Is subsidie aan nationaal voetbalmuseum (toegelaten) staatssteun?

Is subsidie aan nationaal voetbalmuseum (toegelaten) staatssteun?

In een recent gepubliceerde beschikking heeft de Europese Commissie geoordeeld dat een subsidie van ongeveer EUR 30 miljoen ten behoeve van (de oprichting van) een Duits nationaal voetbalmuseum in Dortmund mogelijk als staatssteun moet worden aangemerkt. In het betreffende geval laat de Commissie een definitieve beslissing ter zake achterwege, omdat zij tevens tot de conclusie [...] Lees verder »

NMa: SKO en VWS sluiten geen kinderthuiszorg organisaties uit.

NMa: SKO en VWS sluiten geen kinderthuiszorg organisaties uit.

Kids2care en KiZo stellen dat Samenwerkende Kinderthuiszorg Organisaties (SKO) concurrerende kinderthuiszorgorganisaties van de markt beoogt te weren door toetreding tot deze markt te bemoeilijken en dat VWS dit handelen van SKO zou hebben gestimuleerd. In het besluit van 20 april 2011 komt de NMa tot de conclusie dat het niet aannemelijk is dat er sprake [...] Lees verder »

Onderzoeksplicht en klachtplicht

Onderzoeksplicht en klachtplicht

Indien een koper iets aanschaft en het product of de dienst blijkt gebrekkig te zijn, dan rust op de koper de plicht om de gekochte zaak op gebreken te onderzoeken en de verkoper zo snel mogelijk te waarschuwen indien de zaak een gebrek vertoont. De verkoper wordt hiermee beschermd tegen klachten die pas laat worden [...] Lees verder »

Als de waarheid niet boven tafel komt

Als de waarheid niet boven tafel komt

In een procedure is een rechter afhankelijk van de informatievoorziening van partijen. Daarbij zal iedere partij natuurlijk proberen om de zaak voor hem zo rooskleurig mogelijk voor te stellen. Ook komt het regelmatig voor dat partijen het juist verstandig vinden om bepaalde feiten niet te vertellen, omdat die nadelig worden geacht voor hun positie. Een [...] Lees verder »

Thuiszorgaanbieders ontkomen aan NMa-boete

Thuiszorgaanbieders ontkomen aan NMa-boete

Vier thuiszorginstellingen in Midden-Brabant lijken te zijn ontsnapt aan een boete  van de NMa vanwege een overtreding van het kartelverbod. Hoewel de thuiszorginstellingen ogenschijnlijk de markt onderling hadden verdeeld, is de NMa niet van plan daarvoor een boete op te leggen. De NMa wil in plaats van een boete de toezegging van de thuiszorginstellingen dat [...] Lees verder »

NZa wijst klacht verloskundigen af

NZa wijst klacht verloskundigen af

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft in haar besluit van 5 april 2011 een klacht van de maatschap Verloskundige Groepspraktijk Helmond (VGH) tegen het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond afgewezen. VGH was van mening dat het Elkerliek Ziekenhuis misbruik maakte van haar aanmerkelijke marktmacht door te weigeren specifieke bloedonderzoeken voor cliënten van VGH te verrichten. De NZa [...] Lees verder »

Uitspraak rechtbank Arnhem over paard met spierbevangenheid en schending zorgplicht

Uitspraak rechtbank Arnhem over paard met spierbevangenheid en schending zorgplicht

  Op 16 februari 2011 heeft de rechtbank Arnhem eindvonnis gewezen in een zaak waarin de vraag centraal stond of degenen waar het paard gestald was, tekortgeschoten waren in hun zorgplicht jegens het paard. Op 12 mei 2010 heeft de rechtbank Arnhem in een tussenvonnis beslist dat een deskundigenonderzoek noodzakelijk was alvorens zij een eindvonnis kon [...] Lees verder »

Nieuwe toezichthouder voor woningcorporaties

Nieuwe toezichthouder voor woningcorporaties

De ministerraad heeft op 29 april jl. besloten om een nieuwe autoriteit in het leven te roepen die toezicht gaat houden op woningcorporaties. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal hiervoor een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer sturen. Uit het persbericht van de Ministerraad blijkt dat de nieuwe autoriteit toezicht zal gaan houden op zowel [...] Lees verder »

