Redelijke kosten voor het terughalen van eigendommen in een faillissement

Redelijke kosten voor het terughalen van eigendommen in een faillissement

Indien u een leverancier van goederen bent, wilt u zeker weten dat u ook betaald krijgt voor de geleverde goederen. Een mogelijkheid is natuurlijk om betaling vooraf over een te komen, maar dat is niet in alle branches gebruikelijk of zelfs haalbaar. Vandaar dat de wetgever het instrument van het eigendomsvoorbehoud in het leven heeft [...] Lees verder »

Reikwijdte 403-verklaring: beperking aansprakelijkheid naar aard schulden

Reikwijdte 403-verklaring: beperking aansprakelijkheid naar aard schulden

In het kader van de toegenomen activiteit op de fusie- en overnamemarkt werd onlangs in Het Financieele Dagblad de vraag opgeworpen of een moedermaatschappij in een verklaring als bedoeld in artikel 2:403 BW een beperking op zou kunnen nemen. Die beperking zou moeten inhouden dat alleen externe crediteuren van de vennootschap die op basis van [...] Lees verder »

Verruiming kredietgarantieregeling verlengd tot 2012

Verruiming kredietgarantieregeling verlengd tot 2012

Voor participatiemaatschappijen en ondernemingen op zoek naar risicodragend kapitaal begint het nieuwe jaar goed. Eind december 2010 is besloten om met ingang van dit jaar de verruimingen van de garantieregeling ‘Groeifaciliteit’ voor participatiemaatschappijen met één jaar te verlengen tot en met 31 december 2011. In december 2009 kwam het kabinet met een tijdelijke verruiming van de [...] Lees verder »

Bedrijven mogen voortaan meer informatie uitwisselen, en gezamenlijk product vermarkten, zonder NMa-boete

Bedrijven mogen voortaan meer informatie uitwisselen, en gezamenlijk product vermarkten, zonder NMa-boete

De Europese Commissie heeft nieuwe richtsnoeren uitgevaardigd voor de beoordeling van samenwerking door ondernemingen. Zulke samenwerking is toegestaan, tenzij zij de mededinging tussen de ondernemingen – de concurrentie dus – beperkt. In dat geval moeten de ondernemingen aantonen dat het voordeel van de samenwerking opweegt tegen de nadelen ervan. Dat is in de praktijk makkelijker gezegd [...] Lees verder »

Rekening-courantvordering aandeelhouder achtergesteld

Rekening-courantvordering aandeelhouder achtergesteld

In 2010 verscheen een interessante uitspraak op grond waarvan een vordering van een meerderheidsaandeelhouder uit hoofde van een rekening-courantverhouding moest worden gekwalificeerd als een achtergestelde vordering. Er werd geoordeeld dat onder bijzondere omstandigheden aanleiding kan zijn om een vordering, ondanks het feit dat deze niet contractueel is achtergesteld, ten opzichte van andere crediteuren achtergesteld te [...] Lees verder »

Grip op de vennootschap door de koper van aandelen

Grip op de vennootschap door de koper van aandelen

Na het verwerven van aandelen in het kapitaal van een vennootschap, vraagt de nieuwbakken aandeelhouder zich vaak af op welke wijze hij grip kan krijgen op het reilen en zeilen van de vennootschap. Dit speelt indien de aandeelhouder niet tevens statutair bestuurder is, zoals dikwijls het geval is bij bijvoorbeeld private equity partijen. De rol van [...] Lees verder »

De uitstoting van een aandeelhouder

De uitstoting van een aandeelhouder

Artikel 2:336 BW bepaalt dat een of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk tenminste een/derde van het geplaatste kapitaal houden, van een aandeelhouder die door zijn gedragingen het belang van de vennootschap zodanig schaadt, dat het voortduren van zijn aandeelhouderschap in redelijkheid niet kan worden geduld, in rechte kunnen vorderen dat hij zijn aandelen overdraagt. Uitspraken [...] Lees verder »

Q&A van AFM en DNB over bestuurlijke boetes voor natuurlijke personen

Q&A van AFM en DNB over bestuurlijke boetes voor natuurlijke personen

Sedert 1 juli 2009 kunnen bestuursorganen op grond van de Algemene wet bestuursrecht boetes opleggen aan natuurlijke personen als zij opdracht of feitelijk leiding hebben gegeven aan een overtreding. Voor de meeste bestuursorganen is deze bevoegdheid nieuw. De NMa had deze bevoegdheid echter al sinds 1 oktober 2007. Daarvoor was een speciale voorziening opgenomen in [...] Lees verder »

