Natuurbeschermingsorganisaties hebben te maken met de staatssteunregels

Natuurbeschermingsorganisaties hebben te maken met de staatssteunregels

Uit de eerst recent gepubliceerde beschikking van 20 april 2011 blijkt dat natuurbeschermingsorganisaties volgens de Europese Commissie als onderneming zijn aan te merken in de zin van de mededingingsregels. Overheden die aan deze organisaties subsidie willen geven of grond willen verkopen moeten dus rekening houden met de staatssteunregels. Lees verder »

Tegenstrijdig belang

Tegenstrijdig belang

Op 31 mei 2011 is door de Eerste Kamer het wetsvoorstel Bestuur en Toezicht [1] aangenomen. Het wetsvoorstel bevat, onder andere, een nieuwe regeling voor tegenstrijdig belang. De huidige regeling, gericht op vertegenwoordiging, verdwijnt en wordt vervangen door een regeling waarin besluitvorming centraal staat. In de nieuwe regeling is bepaald dat ... Lees verder »

Europese Commissie adviseert ondernemingen over naleving van de mededingingsregels

Europese Commissie adviseert ondernemingen over naleving van de mededingingsregels

In november 2011 heeft de Europese Commissie de brochure “Compliance Matters” op de nieuwe compliance sectie van haar website gepubliceerd. Met deze brochure beoogt de Commissie ondernemingen te helpen om uit de mededingingsrechtelijke problemen te blijven. De brochure bevat een samenvatting van de geldende mededingingsregels (waaronder de gevolgen van overtreding), ... Lees verder »

Soort aandelen en aanmerkelijk belang

Soort aandelen en aanmerkelijk belang

Een aanmerkelijk belang is onder meer aan de orde indien iemand, al dan niet tezamen met zijn partner, direct of indirect voor ten minste vijf procent (5%) van het geplaatst kapitaal aandeelhouder is, dan wel voor ten minste vijf procent (5%) van het geplaatste kapitaal van een soort aandelen aandeelhouder ... Lees verder »

Opleiding Compliance Officer in de Zorg

Opleiding Compliance Officer in de Zorg

Dirkzwager gaat samen met het Nederlands Compliance Instituut de Leergang Compliance Officer in de Zorg opzetten. De nieuwe opleiding gaat de compliance officers inzicht verschaffen in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico’s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken. Ook zorginstellingen zijn inmiddels doorgedrongen van de ... Lees verder »

AFM: Uitstel van verzwaring vereisten vergunningplicht vastgoedfondsen?

AFM: Uitstel van verzwaring vereisten vergunningplicht vastgoedfondsen?

Onlangs werd met de Regeling tot Wijziging van de Vrijstellingsregeling Wet financieel toezicht bekend gemaakt dat de vrijstellingsgrens voor de vergunningplicht voor aanbieders in beleggingsobjecten en van deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen per 1 januari 2012 zou worden verhoogd van EUR 50.000 naar EUR 100.000. Inmiddels is het ministerie van Financiën hier ... Lees verder »

Inkomensgrens van € 33.614,- voor corporaties blijft voorlopig bestaan

Inkomensgrens van € 33.614,- voor corporaties blijft voorlopig bestaan

Op 24 november 2011 heeft minister Donner de Tweede Kamer bericht dat de inkomensgrens van € 33.614,- voor woningcorporaties voorlopig blijft bestaan. Donner stelt in de brief dat de door de Europese Commissie gepubliceerde nieuwe regels voor Diensten van Algemeen Economisch Belang (‘DAEB’) hier vooralsnog geen wijziging in brengen. Corporaties zijn ... Lees verder »

Onderzoek beschikbaarheid handelsnaam

Onderzoek beschikbaarheid handelsnaam

Bij het starten van een nieuwe onderneming is de keuze voor een bepaalde handelsnaam van groot belang. Ingevolge artikel 5 van de Handelsnaamwet is het verboden een handelsnaam te voeren die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds rechtmatig door een ander werd gevoerd, of die van diens ... Lees verder »

Uitspraak rechtbank Arnhem over beëindiging stallings- en trainingsovereenkomst door eigenaren

Uitspraak rechtbank Arnhem over beëindiging stallings- en trainingsovereenkomst door eigenaren

