Vrijstelling van overdrachtsbelasting/concernvrijstelling

Vrijstelling van overdrachtsbelasting/concernvrijstelling

Wie onroerend goed koopt in Nederland moet hierover 6% overdrachtsbelasting betalen. Voor een overdracht tussen vennootschappen die behoren tot hetzelfde concern gelden echter vrijstellingen. Er is na een vrijgestelde overdracht binnen een concern echter alsnog overdrachtsbelasting verschuldigd als de verkrijgende vennootschap binnen 3 jaar na de verkrijging niet langer behoort tot hetzelfde concern. Dit leidt [...] Lees verder »

Commissie opent onderzoek naar verkoop gemeentelijk eigendom

Commissie opent onderzoek naar verkoop gemeentelijk eigendom

 De Europese Commissie is een onderzoek gestart naar de verkoop van een productiefaciliteit door de Zweedse gemeente Vänersborg. De Commissie vermoedt dat de productiefaciliteit onder de marktwaarde is verkocht, zodat de koper verboden staatssteun heeft ontvangen.   Op 13 februari 2008 kocht de Zweedse gemeente Vänerborg een productiefaciliteit voor een bedrag van SEK 17 miljoen (EURO 1,7 [...] Lees verder »

Bedrijf dat mededingingsboete bestuurder betaalt is duur uit

Bedrijf dat mededingingsboete bestuurder betaalt is duur uit

De NMa deelt sinds deze zomer boetes uit aan bestuurders die verantwoordelijk zijn voor een overtreding van de mededingingswet door hun bedrijf. De bestuurders worden in persoon beboet – aan het bedrijf zelf kan daarnaast ook een boete worden opgelegd. Zo kregen verscheidene bestuurders van (onderdelen van) Wegener – uitgever van regionale dagbladen – ieder [...] Lees verder »

Toestemming echtgenote  nodig als aandelen zijn gecertificeerd?

Toestemming echtgenote nodig als aandelen zijn gecertificeerd?

Artikel 1:88 BW bepaalt dat een echtgenoot de toestemming van de andere echtgenoot moet hebben voor het aangaan van overeenkomsten die ertoe strekken dat hij zich, anders dan in de normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf, als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheidstelling voor een [...] Lees verder »

NMa past informatievoorziening aan naar aanleiding van rapport Ombudsman

NMa past informatievoorziening aan naar aanleiding van rapport Ombudsman

Op 29 september 2010 heeft de ombudsman een rapport uitgebracht waarin hij concludeert dat de NMa tekort is geschoten in de informatievoorziening over haar toezichthoudende taak. Het tijdig verwijzen naar een advocaat dient onderdeel te zijn van de informatievoorziening. Inmiddels heeft de NMa haar beleid ten aanzien van de informatieverstrekking gewijzigd.   Een kinderopvanginstelling belde in [...] Lees verder »

NMa richt zich direct tot raden van toezicht thuiszorginstellingen

NMa richt zich direct tot raden van toezicht thuiszorginstellingen

Op 27 oktober 2010 heeft de NMa bekendgemaakt dat zij de Raden van Toezicht in de thuiszorgsector zal gaan wijzen op hun verantwoordelijkheid bij het naleven van de mededingingsregels. De NMa stelt zich op het standpunt dat brede bekendheid met de mededingingsregels bij leidinggevenden het aantal concurrentiebeperkende gedragingen zal verminderen. Daarnaast laat de NMa weten dat [...] Lees verder »

Verklaring van geen bezwaar blijft voorlopig gehandhaafd

Verklaring van geen bezwaar blijft voorlopig gehandhaafd

Op 6 juli 2010 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen tot wijziging van onder meer Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet documentatie vennootschappen. Dit wetsvoorstel ziet onder meer op het vervallen van de verklaring van geen bezwaar en het verbeteren en uitbreiden van de controle op rechtspersonen met het oog op [...] Lees verder »

Onderzoek naar steun aan Nederlandse voetbalclubs

Onderzoek naar steun aan Nederlandse voetbalclubs

De Telegraaf heeft op 19 oktober jl. bericht dat de Europese Commissie een vooronderzoek is gestart naar steun die de gemeenten Arnhem, Maastricht en Tilburg hebben gegeven aan respectievelijk Vitesse, MVV en Willem II. Steun aan betaald voetbalorganisaties (bvo’s) is een heet hangijzer, dat de Europese Commissie het liefst uit de weg gaat. Kennelijk omdat er [...] Lees verder »

Geen periodieke beoordeling voor vergoeding DAEB

Geen periodieke beoordeling voor vergoeding DAEB

In een recente uitspraak heeft de rechtbank Middelburg geoordeeld dat een overheidsorgaan niet verplicht is om gedurende of na de afloop van de contractsperiode te blijven controleren of de compensatie -die zij aan een onderneming heeft betaald voor de uitvoering van een dienst van algemeen economisch belang (DAEB)- marktconform was (LJN: BN9817). Op 14 mei 2007 [...] Lees verder »