NMa legt boete op wegens niet melden van een concentratie

NMa legt boete op wegens niet melden van een concentratie

De NMa heeft bij besluit van 17 december 2010 twee bedrijven beboet omdat zij een concentratie niet tijdig bij de NMa hadden gemeld. De Mededingingswet schrijft voor dat een concentratie bij de NMa moet worden gemeld vóórdat deze tot stand wordt gebracht indien: (i)    de totale wereldwijze omzet van de bij de concentratie betrokken        ondernemingen meer bedraagt dan € 113.450.000,– [...] Lees verder »

NMa opent digitaal informatieloket voor zorggroepen

NMa opent digitaal informatieloket voor zorggroepen

Onlangs heeft de NMa een digitaal informatieloket geopend over zorggroepen. Op deze wijze wil de NMa de zorgsector informeren over de mededingingsrechtelijke aspecten van ketenzorg. Omdat elke afspraak anders is, is de NMa van mening dat niet voorgeschreven kan worden welke organisatievormen toegestaan zijn en welke niet. De NMa probeert handvaten te geven die zorginstellingen [...] Lees verder »

Hoogte annuleringskosten vaak onderwerp van debat

Hoogte annuleringskosten vaak onderwerp van debat

Het komt regelmatig voor dat iemand zich inschrijft voor een cursus of bijvoorbeeld een keuken besteld, maar zich voor het begin van de cursus of het afleveren van de keuken alsnog bedenkt. Als de klant overgaat tot een annulering van de overeenkomst, wilt u als ondernemer natuurlijk niet met eventueel gemaakte kosten blijven zitten. Vandaar [...] Lees verder »

Veilingen via eBay: geen ruimte voor spijtoptanten achteraf

Veilingen via eBay: geen ruimte voor spijtoptanten achteraf

Stel dat u besluit om uw oude televisie of fotocamera te koop aan te bieden, dan kunt u natuurlijk een advertentie in een dagblad plaatsen of een ‘zoekertje’ ophangen op het prikbord van de supermarkt. Tegenwoordig biedt internet echter extra mogelijkheden, met websites zoals marktplaats en eBay. Het principe bij eBay is waarschijnlijk wel bekend, het [...] Lees verder »

Hoe ver reikt een pandrecht op toekomstige vorderingen?

Hoe ver reikt een pandrecht op toekomstige vorderingen?

De Hoge Raad heeft op 3 december 2010, een arrest gewezen waarin hij de reikwijdte van het pandrecht op toekomstige vorderingen verder afbakent. Deze reikwijdte gaat niet zo ver, dat ook een pandrecht op een restitutievordering komt te rusten indien deze restitutievordering ontstaat door het beëindigen van een overeenkomst door de curator. De meeste banken verlangen [...] Lees verder »

Meer faillissementen in november 2010

Meer faillissementen in november 2010

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft op 7 december jl. aangegeven dat het aantal faillissementen in november 2010 is opgelopen ten opzichte van oktober 2010. Hiermee loopt het aantal faillissementen al twee maanden op rij op. In november 2010 zijn 580 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard, in oktober 2010 zijn er 537 [...] Lees verder »

Raad van State over naming and shaming

Raad van State over naming and shaming

Eerder is gesignaleerd dat het College van Beroep voor het bedrijfsleven een voorlopige voorziening trof ter blokkering van de publicatie van een boetebesluit van de OPTA, waarin de namen van de betrokken (rechts)personen werden genoemd. In een recente uitspraak heeft ook de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zich gemengd in de discussie over  [...] Lees verder »

Bevoegdheid vordering tot vernietiging van een vennootschappelijk besluit

Bevoegdheid vordering tot vernietiging van een vennootschappelijk besluit

In een recente uitspraak van de Rechtbank Amsterdam (25 augustus 2010, JOR 2010/301)  kwam de vraag aan de orde wie bevoegd zijn tot het instellen van een vordering tot vernietiging van een (vennootschappelijk) besluit (art. 2:15 BW). Eisers in deze zaak waren houders van niet bewilligde certificaten en ze wilden met een beroep op de [...] Lees verder »

Ziekenhuizen onder miljoenenboete NMa uit

Ziekenhuizen onder miljoenenboete NMa uit

De Amsterdamse ziekenhuizen zijn aan een welhaast zekere NMa-boete ontsnapt. Zij waren tijdens een grootschalige inval door de NMa-ambtenaren in de lente van dit jaar ‘betrapt’ op onderlinge uitwisseling van informatie die hen in staat stelde cliënten en verzekeraars zo te sturen dat zij daar terecht kwamen waar het de ziekenhuizen uitkwam. Zo’n uitwisseling is [...] Lees verder »