De eigenaren van een paard en een trainingsstal hebben een schriftelijke stallings- en trainingsovereenkomst gesloten ter zake van de stalling en training van het paard. Afgesproken is dat het paard bij sportief succes definitief in training zou blijven bij de trainingsstal. Om deze reden heeft de trainingsstal een gereduceerd tarief ... Lees verder »

Exclusief sponsorcontract niet in strijd met het mededingingsrecht

Exclusief sponsorcontract niet in strijd met het mededingingsrecht

Sinds de Nederlandse Badmintonbond (NBB) voor een substantieel bedrag een exclusieve sponsorovereenkomst heeft gesloten met Yonex, woedt er een verwoede mededingingsrechtelijke strijd tussen de NBB enerzijds en Dunlop en een aantal badmintonprofessionals die door Dunlop worden gesponsord anderzijds (Dunlop c.s.). Dunlop c.s. zijn van mening dat de overeenkomst de concurrentie ... Lees verder »

Geen vaste prijs voor e-boeken

Geen vaste prijs voor e-boeken

Staatssecretaris Zijlstra (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) heeft de Tweede Kamer bij brief van 23 november 2011 laten weten dat prijsregulering van e-boeken niet wenselijk is, omdat een cultureel belang ontbreekt en de innovatie op de boekenmarkt er door zou worden geschaad. Bovendien voorziet de staatssecretaris problemen met de Europese Commissie. ... Lees verder »

Arrest gerechtshof Leeuwarden over paard met hoefbevangenheid

Arrest gerechtshof Leeuwarden over paard met hoefbevangenheid

Koper heeft een paard gekocht voor € 65.000,–. Koper heeft zich op dwaling beroepen omdat het paard recentelijk hoefbevangen zou zijn geweest, hetgeen verkoper wist, en een paard met recente hoefbevangenheid zou een aanzienlijk mindere waarde vertegenwoordigen dan een paard waarbij zulks niet het geval is. Een taxateur heeft de ... Lees verder »

Afwijzing subsidieaanvraag om strijd met de staatssteunregels te voorkomen

Afwijzing subsidieaanvraag om strijd met de staatssteunregels te voorkomen

De Rechtbank ’s-Gravenhage heeft in een recente uitspraak de weigering van een subsidie met een beroep op de regels omtrent staatssteun, in stand gelaten. Het betrof hier een subsidie van € 4.500.000,- die door Ridderstee Holiday B.V. was aangevraagd in verband met het project Ouddorp Duin, gebaseerd op de Tijdelijke ... Lees verder »

De afkoelingsperiode in faillissement

De afkoelingsperiode in faillissement

De rechter-commissaris kan een afkoelingsperiode afkondigen in een faillissement. Gedurende de afkoelingsperiode mogen derden goederen die hun eigendom zijn en die zich bij de failliet bevinden niet ophalen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd. De afkoelingsperiode is bedoeld om de curator de tijd te ... Lees verder »

Conservatoir beslag

Conservatoir beslag

Het zal u maar gebeuren. Uw vordering wordt door de rechter toegewezen. Dan blijkt dat de debiteur geen verhaal meer biedt. U heeft een Pyrrusoverwinning behaald. Met een conservatoir beslag kan een schuldeiser proberen om voorafgaand of tijdens de procedure de betaling van de vordering veilig te stellen. Op die ... Lees verder »

Aandeelhoudersgeschillen: de geschillenregeling op de schop

Aandeelhoudersgeschillen: de geschillenregeling op de schop

Indien aandeelhouders niet langer met elkaar door een deur kunnen, kan een procedure aanhangig worden gemaakt bij de rechtbank. De aandeelhouders die van mening zijn dat een mede-aandeelhouder zich niet goed gedraagt en daardoor het belang van de vennootschap schaadt, kunnen vorderen dat deze mede-aandeelhouder zijn aandelen overdraagt aan de ... Lees verder »

AFM 2: Vastgoedfondsen onder verscherpt toezicht

AFM 2: Vastgoedfondsen onder verscherpt toezicht

In een recente publicatie waarschuwt de AFM beleggers in niet-beursgenoteerde vastgoedbeleggingsfondsen. Veel van deze fondsen verkeren in zwaar weer en de AFM heeft geconstateerd dat beleggers vaak niet worden geïnformeerd over het verhoogde risico dat beleggers op hun beleggingen lopen. De AFM zal het toezicht op deze fondsen verscherpen en ... Lees verder »

