Aansprakelijkheid bestuurder voor transactie vennootschap

Aansprakelijkheid bestuurder voor transactie vennootschap

Het leeghalen van een vennootschap door een moedervennootschap met verrekening van de koopsom is onrechtmatig indien daardoor een schuldeiser zijn vordering niet kan verhalen, aldus de Rechtbank te Utrecht[i].   Een Duitse vennootschap probeerde haar vordering op Mediasystemen B.V. (hierna “Mediasystemen”) te verhalen, maar toen zij bij Mediasystemen aanklopte bleek dat Mediasystemen inmiddels ‘leeg’ was. Mediasystemen had [...] Lees verder »

Verhoging van de competentiegrens bij de kantonrechter

Verhoging van de competentiegrens bij de kantonrechter

Vorig jaar is er bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend, dat erin voorziet de rechtspraak toegankelijker te maken. Het wetsvoorstel beoogt de competentiegrens van de kantonrechter te verhogen van € 5.000,– naar € 25.000,–. In dit artikel wordt kort ingegaan op de huidige bevoegdheden van de kantonrechter en meer in het bijzonder op de [...] Lees verder »

Vonnis rechtbank Arnhem d.d. 12 mei 2010 (LJN:BM7018) inzake zorgplicht voor paard

Vonnis rechtbank Arnhem d.d. 12 mei 2010 (LJN:BM7018) inzake zorgplicht voor paard

Op 12 mei 2010 heeft de rechtbank Arnhem een (tussen)vonnis gewezen in een zaak waarin de vraag centraal stond of degenen waar het paard gestald was, tekortgeschoten waren in hun zorgplicht jegens het paard. In deze zaak ging het om het volgende. Eiseres heeft aan gedaagden opdracht gegeven om het paard van eiseres te verkopen. Met [...] Lees verder »

Het einde van de stilzwijgende verlenging

Het einde van de stilzwijgende verlenging

Op dit moment biedt de huidige regelgeving bedrijven de mogelijkheid overeenkomsten stilzwijgend met een jaar te verlengen. Het betreft hierbij overeenkomsten tot het geregeld leveren van zaken, abonnementen of lidmaatschappen. De Tweede Kamer leden Krone en Van Dam vinden dat door deze regelgeving de keuzevrijheid van de consumenten wordt beperkt. Ten aanzien van deze beperking [...] Lees verder »

Nieuwe mededingingsrechtelijke regels voor distributieovereenkomsten

Nieuwe mededingingsrechtelijke regels voor distributieovereenkomsten

Op 1 juni 2010 is de nieuwe groepsvrijstellingsverordening nr. 330/2010 voor verticale overeenkomsten in werking getreden. De verordening vervangt de inmiddels ‘beroemde’ verordening 2790/1999, die de laatste tien jaar een belangrijke positie heeft ingenomen bij de (mededingingsrechtelijke) interpretatie van verticale overeenkomsten. Tegelijkertijd heeft de Europese Commissie nieuwe richtsnoeren gepubliceerd om de uitleg van verordening 330/2010 [...] Lees verder »

Een nieuw KvK-nummer voor ondernemingen bij bedrijfsoverdracht

Een nieuw KvK-nummer voor ondernemingen bij bedrijfsoverdracht

Iedere in het Handelsregister ingeschreven onderneming of rechtspersoon (bijvoorbeeld een vereniging of stichting zonder onderneming) heeft een KvK-nummer dat bestaat uit 8 cijfers. Welke wijziging er ook in het Handelsregister werd ingeschreven, tot nu toe behield een onderneming (tot haar opheffing) het ooit bij de inschrijving verkregen KvK-nummer. Bevordering van Transparantie Per 26 mei 2010 is hier [...] Lees verder »