Thuiszorg niet langer prioriteit van de NMa

Thuiszorg niet langer prioriteit van de NMa

De NMa heeft vandaag 29 april bekend gemaakt dat zij de thuiszorg niet langer als prioriteit beschouwd. Er zijn volgens de NMa voldoende positieve ontwikkelingen die laten zien dat thuiszorginstellingen zich aan de mededingingsregels houden. De NMa waarschuwt de sector wel. Als er in de toekomst nieuwe overtredingen worden geconstateerd, zullen er hoge boetes worden [...] Lees verder »

Kartelafspraken handelaren huizenveilingen?

Kartelafspraken handelaren huizenveilingen?

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft vandaag bekend gemaakt dat zij vijftien natuurlijk personen die via executieveilingen handelen in onroerend goed, verdenkt van het maken van kartelafspraken. Deze onroerend goed handelaren zouden onderling hebben afgesproken op executieveilingen allen zo laag mogelijk op onroerend goed te bieden. Vervolgens zou het zojuist aangekochte onroerend goed binnen het kartel [...] Lees verder »

Europese Commissie start consultatie over staatssteunregels in de luchtvaartsector

Europese Commissie start consultatie over staatssteunregels in de luchtvaartsector

Door de grote vlucht die low-cost maatschappijen de laatste jaren hebben genomen, is de luchtvaartsector structureel veranderd. De opkomst van low-cost maatschappijen heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat regionale vliegvelden zich kunnen ontwikkelen (en dus de locale economie bevorderen), wanneer een low-cost maatschappij een regionale vluchthaven als thuisbasis hanteert. Daarbij hebben regionale vliegvelden en low-cost [...] Lees verder »

NMa: garnalenvissers mogen best samenwerken

NMa: garnalenvissers mogen best samenwerken

Vorige week heeft de NMa in een informele zienswijze een oordeel gegeven over de voorgenomen afspraken tussen Nederlandse Producenten Organisaties van Garnalenvissers ten behoeve van het verkrijgen van het MSC (Marine Stewardship Counsel)-Label. Het certificeringsprogramma en keurmerk van de MSC is een erkenning en beloning voor duurzame visserijen. In de zienswijze deelt de NMa mee [...] Lees verder »

Dirkzwager advocaten & notarissen wint ‘KNB Innovatieprijs 2011’

Dirkzwager advocaten & notarissen wint ‘KNB Innovatieprijs 2011’

Dirkzwager advocaten & notarissen heeft afgelopen dinsdag 19 april in het Beatrix Theater Utrecht tijdens de algemene ledenvergadering van de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) de ‘KNB Innovatieprijs 2011’ gewonnen. De prijs werd uitgereikt aan bestuursvoorzitter Karen Verkerk. Bij de beoordeling van de inzendingen heeft de jury gelet op welk kantoor het meest innovatief omgaat met de [...] Lees verder »

Regulatoire belemmeringen voor detailhandelsvestigingen in strijd met Europees recht

Regulatoire belemmeringen voor detailhandelsvestigingen in strijd met Europees recht

In Nederland is het vrij gebruikelijk dat  detailhandelaren die een nieuwe vestiging willen openen onderzoeken wat de effecten zijn van deze nieuwe vestiging op de bestaande detailhandelsstructuur of voorzieningenniveau. In feite moet de detailhandelaar aantonen dat er voldoende vraag is voor zijn nieuwe vestiging. Indien als gevolg van de nieuwe vestiging voor de bewoners “geen [...] Lees verder »

Afschaffing verklaring van geen bezwaar per 1 juli 2011

Afschaffing verklaring van geen bezwaar per 1 juli 2011

Op deze kennispagina heeft u al eerder kunnen lezen dat het preventieve toezicht van het Ministerie van Justitie uitoefent bij de oprichting en statutenwijzigingen van vennootschappen zal worden afgeschaft. De verklaring van geen bezwaar die aangevraagd moet worden voordat een vennootschap kan worden opgericht of haar statuten kan wijzigen, zal daarmee met ingang van 1 [...] Lees verder »

Wet Markt & Overheid inmiddels in het Staatsblad gepubliceerd

Wet Markt & Overheid inmiddels in het Staatsblad gepubliceerd

Op 8 april is de Wet Markt & Overheid in Staatsblad 2011/162 gepubliceerd.  Deze wet, die de Mededingingswet aanpast ter invoering van gedragsregels voor de overheid, treedt op een nog nader te bepalen tijdstip in werking. In een vorig artikel is uiteengezet welke verplichtingen de Wet Markt & Overheid meebrengt. In dit artikel wordt aandacht besteed [...] Lees verder »

Is een boete opgelegd door de NMa aftrekbaar?