AFM 1: Verzwaarde vereisten vrijstelling vergunningplicht voor (vastgoed)beleggingsfondsen

AFM 1: Verzwaarde vereisten vrijstelling vergunningplicht voor (vastgoed)beleggingsfondsen

Met ingang van 1 januari 2012 wordt de vrijstellingsgrens voor de vergunningplicht voor aanbieders in beleggingsobjecten en van deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen verhoogd van EUR 50.000 naar EUR 100.000. Aanbieders van (nieuwe) beleggingsobjecten of deelnemingsrechten zijn na 1 januari 2012 alleen vrijgesteld van de vergunningplicht indien de nominale waarde per object ... Lees verder »

Huisartsen en therapeuten verlenen geen diensten van algemeen economisch belang

Huisartsen en therapeuten verlenen geen diensten van algemeen economisch belang

Bij brief van 28 oktober 2011 heeft minister Donner de Tweede Kamer op vragen van de kamerleden Van Bochove en Smilde meegedeeld dat huisartsenzorg en therapie geen diensten van algemeen economisch belang (daeb) zijn. Dit betekent dat praktijkruimte voor huisartsen en therapeuten niet wordt beschouwd als maatschappelijk vastgoed in de ... Lees verder »

Vergeten intrekking 403-verklaring: tot ziens formele benadering, welkom redelijkheid en billijkheid

Vergeten intrekking 403-verklaring: tot ziens formele benadering, welkom redelijkheid en billijkheid

De rechtbank Rotterdam deed in 2009 uitspraak in een procedure over de beëindiging van overblijvende aansprakelijkheid na intrekking van een afgegeven 403-verklaring. Bijzonder was dat een crediteur met een intercompanyvordering verzet had ingesteld. De rechtbank koos voor een strikt formele benadering en beoordeelde deze vordering niet anders dan de vorderingen ... Lees verder »

Vonnis rechtbank Arnhem d.d. 28 september 2011 (LJN:BU2148) over non-conformiteit pony

Vonnis rechtbank Arnhem d.d. 28 september 2011 (LJN:BU2148) over non-conformiteit pony

Koper heeft een dressuurpony gekocht voor zijn dochter. Voorafgaand aan de koop heeft koper de pony door een dierenarts laten keuren. De dierenarts heeft een positief keuringsadvies gegeven. In het rapport van de dierenarts is een exoneratieclausule opgenomen waarin is bepaald dat de dierenarts niet aansprakelijk is voor enige schade ... Lees verder »

NMa schiet tekort in de mededingingsrechtelijke beoordeling van een overname in de slachtsector

NMa schiet tekort in de mededingingsrechtelijke beoordeling van een overname in de slachtsector

De rechtbank Rotterdam heeft in een recent gepubliceerde uitspraak geoordeeld dat de NMa te lichtzinnig heeft besloten dat de overname door Van Drie Holding B.V. van Alpuro Holding B.V. geen mededingingsbezwaren oplevert. De rechtbank Rotterdam stuurt de NMa terug naar de spreekwoordelijke tekentafel door een bestuurlijke lus toe te passen. Lees verder »

Controle op stimulerend effect van staatssteun aan grote onderneming

Controle op stimulerend effect van staatssteun aan grote onderneming

Op grond van artikel 8 lid 3 algemene groepsvrijstelling mag aan grote ondernemingen enkel staatssteun worden gegeven als de steunverlenende overheid zich ervan heeft vergewist dat de steun ook daadwerkelijk een stimulerend effect heeft. Omdat niet alle lidstaten dit voorschrift op dezelfde wijze toepasten, heeft de Europese Commissie de lidstaten ... Lees verder »

Batavusdealer van internet gefietst

Batavusdealer van internet gefietst

Fietsenhandelaren hadden Batavus min of meer gedwongen de distributieovereenkomst met een internethandelaar te beëindigen. De internethandelaar pikte dit niet en begon een rechtszaak. Onlangs besliste de Hoge Raad in een arrest van 16 september 2011 dat de opzegging van de distributieovereenkomst mogelijk in strijd is met de mededingingswet. Of dit ... Lees verder »

