Voorstel tot Europees beslag

Voorstel tot Europees beslag

Als gevolg van de globalisering vinden steeds vaker grensoverschrijdende transacties plaats. En zoals bij iedere transactie, kan het gebeuren dat uw afnemer niet betaalt. De procedures die vervolgens in het buitenland moeten worden gevoerd om betaling van uw vordering af te dwingen, zijn vaak tijdrovend en duur. En een belangrijk ... Lees verder »

Splitsen van woningcorporaties noodzakelijk?

Splitsen van woningcorporaties noodzakelijk?

Jan van der Moolen, directeur van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV), zegt in Aedes Magazine 15-16/2011 dat woningcorporaties hun commerciële activiteiten in een aparte BV moeten onderbrengen. Hij vindt dat een woningcorporatie elke schijn van kruissubsidiëring of overcompensatie moet voorkomen, “anders sta je al meteen met 1-0 achter”. Een opmerkelijke ... Lees verder »

Déjà vu in het mededingingsrecht? Geschillen over vrieskisten en snackdisplays

Déjà vu in het mededingingsrecht? Geschillen over vrieskisten en snackdisplays

In een recente uitspraak heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Bosch geoordeeld dat Mars haar ondernemingsprogramma voor tankstationhouders niet over nieuwe tankstations mag uitrollen zolang de bodemrechter geen oordeel heeft geveld over de vraag of dit ondernemingsprogramma strijd oplevert met het verbod om misbruik te maken van een economische ... Lees verder »

Privatisering en staatssteun

Privatisering en staatssteun

Indien de overheid aandelen in een onderneming verkoopt is deze verkoop niet in strijd met de staatssteunregels indien de overheid heeft gehandeld als een private verkoper in een markteconomie. In een beschikking van 13 juli 2011 heeft de Europese Commissie uitgelegd hoe de waarde van de door overheid te verkopen ... Lees verder »

Registratie pandakten bij de Belastingdienst: praktische handleiding

Registratie pandakten bij de Belastingdienst: praktische handleiding

Bij vrijwel iedere financiering verlangt de financierende partij – de bank – van de kredietnemer en de eventueel daarmee verbonden groepsvennootschappen vrijwel steeds zekerheid in de vorm van pandrechten. Meestal betreft dit dan een stil pandrecht op vorderingen (3:239 BW) en een bezitloos pandrecht op roerende activa (3:237 BW). Voor ... Lees verder »

Earn-out

Earn-out

Aan het begin van een overnametraject stellen koper en verkoper de prijs vast die koper zal betalen voor de aandelen (of de activa en passiva). Dikwijls wordt deze koopprijs volledig betaald op het moment dat de aandelen worden geleverd. Het kan ook voorkomen dat, naast betaling op de leveringsdatum van ... Lees verder »

Vonnis Kantonrechter Heerenveen over aansprakelijkheid werkgever voor schade van werknemer opgelopen bij uitladen paard uit trailer

Vonnis Kantonrechter Heerenveen over aansprakelijkheid werkgever voor schade van werknemer opgelopen bij uitladen paard uit trailer

Door mr. M.C.P. van Dongen, advocaat hippisch recht. Een werkneemster van een trainingsstal voor renpaarden heeft letsel opgelopen bij het uitladen van een paard uit de trailer. De werkneemster stelt haar werkgever aansprakelijk voor de door haar geleden schade. De werkneemster baseert de aansprakelijkheid primair op artikel 6:179 BW (aansprakelijkheid ... Lees verder »

Informatieplicht jegens kleinverbruikers

Informatieplicht jegens kleinverbruikers

Op energieleveranciers en netbeheerders rust een vergaande informatieplicht indien zij een contract sluiten met kleinverbruikers. Dat een schending van deze informatieplicht vervelende consequenties kan hebben, blijkt uit een recent arrest van het gerechtshof Arnhem (gerechtshof Arnhem, 29 maart 2011, LJN: BQ0185). Het gerechtshof Arnhem heeft een contract -op basis waarvan ... Lees verder »

NZa mengt zich in discussie over preferentiebeleid van zorgverzekeraar CZ

NZa mengt zich in discussie over preferentiebeleid van zorgverzekeraar CZ

Op 15 oktober 2010 publiceerde zorgverzekeraar CZ een (inmiddels beruchte) lijst van vier kwaliteitscategorieën, waarin CZ de door haar geprefereerde ziekenhuizen voor borstkankerzorg aanwijst. Met de publicatie van dit preferentiebeleid schopte CZ tegen het zere been van verschillende ziekenhuizen, omdat zij door deze lijst worden beperkt bij het aanbieden van ... Lees verder »

Niet-concurrentiebeding in de distributieovereenkomst

Niet-concurrentiebeding in de distributieovereenkomst

Op 8 juli 2011 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een niet-concurrentiebeding in een distributieovereenkomst met een looptijd van langer dan 5 jaar slechts van de Groepsvrijstelling verticale samenwerking 1999 (hierna: de Groepsvrijstelling) kan profiteren, indien een van de twee in deze groepsvrijstelling genoemde uitzonderingen van toepassing is. Andere uitzonderingen ... Lees verder »

Sneller afwikkelen massavordering bij faillissement

Sneller afwikkelen massavordering bij faillissement

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft een wetsvoorstel ingediend waardoor faillissementen met grote aantallen schuldeisers sneller zullen kunnen worden afgewikkeld. In een faillissement met een groot aantal schuldeisers, zoals het faillissement van DSB Bank N.V., kan een curator dan gebruik maken van de Wet collectieve afhandeling massaschade (WCAM). Nu ... Lees verder »

