NZa mengt zich in discussie over preferentiebeleid van zorgverzekeraar CZ

NZa mengt zich in discussie over preferentiebeleid van zorgverzekeraar CZ

Op 15 oktober 2010 publiceerde zorgverzekeraar CZ een (inmiddels beruchte) lijst van vier kwaliteitscategorieën, waarin CZ de door haar geprefereerde ziekenhuizen voor borstkankerzorg aanwijst. Met de publicatie van dit preferentiebeleid schopte CZ tegen het zere been van verschillende ziekenhuizen, omdat zij door deze lijst worden beperkt bij het aanbieden van ... Lees verder »

Niet-concurrentiebeding in de distributieovereenkomst

Niet-concurrentiebeding in de distributieovereenkomst

Op 8 juli 2011 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een niet-concurrentiebeding in een distributieovereenkomst met een looptijd van langer dan 5 jaar slechts van de Groepsvrijstelling verticale samenwerking 1999 (hierna: de Groepsvrijstelling) kan profiteren, indien een van de twee in deze groepsvrijstelling genoemde uitzonderingen van toepassing is. Andere uitzonderingen ... Lees verder »

Sneller afwikkelen massavordering bij faillissement

Sneller afwikkelen massavordering bij faillissement

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft een wetsvoorstel ingediend waardoor faillissementen met grote aantallen schuldeisers sneller zullen kunnen worden afgewikkeld. In een faillissement met een groot aantal schuldeisers, zoals het faillissement van DSB Bank N.V., kan een curator dan gebruik maken van de Wet collectieve afhandeling massaschade (WCAM). Nu ... Lees verder »

Vermelding van bedrijfsgegevens op uitgaande correspondentie

Vermelding van bedrijfsgegevens op uitgaande correspondentie

Aan zakelijke correspondentie hanteert men eigen eisen op het gebied van stijl, spelling, opbouw en inhoud. Minder bekend is wellicht dat ook de wetgever eisen stelt aan zakelijke correspondentie, namelijk: het vermelden van bepaalde bedrijfsgegevens, en dat het overtreden van deze voorschriften een strafbaar feit is. Dit artikel beschrijft welke ... Lees verder »

Loonvordering van de directeur grootaandeelhouder in faillissement

Loonvordering van de directeur grootaandeelhouder in faillissement

Indien sprake is van een faillissement, worden de werknemers vaak direct door de curator ontslagen. De curator mag op grond van artikel 40 Faillissementswet (Fw) de arbeidsovereenkomsten namelijk opzeggen met inachtneming van de overeengekomen of wettelijke termijnen, en in ieder geval met een termijn van zes weken. Over het algemeen ... Lees verder »

Acquisitiefraudeurs in het nauw?

Acquisitiefraudeurs in het nauw?

Werkgeversorganisatie MKB-Nederland heeft bij de rechtbank Groningen samen met twee gedupeerde ondernemers een proces aangespannen tegen een drietal ondernemingen, die zij beschuldigt van acquisitiefraude. Acquisitiefraudeurs zouden andere ondernemers door middel van misleidingen opzadelen met dure advertentiecontracten zonder daarvoor een deugdelijke tegenprestatie te leveren. Van de drie nu aangesproken acquisitiefraudeurs zijn ... Lees verder »

Wankelt de vaste boekenprijs?

Wankelt de vaste boekenprijs?