Is een boete opgelegd door de NMa aftrekbaar?

In een recent gepubliceerde uitspraak heeft het Hof ’s-Hertogenbosch zich gebogen over de vraag of een door de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) opgelegde boete voor zover die (eventueel) betrekking heeft op een voordeelontnemend gedeelte, aftrekbaar is voor de winstbepaling of niet. De NMa heeft aan onderneming A en onderneming B boetes opgelegd vanwege overtreding van de kartelverboden [...] Lees verder »

Dirkzwager advocaten & notarissen verkozen tot ‘Beste en meest innovatieve kennisdeler’

Dirkzwager advocaten & notarissen verkozen tot ‘Beste en meest innovatieve kennisdeler’

Dirkzwager advocaten & notarissen werd afgelopen vrijdag 24 maart tijdens de uitreiking van de SDU- prijs in Amsterdam door een vooraanstaande jury verkozen tot de beste en meest innovatieve kennisdeler van 2011. De prijs werd uitgereikt aan bestuursvoorzitter Karen Verkerk. Volgens de jury was de kwaliteit van de inzendingen zeer hoog. De jury over Dirkzwager: ‘Het gaat [...] Lees verder »

Geen wettelijke verbetering positie consument na faillissement winkel

Geen wettelijke verbetering positie consument na faillissement winkel

Naar aanleiding van het faillissement van Impact Retail, waartoe It’s Electronics, Prijstopper en Modern.nl behoren, zijn Kamervragen gesteld over de positie van consumenten bij een faillissement. Vooral het feit dat consumenten vaak gedwongen zijn een aanbetaling te doen, maakt hun positie in een faillissement ‘uiterst benard’. Op 17 maart jl. heeft de Minister van Economische [...] Lees verder »

Wat hoort tot het beklemde vermogen na omzetting van een stichting?

Wat hoort tot het beklemde vermogen na omzetting van een stichting?

De rechtsvorm waarbinnen activiteiten worden ontplooid kan onder omstandigheden niet langer passend zijn. De wetgever heeft hiermee rekening gehouden en de mogelijkheid geopend om van rechtsvorm te veranderen. Bij een omzetting blijft de rechtspersoon, als de drager van rechten en plichten, voortbestaan en behoudt hij zijn identiteit. Hij trekt louter een andere juridische jas aan. Kernartikel [...] Lees verder »

Schadevergoeding in het mededingingsrecht

Schadevergoeding in het mededingingsrecht

In een recent gepubliceerde uitspraak heeft de rechtbank Rotterdam een tussenvonnis gewezen in een procedure waarin een (vermeende) gedupeerde van een kartel schadevergoeding vordert van een karteldeelnemer. De uitkomst van deze zaak is van groot belang voor de mededingingspraktijk, omdat er nog geen (Nederlandse) uitspraken voor handen zijn waarin schadevergoeding is toegewezen aan een gedupeerde [...] Lees verder »

Wetsvoorstel uitzondering op geheimhoudingsplicht notarissen

Wetsvoorstel uitzondering op geheimhoudingsplicht notarissen

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel ingediend waarbij een uitzondering op de geheimhoudingsplicht van notarissen is opgenomen. De wetswijziging heeft tot doel het bestrijden van misbruik, fraude en criminaliteit in de vastgoedsector, alsmede andere vormen van financieel-economische delicten, aldus de memorie van toelichting.  Daarnaast is het een uitbreiding van de bevoegdheden van de belastingdienst [...] Lees verder »

Procuratie: vergeet uw procuratiebesluit/volmacht niet.