Steunbetuiging van de minister aan onderneming in problemen, is geen staatssteun

Steunbetuiging van de minister aan onderneming in problemen, is geen staatssteun

In 2002 verkeerde France Telecom in financieel zwaar weer. De Franse minister van Economische zaken heeft naar aanleiding van die financiële problemen (onder meer) verklaard dat de staat “Wanneer France Telecom financieringsproblemen mocht hebben – hetgeen vandaag niet het geval is – de […] nodige beslissingen zal nemen om deze gevolgen weg te nemen.” Vervolgens [...] Lees verder »

Nieuwe regeling buitengerechtelijke kosten

Nieuwe regeling buitengerechtelijke kosten

Buitengerechtelijke kosten zijn de kosten die een schuldeiser moeten maken om zijn vordering op de schuldenaar buitengerechtelijk te innen. U moet dan denken aan de kosten van het door de schuldeiser ingeschakelde incassobureau.    Op grond van de wet komen buitengerechtelijke kosten alleen voor vergoeding in aanmerking indien (i) de kosten in redelijkheid zijn gemaakt, en (ii) [...] Lees verder »

Algemene Bankvoorwaarden: let op je (digitale) afschriften

Algemene Bankvoorwaarden: let op je (digitale) afschriften

Bij wie ligt het risico indien plotseling grote bedragen van een bankrekening verdwijnen via pintransacties, waarbij transacties die in tijd nog geen half uur na elkaar plaatsvinden, in afstand op 9.000 kilometer van elkaar verwijderd zijn? In dergelijke gevallen is het toch zeer waarschijnlijk dat er iets niet klopt met deze pintransacties. Is de rekeninghouder [...] Lees verder »

3 juni 2010 – Cursus “remedies bij teleurstellende overeenkomsten”

3 juni 2010 – Cursus “remedies bij teleurstellende overeenkomsten”

Dirkzwager organiseert op donderdag 3 juni a.s. voor de derde keer een cursus voor bevriende bedrijfsjuristen. Tijdens deze cursus zullen remedies bij teleurstellende overeenkomsten behandeld worden. Aan de orde komen onder andere de onderwerpen vernietiging, wijziging, opzegging en ontbinding. De cursus wordt verzorgd door mr W.L. Valk, raadsheer bij het Gerechtshof te Arnhem. Lees verder »

Ontslag bestuurder stichting door rechtbank

Ontslag bestuurder stichting door rechtbank

De stichting dient in haar statuten op te nemen op welke manier haar bestuurders worden benoemd en ontslagen (artikel 2:286 BW). In het algemeen treft men in stichtingsstatuten vooral benoeming door coöptatie aan (het bestuur benoemt en ontslaat zichzelf), benoeming door een toezichthoudend orgaan en benoeming door derden, vaak de oprichters van de stichting die [...] Lees verder »

Raadgevende stem van bestuurders en commissarissen bij (ontslag)besluiten

Raadgevende stem van bestuurders en commissarissen bij (ontslag)besluiten

Bestuurders en commissarissen hebben in de algemene vergadering van aandeelhouders (ava) als zodanig een raadgevende stem. Zij moeten daarom voor de ava worden opgeroepen en dienen gelegenheid te krijgen om hun advies te geven. Als de bestuurders en commissarissen hiervoor geen gelegenheid krijgen, kan het besluit vernietigd worden. Op grond van eerdere rechtspraak van de [...] Lees verder »

Nieuwe NMa richtsnoeren voor de zorgsector

Nieuwe NMa richtsnoeren voor de zorgsector

In 2002 heeft de NMa voor het eerst richtsnoeren voor de zorgsector gepubliceerd. Deze richtsnoeren zijn in 2007 ingetrokken en vervangen door nieuwe richtsnoeren. Vorige maand heeft de NMa ook de uit 2007 stammende richtsnoeren vervangen. De nieuwe richtsnoeren zijn te raadplegen via de website van de NMa.   Voornamelijk aan de hand van zowel de eigen [...] Lees verder »