In het arrest van 14 juni 2011 komt het Gerechtshof Amsterdam (hierna: het Gerechtshof) tot het oordeel dat de zogenaamde cashbackfaciliteit van SplinQ niet in strijd is met de Wet op de vaste boekenprijs (hierna: Wvbp). Het Commissariaat voor de media (hierna: het Commissariaat) werd hiermee in het ongelijk gesteld. ... Lees verder »

Grenzen aan decharge

Grenzen aan decharge

Nu het seizoen van de jaarvergaderingen van N.V.’s en B.V.’s in volle gang is, volgt hierbij een opfrisser over decharge. Decharge houdt het ontslag in van aansprakelijkheid van een bestuurder jegens de vennootschap waarvan hij bestuurder is, voor mogelijke schade die de vennootschap door het handelen van de betreffende bestuurder heeft ... Lees verder »

Onderzoek naar de verdeling van de kosten van netverliezen

Onderzoek naar de verdeling van de kosten van netverliezen

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de NMa) heeft in opdracht van de minister van Economische zaken, Landbouw en Innovatie onderzoek laten doen naar de oorzaken en kosten van netverliezen op het elektriciteitsnet. De NMa heeft in samenwerking met de onderzoeksbureaus KEMA en SEO dit onderzoek uitgevoerd. ... Lees verder »

Bestuur en toezicht

Bestuur en toezicht

Op 31 mei 2011 heeft de eerste kamer het wetsvoorstel tot aanpassing van de regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen aangenomen. Met dit wetsvoorstel wordt het mogelijk om binnen besloten en naamloze vennootschappen het zogenaamde monistische bestuursmodel te hanteren. Daarnaast wordt met het wetsvoorstel de tegenstrijdig ... Lees verder »

Verhoging competentiegrens kantonrechter

Verhoging competentiegrens kantonrechter

Op 20 mei 2011 heeft de eerste kamer ingestemd met het wetsvoorstel evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie. Met het aannemen van dit wetsvoorstel is groen licht gegeven voor het verhogen van de competentiegrens voor de sector kanton. De kantonrechter zal bevoegd worden in zaken met een geldelijk belang tot € 25.000,–. ... Lees verder »

Bedenktijd bij overeenkomst tot levering van energie

Bedenktijd bij overeenkomst tot levering van energie

Aan een overeenkomst die via de telefoon tot stand komt, worden bepaalde eisen gesteld. In het Burgerlijk Wetboek is ter bescherming van consumenten een bijzondere regeling opgenomen. Die regeling is onder meer van toepassing op een overeenkomst tot levering van gas en elektriciteit die telefonisch wordt gesloten (artikel 7:5 lid ... Lees verder »

Uitspraak rechtbank Arnhem over de kosten inzake de stalling van een paard

Uitspraak rechtbank Arnhem over de kosten inzake de stalling van een paard

Een eigenaar heeft zijn springpaard in 2006 gestald bij een trainingsstal. In 2009 heeft de eigenaar het paard opgehaald en het paard gestald bij een van de aandeelhouders (hierna te noemen: X) van de trainingsstal. De trainingsstal heeft aan de eigenaar een factuur gestuurd van bijna € 30.000,00 inzake de verzorging, ... Lees verder »

De impact van de AIFM Richtlijn op private equity

De impact van de AIFM Richtlijn op private equity

In juni zal de Europese Raad naar verwachting haar akkoord geven aan de concepttekst van de richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsfondsen (Directive on Alternative Investment Fund Managers, hierna: AIFM-richtlijn). De AIFM-richtlijn behelst een aantal ingrijpende wijzigingen voor private equity partijen die hierna kort zullen worden besproken. Lees verder »

Onduidelijkheid in overeenkomst

Onduidelijkheid in overeenkomst

Als u een overeenkomst sluit, is het natuurlijk van belang wat u precies met uw wederpartij afspreekt. Het is minstens zo belangrijk hoe u dat in een eventuele schriftelijke overeenkomst vastlegt. U wilt tenslotte weten waar u aan toe bent. Lees verder »

Opletten loont!

Opletten loont!