Het verschoningsrecht deels ingeperkt voor de ‘Cohen-advocaat’

Het verschoningsrecht deels ingeperkt voor de ‘Cohen-advocaat’

Het Hof van Justitie heeft onlangs (14 september jongstleden) een arrest gewezen waarin het verschoningsrecht in Europese mededingingskwesties wordt ingeperkt voor zover het gaat om de zogeheten ‘Cohen-advocaten’. De uitspraak heeft inmiddels veel reacties uitgelokt. Zo is de verwachting uitgesproken dat de redenering van het Hof niet alleen zijn weerslag zal hebben op het Europese [...] Lees verder »

Verlenging en aanpassing Tijdelijke Kaderregeling  voor beperkte staatssteun

Verlenging en aanpassing Tijdelijke Kaderregeling voor beperkte staatssteun

De Europese Commissie is een consultatie gestart over de verlenging en aanpassing van de Tijdelijke Kaderregeling voor beperkte staatssteun. De nieuwe Tijdelijke Kaderregeling, die  moet ingaan op 1 januari 2011, zal strengere voorwaarden bevatten dan de huidige Tijdelijke Kaderregeling.  Met name dienen de steunmaatregelen gericht te zijn op investeringen die bijdragen tot een duurzame economie [...] Lees verder »

Goede notering voor kantoor Dirkzwager in top 100 Incompany magazine

Goede notering voor kantoor Dirkzwager in top 100 Incompany magazine

Zakenblad Incompany publiceert jaarlijks het Incompany top 100- onderzoek. Het onderzoek wordt gehouden onder ruim 4.000 ondernemers en beslissers en richt zich volledig op klanttevredenheid. In totaal hebben 44 respondenten van dit onderzoek hun mening gegeven over de juridische dienstverlening van kantoor Dirkzwager. Het resultaat van dit onderzoek is dat in de ‘overall-lijst’ van beste dienstverleners [...] Lees verder »

Buitenlandse steun voor beroep woningcorporaties tegen staatssteunbeschikking

Buitenlandse steun voor beroep woningcorporaties tegen staatssteunbeschikking

Aedes, de branchevereniging van de Nederlandse woningcorporaties, heeft in Aedes-Magazine (20/2010)  bekend gemaakt dat het beroep dat 9 woningcorporaties (ondersteund door 124 andere woningcorporaties) hebben ingesteld tegen de beschikking van de Europese Commissie van 15 december 2009 inmiddels ook steun heeft gekregen uit het buitenland. Volgens Aedes-Magazine hebben de Franse organisatie van woningcorporaties Union Sociale pour [...] Lees verder »

Uitbreiding controle op misbruik van rechtspersonen in aantocht

Uitbreiding controle op misbruik van rechtspersonen in aantocht

Het controlesysteem dat ziet op de voorkoming en bestrijding van misbruik van rechtspersonen voor criminele en terroristische doeleinden gaat op de schop. De verwachting is dat per 1 januari 2011 het huidige systeem van preventief toezicht zal worden vervangen door een nieuw stelsel van permanente controle. Niet langer zal dan een verklaring van geen bezwaar [...] Lees verder »

Vonnis voorzieningenrechter rechtbank Almelo d.d. 1 september 2010 (LJN:BN7100) inzake een keurende dierenarts die iets over het hoofd heeft gezien

Vonnis voorzieningenrechter rechtbank Almelo d.d. 1 september 2010 (LJN:BN7100) inzake een keurende dierenarts die iets over het hoofd heeft gezien

Op 1 september 2010 heeft de rechtbank Almelo zich uitgelaten over de aansprakelijkstelling van een dierenarts. In deze zaak ging het om het volgende. Een dierenarts heeft in opdracht van koper een aankoopkeuring verricht. In het keuringsrapport heeft de dierenarts onder meer vermeld dat er zich nabij het kogelgewricht in het linkervoorbeen een minuscule ‘chip’ bevindt [...] Lees verder »

Rechterskeuze in uw algemene voorwaarden

Rechterskeuze in uw algemene voorwaarden

Onlangs heeft de Rechtbank Rotterdam (http://www.dzw.gr/68d7c) zich gebogen over een zaak tussen twee Nederlandse partijen, Maritime Logistics B.V. (hierna: ML) en DET Norske Veritas B.V. (hierna: DNV). DNV heeft gevorderd dat de Rechtbank Rotterdam zich onbevoegd zou verklaren, omdat de algemene voorwaarden van DNV de Noorse rechter hadden aangewezen als bevoegde rechter (zogeheten forumkeuze). Hierdoor [...] Lees verder »