Weens Koopverdrag: klachttermijn bij bederfelijke waar

Weens Koopverdrag: klachttermijn bij bederfelijke waar

Het gerechtshof Arnhem heeft zich recentelijk uitgelaten over de keurings- en klachtplicht op grond van het Weens Koopverdrag bij koop van bederfelijke waar (gerechtshof Arnhem 9 maart 2010, LJN: BL7399). Het ging om een door een Belgische leverancier aan een Nederlandse afnemer geleverde partij pasta’s en sauzen die als grondstoffen dienden voor kant-en-klaarmaaltijden. De verpakkingen [...] Lees verder »

Lezing Overeenkomsten, Arbeidsovereenkomsten & Algemene Voorwaarden

Lezing Overeenkomsten, Arbeidsovereenkomsten & Algemene Voorwaarden

Afgelopen dinsdag 23 maart organiseerde Dirkzwager in het concertgebouw de Vereeniging in Nijmegen een lezing over overeenkomsten in het algemeen, de arbeidsovereenkomst en algemene voorwaarden.  Deze bijeenkomst werd georgansieerd omdat voor veel ondernemingen overeenkomsten en algemene voorwaarden niet meer weg te denken zijn in het algemene handelsverkeer. Melanie Breedveld, Marieke van Dongen en Lieke aan den [...] Lees verder »

Kiezen of delen – selectieve betaling van crediteuren

Kiezen of delen – selectieve betaling van crediteuren

Bestuurders van ondernemingen in financiële nood moeten moeilijke beslissingen nemen om te kunnen overleven. Onderdeel van zo’n reddingspoging kan selectieve betaling zijn; crediteuren die de onderneming nodig heeft om haar bestaan veilig te stellen, worden als eerste betaald. Onlangs is in een arrest van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch weer eens beoordeeld vanaf welk moment een bestuurder [...] Lees verder »

AFM kiest acht speerpunten in 2010

AFM kiest acht speerpunten in 2010

Dinsdag 23 februari 2010 heeft AFM-bestuursvoorzitter Hans Hoogervorst in het voorwoord van de begroting over 2010 laten weten dat de AFM in 2010 aan acht specifieke thema’s extra aandacht zal besteden. Deze speerpunten krijgen dit jaar extra aandacht in het gedragstoezicht. Voor alle sectoren waarop de AFM toezicht houdt geldt dat de lat omhoog gaat. Onderstaande [...] Lees verder »

De Hoge Raad over conversie non-concurrentiebeding

De Hoge Raad over conversie non-concurrentiebeding

In een recent arrest heeft de Hoge Raad zich uitgesproken de toepassing van het kartelverbod (HR 18 december 2009, LJN: BJ9439). In dit arrest heeft hij onder meer geoordeeld over: (i) de afbakening van de relevante markt in kartelzaken; (ii) de verhouding tussen het merkbaarheidsvereiste uit artikel 6 en de bagatelbepaling uit artikel 7 van de Mededingingswet; (iii) de mogelijkheid tot [...] Lees verder »

Rechtbank vernietigt vrijstelling en bouwvergunning voor realiseren van een zwembad

Rechtbank vernietigt vrijstelling en bouwvergunning voor realiseren van een zwembad

Onlangs is een interessant vonnis van de Rechtbank Arnhem (LJN BK6383) gepubliceerd. De Rechtbank stelde vast dat de jaarlijkse exploitatiebijdrage van de gemeente aan het plaatselijke zwembad in strijd was met de staatssteunregels. Om deze reden vernietigde de Rechtbank de vrijstelling van het vigerende bestemmingsplan en de bouwvergunning voor de realisatie van het betreffende zwembad. Realisatie [...] Lees verder »

Artikel Marieke van Dongen in NTBR

Artikel Marieke van Dongen in NTBR

Marieke van Dongen heeft samen met Bram de Feijter (Nysingh) een artikel gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR). Het artikel gaat over het wettelijke bewijsvermoeden van artikel 7:18 lid 2 BW in zaken waarin de koper van een paard zich op het standpunt stelt dat de verkoper te kort is geschoten in [...] Lees verder »