  Vaststellen én controleren wie je contractspartij is, of wordt, loont. Dat ondervond Nashuatec aan den lijve. Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (www.rechtspraak.nl: LJN BQ2557) kreeg de vraag voorgelegd welke partij verplicht was Nashuatec te betalen. Eerst de feiten. Lees verder »

Beslaglegger in het voordeel

Beslaglegger in het voordeel

In Nederland wordt door schuldeisers regelmatig beslag gelegd. Doel van zo’n beslag is meestal het verhaal op het beslagen goed mogelijk te maken. Als er aan het eind van een procedure dan een veroordelend vonnis volgt, kan de beslaglegger zich verhalen op hetgeen beslagen is.   Lees verder »

Cijfers over de economie: aantal faillissementen in maart 2011 en verwachting over investeringen

Cijfers over de economie: aantal faillissementen in maart 2011 en verwachting over investeringen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (www.cbs.nl) heeft op haar website op 28 april jl. de cijfers over het aantal faillissementen in de maand maart 2011 gepubliceerd. Uit deze cijfers blijkt dat in maart 540 bedrijven en instellingen failliet werden verklaard. In dit aantal zijn de eenmanszaken niet meegenomen. Hiermee is ... Lees verder »

Is subsidie aan nationaal voetbalmuseum (toegelaten) staatssteun?

Is subsidie aan nationaal voetbalmuseum (toegelaten) staatssteun?

In een recent gepubliceerde beschikking heeft de Europese Commissie geoordeeld dat een subsidie van ongeveer EUR 30 miljoen ten behoeve van (de oprichting van) een Duits nationaal voetbalmuseum in Dortmund mogelijk als staatssteun moet worden aangemerkt. In het betreffende geval laat de Commissie een definitieve beslissing ter zake achterwege, omdat ... Lees verder »

Onderzoeksplicht en klachtplicht

Onderzoeksplicht en klachtplicht

Indien een koper iets aanschaft en het product of de dienst blijkt gebrekkig te zijn, dan rust op de koper de plicht om de gekochte zaak op gebreken te onderzoeken en de verkoper zo snel mogelijk te waarschuwen indien de zaak een gebrek vertoont. De verkoper wordt hiermee beschermd tegen ... Lees verder »

Als de waarheid niet boven tafel komt

Als de waarheid niet boven tafel komt

In een procedure is een rechter afhankelijk van de informatievoorziening van partijen. Daarbij zal iedere partij natuurlijk proberen om de zaak voor hem zo rooskleurig mogelijk voor te stellen. Ook komt het regelmatig voor dat partijen het juist verstandig vinden om bepaalde feiten niet te vertellen, omdat die nadelig worden ... Lees verder »

NZa wijst klacht verloskundigen af

NZa wijst klacht verloskundigen af

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft in haar besluit van 5 april 2011 een klacht van de maatschap Verloskundige Groepspraktijk Helmond (VGH) tegen het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond afgewezen. VGH was van mening dat het Elkerliek Ziekenhuis misbruik maakte van haar aanmerkelijke marktmacht door te weigeren specifieke bloedonderzoeken voor cliënten van ... Lees verder »

Kartelafspraken handelaren huizenveilingen?

Kartelafspraken handelaren huizenveilingen?

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft vandaag bekend gemaakt dat zij vijftien natuurlijk personen die via executieveilingen handelen in onroerend goed, verdenkt van het maken van kartelafspraken. Deze onroerend goed handelaren zouden onderling hebben afgesproken op executieveilingen allen zo laag mogelijk op onroerend goed te bieden. Vervolgens zou het zojuist aangekochte ... Lees verder »

Europese Commissie start consultatie over staatssteunregels in de luchtvaartsector

Europese Commissie start consultatie over staatssteunregels in de luchtvaartsector

Door de grote vlucht die low-cost maatschappijen de laatste jaren hebben genomen, is de luchtvaartsector structureel veranderd. De opkomst van low-cost maatschappijen heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat regionale vliegvelden zich kunnen ontwikkelen (en dus de locale economie bevorderen), wanneer een low-cost maatschappij een regionale vluchthaven als thuisbasis hanteert. Daarbij ... Lees verder »