Leidraad AFM voor informatie over risicoprofielen

Leidraad AFM voor informatie over risicoprofielen

Op 19 november 2010 heeft de Autoriteit Financiële Markten de “Leidraad informatie over risicoprofielen” gepubliceerd. Met deze leidraad geeft de AFM aanbevelingen aan financiële ondernemingen om beleggingen en risico’s beter te laten aansluiten bij de door hen gehanteerde risicoprofielen. Er is een probleem ontstaan doordat mede door gebruik van eigen profielbenamingen of door gebruik van in [...] Lees verder »

Faillissementsaanvraag als incassomiddel, soms een boemerang

Faillissementsaanvraag als incassomiddel, soms een boemerang

Regelmatig wordt het faillissement van een niet-betalende schuldenaar aangevraagd, om deze zodanig onder druk te zetten dat de schuldenaar alsnog de vordering van de aanvrager voldoet (en zo het faillissement afwendt). Dit lijkt een veilig en relatief goedkoop incassomiddel, hetgeen ook de aanvragers van het faillissement van de Vereniging Nederlandse Draf- en Rensport moeten hebben [...] Lees verder »

Het leeghalen van een vennootschap als onrechtmatige daad; een Pyrrusoverwinning?

Het leeghalen van een vennootschap als onrechtmatige daad; een Pyrrusoverwinning?

In de praktijk komt het regelmatig voor dat een bestuurder van een vennootschap alle activa overhevelt naar een andere vennootschap in hetzelfde concern (de zustervennootschap), met als enig doel om het verhaal van crediteuren van de eerste vennootschap te frustreren. Stel dat u als schuldeiser van de leeggehaalde vennootschap vervolgens uw vordering niet kunt verhalen [...] Lees verder »

Behandeling geprivilegieerde documenten door de NMa

Behandeling geprivilegieerde documenten door de NMa

Afgelopen augustus heeft de NMa de nieuwe Werkwijze NMa analoog en digitaal rechercheren gepubliceerd. In deze Werkwijze geeft de NMa aan hoe zij omgaat met geprivilegieerde documenten, zoals bijvoorbeeld adviezen en brieven van advocaten. Uitgangspunt is dat de NMa geen kennis neemt van deze documenten. In geval van twijfel beoordeelt de NMa zelf of de [...] Lees verder »

Vergaande gevolgen door het stilzitten bij onzekerheid over de uitkomst van een procedure

Vergaande gevolgen door het stilzitten bij onzekerheid over de uitkomst van een procedure

Het voorspellen van de toekomst is nog altijd niet mogelijk, dus zolang een procedure nog ‘onder de rechter’ is, is het voor partijen onduidelijk en onzeker wat de uitkomst zal zijn. Toch is het niet verstandig om de uitkomst van een procedure lijdzaam af te wachten voordat er nadere juridische stappen worden ondernomen, bijvoorbeeld door [...] Lees verder »

Foutje, bedankt?

Foutje, bedankt?

Het kan voorkomen dat een persoon of onderneming per ongeluk een bedrag overmaakt aan een ander dan degene voor wie het bedrag is bedoeld. Gaat de ontvanger niet vrijwillig over tot terugbetaling van het ten onrechte ontvangen bedrag, dan kan dit bedrag over het algemeen in rechte worden teruggevorderd op grond van onverschuldigde betaling. Is [...] Lees verder »

Verlaagd btw-tarief niet voor alle paarden?

Verlaagd btw-tarief niet voor alle paarden?

In 2009 heeft de Europese Commissie Nederland voor het Europese Commissie gedaagd (Zaak C-41/09). De Europese Commissie is namelijk van mening dat Nederland ten onrechte voor de verkoop van alle paarden het verlaagde btw-tarief van 6% toepast. Volgens de Europese Commissie mag het verlaagde btw-tarief slechts voor de verkoop van slachtpaarden worden gebruikt. Nederland stelt dat [...] Lees verder »

Levert een compliance programma boetevermindering op?

Levert een compliance programma boetevermindering op?