Procuratie: vergeet uw procuratiebesluit/volmacht niet.

Binnen een N.V. of B.V. kan naast de directie aan procuratiehouders bevoegdheid tot vertegenwoordiging worden toegekend. Dat kan expliciet in de statuten van een vennootschap worden omschreven, maar veelal worden de bevoegdheden eerst toegekend bij de benoeming van de desbetreffende procureur. Ondernemers volstaan vaak met het inschrijven van de procuratiehouder als algemeen of beperkt gevolmachtigde [...] Lees verder »

Eerste Kamer neemt wetsvoorstel Markt & Overheid aan

Eerste Kamer neemt wetsvoorstel Markt & Overheid aan

Op 22 maart 2011 heeft de Eerste Kamer zonder stemming het wetsvoorstel Markt & Overheid aangenomen. Door dit wetsvoorstel worden aan de Mededingingswet regels toegevoegd waar de overheid zich aan moet houden als de overheid economische activiteiten verricht of laat verrichten door een aan hen gerelateerd overheidsbedrijf. Onder een economische activiteit wordt verstaan het aanbieden [...] Lees verder »

Bodembeslag door de fiscus op goederen van een ander dan de failliet

Bodembeslag door de fiscus op goederen van een ander dan de failliet

Een hoofdregel van het Nederlandse vermogensrecht is dat er verschil is tussen ‘mijn’ en ‘dijn’. Een uitvloeisel hiervan is dat de schuldeisers van de één kunnen zich niet zomaar op de eigendommen van een ander dan de schuldenaar kunnen verhalen.Op het beginsel dat een schuldeiser zich niet op de goederen van een derde kan verhalen, [...] Lees verder »

Overeenkomst per telefoon, geluidsopname als (sluitend) bewijs?

Overeenkomst per telefoon, geluidsopname als (sluitend) bewijs?

De praktijken van telefonische verkoop komen regelmatig in het nieuws, meestal in negatieve zin. Voorbeelden van bedrijven die gebruik maken van telefonische verkoop zijn bijvoorbeeld energiemaatschappijen en telecomaanbieders.  Bij deze telefonische verkoop worden de beoogde klanten (meestal rond etenstijd) gebeld met een ‘aanbod dat ze écht niet kunnen weigeren’. De bedoeling van de verkoper is [...] Lees verder »

Verbetering energiemarkt

Verbetering energiemarkt

Op 22 februari 2011 heeft de eerste kamer twee wetsvoorstellen goedgekeurd. Het betreft het wetsvoorstel Verbetering werking elektriciteits- en gasmarkt en het wetsvoorstel Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie. Met het aannemen van het wetsvoorstel is EG-richtlijn 2006/32/EG  (energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten) geïmplementeerd. In de wetsvoorstellen worden onder andere de invoering van de slimme energiemeter [...] Lees verder »

CEER geeft visie op energiebeleid tot 2050

CEER geeft visie op energiebeleid tot 2050

De ‘Council of European Energy Regulators’ (hierna: “CEER”), het verbond van de nationale energietoezichthouders van alle EU-lidstaten, Noorwegen en IJsland, heeft in het kader van de consultatieronde voor de ‘Energy Roadmap 2050’ op 2 maart jongstleden haar kijk op het energiebeleid tot 2050 bij de Europese Commissie ingediend. In de ‘Energy Roadmap 2050’ zal de koers [...] Lees verder »

Misbruik van buitenlandse rechtspersonen

Misbruik van buitenlandse rechtspersonen

De Nederlandse markt kent een grote verscheidenheid aan deelnemers, zoals natuurlijke personen, eenmanszaken, vennootschappen onder firma’s, coöperaties, besloten vennootschappen en naamloze vennootschappen. Sinds 2003 duiken ook steeds meer buitenlandse vennootschappen op in het Nederlandse handelsverkeer, en niet altijd met positieve gevolgen. In het Financieele dagblad is op 24 februari 2011 (“Britse bv-vorm snel misbruikt”, Siem [...] Lees verder »