Gewijzigd wetsvoorstel “Bestuur en Toezicht”

Gewijzigd wetsvoorstel “Bestuur en Toezicht”

In december 2009 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel “Bestuur en Toezicht” behandeld en het wetsvoorstel geamendeerd naar de Eerste Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel maakt het onder andere voor B.V.’s  of N.V.’s mogelijk om te kiezen voor een monistisch bestuursmodel (one-tier) of het (reeds bestaande) bestuursmodel met een bestuur en een raad van commissarissen (dualistisch model). In het [...] Lees verder »

Meldpunt colportage energiebedrijven

Meldpunt colportage energiebedrijven

Consuwijzer heeft een digitaal meldpunt voor klachten over huis-aan-huis verkoop van energiebedrijven geopend. Consuwijzer is het loket van de overheid voor consumenten waarin ondermeer de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en de Consumentenautoriteit samenwerken. Op de site www.consuwijzer.nl kunnen consumenten met een klacht over verkoop aan de deur alle relevante informatie melden. Verkoop aan de deur (colportage) is [...] Lees verder »

e-Court

e-Court

In januari is ‘e-Court’ van start gegaan, hetgeen nogal wat stof heeft doen opwaaien. e-Court is een nieuwe instelling op het gebied van geschillenbeslechting. De vorm van geschillenbeslechting waarmee e-Court zich bezig houdt is niet nieuw. Het gaat om een vorm van bindend advies waarbij de partijen bij een geschil er vooraf mee instemmen dat [...] Lees verder »

Verklaring van geen bezwaar wordt afgeschaft

Verklaring van geen bezwaar wordt afgeschaft

Op 10 december 2009 heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen dat het vereiste van de verklaring van geen bezwaar (die wordt afgegeven indien het preventief toezicht positief is afgerond) bij de oprichting en statutenwijziging van een naamloze vennootschap of een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of bij omzetting van een andere rechtspersoon in één [...] Lees verder »

Staatssteun aan woningcorporaties – Wat mag wel en wat mag niet (meer)

Staatssteun aan woningcorporaties – Wat mag wel en wat mag niet (meer)

In december 2009 heeft de Europese Commissie in een beschikking (steunmaatregels E 2/2005 en N 642/2009) uiteengezet onder welke voorwaarden staatsteun mag worden verleend aan woningcorporaties (hierna “woco´s”). De beschikking heeft zowel betrekking op bestaande steunmaatregelen als een nieuwe steunmaatregel. Bestaande steunmaatregelen  (staatssteunzaak E 2/2005) Vanaf juli 2005 heeft Nederland met de Europese Commissie overleg gevoerd over [...] Lees verder »

Staatssteun aan woningcorporaties – Wat mag wel en wat mag niet (meer)

Staatssteun aan woningcorporaties – Wat mag wel en wat mag niet (meer)

In december 2009 heeft de Europese Commissie in een beschikking (steunmaatregels E 2/2005 en N 642/2009) uiteengezet onder welke voorwaarden staatsteun mag worden verleend aan woningcorporaties (hierna “woco´s”). De beschikking heeft zowel betrekking op bestaande steunmaatregelen als een nieuwe steunmaatregel. Bestaande steunmaatregelen  (staatssteunzaak E 2/2005) Vanaf juli 2005 heeft Nederland met de Europese Commissie overleg gevoerd over [...] Lees verder »

In werking treding beleidsregels combinatieovereenkomsten

In werking treding beleidsregels combinatieovereenkomsten

Met ingang van 1 oktober 2009 zijn de beleidsregels combinatieovereenkomsten (hierna: beleidsregels) in werking getreden. De beleidsregels komen in de plaats van het besluit vrijstelling combinatieovereenkomsten welke per 1 januari 2009 is komen te vervallen.  De beleidsregels zijn bedoeld om de NMa richting te geven bij de beoordeling van combinatieovereenkomsten. In de praktijk komt het er [...] Lees verder »