Ondernemingen die de mededingingsbepalingen uit het EU-Werkingsverdrag overtreden, komen niet in aanmerking voor een boetevermindering als zij een Compliance programma hanteren.  Op 25 oktober jl heeft Joaquin Almunia -mededingingscommissaris van de Europese Commissie- dit laten weten in een speech voor Business Europe en de Amerikaanse Kamer van Koophandel .   Almunia baseert zijn stelling op twee grondslagen. In [...] Lees verder »

Vonnis rechtbank Rotterdam d.d. 6 oktober 2010 (LJN:BO4071) inzake non-conformiteit dressuurpaard

Vonnis rechtbank Rotterdam d.d. 6 oktober 2010 (LJN:BO4071) inzake non-conformiteit dressuurpaard

Op 6 oktober 2010 heeft de rechtbank Rotterdam een eindvonnis gewezen in een zaak waarin de vraag centraal stond of een dressuurpaard aan de koopovereenkomst beantwoordde. In deze zaak ging het om het volgende. Een consument heeft een paard gekocht. De koper heeft zich na de koop op het standpunt gesteld dat het paard niet aan [...] Lees verder »

Exploitatiesteun voor gemeentelijk zwembad toch geen verboden staatssteun

Exploitatiesteun voor gemeentelijk zwembad toch geen verboden staatssteun

In december vorig jaar oordeelde de Rechtbank Arnhem dat de exploitatiesteun die de gemeente Lingewaard aan het plaatselijke zwembad wilde geven, in strijd was met de Europese staatssteunregels. De beslissing op de bouwaanvraag werd vernietigd en het college van burgemeester en wethouders werd opgedragen opnieuw op de bouwaanvraag te beslissen. Het college van burgemeester en [...] Lees verder »

Vormerkung en beslag

Vormerkung en beslag

De koper van een registergoed kan de koopovereenkomst inschrijven in de openbare registers. De koper wordt vanaf dat moment beschermd tegen een aantal belemmeringen die de levering van het registergoed zouden kunnen frustreren. Onder andere wordt de koper beschermd tegen beslagen die na de inschrijving op het registergoed worden gelegd. Op 8 oktober 2010 heeft [...] Lees verder »

NMa legt weer boetes op aan natuurlijke personen.

NMa legt weer boetes op aan natuurlijke personen.

De NMa heeft vandaag bekend gemaakt dat zij aan drie leidinggevenden van twee bouwbedrijven uit Zuid-Limburg boetes heeft opgelegd variërend van € 10.000,– tot € 250.000,–. De drie personen hebben volgens de NMa leiding gegeven aan “cover pricing”. Onder “cover pricing” wordt verstaan dat een onderneming een te hoge offerte indient met als doel te [...] Lees verder »

Vrijstelling van overdrachtsbelasting/concernvrijstelling

Vrijstelling van overdrachtsbelasting/concernvrijstelling

Wie onroerend goed koopt in Nederland moet hierover 6% overdrachtsbelasting betalen. Voor een overdracht tussen vennootschappen die behoren tot hetzelfde concern gelden echter vrijstellingen. Er is na een vrijgestelde overdracht binnen een concern echter alsnog overdrachtsbelasting verschuldigd als de verkrijgende vennootschap binnen 3 jaar na de verkrijging niet langer behoort tot hetzelfde concern. Dit leidt [...] Lees verder »

Commissie opent onderzoek naar verkoop gemeentelijk eigendom

Commissie opent onderzoek naar verkoop gemeentelijk eigendom

 De Europese Commissie is een onderzoek gestart naar de verkoop van een productiefaciliteit door de Zweedse gemeente Vänersborg. De Commissie vermoedt dat de productiefaciliteit onder de marktwaarde is verkocht, zodat de koper verboden staatssteun heeft ontvangen.   Op 13 februari 2008 kocht de Zweedse gemeente Vänerborg een productiefaciliteit voor een bedrag van SEK 17 miljoen (EURO 1,7 [...] Lees verder »

Bedrijf dat mededingingsboete bestuurder betaalt is duur uit

Bedrijf dat mededingingsboete bestuurder betaalt is duur uit

De NMa deelt sinds deze zomer boetes uit aan bestuurders die verantwoordelijk zijn voor een overtreding van de mededingingswet door hun bedrijf. De bestuurders worden in persoon beboet – aan het bedrijf zelf kan daarnaast ook een boete worden opgelegd. Zo kregen verscheidene bestuurders van (onderdelen van) Wegener – uitgever van regionale dagbladen – ieder [...] Lees verder »

Toestemming echtgenote  nodig als aandelen zijn gecertificeerd?

Toestemming echtgenote nodig als aandelen zijn gecertificeerd?