Technische codes zijn algemeen verbindende voorschriften

Technische codes zijn algemeen verbindende voorschriften

De wijze waarop netbeheerders en afnemers van elektriciteit zich dienen te gedragen, is voor een belangrijk deel vastgelegd in de op artikel 36 Elektriciteitswet 1998 (“E-wet’) gebaseerde Technische codes: Netcode Elektriciteit, Systeemcode Elektriciteit, Informatiecode Elektriciteit en Gas, Meetcode Elektriciteit,  Samenwerkingsregeling Elektriciteit en de Begrippenlijst Elektriciteit. Uit een aantal bepalingen in de E-wet volgt dat netbeheerders [...] Lees verder »

Eerste Kamer akkoord met fusietoets in het onderwijs

Eerste Kamer akkoord met fusietoets in het onderwijs

De Eerste Kamer heeft op 25 januari 2011 ingestemd met het wetsvoorstel voor de invoering van een fusietoets in het primair, voortgezet en hoger onderwijs. Door de invoering van de fusietoets wordt het moeilijker voor onderwijsinstellingen om te fuseren. Dit geldt zowel voor besturenfusies als voor scholenfusies. De invoering van de fusietoets heeft tot doel [...] Lees verder »

Aansprakelijkheid bestuurder BV vóór eerste inschrijving (deel 2)

Aansprakelijkheid bestuurder BV vóór eerste inschrijving (deel 2)

  Er is wederom een uitspraak gedaan inzake de aansprakelijkheid van bestuurders van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor rechtshandelingen die de bestuurder heeft verricht ná de oprichting van de BV en vóór de inschrijving van de BV in het handelsregister. Artikel 2:180 lid 2 letter a van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dwingendrechtelijk dat bestuurders naast [...] Lees verder »

Upgrade voor Dirkzwager Apple Kennis App en nu ook versie voor Blackberry en Android beschikbaar

Upgrade voor Dirkzwager Apple Kennis App en nu ook versie voor Blackberry en Android beschikbaar

Vorig jaar lanceerde Dirkzwager al een juridische applicatie voor de iPhone, iPod touch en iPad. Deze App maakt het mogelijk om de berichten van de Dirkzwager kennispagina’s op uw mobiele Apple apparaat te lezen. Vanaf nu is er een upgrade van deze Apple Kennis App beschikbaar, daarnaast hebben wij deze service uitgebreid met een App [...] Lees verder »

Alleen de verkrijger van uitsluitende zeggenschap heeft een meldingsplicht bij de NMa

Alleen de verkrijger van uitsluitende zeggenschap heeft een meldingsplicht bij de NMa

Een partij die voornemens is om de zeggenschap over (een gedeelte van) een onderneming over te dragen, hoeft zich voorlopig geen zorgen meer te maken over de eventuele melding van dat voornemen bij de NMa. In een belangwekkende uitspraak van 13 januari 2011 (LJN: BP0781), heeft de rechtbank Rotterdam namelijk geoordeeld dat alleen de partij [...] Lees verder »

Aantallen en statistieken in faillissementsland

Aantallen en statistieken in faillissementsland

Uit de informatie afkomstig van curatorennet, een landelijke website waarop allerhande informatie over faillissementen wordt verzameld, (www.curatorennet.nl), blijkt dat het aantal faillissementen de afgelopen maanden redelijk stabiel is en ongeveer 710 per maand bedraagt. Opvallend is het aantal surseances dat in de eerste maand van 2011 is uitgesproken, 25 tegenover een gemiddeld aantal van ongeveer [...] Lees verder »

Scheiding bestuur en toezicht onderwijs – statuten aanpassen voor 1 augustus

Scheiding bestuur en toezicht onderwijs – statuten aanpassen voor 1 augustus

Op 1 augustus 2010 is het wetsvoorstel “Goed onderwijs, goed bestuur” van kracht geworden, welke ziet op de wijziging van een aantal onderwijswetten: Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra, Wet op het voorgezet onderwijs, Wet medezeggenschap op scholen en de Leerplichtwet 1969. Als gevolg van de gewijzigde wetgeving dienen scholen hun statuten [...] Lees verder »

Openbaar register B.V. aandelen

Openbaar register B.V. aandelen

De PvdA-kamerleden Ed Groot en Jeroen Recourt  vinden dat er een openbaar register moet komen voor aandelen in B.V.’s en niet-beursgenoteerde N.V.’s. Het idee hierachter is dat notarissen (en anderen) dan kunnen dan zien wie er achter allerlei transacties zitten en zo (vastgoed) fraude  kunnen tegengaan. De Tweede Kamerleden hebben daarvoor een initiatiefnota geschreven.  Staatssecretaris Weekers [...] Lees verder »

Fiscale eenheid mogelijk indien aandelen dochter zijn gecertificeerd?