Beroep ingesteld tegen de beschikking staatssteunregels woningcorporaties

Beroep ingesteld tegen de beschikking staatssteunregels woningcorporaties

Zowel de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) , de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) als 9 woningcorporaties (ondersteund door 124 andere woningcorporaties) hebben beroep ingesteld tegen de beschikking van de Europese Commissie van 15 december 2009 waarin is vastgesteld onder welke omstandigheden een woningcorporatie staatssteun mag ontvangen.  De BNG (zaak T-151/2010) voert kort samengevat [...] Lees verder »

De WOB en het belang van controle op illegale staatssteun

De WOB en het belang van controle op illegale staatssteun

Het recht van openbaarmaking ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) dient uitsluitend het belang van een goede en democratische besluitvorming. Recent heeft de Raad van State geoordeeld dat het belang van controle op illegale staatssteun deel uitmaakt van het belang van een goede en democratische besluitvorming. In verband met de ontwikkeling van een bovenregionaal bedrijventerrein [...] Lees verder »

Bestuurdersaansprakelijkheid: het belang van controle op de boekhouding

Bestuurdersaansprakelijkheid: het belang van controle op de boekhouding

De administratieve rompslomp rondom het voeren van een onderneming is niet de reden dat de meeste mensen ondernemer worden. Het komt dan ook regelmatig voor, dat een ondernemer een accountant of boekhouder inschakelt voor juist dat saaie papierwerk. Maar dit ontslaat de ondernemer zelf niet van de plicht tot het publiceren van de jaarrekening, of [...] Lees verder »

Schadevergoeding wegens onteigening: staatssteun?

Schadevergoeding wegens onteigening: staatssteun?

Het Gerecht van de Europese Unie heeft recent bevestigd dat schadevergoeding wegens onteigening van activa “doorgaans niet als staatssteun wordt aangemerkt”. Ook kan worden geconcludeerd dat een preferent elektriciteitstarief voor een periode van 30 jaar een passende compensatie kan zijn voor de onteigening van een productiefaciliteit die geen strijd oplevert met de staatssteunregels. Een latere [...] Lees verder »

Tweede eis Scheipar-beschikking komt te vervallen

Tweede eis Scheipar-beschikking komt te vervallen

De Hoge Raad heeft twee interessante principiële beslissingen genomen voor de corporate litigation praktijk (Hoge Raad 10 september 2010, Butôt O.G. Holding B.V., LJN: BM6077, Hoge Raad 09/02024). De Hoge Raad heeft geoordeeld dat houders van certificaten van aandelen die deel uitmaken van een onverdeelde nalatenschap moeten worden gelijkgesteld met certificaathouders als bedoeld in artikel 2:346, aanhef en [...] Lees verder »

NMA beboet LHV voor verbreken zegel

NMA beboet LHV voor verbreken zegel

De NMa heeft de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) een boete opgelegd van € 51.000,– wegens het verbreken van door de NMa tijdens een bedrijfsbezoek aangebrachte zegels. [persbericht NMa]   Op 15 april jl. heeft de NMa een aantal kantoren van de LHV bezocht. De NMa had tips gekregen dat huisartsen patiënten zouden verdelen en dat huisartsen collega’s [...] Lees verder »

Let op met betalingen ontvangen na datum faillissement, gedaan door derde in opdracht van de gefailleerde

Let op met betalingen ontvangen na datum faillissement, gedaan door derde in opdracht van de gefailleerde

In de zaak waar het Gerechtshof Den Haag zich 3 november 2009 (JOR 2010, 245) over heeft gebogen, speelde een wel heel zure casus voor de gedupeerden van een failliete onderneming. De heer en mevrouw De Ridder hadden een bedrag ad € 600.000,=  geleend aan het bedrijf X. Op 15 juni 2005 gaat X echter failliet, [...] Lees verder »

Staatssteunregels woningcorporaties toch op 1 januari 2010 ingevoerd

Staatssteunregels woningcorporaties toch op 1 januari 2010 ingevoerd

Minister van Middelkoop heeft de Tweede Kamer op 31 augustus jl. laten weten dat de staatssteunregels voor woningcorporaties toch op 1 januari 2010 worden ingevoerd. De minister wil niet langer wachten omdat hij vreest dat de Europese Commissie bij niet-tijdige invoering een inbreukprocedure start. Bovendien is de minister van mening dat de bezwaren tegen de [...] Lees verder »