Artikel 1:88 BW bepaalt dat een echtgenoot de toestemming van de andere echtgenoot moet hebben voor het aangaan van overeenkomsten die ertoe strekken dat hij zich, anders dan in de normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf, als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheidstelling voor een [...] Lees verder »

NMa past informatievoorziening aan naar aanleiding van rapport Ombudsman

NMa past informatievoorziening aan naar aanleiding van rapport Ombudsman

Op 29 september 2010 heeft de ombudsman een rapport uitgebracht waarin hij concludeert dat de NMa tekort is geschoten in de informatievoorziening over haar toezichthoudende taak. Het tijdig verwijzen naar een advocaat dient onderdeel te zijn van de informatievoorziening. Inmiddels heeft de NMa haar beleid ten aanzien van de informatieverstrekking gewijzigd.   Een kinderopvanginstelling belde in [...] Lees verder »

NMa richt zich direct tot raden van toezicht thuiszorginstellingen

NMa richt zich direct tot raden van toezicht thuiszorginstellingen

Op 27 oktober 2010 heeft de NMa bekendgemaakt dat zij de Raden van Toezicht in de thuiszorgsector zal gaan wijzen op hun verantwoordelijkheid bij het naleven van de mededingingsregels. De NMa stelt zich op het standpunt dat brede bekendheid met de mededingingsregels bij leidinggevenden het aantal concurrentiebeperkende gedragingen zal verminderen. Daarnaast laat de NMa weten dat [...] Lees verder »

Verklaring van geen bezwaar blijft voorlopig gehandhaafd

Verklaring van geen bezwaar blijft voorlopig gehandhaafd

Op 6 juli 2010 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen tot wijziging van onder meer Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet documentatie vennootschappen. Dit wetsvoorstel ziet onder meer op het vervallen van de verklaring van geen bezwaar en het verbeteren en uitbreiden van de controle op rechtspersonen met het oog op [...] Lees verder »

Onderzoek naar steun aan Nederlandse voetbalclubs

Onderzoek naar steun aan Nederlandse voetbalclubs

De Telegraaf heeft op 19 oktober jl. bericht dat de Europese Commissie een vooronderzoek is gestart naar steun die de gemeenten Arnhem, Maastricht en Tilburg hebben gegeven aan respectievelijk Vitesse, MVV en Willem II. Steun aan betaald voetbalorganisaties (bvo’s) is een heet hangijzer, dat de Europese Commissie het liefst uit de weg gaat. Kennelijk omdat er [...] Lees verder »

Geen periodieke beoordeling voor vergoeding DAEB

Geen periodieke beoordeling voor vergoeding DAEB

In een recente uitspraak heeft de rechtbank Middelburg geoordeeld dat een overheidsorgaan niet verplicht is om gedurende of na de afloop van de contractsperiode te blijven controleren of de compensatie -die zij aan een onderneming heeft betaald voor de uitvoering van een dienst van algemeen economisch belang (DAEB)- marktconform was (LJN: BN9817). Op 14 mei 2007 [...] Lees verder »

Het verschoningsrecht deels ingeperkt voor de ‘Cohen-advocaat’

Het verschoningsrecht deels ingeperkt voor de ‘Cohen-advocaat’

Het Hof van Justitie heeft onlangs (14 september jongstleden) een arrest gewezen waarin het verschoningsrecht in Europese mededingingskwesties wordt ingeperkt voor zover het gaat om de zogeheten ‘Cohen-advocaten’. De uitspraak heeft inmiddels veel reacties uitgelokt. Zo is de verwachting uitgesproken dat de redenering van het Hof niet alleen zijn weerslag zal hebben op het Europese [...] Lees verder »

Verlenging en aanpassing Tijdelijke Kaderregeling  voor beperkte staatssteun

Verlenging en aanpassing Tijdelijke Kaderregeling voor beperkte staatssteun

De Europese Commissie is een consultatie gestart over de verlenging en aanpassing van de Tijdelijke Kaderregeling voor beperkte staatssteun. De nieuwe Tijdelijke Kaderregeling, die  moet ingaan op 1 januari 2011, zal strengere voorwaarden bevatten dan de huidige Tijdelijke Kaderregeling.  Met name dienen de steunmaatregelen gericht te zijn op investeringen die bijdragen tot een duurzame economie [...] Lees verder »

Goede notering voor kantoor Dirkzwager in top 100 Incompany magazine

Goede notering voor kantoor Dirkzwager in top 100 Incompany magazine

Zakenblad Incompany publiceert jaarlijks het Incompany top 100- onderzoek. Het onderzoek wordt gehouden onder ruim 4.000 ondernemers en beslissers en richt zich volledig op klanttevredenheid. In totaal hebben 44 respondenten van dit onderzoek hun mening gegeven over de juridische dienstverlening van kantoor Dirkzwager. Het resultaat van dit onderzoek is dat in de ‘overall-lijst’ van beste dienstverleners [...] Lees verder »