Fiscale eenheid mogelijk indien aandelen dochter zijn gecertificeerd?

Artikel 15 lid 1 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb) bepaalt dat op verzoek een fiscale eenheid mogelijk is indien een moedervennootschap de juridische en economische eigendom bezit van tenminste  95% van de aandelen in het nominaal gestorte kapitaal van een dochtervennootschap. De vennootschapsbelasting van beide belastingplichtigen wordt dan geheven alsof er [...] Lees verder »

Redelijke kosten voor het terughalen van eigendommen in een faillissement

Redelijke kosten voor het terughalen van eigendommen in een faillissement

Indien u een leverancier van goederen bent, wilt u zeker weten dat u ook betaald krijgt voor de geleverde goederen. Een mogelijkheid is natuurlijk om betaling vooraf over een te komen, maar dat is niet in alle branches gebruikelijk of zelfs haalbaar. Vandaar dat de wetgever het instrument van het eigendomsvoorbehoud in het leven heeft [...] Lees verder »

Reikwijdte 403-verklaring: beperking aansprakelijkheid naar aard schulden

Reikwijdte 403-verklaring: beperking aansprakelijkheid naar aard schulden

In het kader van de toegenomen activiteit op de fusie- en overnamemarkt werd onlangs in Het Financieele Dagblad de vraag opgeworpen of een moedermaatschappij in een verklaring als bedoeld in artikel 2:403 BW een beperking op zou kunnen nemen. Die beperking zou moeten inhouden dat alleen externe crediteuren van de vennootschap die op basis van [...] Lees verder »

Verruiming kredietgarantieregeling verlengd tot 2012

Verruiming kredietgarantieregeling verlengd tot 2012

Voor participatiemaatschappijen en ondernemingen op zoek naar risicodragend kapitaal begint het nieuwe jaar goed. Eind december 2010 is besloten om met ingang van dit jaar de verruimingen van de garantieregeling ‘Groeifaciliteit’ voor participatiemaatschappijen met één jaar te verlengen tot en met 31 december 2011. In december 2009 kwam het kabinet met een tijdelijke verruiming van de [...] Lees verder »

Bedrijven mogen voortaan meer informatie uitwisselen, en gezamenlijk product vermarkten, zonder NMa-boete

Bedrijven mogen voortaan meer informatie uitwisselen, en gezamenlijk product vermarkten, zonder NMa-boete

De Europese Commissie heeft nieuwe richtsnoeren uitgevaardigd voor de beoordeling van samenwerking door ondernemingen. Zulke samenwerking is toegestaan, tenzij zij de mededinging tussen de ondernemingen – de concurrentie dus – beperkt. In dat geval moeten de ondernemingen aantonen dat het voordeel van de samenwerking opweegt tegen de nadelen ervan. Dat is in de praktijk makkelijker gezegd [...] Lees verder »

Rekening-courantvordering aandeelhouder achtergesteld

Rekening-courantvordering aandeelhouder achtergesteld

In 2010 verscheen een interessante uitspraak op grond waarvan een vordering van een meerderheidsaandeelhouder uit hoofde van een rekening-courantverhouding moest worden gekwalificeerd als een achtergestelde vordering. Er werd geoordeeld dat onder bijzondere omstandigheden aanleiding kan zijn om een vordering, ondanks het feit dat deze niet contractueel is achtergesteld, ten opzichte van andere crediteuren achtergesteld te [...] Lees verder »

Grip op de vennootschap door de koper van aandelen

Grip op de vennootschap door de koper van aandelen

Na het verwerven van aandelen in het kapitaal van een vennootschap, vraagt de nieuwbakken aandeelhouder zich vaak af op welke wijze hij grip kan krijgen op het reilen en zeilen van de vennootschap. Dit speelt indien de aandeelhouder niet tevens statutair bestuurder is, zoals dikwijls het geval is bij bijvoorbeeld private equity partijen. De rol van [...] Lees verder »