Dirkzwager lanceert juridische “kennis” App voor IPhone, IPod touch en IPad

Dirkzwager lanceert juridische “kennis” App voor IPhone, IPod touch en IPad

Als eerste juridische dienstverlener van Europa – heeft Dirkzwager een applicatie voor de iPhone, iPod touch en iPad ontwikkeld, welke vanaf 27 augustus in de officiële Apple Store is opgenomen. Via deze App is het nu ook mogelijk om de berichten van de Dirkzwager kennispagina’s op uw mobiele Apple apparaat te lezen. Deze ‘App’ is ontwikkeld [...] Lees verder »

Ruzie tussen aandeelhouders

Ruzie tussen aandeelhouders

In de praktijk krijgen wij geregeld een aandeelhoudersruzie op ons bord. Vaak wordt dan al snel de wens geuit dat één van de ruziënde aandeelhouders het veld ruimt en dus zijn aandelen moet overdragen aan de andere aandeelhouder. Lastig, niet in de laatste plaats omdat er wel een wettelijke regeling bestaat over een zogenoemde gedwongen [...] Lees verder »

Wat te doen tegen concurrende activiteiten van een ex-werknemer na overname van een bedrijf uit een faillissement deel II

Wat te doen tegen concurrende activiteiten van een ex-werknemer na overname van een bedrijf uit een faillissement deel II

Onlangs (ma. 9 augustus 2010) behandelde mr. Lieke aan den Toorn op deze website een uitspraak van de Voorzieningenrechter te Den Bosch. In de uitspraak heeft de Voorzieningenrechter zich uitgelaten over de (on)mogelijkheden om als overnemer van een onderneming uit een faillissementsboedel op te treden tegen ex-werknemers die concurrerende activiteiten ontplooien. De Voorzieningenrechter in Dordrecht [...] Lees verder »

Dure mededeling

Dure mededeling

Stel, u bent partij bij een overeenkomst. Vanwege wijzigingen in uw bedrijfsvoering, bent u niet meer zo blij met deze overeenkomst. U neemt u daarom voor om de uitvoering van de overeenkomst eenzijdig aan te passen, en laat dat uw wederpartij weten. Nissan heeft aan den lijve ondervonden dat dit een dure mededeling kan zijn [...] Lees verder »

Uitspraak CBb vergemakkelijkt klagen bij de NMa

Uitspraak CBb vergemakkelijkt klagen bij de NMa

Sinds haar  oprichting in 1998 ontvangt de Nederlandse Mededingautoriteit een dusdanig groot aantal klachten over mogelijke concurrentiebeperkende handelingen, dat het onmogelijk is deze allemaal uitputtend te onderzoeken. Met het oog op de doeltreffendheid en doelmatigheid van het mededingingstoezicht heeft de NMa daarom een zogenaamd prioriteringsbeleid ingevoerd. Op basis van dit beleid geeft de NMa prioriteit [...] Lees verder »

De terugname van een paard

De terugname van een paard

Vonnis voorzieningenrechter rechtbank Almelo d.d. 16 augustus 2010 (LJN:BN4398) inzake de terugname van een paard. Op 16 augustus 2010 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Almelo in kort geding de vordering van een koper tot terugname van een paard en tot terugbetaling van de koopprijs afgewezen. In deze zaak ging het om het volgende. Medio augustus 2009 [...] Lees verder »

NMa publiceert brochure ‘Samenwerken en concurreren in de zorgsector’

NMa publiceert brochure ‘Samenwerken en concurreren in de zorgsector’

De Nederlandse Mededingingsautoriteit heeft een nieuwe brochure ‘Samenwerken en concurreren in de zorgsector’  gepubliceerd. Het doel van de brochure is om zorgondernemingen een eerste inzicht te verschaffen in de mogelijkheden en grenzen voor samenwerking die de Mededingingswet biedt.   U kunt de brochure hier nalezen. Gelet op de algemene bewoordingen van de brochure, moet daarbij wel worden opgemerkt dat de NMa de mogelijkheden tot samenwerking (en [...] Lees verder »

Wetsvoorstel versoepeling verslaggevings- en documentatieverplichting bij fusies en splitsingen

Wetsvoorstel versoepeling verslaggevings- en documentatieverplichting bij fusies en splitsingen

Op 4 augustus 2010 is een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer waarin uitvoering wordt gegeven aan de Europese Richtlijnen betreffende fusies en splitsingen. De achtergrond van de voorgestelde wijzigingen is het verminderen van administratieve lasten (waaronder met name begrepen de nalevingskosten voor de rechtspersonen), zodat het concurrentievermogen van vennootschappen wordt versterkt. Hieronder volgen de [...] Lees verder »

Algemene voorwaarden zonder resultaat

Algemene voorwaarden zonder resultaat

Het hanteren van algemene voorwaarden door bedrijven heeft lang niet altijd het gewenste effect. Dat moet ook een ondernemer uit de omgeving van Haarlem hebben gedacht na het lezen van het vonnis dat de kantonrechter te Haarlem op 29 juli jl. (LJN: BN1041, Sector kanton Rechtbank Haarlem) heeft gewezen. Wat ging er mis?  De eiser (hierna: [...] Lees verder »