Agenda Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) voor 2010-2011

Agenda Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) voor 2010-2011

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft in oktober 2009 een brief verzonden naar ongeveer 200 ondernemingen, brancheorganisaties en andere belanghebbenden uit de politiek, wetenschap en het bedrijfsleven om hen te raadplegen over haar agenda voor 2010-2011. De brief schetst in kort bestek welke sectoren de NMa de komende jaren bijzondere aandacht wil geven en bevat een [...] Lees verder »

Informatieplicht van debiteuren

Informatieplicht van debiteuren

“Ik ben alles kwijt, ik heb alleen mijn huis nog” aldus Dirk Scheringa maandag 19 oktober 2009 tijdens een persconferentie. Opponent Lakeman geloofde er niets van. Volgens hem heeft Scheringa tussen 1998 en 2007 zo’n 45 miljoen naar een privérekening overgemaakt. Hoe transparant moet een debiteur zijn ten opzicht van zijn schuldeisers?  Wat betreft de informatieplicht [...] Lees verder »

Flexwet en invoeringswet personenvennootschappen door de tweede kamer!

Flexwet en invoeringswet personenvennootschappen door de tweede kamer!

De Tweede Kamer heeft vlak voor het kerstreces het Wetsvoorstel Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht aangenomen. De belangrijkste wijzigingen van deze wet zijn besproken in een eerder artikel op deze kennispagina onder de titel “Wordt de Flexwet nog dit jaar besproken in de Tweede Kamer?”. Als alles goed gaat zal de wet per 1 juli [...] Lees verder »

Borgtocht in internationaal verband

Borgtocht in internationaal verband

Met ingang van 17 december 2009 is de Verordening inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (“ Rome I” ) van toepassing op overeenkomsten van na die datum. Rome I vervangt het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst van 19 juni 1980 (“EVO”). In dit [...] Lees verder »

Kredietcrisis als onvoorziene omstandigheid?

Kredietcrisis als onvoorziene omstandigheid?

18 maart 2009 onvoorz omst. Het leerstuk van de onvoorziene omstandigheden als bedoeld in art. 6:258 BW is door de kredietcrisis weer actueel geworden. De rechter kan bij een geslaagd beroep op onvoorziene omstandigheden een overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Er moet dan sprake zijn van zodanige omstandigheden dat de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid [...] Lees verder »

Regeling Groeifaciliteit en Regeling Garantie Ondernemingsfinanciering

Regeling Groeifaciliteit en Regeling Garantie Ondernemingsfinanciering

Om het aantrekken van externe financiering voor bedrijven te vergemakkelijken heeft de overheid in maart 2009 naast de bestaande Regeling Groeifaciliteit (GF) de Tijdelijke Regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (TRGO) ingevoerd.  Onlangs heeft minster Van der Hoeven wijzigingen doorgevoerd in de GF en de TRGO. Daarnaast is er een speciale regeling gekomen voor bouwfinancieringen in de zorgsector [...] Lees verder »

Inbreuk mededingingsrecht zwaarder beboet

Inbreuk mededingingsrecht zwaarder beboet

Op 1 oktober 2009 zijn de beleidsregels voor het opleggen van boetes en beleidsregels voor boetevermindering voor clementieverzoekers in werking getreden, welke door de minister van Economische Zaken zijn vastgesteld. Deze beleidsregels vervangen de boetecode 2007 en de richtsnoeren clementie, die door de Nederlandse Mededingingsautoriteit waren vastgesteld. De reden waarom de minister de nieuwe richtsnoeren [...] Lees verder »