Buitenlandse steun voor beroep woningcorporaties tegen staatssteunbeschikking

Buitenlandse steun voor beroep woningcorporaties tegen staatssteunbeschikking

Aedes, de branchevereniging van de Nederlandse woningcorporaties, heeft in Aedes-Magazine (20/2010)  bekend gemaakt dat het beroep dat 9 woningcorporaties (ondersteund door 124 andere woningcorporaties) hebben ingesteld tegen de beschikking van de Europese Commissie van 15 december 2009 inmiddels ook steun heeft gekregen uit het buitenland. Volgens Aedes-Magazine hebben de Franse organisatie van woningcorporaties Union Sociale pour [...] Lees verder »

Uitbreiding controle op misbruik van rechtspersonen in aantocht

Uitbreiding controle op misbruik van rechtspersonen in aantocht

Het controlesysteem dat ziet op de voorkoming en bestrijding van misbruik van rechtspersonen voor criminele en terroristische doeleinden gaat op de schop. De verwachting is dat per 1 januari 2011 het huidige systeem van preventief toezicht zal worden vervangen door een nieuw stelsel van permanente controle. Niet langer zal dan een verklaring van geen bezwaar [...] Lees verder »

Vonnis voorzieningenrechter rechtbank Almelo d.d. 1 september 2010 (LJN:BN7100) inzake een keurende dierenarts die iets over het hoofd heeft gezien

Vonnis voorzieningenrechter rechtbank Almelo d.d. 1 september 2010 (LJN:BN7100) inzake een keurende dierenarts die iets over het hoofd heeft gezien

Op 1 september 2010 heeft de rechtbank Almelo zich uitgelaten over de aansprakelijkstelling van een dierenarts. In deze zaak ging het om het volgende. Een dierenarts heeft in opdracht van koper een aankoopkeuring verricht. In het keuringsrapport heeft de dierenarts onder meer vermeld dat er zich nabij het kogelgewricht in het linkervoorbeen een minuscule ‘chip’ bevindt [...] Lees verder »

Rechterskeuze in uw algemene voorwaarden

Rechterskeuze in uw algemene voorwaarden

Onlangs heeft de Rechtbank Rotterdam (http://www.dzw.gr/68d7c) zich gebogen over een zaak tussen twee Nederlandse partijen, Maritime Logistics B.V. (hierna: ML) en DET Norske Veritas B.V. (hierna: DNV). DNV heeft gevorderd dat de Rechtbank Rotterdam zich onbevoegd zou verklaren, omdat de algemene voorwaarden van DNV de Noorse rechter hadden aangewezen als bevoegde rechter (zogeheten forumkeuze). Hierdoor [...] Lees verder »

Beroep ingesteld tegen de beschikking staatssteunregels woningcorporaties

Beroep ingesteld tegen de beschikking staatssteunregels woningcorporaties

Zowel de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) , de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) als 9 woningcorporaties (ondersteund door 124 andere woningcorporaties) hebben beroep ingesteld tegen de beschikking van de Europese Commissie van 15 december 2009 waarin is vastgesteld onder welke omstandigheden een woningcorporatie staatssteun mag ontvangen.  De BNG (zaak T-151/2010) voert kort samengevat [...] Lees verder »

De WOB en het belang van controle op illegale staatssteun

De WOB en het belang van controle op illegale staatssteun

Het recht van openbaarmaking ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) dient uitsluitend het belang van een goede en democratische besluitvorming. Recent heeft de Raad van State geoordeeld dat het belang van controle op illegale staatssteun deel uitmaakt van het belang van een goede en democratische besluitvorming. In verband met de ontwikkeling van een bovenregionaal bedrijventerrein [...] Lees verder »

Bestuurdersaansprakelijkheid: het belang van controle op de boekhouding

Bestuurdersaansprakelijkheid: het belang van controle op de boekhouding

De administratieve rompslomp rondom het voeren van een onderneming is niet de reden dat de meeste mensen ondernemer worden. Het komt dan ook regelmatig voor, dat een ondernemer een accountant of boekhouder inschakelt voor juist dat saaie papierwerk. Maar dit ontslaat de ondernemer zelf niet van de plicht tot het publiceren van de jaarrekening, of [...] Lees verder »

Schadevergoeding wegens onteigening: staatssteun?

Schadevergoeding wegens onteigening: staatssteun?