Aansprakelijkheid bestuurder voor een onvolledig publicatie van de jaarrekening

Aansprakelijkheid bestuurder voor een onvolledig publicatie van de jaarrekening

Bestuurders van een B.V. zijn niet aansprakelijk jegens een schuldeiser als gevolg van een onvolledige publicatie van de jaarrekening als die niet misleidend is. Aldus  het vonnis van de rechtbank Den Bosch van 7 juli 2010, LJN: BN2372.   Op bestuurders van vennootschappen, zoals de B.V., rust de verplichting om een jaarrekening op te maken en te [...] Lees verder »

Bijzondere uitspraak over mededingingsrechtelijke aspecten (sub)distributieovereenkomsten (LJN: BN2810)

Bijzondere uitspraak over mededingingsrechtelijke aspecten (sub)distributieovereenkomsten (LJN: BN2810)

Over het algemeen bevorderen distributieovereenkomsten de concurrentie tussen ondernemingen, omdat zij producenten in staat stellen om hun producten (of diensten) -tegen relatief lage kosten- in verschillende gebieden aan te bieden. Onder bepaalde omstandigheden kunnen distributieovereenkomsten de mededinging echter beperken. Hiervan kan sprake zijn indien door de opzet van het distributienetwerk de concurrentie tussen producenten van [...] Lees verder »

Let op: melding betalingsonmacht met ingang van 4 juli 2010 enkel nog schriftelijk

Let op: melding betalingsonmacht met ingang van 4 juli 2010 enkel nog schriftelijk

Indien een onderneming niet in staat is om de verschuldigde loonheffingen of omzetbelasting tijdig te voldoen, dan is zij op grond van artikel 36 lid 2 Invorderingswet 1990 verplicht om onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van het tijdvak waarop de belasting betrekking heeft, haar betalingsonmacht te melden bij de (ontvanger van de) [...] Lees verder »

Voorzieningenrechter blokkeert publicatie boetebesluit

Voorzieningenrechter blokkeert publicatie boetebesluit

KPN heeft (in een recent gepubliceerde zaak) bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag verzocht om een voorlopige voorziening die ertoe strekt dat een boetebesluit niet wordt gepubliceerd alvorens het besluit onherroepelijk is geworden (LJN: BN3497). Dit verzoek is door de voorzieningenrechter toegewezen   op 8 februari 2010 heeft de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) [...] Lees verder »

Commissie publiceert voorstellen nieuwe groepsvrijstellingen specialisatie- en O&O overeenkomsten en richtsnoeren horizontale samenwerking

Commissie publiceert voorstellen nieuwe groepsvrijstellingen specialisatie- en O&O overeenkomsten en richtsnoeren horizontale samenwerking

Recent heeft de Europese Commissie voorstellen voor nieuwe groepsvrijstellingen voor specialisatie- en O&O overeenkomsten en nieuwe richtsnoeren voor horizontale samenwerking gepubliceerd. De voorstellen maken duidelijk dat er geen wezenlijke beleidsveranderingen zijn te verwachten. Wel bevatten de voorstellen aanvullingen en verduidelijkingen, terwijl in de voorgestelde richtsnoeren extra en verbeterde voorbeelden zijn opgenomen. Een groepsvrijstelling bepaalt onder welke [...] Lees verder »

Wat te doen tegen concurrerende activiteiten van een ex-werknemer na overname van een bedrijf uit een faillissement?

Wat te doen tegen concurrerende activiteiten van een ex-werknemer na overname van een bedrijf uit een faillissement?

Het kan grote voordelen bieden om een bedrijf over te nemen uit een faillissement. In dat geval neemt u van de curator de activa over en kunt u kiezen welke werknemers u in dienst neemt. De schulden en de eventuele overtallige werknemers kunt u dan meestal bij de curator ‘achterlaten’, evenals ongunstige overeenkomsten waaraan de [...] Lees verder »

Beëindiging van een distributieovereenkomst

Beëindiging van een distributieovereenkomst

Het gerechtshof Amsterdam heeft zich recentelijk uitgelaten over de beëindiging van een langdurige distributierelatie (gerechtshof Amsterdam 6 april 2010, LJN BM2023). In casu ging het om een distributierelatie die ruim dertig jaar duurde en die door de leverancier met inachtneming van een opzegtermijn van 12 maanden was opgezegd. Het gerechtshof oordeelde dat de leverancier een [...] Lees verder »