Moedermaatschappijen aansprakelijk voor overtredingen dochters

Moedermaatschappijen aansprakelijk voor overtredingen dochters

Lagere (Europese) rechters hadden het al eerder aangegeven, maar op 10 september jl. heeft ook de hoogste gerechtelijke instantie (Hof van Justitie EG) bepaald dat moedermaatschappijen aansprakelijk kunnen worden gesteld voor overtredingen van de mededingingsregels door hun dochters (HvJ 10 september 2009, Zaak C-97/08). Het Hof van Justitie oordeelde dat een moedermaatschappij beboet mocht worden voor [...] Lees verder »

26 januari 2010 – Bijeenkomst ondernemen over de grens

26 januari 2010 – Bijeenkomst ondernemen over de grens

Op dinsdag 26 januari 2010 organiseren Dirkzwager advocaten & notarissen (Arnhem) en het Duitse advocatenkantoor Lutze & Haukes Rechtsanwälte (Kleve) een bijeenkomst met als thema “Ondernemen over de grens – contracteren met Duitse partijen”. Duitsland biedt Nederlandse bedrijven grote kansen. Per slot van rekening is Duitsland een enorme afzetmarkt pal naast de deur. Het is [...] Lees verder »

Rechtbank Rotterdam handhaaft formele benadering 403-verklaring

Rechtbank Rotterdam handhaaft formele benadering 403-verklaring

De rechtbank Rotterdam deed in april 2009 uitspraak in een procedure waarin de beëindiging van overblijvende aansprakelijkheid na intrekking van een afgegeven 403-verklaring in geding was. Bijzonder was dat een crediteur met een intercompanyvordering verzet had ingesteld. De rechtbank koos voor een strikt formele benadering en beoordeelde deze vordering niet anders dan de vorderingen van [...] Lees verder »

FOXChange: kennisportal voor corporate finance en bedrijfsoverdrachten

FOXChange: kennisportal voor corporate finance en bedrijfsoverdrachten

www.foxchange.nl is dé kennissite voor adviseurs bij fusies en overnames. De portal voorziet adviseurs van relevante, meest up-to-date kennis over bedrijfsoverdrachten. Het doel van FOXChange is ondersteuning bieden bij het leveren van hoogwaardig advies en begeleiding in het fusie- en overnameproces. Uit onderzoek blijkt dat fusie- en overnametrajecten kennis en ervaring van de betrokken adviseurs, [...] Lees verder »

Klachten over product? Trek tijdig aan de bel

Klachten over product? Trek tijdig aan de bel

Klachten over een product? Trek op tijd aan de bel. Reclameert u te laat, dan verliest u als consument of bedrijf alle rechten die samenhangen met het gebrek, zoals recht op herstel of vervanging van het product. Ook kan de overeenkomst dan niet meer worden ontbonden en vervalt het recht op eventuele schadevergoeding. Product direct [...] Lees verder »

“Battle of forms” in Nederland en Duitsland

“Battle of forms” in Nederland en Duitsland

Het Nederlandse recht gaat uit van het basisbeginsel dat het bedrijf dat bij het sluiten van een overeenkomst als eerste naar zijn algemene voorwaarden verwijst, de “strijd” wint. De algemene voorwaarden van dat bedrijf maken dus deel uit van de overeenkomst. Op deze regel is één belangrijke uitzondering. De andere contractspartij kan de algemene voorwaarden [...] Lees verder »

Uw echtgenoot kan voorkomen dat de bank u met succes aanspreekt om een lening persoonlijk terug te betalen

Uw echtgenoot kan voorkomen dat de bank u met succes aanspreekt om een lening persoonlijk terug te betalen

Banken vragen steeds meer zekerheden aan hun klanten. Stel dat u zich als bestuurder persoonlijk borg hebt gesteld voor de terugbetaling van een geldlening die de bank aan uw bv heeft verstrekt. Als uw bv niet betaalt, kan dit ingrijpende financiële gevolgen hebben. Niet alleen voor u, maar ook voor uw gezin. Daarom moet uw [...] Lees verder »

