenschap van goederen in werking getreden. Een van de wijzigingen betreft het tijdstip waarop de huwelijksgoederengemeenschap wordt ontbonden. Dit tijdstip is vervroegd van het moment van inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand, naar ... Lees verder »

NMa wil ziekenhuisfusies onderzoeken

NMa wil ziekenhuisfusies onderzoeken

Kort na elkaar heeft de NMa meegedeeld dat twee bij haar gemelde ziekenhuisfusies vergunningplichtig zijn, omdat beide fusies mogelijk tot mededingingsrechtelijke problemen leiden. De eerste fusie betreft het Orbis Medisch Centrum (Orbis) uit Sittard en het Atrium Medisch Centrum Parkstad (Atrium) uit Heerlen. Het besluit van de NMa dateert van ... Lees verder »

NMa beboet Landelijke Huisartsen Vereniging en feitelijk leidinggevenden vanwege overtreding kartelverbod

NMa beboet Landelijke Huisartsen Vereniging en feitelijk leidinggevenden vanwege overtreding kartelverbod

Vandaag is bekend geworden dat de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) aan de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) een boete heeft opgelegd van ongeveer EUR 7,7 miljoen. Daarnaast heeft de NMa een boete opgelegd aan twee functionarissen van de LHV, omdat zij feitelijk leiding hebben gegeven aan de verboden kartelgedragingen. Lees verder »

Staatssteunregels gelden niet meer voor zorgwoningen

Staatssteunregels gelden niet meer voor zorgwoningen

Met ingang van 1 januari 2012 is de Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting (Tijdelijke regeling) aangepast bij Regeling van de Minister van BZK van 20 december 2011. Er zijn drie wezenlijke wijzigingen (i) indexatie van de inkomensgrens, (ii) het schrappen van de inkomensgrens voor zorgwoningen ... Lees verder »

NMa richt haar pijlen ook op het MKB

NMa richt haar pijlen ook op het MKB

Bij besluit van 20 december 2011 heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) vastgesteld dat tien glazenwassers in 2006 het kartelverbod hebben overtreden. De betreffende glazenwassers hebben toentertijd afgesproken om de straten uit de nog op te leveren nieuwbouwwijk De Hoornse Zoom in de gemeente Delft onderling te verdelen, waardoor (toekomstige) bewoners ... Lees verder »

Natuurbeschermingsorganisaties hebben te maken met de staatssteunregels

Natuurbeschermingsorganisaties hebben te maken met de staatssteunregels

Uit de eerst recent gepubliceerde beschikking van 20 april 2011 blijkt dat natuurbeschermingsorganisaties volgens de Europese Commissie als onderneming zijn aan te merken in de zin van de mededingingsregels. Overheden die aan deze organisaties subsidie willen geven of grond willen verkopen moeten dus rekening houden met de staatssteunregels. Lees verder »

Tegenstrijdig belang

Tegenstrijdig belang

Op 31 mei 2011 is door de Eerste Kamer het wetsvoorstel Bestuur en Toezicht [1] aangenomen. Het wetsvoorstel bevat, onder andere, een nieuwe regeling voor tegenstrijdig belang. De huidige regeling, gericht op vertegenwoordiging, verdwijnt en wordt vervangen door een regeling waarin besluitvorming centraal staat. In de nieuwe regeling is bepaald dat ... Lees verder »

Europese Commissie adviseert ondernemingen over naleving van de mededingingsregels

Europese Commissie adviseert ondernemingen over naleving van de mededingingsregels

In november 2011 heeft de Europese Commissie de brochure “Compliance Matters” op de nieuwe compliance sectie van haar website gepubliceerd. Met deze brochure beoogt de Commissie ondernemingen te helpen om uit de mededingingsrechtelijke problemen te blijven. De brochure bevat een samenvatting van de geldende mededingingsregels (waaronder de gevolgen van overtreding), ... Lees verder »

Soort aandelen en aanmerkelijk belang

Soort aandelen en aanmerkelijk belang

Een aanmerkelijk belang is onder meer aan de orde indien iemand, al dan niet tezamen met zijn partner, direct of indirect voor ten minste vijf procent (5%) van het geplaatst kapitaal aandeelhouder is, dan wel voor ten minste vijf procent (5%) van het geplaatste kapitaal van een soort aandelen aandeelhouder ... Lees verder »

Opleiding Compliance Officer in de Zorg

Opleiding Compliance Officer in de Zorg

Dirkzwager gaat samen met het Nederlands Compliance Instituut de Leergang Compliance Officer in de Zorg opzetten. De nieuwe opleiding gaat de compliance officers inzicht verschaffen in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico’s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken. Ook zorginstellingen zijn inmiddels doorgedrongen van de ... Lees verder »

AFM: Uitstel van verzwaring vereisten vergunningplicht vastgoedfondsen?

AFM: Uitstel van verzwaring vereisten vergunningplicht vastgoedfondsen?