Regulatoire belemmeringen voor detailhandelsvestigingen in strijd met Europees recht

Regulatoire belemmeringen voor detailhandelsvestigingen in strijd met Europees recht

In Nederland is het vrij gebruikelijk dat  detailhandelaren die een nieuwe vestiging willen openen onderzoeken wat de effecten zijn van deze nieuwe vestiging op de bestaande detailhandelsstructuur of voorzieningenniveau. In feite moet de detailhandelaar aantonen dat er voldoende vraag is voor zijn nieuwe vestiging. Indien als gevolg van de nieuwe ... Lees verder »

Afschaffing verklaring van geen bezwaar per 1 juli 2011

Afschaffing verklaring van geen bezwaar per 1 juli 2011

Op deze kennispagina heeft u al eerder kunnen lezen dat het preventieve toezicht van het Ministerie van Justitie uitoefent bij de oprichting en statutenwijzigingen van vennootschappen zal worden afgeschaft. De verklaring van geen bezwaar die aangevraagd moet worden voordat een vennootschap kan worden opgericht of haar statuten kan wijzigen, zal ... Lees verder »

Dirkzwager advocaten & notarissen verkozen tot ‘Beste en meest innovatieve kennisdeler’

Dirkzwager advocaten & notarissen verkozen tot ‘Beste en meest innovatieve kennisdeler’

Dirkzwager advocaten & notarissen werd afgelopen vrijdag 24 maart tijdens de uitreiking van de SDU- prijs in Amsterdam door een vooraanstaande jury verkozen tot de beste en meest innovatieve kennisdeler van 2011. De prijs werd uitgereikt aan bestuursvoorzitter Karen Verkerk. Volgens de jury was de kwaliteit van de inzendingen zeer hoog. Lees verder »

Geen wettelijke verbetering positie consument na faillissement winkel

Geen wettelijke verbetering positie consument na faillissement winkel

Naar aanleiding van het faillissement van Impact Retail, waartoe It’s Electronics, Prijstopper en Modern.nl behoren, zijn Kamervragen gesteld over de positie van consumenten bij een faillissement. Vooral het feit dat consumenten vaak gedwongen zijn een aanbetaling te doen, maakt hun positie in een faillissement ‘uiterst benard’. Op 17 maart jl. ... Lees verder »

Wat hoort tot het beklemde vermogen na omzetting van een stichting?

Wat hoort tot het beklemde vermogen na omzetting van een stichting?

De rechtsvorm waarbinnen activiteiten worden ontplooid kan onder omstandigheden niet langer passend zijn. De wetgever heeft hiermee rekening gehouden en de mogelijkheid geopend om van rechtsvorm te veranderen. Bij een omzetting blijft de rechtspersoon, als de drager van rechten en plichten, voortbestaan en behoudt hij zijn identiteit. Hij trekt louter ... Lees verder »

Schadevergoeding in het mededingingsrecht

Schadevergoeding in het mededingingsrecht

In een recent gepubliceerde uitspraak heeft de rechtbank Rotterdam een tussenvonnis gewezen in een procedure waarin een (vermeende) gedupeerde van een kartel schadevergoeding vordert van een karteldeelnemer. De uitkomst van deze zaak is van groot belang voor de mededingingspraktijk, omdat er nog geen (Nederlandse) uitspraken voor handen zijn waarin schadevergoeding ... Lees verder »

Wetsvoorstel uitzondering op geheimhoudingsplicht notarissen

Wetsvoorstel uitzondering op geheimhoudingsplicht notarissen

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel ingediend waarbij een uitzondering op de geheimhoudingsplicht van notarissen is opgenomen. De wetswijziging heeft tot doel het bestrijden van misbruik, fraude en criminaliteit in de vastgoedsector, alsmede andere vormen van financieel-economische delicten, aldus de memorie van toelichting.  Daarnaast is het een uitbreiding van ... Lees verder »

Laad meer artikelen
Naar boven scrollen