Kansen in de crisis

Kansen in de crisis

Wist u dat een faillissement, naast de overbekende negatieve gevolgen, ook de nodige kansen kan bieden voor ondernemers? Indien u op zoek bent naar uitbreidingsmogelijkheden of een aanvulling op uw producten- of dienstenportefeuille, kan de koop van een failliete onderneming zeker interessant zijn. Er zitten namelijk een aantal belangrijke voordelen aan een dergelijke koop. Zo [...] Lees verder »

Hirsch Ballin wil toegang Ondernemingskamer kleine aandeelhouders beperken

Hirsch Ballin wil toegang Ondernemingskamer kleine aandeelhouders beperken

In een interview met het FD (donderdag 29 oktober 2009) geeft minister van Jusititie Hirsch Ballin aan dat wat hem betreft de toegang tot de Ondernemingskamer moet worden beperkt voor kleinere aandeelhouders. Vandaag stuurt hij zijn voorstel voor een aanpassing van de procedure rondom het enquêterecht ter consultatie naar alle belanghebbenden, zoals beursgenoteerde ondernemingen en [...] Lees verder »

Werknemers in dienst bij doorstarter

Werknemers in dienst bij doorstarter

Deze tijd van crisis biedt ondernemers kansen. De aankoop van ondernemingen vanuit faillissement is een goede manier om te komen tot uitbreiding van de onderneming. Immers, een curator van een onderneming in faillissement zal deze onderneming willen verkopen aan een derde. Deze overnames kunnen vaak op financieel aantrekkelijke wijze tot stand gebracht worden.Als doorstarter is [...] Lees verder »

Kijk bij herstructureren ook naar de oorzaken

Kijk bij herstructureren ook naar de oorzaken

Door de financiële crisis zijn banken zeer terughoudend met kredietverstrekking. Ze zijn niet alleen zuinig met nieuwe kredieten, maar ook met reeds gecommitteerde kredietfaciliteiten. Bij de geringste concrete (juridische) aanleiding wordt de geldkraan dichtgedraaid. Die terughoudendheid is begrijpelijk. Het gevolg is echter wel dat kredietnemers in problemen kunnen komen als ze hun dagelijkse werkzaamheden niet [...] Lees verder »

Op briefpapier verwijzen naar forumkeuzebeding in algemene voorwaarden

Op briefpapier verwijzen naar forumkeuzebeding in algemene voorwaarden

Veel algemene voorwaarden bevatten een zogenaamd forumkeuzebeding waarin een bevoegde rechter wordt aangewezen voor de beslechting van geschillen. In de zogenaamde EEX-Verordening (dit is een Europese Verordening) is bepaald dat voor het aannemen van een geldige forumkeuze vereist is dat er een overeenkomst tot aanwijzing van een bevoegde rechter is gesloten. Een dergelijke overeenkomst tot [...] Lees verder »

Debiteurenbeleid van een onderneming en het faillissement van een debiteur

Debiteurenbeleid van een onderneming en het faillissement van een debiteur

Een actief debiteurenbeleid is voor elke onderneming van groot belang. Een debiteur wordt, indien de schuldeiser hem herinnert aan de vervulling van zijn verplichtingen, eerder geprikkeld zijn openstaande facturen te voldoen. Er zijn daarnaast diverse juridische middelen beschikbaar die de debiteur met achterstand in betaling extra kunnen motiveren tot betaling over te gaan. Zo kan de [...] Lees verder »

Verplicht onderzoek naar risico witwassen en terrorismefinanciering

Verplicht onderzoek naar risico witwassen en terrorismefinanciering

Sinds kort zijn notarissen en advocaten verplicht onderzoek te doen naar hun cliënten  om te kijken of er  een verhoogd risico van witwassen of terrorismefinanciering is. Dit vloeit voort uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT), die op 1 augustus 2008 in werking is getreden. Risico’s moeten worden gemeld bij [...] Lees verder »

Naar boven scrollen