Het Gerecht van de Europese Unie heeft recent bevestigd dat schadevergoeding wegens onteigening van activa “doorgaans niet als staatssteun wordt aangemerkt”. Ook kan worden geconcludeerd dat een preferent elektriciteitstarief voor een periode van 30 jaar een passende compensatie kan zijn voor de onteigening van een productiefaciliteit die geen strijd oplevert met de staatssteunregels. Een latere [...] Lees verder »

Tweede eis Scheipar-beschikking komt te vervallen

Tweede eis Scheipar-beschikking komt te vervallen

De Hoge Raad heeft twee interessante principiële beslissingen genomen voor de corporate litigation praktijk (Hoge Raad 10 september 2010, Butôt O.G. Holding B.V., LJN: BM6077, Hoge Raad 09/02024). De Hoge Raad heeft geoordeeld dat houders van certificaten van aandelen die deel uitmaken van een onverdeelde nalatenschap moeten worden gelijkgesteld met certificaathouders als bedoeld in artikel 2:346, aanhef en [...] Lees verder »

NMA beboet LHV voor verbreken zegel

NMA beboet LHV voor verbreken zegel

De NMa heeft de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) een boete opgelegd van € 51.000,– wegens het verbreken van door de NMa tijdens een bedrijfsbezoek aangebrachte zegels. [persbericht NMa]   Op 15 april jl. heeft de NMa een aantal kantoren van de LHV bezocht. De NMa had tips gekregen dat huisartsen patiënten zouden verdelen en dat huisartsen collega’s [...] Lees verder »

Let op met betalingen ontvangen na datum faillissement, gedaan door derde in opdracht van de gefailleerde

Let op met betalingen ontvangen na datum faillissement, gedaan door derde in opdracht van de gefailleerde

In de zaak waar het Gerechtshof Den Haag zich 3 november 2009 (JOR 2010, 245) over heeft gebogen, speelde een wel heel zure casus voor de gedupeerden van een failliete onderneming. De heer en mevrouw De Ridder hadden een bedrag ad € 600.000,=  geleend aan het bedrijf X. Op 15 juni 2005 gaat X echter failliet, [...] Lees verder »

Staatssteunregels woningcorporaties toch op 1 januari 2010 ingevoerd

Staatssteunregels woningcorporaties toch op 1 januari 2010 ingevoerd

Minister van Middelkoop heeft de Tweede Kamer op 31 augustus jl. laten weten dat de staatssteunregels voor woningcorporaties toch op 1 januari 2010 worden ingevoerd. De minister wil niet langer wachten omdat hij vreest dat de Europese Commissie bij niet-tijdige invoering een inbreukprocedure start. Bovendien is de minister van mening dat de bezwaren tegen de [...] Lees verder »

Dirkzwager lanceert juridische “kennis” App voor IPhone, IPod touch en IPad

Dirkzwager lanceert juridische “kennis” App voor IPhone, IPod touch en IPad

Als eerste juridische dienstverlener van Europa – heeft Dirkzwager een applicatie voor de iPhone, iPod touch en iPad ontwikkeld, welke vanaf 27 augustus in de officiële Apple Store is opgenomen. Via deze App is het nu ook mogelijk om de berichten van de Dirkzwager kennispagina’s op uw mobiele Apple apparaat te lezen. Deze ‘App’ is ontwikkeld [...] Lees verder »

Ruzie tussen aandeelhouders

Ruzie tussen aandeelhouders

In de praktijk krijgen wij geregeld een aandeelhoudersruzie op ons bord. Vaak wordt dan al snel de wens geuit dat één van de ruziënde aandeelhouders het veld ruimt en dus zijn aandelen moet overdragen aan de andere aandeelhouder. Lastig, niet in de laatste plaats omdat er wel een wettelijke regeling bestaat over een zogenoemde gedwongen [...] Lees verder »

Wat te doen tegen concurrende activiteiten van een ex-werknemer na overname van een bedrijf uit een faillissement deel II

Wat te doen tegen concurrende activiteiten van een ex-werknemer na overname van een bedrijf uit een faillissement deel II

Onlangs (ma. 9 augustus 2010) behandelde mr. Lieke aan den Toorn op deze website een uitspraak van de Voorzieningenrechter te Den Bosch. In de uitspraak heeft de Voorzieningenrechter zich uitgelaten over de (on)mogelijkheden om als overnemer van een onderneming uit een faillissementsboedel op te treden tegen ex-werknemers die concurrerende activiteiten ontplooien. De Voorzieningenrechter in Dordrecht [...] Lees verder »

Dure mededeling

Dure mededeling

Stel, u bent partij bij een overeenkomst. Vanwege wijzigingen in uw bedrijfsvoering, bent u niet meer zo blij met deze overeenkomst. U neemt u daarom voor om de uitvoering van de overeenkomst eenzijdig aan te passen, en laat dat uw wederpartij weten. Nissan heeft aan den lijve ondervonden dat dit een dure mededeling kan zijn [...] Lees verder »