Onlangs werd met de Regeling tot Wijziging van de Vrijstellingsregeling Wet financieel toezicht bekend gemaakt dat de vrijstellingsgrens voor de vergunningplicht voor aanbieders in beleggingsobjecten en van deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen per 1 januari 2012 zou worden verhoogd van EUR 50.000 naar EUR 100.000. Inmiddels is het ministerie van Financiën hier ... Lees verder »

Inkomensgrens van € 33.614,- voor corporaties blijft voorlopig bestaan

Inkomensgrens van € 33.614,- voor corporaties blijft voorlopig bestaan

Op 24 november 2011 heeft minister Donner de Tweede Kamer bericht dat de inkomensgrens van € 33.614,- voor woningcorporaties voorlopig blijft bestaan. Donner stelt in de brief dat de door de Europese Commissie gepubliceerde nieuwe regels voor Diensten van Algemeen Economisch Belang (‘DAEB’) hier vooralsnog geen wijziging in brengen. Corporaties zijn ... Lees verder »

Onderzoek beschikbaarheid handelsnaam

Onderzoek beschikbaarheid handelsnaam

Bij het starten van een nieuwe onderneming is de keuze voor een bepaalde handelsnaam van groot belang. Ingevolge artikel 5 van de Handelsnaamwet is het verboden een handelsnaam te voeren die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds rechtmatig door een ander werd gevoerd, of die van diens ... Lees verder »

Uitspraak rechtbank Arnhem over beëindiging stallings- en trainingsovereenkomst door eigenaren

Uitspraak rechtbank Arnhem over beëindiging stallings- en trainingsovereenkomst door eigenaren

De eigenaren van een paard en een trainingsstal hebben een schriftelijke stallings- en trainingsovereenkomst gesloten ter zake van de stalling en training van het paard. Afgesproken is dat het paard bij sportief succes definitief in training zou blijven bij de trainingsstal. Om deze reden heeft de trainingsstal een gereduceerd tarief ... Lees verder »

Exclusief sponsorcontract niet in strijd met het mededingingsrecht

Exclusief sponsorcontract niet in strijd met het mededingingsrecht

Sinds de Nederlandse Badmintonbond (NBB) voor een substantieel bedrag een exclusieve sponsorovereenkomst heeft gesloten met Yonex, woedt er een verwoede mededingingsrechtelijke strijd tussen de NBB enerzijds en Dunlop en een aantal badmintonprofessionals die door Dunlop worden gesponsord anderzijds (Dunlop c.s.). Dunlop c.s. zijn van mening dat de overeenkomst de concurrentie ... Lees verder »

Geen vaste prijs voor e-boeken

Geen vaste prijs voor e-boeken

Staatssecretaris Zijlstra (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) heeft de Tweede Kamer bij brief van 23 november 2011 laten weten dat prijsregulering van e-boeken niet wenselijk is, omdat een cultureel belang ontbreekt en de innovatie op de boekenmarkt er door zou worden geschaad. Bovendien voorziet de staatssecretaris problemen met de Europese Commissie. ... Lees verder »

Arrest gerechtshof Leeuwarden over paard met hoefbevangenheid

Arrest gerechtshof Leeuwarden over paard met hoefbevangenheid

Koper heeft een paard gekocht voor € 65.000,–. Koper heeft zich op dwaling beroepen omdat het paard recentelijk hoefbevangen zou zijn geweest, hetgeen verkoper wist, en een paard met recente hoefbevangenheid zou een aanzienlijk mindere waarde vertegenwoordigen dan een paard waarbij zulks niet het geval is. Een taxateur heeft de ... Lees verder »

Afwijzing subsidieaanvraag om strijd met de staatssteunregels te voorkomen

Afwijzing subsidieaanvraag om strijd met de staatssteunregels te voorkomen

De Rechtbank ’s-Gravenhage heeft in een recente uitspraak de weigering van een subsidie met een beroep op de regels omtrent staatssteun, in stand gelaten. Het betrof hier een subsidie van € 4.500.000,- die door Ridderstee Holiday B.V. was aangevraagd in verband met het project Ouddorp Duin, gebaseerd op de Tijdelijke ... Lees verder »

De afkoelingsperiode in faillissement

De afkoelingsperiode in faillissement

De rechter-commissaris kan een afkoelingsperiode afkondigen in een faillissement. Gedurende de afkoelingsperiode mogen derden goederen die hun eigendom zijn en die zich bij de failliet bevinden niet ophalen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd. De afkoelingsperiode is bedoeld om de curator de tijd te ... Lees verder »

Conservatoir beslag

Conservatoir beslag

Het zal u maar gebeuren. Uw vordering wordt door de rechter toegewezen. Dan blijkt dat de debiteur geen verhaal meer biedt. U heeft een Pyrrusoverwinning behaald. Met een conservatoir beslag kan een schuldeiser proberen om voorafgaand of tijdens de procedure de betaling van de vordering veilig te stellen. Op die ... Lees verder »

Aandeelhoudersgeschillen: de geschillenregeling op de schop

Aandeelhoudersgeschillen: de geschillenregeling op de schop

Indien aandeelhouders niet langer met elkaar door een deur kunnen, kan een procedure aanhangig worden gemaakt bij de rechtbank. De aandeelhouders die van mening zijn dat een mede-aandeelhouder zich niet goed gedraagt en daardoor het belang van de vennootschap schaadt, kunnen vorderen dat deze mede-aandeelhouder zijn aandelen overdraagt aan de ... Lees verder »

Laad meer artikelen
Naar boven scrollen