Recent vonnis rechtbank Arnhem inzake non-conformiteit pony

Recent vonnis rechtbank Arnhem inzake non-conformiteit pony

Op 7 juli 2010 heeft de rechtbank Arnhem een eindvonnis gewezen in een zaak waarin de vraag centraal stond of een pony aan de koopovereenkomst beantwoordde (LJN:BN3037).   In deze zaak ging het om het volgende. Op 17 februari 2006 heeft verkoper aan koper een pony verkocht en geleverd. De koopsom bedroeg € 20.000,00. Voorafgaand aan de koopovereenkomst [...] Lees verder »

Invoering staatssteunregels woningcorporaties heeft verstrekkende gevolgen

Invoering staatssteunregels woningcorporaties heeft verstrekkende gevolgen

Minister Van Middelkoop heeft de Tweede Kamer op 1 juli jl. laten weten dat woningbouwcorporaties die in aanmerking willen komen voor staatssteun vanaf 1 januari 2011 90% van de vrijgekomen sociale huurwoningen moeten toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot € 33.000,–. Het gaat daarbij om woningen met een maandelijkse huurprijs onder € 647,53.  Ook [...] Lees verder »

Het executeren van een vonnis ná opheffing van een faillissement

Het executeren van een vonnis ná opheffing van een faillissement

Indien een schuldenaar niet betaalt en daarvoor geen goede reden heeft, is het over het algemeen redelijk simpel om door middel van een incassoprocedure een veroordelend vonnis te krijgen. Vervolgens kan dit vonnis door een deurwaarder worden geëxecuteerd. Helaas komt het regelmatig voor, dat een schuldenaar na veroordeeld te zijn en geconfronteerd wordt met de [...] Lees verder »

Is de procedure bij conservatoir beslag onevenwichtig?

Is de procedure bij conservatoir beslag onevenwichtig?

Naar aanleiding van het beslag dat Nina Brink op de bezittingen van journalist Eric Smit heeft gelegd, is de discussie weer opgelaaid of de mogelijkheden om conservatoir beslag te leggen in Nederland niet veel te ver gaan. Het beslag wordt in veel gevallen namelijk misbruik als pressiemiddel. Daarvoor is het beslag niet bedoeld. Nederlands systeem Om [...] Lees verder »

De aansprakelijkheid van een commissaris als ‘feitelijk beleidsbepaler’ in een faillissement

De aansprakelijkheid van een commissaris als ‘feitelijk beleidsbepaler’ in een faillissement

De bestuurder van een (besloten) vennootschap is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en hij neemt de beslissingen, dit is althans het uitgangspunt dat de wet hanteert. Indien onverhoopt een faillissement en er blijkt sprake te zijn van onbehoorlijk bestuur, dan zal de curator de bestuurder aanspreken voor het tekort in het faillissement. De [...] Lees verder »

non-conformiteit dressuurpaard

non-conformiteit dressuurpaard

Op 12 mei 2010 heeft de rechtbank Haarlem een (tussen)vonnis gewezen in een zaak waarin de vraag centraal stond of er sprake was van een non-conform dressuurpaard (LJN:BN1607).   In deze zaak ging het om het volgende. Op 28 juni 2008 heeft koper van verkoper een dressuurpaard gekocht. Voorafgaande aan het sluiten van de koopovereenkomst is het [...] Lees verder »

Beding in algemene voorwaarden: ambtshalve toetsing aan Europese richtlijn betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten

Beding in algemene voorwaarden: ambtshalve toetsing aan Europese richtlijn betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten

Het kan voorkomen dat u een overeenkomst sluit met een contractpartij die handelt als consument voor een bepaalde duur, bijvoorbeeld twee jaar. De vraag is, wat u kunt indien deze consument de overeenkomst voor het einde van deze termijn beëindigd. Is het bijvoorbeeld mogelijk om  een bepaalde vergoeding in uw algemene voorwaarden te bedingen, en [...] Lees verder »

NMa legt boetes op aan privépersonen

NMa legt boetes op aan privépersonen

De NMa heeft voor het eerst sinds de wijziging van de Mededingingswet per 1 oktober 2007 geldboetes opgelegd aan personen die als leidinggevenden betrokken waren bij een overtreding van die wet. Het gaat om vier commissarissen en één manager van mediabedrijf Wegener N.V. Wegener had bij een overname in 2002 toegezegd dat tussen de redacties [...] Lees verder »

Aanvraag van eigen faillissement als misbruik van recht

Aanvraag van eigen faillissement als misbruik van recht

Stel, u legt beslag onder uw schuldeiser omdat deze aan u nog een grote vordering dient te betalen. Vervolgens vraagt uw schuldeiser zijn eigen faillissement aan, zodat uw beslag niets meer waard is. En zoals algemeen bekend is, is de uitkering op de vorderingen van de concurrente (‘gewone’) crediteuren in de meeste faillissementen laag to [...] Lees verder »

Hoe ver reikt een pandrecht op een bankrekening?