De uitstoting van een aandeelhouder

De uitstoting van een aandeelhouder

Artikel 2:336 BW bepaalt dat een of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk tenminste een/derde van het geplaatste kapitaal houden, van een aandeelhouder die door zijn gedragingen het belang van de vennootschap zodanig schaadt, dat het voortduren van zijn aandeelhouderschap in redelijkheid niet kan worden geduld, in rechte kunnen vorderen dat hij zijn aandelen overdraagt. Uitspraken [...] Lees verder »

Q&A van AFM en DNB over bestuurlijke boetes voor natuurlijke personen

Q&A van AFM en DNB over bestuurlijke boetes voor natuurlijke personen

Sedert 1 juli 2009 kunnen bestuursorganen op grond van de Algemene wet bestuursrecht boetes opleggen aan natuurlijke personen als zij opdracht of feitelijk leiding hebben gegeven aan een overtreding. Voor de meeste bestuursorganen is deze bevoegdheid nieuw. De NMa had deze bevoegdheid echter al sinds 1 oktober 2007. Daarvoor was een speciale voorziening opgenomen in [...] Lees verder »

NMa legt boete op wegens niet melden van een concentratie

NMa legt boete op wegens niet melden van een concentratie

De NMa heeft bij besluit van 17 december 2010 twee bedrijven beboet omdat zij een concentratie niet tijdig bij de NMa hadden gemeld. De Mededingingswet schrijft voor dat een concentratie bij de NMa moet worden gemeld vóórdat deze tot stand wordt gebracht indien: (i)    de totale wereldwijze omzet van de bij de concentratie betrokken        ondernemingen meer bedraagt dan € 113.450.000,– [...] Lees verder »

NMa opent digitaal informatieloket voor zorggroepen

NMa opent digitaal informatieloket voor zorggroepen

Onlangs heeft de NMa een digitaal informatieloket geopend over zorggroepen. Op deze wijze wil de NMa de zorgsector informeren over de mededingingsrechtelijke aspecten van ketenzorg. Omdat elke afspraak anders is, is de NMa van mening dat niet voorgeschreven kan worden welke organisatievormen toegestaan zijn en welke niet. De NMa probeert handvaten te geven die zorginstellingen [...] Lees verder »

Hoogte annuleringskosten vaak onderwerp van debat

Hoogte annuleringskosten vaak onderwerp van debat

Het komt regelmatig voor dat iemand zich inschrijft voor een cursus of bijvoorbeeld een keuken besteld, maar zich voor het begin van de cursus of het afleveren van de keuken alsnog bedenkt. Als de klant overgaat tot een annulering van de overeenkomst, wilt u als ondernemer natuurlijk niet met eventueel gemaakte kosten blijven zitten. Vandaar [...] Lees verder »

Veilingen via eBay: geen ruimte voor spijtoptanten achteraf

Veilingen via eBay: geen ruimte voor spijtoptanten achteraf

Stel dat u besluit om uw oude televisie of fotocamera te koop aan te bieden, dan kunt u natuurlijk een advertentie in een dagblad plaatsen of een ‘zoekertje’ ophangen op het prikbord van de supermarkt. Tegenwoordig biedt internet echter extra mogelijkheden, met websites zoals marktplaats en eBay. Het principe bij eBay is waarschijnlijk wel bekend, het [...] Lees verder »

Hoe ver reikt een pandrecht op toekomstige vorderingen?

Hoe ver reikt een pandrecht op toekomstige vorderingen?