15-11-2011 : Lezing Hippisch Recht

15-11-2011 : Lezing Hippisch Recht

Niet alleen op sportief gebied, maar ook op economisch gebied is Nederland het ‘paardenland’ bij uitstek. Zo werd vorig jaar dressuurtopper Totilas voor een recordbedrag verkocht. Omdat het in de paardensport vaak om enorme bedragen gaat, doet u er verstandig aan om contracten en andere zaken op voorhand goed te ... Lees verder »

Consumentenautoriteit beboet vijf elektronicazaken

Consumentenautoriteit beboet vijf elektronicazaken

De Consumentenautoriteit heeft vijf elektronicazaken boetes opgelegd van EUR 90.000,– per bedrijf. De bedrijven gaven consumenten misleidende of onvolledige informatie over hun garantierechten. Het gaat om BCC, de Block, De Harense Smid, Mikro Electro en Scheer & Foppen. De bedrijven lieten consumenten ten onrechte weten dat zij na het verstrijken ... Lees verder »

Woningcorporaties en ANBI-status

Woningcorporaties en ANBI-status

De vraag of een woningcorporatie (hierna: “corporatie”) de ANBI-status kan hebben, houdt de fiscale gemoederen de laatste tijd flink bezig. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. De fiscale voordelen voor een corporatie met de ANBI-status liggen onder meer op de volgende terreinen: Een dochtervennootschap van een ANBI kan als ... Lees verder »

Geef (startende) ondernemer goed gereedschap, geen proefballonnetjes!

Geef (startende) ondernemer goed gereedschap, geen proefballonnetjes!

“Kabinet schrapt oprichtingsakte voor BV’s. Bedrijf beginnen stuk makkelijker.” Dat was de kop in de Telegraaf van zaterdag 10 september. Minister Verhagen van economische zaken gaat het voor ondernemers met een eenmanszaak aantrekkelijker maken. De verplichte notariële oprichtingsakte voor de besloten vennootschap (BV), die nu circa duizend euro kost, komt ... Lees verder »

Wet fusietoets in het onderwijs treedt op 1 oktober 2011 in werking

Wet fusietoets in het onderwijs treedt op 1 oktober 2011 in werking

Op 25 februari 2011 berichtte mijn collega Jeanine Ruijs via deze kennispagina dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel fusietoets in het onderwijs had aangenomen. De wet is gepubliceerd in het Staatsblad 2011/95. Onlangs is het besluit houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet gepubliceerd in Staatsblad 2011/388. ... Lees verder »

Samenwerkingsscholen

Samenwerkingsscholen

Op 1 september 2011 is in werking getreden de Wet tot wijziging van enige onderwijswetten inzake de samenwerkingsscholen (Staatsblad 2011/287). Deze wet maakt het mogelijk dat een openbare en bijzondere school institutioneel fuseren tot één school die zowel openbaar als bijzonder onderwijs aanbiedt. De institutionele fusie geschiedt door overdracht van ... Lees verder »

Geschillenbeslechting bij internationaal contracteren: arbitrage of de gewone rechter

Geschillenbeslechting bij internationaal contracteren: arbitrage of de gewone rechter

In de wereld van het commercieel contracteren vervagen de landsgrenzen steeds meer. Bedrijven laten zich niet beperken door grenzen en doen steeds meer zaken met buitenlandse handelspartners. Internationaal contracteren brengt echter wel eigen uitdagingen met zich mee; niet in de laatste plaats op het juridische vlak. Om uw belangen zoveel ... Lees verder »

Het informatierecht van de pandhouder van vorderingen op naam

Het informatierecht van de pandhouder van vorderingen op naam

Wanneer een schuldeiser een zekerheidsrecht heeft gekregen in de vorm van een stil pandrecht op vorderingen op naam dient hij over gegevens te beschikken omtrent de verpande vorderingen, alvorens hij over kan gaan tot mededeling van de verpanding aan de debiteuren. Heeft deze mededeling plaats gevonden dan is het stil ... Lees verder »

NMa doet inval bij Amsterdamse universiteiten

NMa doet inval bij Amsterdamse universiteiten

In een persbericht heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) bevestigd dat zij een inval heeft gedaan bij de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit. Zij verdenkt de Amsterdamse universiteiten ervan dat zij afspraken hebben gemaakt, althans hun gedragingen hebben afgestemd, met betrekking tot de hoogte van het collegegeld voor tweede ... Lees verder »

Wetsvoorstellen Personenvennootschappen (titel 7.13) worden ingetrokken

Wetsvoorstellen Personenvennootschappen (titel 7.13) worden ingetrokken

Bij brief van 5 september jongstleden heeft Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie de Eerste Kamer laten weten het Wetsvoorstel Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek (31 065) tezamen met het Wetsvoorstel tot vaststelling van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (28 746) te hebben heroverwogen. Zijn conclusie is dat ... Lees verder »

Private equity als bank?