Hoe ver reikt een pandrecht op een bankrekening?

Om zekerheid te krijgen dat een vordering wordt betaald, is het gebruikelijk om een pandrecht te vestigen. Om bepaalde vorderingen onder het pandrecht te brengen, dient de pandhouder zogenaamde pandlijsten te registreren bij de Inspectie waardoor alle op dan moment bestaande vorderingen, en alle vorderingen die voortvloeien uit de op dat moment bestaande rechtsverhoudingen, onder [...] Lees verder »

Compliance, een ‘must’ voor elke onderneming

Compliance, een ‘must’ voor elke onderneming

Het begrip ‘compliance’ is afkomstig van het Engelse werkwoord ‘to comply’ en betekent volgens Juridisch Lexicon ‘naleving’. De laatste decennia wordt het begrip ‘compliance’ steeds vaker gebruikt als vakterm voor de naleving van wet- en regelgeving. In deze betekenis wordt compliance ook wel aangeduid als ‘regulatory compliance’. Inmiddels is de vakterm zelfs verworden tot een [...] Lees verder »

Geconfronteerd met een failliete huurder

Geconfronteerd met een failliete huurder

Stel, u bent verhuurder van een bedrijfsruimte als bedoeld in artikel 7:230a (dit is geen woonruimte of bedrijfsruimte in de zin van art. 7:290 BW, de detailhandel en hotelbedrijven) en uw huurder wordt failliet verklaard. Welke rechten en plichten heeft u dan als verhuurder?   Beëindiging huurovereenkomst en faillissement Art. 39 Fw geeft, in geval van faillissement [...] Lees verder »

Reikwijdte decharge in eenpersoons-BV

Reikwijdte decharge in eenpersoons-BV

X is bestuurder van een vennootschap. In 2002 wordt de vennootschap in staat van faillissement verklaard. De bestuurder heeft tijdens zijn bestuurdersperiode onder meer ten laste van de vennootschap geldopnamen gedaan en op naam en rekening van de vennootschap zaken voor zichzelf in privé gekocht. Voorts heeft de bestuurder spookfacturen doen betalen door de vennootschap [...] Lees verder »

Bid-rigging, samenspanning bij inkooptrajecten

Bid-rigging, samenspanning bij inkooptrajecten

Op 25 juni jl. heeft de NMa de brochure “Bid-rigging, Samenspanning bij Inkooptrajecten – herkennen en voorkomen” gepubliceerd. Deze brochure is gericht tot diegenen die zich bij zowel ondernemingen als overheden bezig houden met inkooptrajecten en de beoordeling van inschrijvingen en offertes. De brochure moet volgens de NMa helpen de eerste signalen van samenspanning of [...] Lees verder »

De stekker uit de Splitsingswet?

De stekker uit de Splitsingswet?

Energiebedrijven Delta, Eneco en Essent behaalden twee weken geleden een overwinning op de Staat bij het gerechtshof Den Haag (LJN: BM8494, BM8494 en BM8496). De zogenaamde Splitsingswet die de energiemaatschappijen verplicht tot afsplitsing van hun netwerkbedrijf is voorlopig van de baan. Volgens het hof is deze wet in strijd met het Europese recht. Maar de [...] Lees verder »

Aansprakelijkheid bestuurder voor transactie vennootschap

Aansprakelijkheid bestuurder voor transactie vennootschap

Het leeghalen van een vennootschap door een moedervennootschap met verrekening van de koopsom is onrechtmatig indien daardoor een schuldeiser zijn vordering niet kan verhalen, aldus de Rechtbank te Utrecht[i].   Een Duitse vennootschap probeerde haar vordering op Mediasystemen B.V. (hierna “Mediasystemen”) te verhalen, maar toen zij bij Mediasystemen aanklopte bleek dat Mediasystemen inmiddels ‘leeg’ was. Mediasystemen had [...] Lees verder »

Verhoging van de competentiegrens bij de kantonrechter

Verhoging van de competentiegrens bij de kantonrechter

Vorig jaar is er bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend, dat erin voorziet de rechtspraak toegankelijker te maken. Het wetsvoorstel beoogt de competentiegrens van de kantonrechter te verhogen van € 5.000,– naar € 25.000,–. In dit artikel wordt kort ingegaan op de huidige bevoegdheden van de kantonrechter en meer in het bijzonder op de [...] Lees verder »

Vonnis rechtbank Arnhem d.d. 12 mei 2010 (LJN:BM7018) inzake zorgplicht voor paard

Vonnis rechtbank Arnhem d.d. 12 mei 2010 (LJN:BM7018) inzake zorgplicht voor paard