De Hoge Raad heeft op 3 december 2010, een arrest gewezen waarin hij de reikwijdte van het pandrecht op toekomstige vorderingen verder afbakent. Deze reikwijdte gaat niet zo ver, dat ook een pandrecht op een restitutievordering komt te rusten indien deze restitutievordering ontstaat door het beëindigen van een overeenkomst door de curator. De meeste banken verlangen [...] Lees verder »

Meer faillissementen in november 2010

Meer faillissementen in november 2010

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft op 7 december jl. aangegeven dat het aantal faillissementen in november 2010 is opgelopen ten opzichte van oktober 2010. Hiermee loopt het aantal faillissementen al twee maanden op rij op. In november 2010 zijn 580 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard, in oktober 2010 zijn er 537 [...] Lees verder »

Raad van State over naming and shaming

Raad van State over naming and shaming

Eerder is gesignaleerd dat het College van Beroep voor het bedrijfsleven een voorlopige voorziening trof ter blokkering van de publicatie van een boetebesluit van de OPTA, waarin de namen van de betrokken (rechts)personen werden genoemd. In een recente uitspraak heeft ook de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zich gemengd in de discussie over  [...] Lees verder »

Bevoegdheid vordering tot vernietiging van een vennootschappelijk besluit

Bevoegdheid vordering tot vernietiging van een vennootschappelijk besluit

In een recente uitspraak van de Rechtbank Amsterdam (25 augustus 2010, JOR 2010/301)  kwam de vraag aan de orde wie bevoegd zijn tot het instellen van een vordering tot vernietiging van een (vennootschappelijk) besluit (art. 2:15 BW). Eisers in deze zaak waren houders van niet bewilligde certificaten en ze wilden met een beroep op de [...] Lees verder »

Ziekenhuizen onder miljoenenboete NMa uit

Ziekenhuizen onder miljoenenboete NMa uit

De Amsterdamse ziekenhuizen zijn aan een welhaast zekere NMa-boete ontsnapt. Zij waren tijdens een grootschalige inval door de NMa-ambtenaren in de lente van dit jaar ‘betrapt’ op onderlinge uitwisseling van informatie die hen in staat stelde cliënten en verzekeraars zo te sturen dat zij daar terecht kwamen waar het de ziekenhuizen uitkwam. Zo’n uitwisseling is [...] Lees verder »

Leidraad AFM voor informatie over risicoprofielen

Leidraad AFM voor informatie over risicoprofielen

Op 19 november 2010 heeft de Autoriteit Financiële Markten de “Leidraad informatie over risicoprofielen” gepubliceerd. Met deze leidraad geeft de AFM aanbevelingen aan financiële ondernemingen om beleggingen en risico’s beter te laten aansluiten bij de door hen gehanteerde risicoprofielen. Er is een probleem ontstaan doordat mede door gebruik van eigen profielbenamingen of door gebruik van in [...] Lees verder »

Faillissementsaanvraag als incassomiddel, soms een boemerang

Faillissementsaanvraag als incassomiddel, soms een boemerang

Regelmatig wordt het faillissement van een niet-betalende schuldenaar aangevraagd, om deze zodanig onder druk te zetten dat de schuldenaar alsnog de vordering van de aanvrager voldoet (en zo het faillissement afwendt). Dit lijkt een veilig en relatief goedkoop incassomiddel, hetgeen ook de aanvragers van het faillissement van de Vereniging Nederlandse Draf- en Rensport moeten hebben [...] Lees verder »

Het leeghalen van een vennootschap als onrechtmatige daad; een Pyrrusoverwinning?

Het leeghalen van een vennootschap als onrechtmatige daad; een Pyrrusoverwinning?

In de praktijk komt het regelmatig voor dat een bestuurder van een vennootschap alle activa overhevelt naar een andere vennootschap in hetzelfde concern (de zustervennootschap), met als enig doel om het verhaal van crediteuren van de eerste vennootschap te frustreren. Stel dat u als schuldeiser van de leeggehaalde vennootschap vervolgens uw vordering niet kunt verhalen [...] Lees verder »

Behandeling geprivilegieerde documenten door de NMa

Behandeling geprivilegieerde documenten door de NMa

Afgelopen augustus heeft de NMa de nieuwe Werkwijze NMa analoog en digitaal rechercheren gepubliceerd. In deze Werkwijze geeft de NMa aan hoe zij omgaat met geprivilegieerde documenten, zoals bijvoorbeeld adviezen en brieven van advocaten. Uitgangspunt is dat de NMa geen kennis neemt van deze documenten. In geval van twijfel beoordeelt de NMa zelf of de [...] Lees verder »

Laad meer artikelen
Naar boven scrollen