Uitspraak CBb vergemakkelijkt klagen bij de NMa

Uitspraak CBb vergemakkelijkt klagen bij de NMa

Sinds haar  oprichting in 1998 ontvangt de Nederlandse Mededingautoriteit een dusdanig groot aantal klachten over mogelijke concurrentiebeperkende handelingen, dat het onmogelijk is deze allemaal uitputtend te onderzoeken. Met het oog op de doeltreffendheid en doelmatigheid van het mededingingstoezicht heeft de NMa daarom een zogenaamd prioriteringsbeleid ingevoerd. Op basis van dit beleid geeft de NMa prioriteit [...] Lees verder »

De terugname van een paard

De terugname van een paard

Vonnis voorzieningenrechter rechtbank Almelo d.d. 16 augustus 2010 (LJN:BN4398) inzake de terugname van een paard. Op 16 augustus 2010 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Almelo in kort geding de vordering van een koper tot terugname van een paard en tot terugbetaling van de koopprijs afgewezen. In deze zaak ging het om het volgende. Medio augustus 2009 [...] Lees verder »

NMa publiceert brochure ‘Samenwerken en concurreren in de zorgsector’

NMa publiceert brochure ‘Samenwerken en concurreren in de zorgsector’

De Nederlandse Mededingingsautoriteit heeft een nieuwe brochure ‘Samenwerken en concurreren in de zorgsector’  gepubliceerd. Het doel van de brochure is om zorgondernemingen een eerste inzicht te verschaffen in de mogelijkheden en grenzen voor samenwerking die de Mededingingswet biedt.   U kunt de brochure hier nalezen. Gelet op de algemene bewoordingen van de brochure, moet daarbij wel worden opgemerkt dat de NMa de mogelijkheden tot samenwerking (en [...] Lees verder »

Wetsvoorstel versoepeling verslaggevings- en documentatieverplichting bij fusies en splitsingen

Wetsvoorstel versoepeling verslaggevings- en documentatieverplichting bij fusies en splitsingen

Op 4 augustus 2010 is een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer waarin uitvoering wordt gegeven aan de Europese Richtlijnen betreffende fusies en splitsingen. De achtergrond van de voorgestelde wijzigingen is het verminderen van administratieve lasten (waaronder met name begrepen de nalevingskosten voor de rechtspersonen), zodat het concurrentievermogen van vennootschappen wordt versterkt. Hieronder volgen de [...] Lees verder »

Algemene voorwaarden zonder resultaat

Algemene voorwaarden zonder resultaat

Het hanteren van algemene voorwaarden door bedrijven heeft lang niet altijd het gewenste effect. Dat moet ook een ondernemer uit de omgeving van Haarlem hebben gedacht na het lezen van het vonnis dat de kantonrechter te Haarlem op 29 juli jl. (LJN: BN1041, Sector kanton Rechtbank Haarlem) heeft gewezen. Wat ging er mis?  De eiser (hierna: [...] Lees verder »

Aansprakelijkheid bestuurder voor een onvolledig publicatie van de jaarrekening

Aansprakelijkheid bestuurder voor een onvolledig publicatie van de jaarrekening

Bestuurders van een B.V. zijn niet aansprakelijk jegens een schuldeiser als gevolg van een onvolledige publicatie van de jaarrekening als die niet misleidend is. Aldus  het vonnis van de rechtbank Den Bosch van 7 juli 2010, LJN: BN2372.   Op bestuurders van vennootschappen, zoals de B.V., rust de verplichting om een jaarrekening op te maken en te [...] Lees verder »

Bijzondere uitspraak over mededingingsrechtelijke aspecten (sub)distributieovereenkomsten (LJN: BN2810)

Bijzondere uitspraak over mededingingsrechtelijke aspecten (sub)distributieovereenkomsten (LJN: BN2810)

Over het algemeen bevorderen distributieovereenkomsten de concurrentie tussen ondernemingen, omdat zij producenten in staat stellen om hun producten (of diensten) -tegen relatief lage kosten- in verschillende gebieden aan te bieden. Onder bepaalde omstandigheden kunnen distributieovereenkomsten de mededinging echter beperken. Hiervan kan sprake zijn indien door de opzet van het distributienetwerk de concurrentie tussen producenten van [...] Lees verder »

Let op: melding betalingsonmacht met ingang van 4 juli 2010 enkel nog schriftelijk

Let op: melding betalingsonmacht met ingang van 4 juli 2010 enkel nog schriftelijk

Indien een onderneming niet in staat is om de verschuldigde loonheffingen of omzetbelasting tijdig te voldoen, dan is zij op grond van artikel 36 lid 2 Invorderingswet 1990 verplicht om onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van het tijdvak waarop de belasting betrekking heeft, haar betalingsonmacht te melden bij de (ontvanger van de) [...] Lees verder »

Laad meer artikelen
Naar boven scrollen