Op 12 mei 2010 heeft de rechtbank Arnhem een (tussen)vonnis gewezen in een zaak waarin de vraag centraal stond of degenen waar het paard gestald was, tekortgeschoten waren in hun zorgplicht jegens het paard. In deze zaak ging het om het volgende. Eiseres heeft aan gedaagden opdracht gegeven om het paard van eiseres te verkopen. Met [...] Lees verder »

Het einde van de stilzwijgende verlenging

Het einde van de stilzwijgende verlenging

Op dit moment biedt de huidige regelgeving bedrijven de mogelijkheid overeenkomsten stilzwijgend met een jaar te verlengen. Het betreft hierbij overeenkomsten tot het geregeld leveren van zaken, abonnementen of lidmaatschappen. De Tweede Kamer leden Krone en Van Dam vinden dat door deze regelgeving de keuzevrijheid van de consumenten wordt beperkt. Ten aanzien van deze beperking [...] Lees verder »

Nieuwe mededingingsrechtelijke regels voor distributieovereenkomsten

Nieuwe mededingingsrechtelijke regels voor distributieovereenkomsten

Op 1 juni 2010 is de nieuwe groepsvrijstellingsverordening nr. 330/2010 voor verticale overeenkomsten in werking getreden. De verordening vervangt de inmiddels ‘beroemde’ verordening 2790/1999, die de laatste tien jaar een belangrijke positie heeft ingenomen bij de (mededingingsrechtelijke) interpretatie van verticale overeenkomsten. Tegelijkertijd heeft de Europese Commissie nieuwe richtsnoeren gepubliceerd om de uitleg van verordening 330/2010 [...] Lees verder »

Een nieuw KvK-nummer voor ondernemingen bij bedrijfsoverdracht

Een nieuw KvK-nummer voor ondernemingen bij bedrijfsoverdracht

Iedere in het Handelsregister ingeschreven onderneming of rechtspersoon (bijvoorbeeld een vereniging of stichting zonder onderneming) heeft een KvK-nummer dat bestaat uit 8 cijfers. Welke wijziging er ook in het Handelsregister werd ingeschreven, tot nu toe behield een onderneming (tot haar opheffing) het ooit bij de inschrijving verkregen KvK-nummer. Bevordering van Transparantie Per 26 mei 2010 is hier [...] Lees verder »

Steunbetuiging van de minister aan onderneming in problemen, is geen staatssteun

Steunbetuiging van de minister aan onderneming in problemen, is geen staatssteun

In 2002 verkeerde France Telecom in financieel zwaar weer. De Franse minister van Economische zaken heeft naar aanleiding van die financiële problemen (onder meer) verklaard dat de staat “Wanneer France Telecom financieringsproblemen mocht hebben – hetgeen vandaag niet het geval is – de […] nodige beslissingen zal nemen om deze gevolgen weg te nemen.” Vervolgens [...] Lees verder »

Nieuwe regeling buitengerechtelijke kosten

Nieuwe regeling buitengerechtelijke kosten

Buitengerechtelijke kosten zijn de kosten die een schuldeiser moeten maken om zijn vordering op de schuldenaar buitengerechtelijk te innen. U moet dan denken aan de kosten van het door de schuldeiser ingeschakelde incassobureau.    Op grond van de wet komen buitengerechtelijke kosten alleen voor vergoeding in aanmerking indien (i) de kosten in redelijkheid zijn gemaakt, en (ii) [...] Lees verder »

Algemene Bankvoorwaarden: let op je (digitale) afschriften

Algemene Bankvoorwaarden: let op je (digitale) afschriften

Bij wie ligt het risico indien plotseling grote bedragen van een bankrekening verdwijnen via pintransacties, waarbij transacties die in tijd nog geen half uur na elkaar plaatsvinden, in afstand op 9.000 kilometer van elkaar verwijderd zijn? In dergelijke gevallen is het toch zeer waarschijnlijk dat er iets niet klopt met deze pintransacties. Is de rekeninghouder [...] Lees verder »

3 juni 2010 – Cursus “remedies bij teleurstellende overeenkomsten”

3 juni 2010 – Cursus “remedies bij teleurstellende overeenkomsten”

Dirkzwager organiseert op donderdag 3 juni a.s. voor de derde keer een cursus voor bevriende bedrijfsjuristen. Tijdens deze cursus zullen remedies bij teleurstellende overeenkomsten behandeld worden. Aan de orde komen onder andere de onderwerpen vernietiging, wijziging, opzegging en ontbinding. De cursus wordt verzorgd door mr W.L. Valk, raadsheer bij het Gerechtshof te Arnhem. Lees verder »

Laad meer artikelen
Naar boven scrollen