Private equity als bank?

Enige tijd geleden verschenen in Het Financieele Dagblad twee artikelen naar aanleiding van de grote financiële reserves die bij private equity partijen aanwezig zijn. (FD 19 augustus 2011 en FD 11 augustus 2011). Dit zou deze partijen enerzijds in staat moeten stellen meer risicokapitaal in te brengen bij overnames, anderzijds ... Lees verder »

Aanpassingen Warmtewet

Aanpassingen Warmtewet

Afgelopen juli heeft minister Verhagen een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend tot wijziging van de Warmtewet. Uit de memorie van toelichting blijkt dat de Warmtewet minder complex en beter uitvoerbaar moet worden. Het doel van de Warmtewet is en blijft consumentenbescherming. Dit wordt vormgegeven door bepalingen gericht op tariefbescherming ... Lees verder »

Algemene voorwaarden vindbaar via internet niet voldoende

Algemene voorwaarden vindbaar via internet niet voldoende

De wet stelt drie eisen aan geldende algemene voorwaarden: (i) de klant moet de gelding van algemene voorwaarden hebben aanvaard, (ii) algemene voorwaarden mogen niet onredelijk bezwarend zijn en (iii) aan de klant moet een redelijke mogelijkheid worden geboden om van algemene voorwaarden kennis te nemen; de zogenaamde informatieplicht. Op ... Lees verder »

Eigen schuld door afwezigheid overspanningbeveiliger

Eigen schuld door afwezigheid overspanningbeveiliger

Als de spanning op een elektrisch apparaat of elektrotechnische installatie (vele malen) hoger is dan de spanning waarvoor het is ontworpen, is er sprake van overspanning. Wanneer er een overspanning optreedt wordt het apparaat of de installatie vaak onherstelbaar beschadigd. Schade aan de apparatuur kan echter eenvoudig en tegen geringe ... Lees verder »

Van idee naar B.V.

Van idee naar B.V.

Stel u hebt een goed innovatief idee op het vlak van energie- en milieutechnologie. Maar u worstelt met vragen als: is het technisch haalbaar? Zit er commerciële potentie in? Op papier lijkt het een prachtig plan, maar hoe vertaalt het zich in de praktijk? In dat geval is EMT Radar ... Lees verder »

NMa maakt intradagelijkse elektriciteitshandel met Noorwegen mogelijk

NMa maakt intradagelijkse elektriciteitshandel met Noorwegen mogelijk

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft op 1 september 2011 besloten om intradagelijkse elektriciteitshandel tussen Noorwegen en Nederland toe te staan. Het besluit van de NMa biedt de Nederlandse netbeheerder TenneT en de Noorse netbeheerder StatNett de mogelijkheid samen met de beurzen APX en NordPool Spot de markten voor de elektriciteitshandel op ... Lees verder »

Levert een vordering uit onbalans een boedelvordering op?

Levert een vordering uit onbalans een boedelvordering op?

HR 22 oktober 2010, NJ 2011, 113 Op grond van de Elektriciteitswet 1998 mag een verbruiker van elektriciteit niet meer elektriciteit aan het elektriciteitsnet onttrekken dan hij heeft gecontracteerd bij een leverancier. De leverancier dient ervoor te zorgen dat een gelijke hoeveelheid elektriciteit die door de contractant aan het net ... Lees verder »

Uitspraak rechtbank Almelo over aansprakelijkheid voor schade aan paard

Uitspraak rechtbank Almelo over aansprakelijkheid voor schade aan paard

Een hengstenhouder heeft zijn Belgische dekhengst verhuurd aan een eigenaar van merries. De eigenaar heeft de dekhengst bij de merries in de wei gezet. Eén van de merries heeft de dekhengst dermate ernstig verwond dat de dekhengst geëuthanaseerd moest worden. De hengstenhouder heeft van de eigenaar schadevergoeding gevorderd, onder meer ... Lees verder »

Laad meer artikelen
Naar boven scrollen