Vermelding van bedrijfsgegevens op uitgaande correspondentie

Vermelding van bedrijfsgegevens op uitgaande correspondentie

Aan zakelijke correspondentie hanteert men eigen eisen op het gebied van stijl, spelling, opbouw en inhoud. Minder bekend is wellicht dat ook de wetgever eisen stelt aan zakelijke correspondentie, namelijk: het vermelden van bepaalde bedrijfsgegevens, en dat het overtreden van deze voorschriften een strafbaar feit is. Dit artikel beschrijft welke ... Lees verder »

Loonvordering van de directeur grootaandeelhouder in faillissement

Loonvordering van de directeur grootaandeelhouder in faillissement

Indien sprake is van een faillissement, worden de werknemers vaak direct door de curator ontslagen. De curator mag op grond van artikel 40 Faillissementswet (Fw) de arbeidsovereenkomsten namelijk opzeggen met inachtneming van de overeengekomen of wettelijke termijnen, en in ieder geval met een termijn van zes weken. Over het algemeen ... Lees verder »

Acquisitiefraudeurs in het nauw?

Acquisitiefraudeurs in het nauw?

Werkgeversorganisatie MKB-Nederland heeft bij de rechtbank Groningen samen met twee gedupeerde ondernemers een proces aangespannen tegen een drietal ondernemingen, die zij beschuldigt van acquisitiefraude. Acquisitiefraudeurs zouden andere ondernemers door middel van misleidingen opzadelen met dure advertentiecontracten zonder daarvoor een deugdelijke tegenprestatie te leveren. Van de drie nu aangesproken acquisitiefraudeurs zijn ... Lees verder »

Wankelt de vaste boekenprijs?

Wankelt de vaste boekenprijs?

In het arrest van 14 juni 2011 komt het Gerechtshof Amsterdam (hierna: het Gerechtshof) tot het oordeel dat de zogenaamde cashbackfaciliteit van SplinQ niet in strijd is met de Wet op de vaste boekenprijs (hierna: Wvbp). Het Commissariaat voor de media (hierna: het Commissariaat) werd hiermee in het ongelijk gesteld. ... Lees verder »

Grenzen aan decharge

Grenzen aan decharge

Nu het seizoen van de jaarvergaderingen van N.V.’s en B.V.’s in volle gang is, volgt hierbij een opfrisser over decharge. Decharge houdt het ontslag in van aansprakelijkheid van een bestuurder jegens de vennootschap waarvan hij bestuurder is, voor mogelijke schade die de vennootschap door het handelen van de betreffende bestuurder heeft ... Lees verder »

Onderzoek naar de verdeling van de kosten van netverliezen

Onderzoek naar de verdeling van de kosten van netverliezen

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de NMa) heeft in opdracht van de minister van Economische zaken, Landbouw en Innovatie onderzoek laten doen naar de oorzaken en kosten van netverliezen op het elektriciteitsnet. De NMa heeft in samenwerking met de onderzoeksbureaus KEMA en SEO dit onderzoek uitgevoerd. ... Lees verder »

Bestuur en toezicht

Bestuur en toezicht

Op 31 mei 2011 heeft de eerste kamer het wetsvoorstel tot aanpassing van de regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen aangenomen. Met dit wetsvoorstel wordt het mogelijk om binnen besloten en naamloze vennootschappen het zogenaamde monistische bestuursmodel te hanteren. Daarnaast wordt met het wetsvoorstel de tegenstrijdig ... Lees verder »

Verhoging competentiegrens kantonrechter

Verhoging competentiegrens kantonrechter

Op 20 mei 2011 heeft de eerste kamer ingestemd met het wetsvoorstel evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie. Met het aannemen van dit wetsvoorstel is groen licht gegeven voor het verhogen van de competentiegrens voor de sector kanton. De kantonrechter zal bevoegd worden in zaken met een geldelijk belang tot € 25.000,–. ... Lees verder »

Bedenktijd bij overeenkomst tot levering van energie

Bedenktijd bij overeenkomst tot levering van energie

Aan een overeenkomst die via de telefoon tot stand komt, worden bepaalde eisen gesteld. In het Burgerlijk Wetboek is ter bescherming van consumenten een bijzondere regeling opgenomen. Die regeling is onder meer van toepassing op een overeenkomst tot levering van gas en elektriciteit die telefonisch wordt gesloten (artikel 7:5 lid ... Lees verder »

Uitspraak rechtbank Arnhem over de kosten inzake de stalling van een paard

Uitspraak rechtbank Arnhem over de kosten inzake de stalling van een paard

Een eigenaar heeft zijn springpaard in 2006 gestald bij een trainingsstal. In 2009 heeft de eigenaar het paard opgehaald en het paard gestald bij een van de aandeelhouders (hierna te noemen: X) van de trainingsstal. De trainingsstal heeft aan de eigenaar een factuur gestuurd van bijna € 30.000,00 inzake de verzorging, ... Lees verder »

De impact van de AIFM Richtlijn op private equity

De impact van de AIFM Richtlijn op private equity

In juni zal de Europese Raad naar verwachting haar akkoord geven aan de concepttekst van de richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsfondsen (Directive on Alternative Investment Fund Managers, hierna: AIFM-richtlijn). De AIFM-richtlijn behelst een aantal ingrijpende wijzigingen voor private equity partijen die hierna kort zullen worden besproken. Lees verder »

Onduidelijkheid in overeenkomst

Onduidelijkheid in overeenkomst

Als u een overeenkomst sluit, is het natuurlijk van belang wat u precies met uw wederpartij afspreekt. Het is minstens zo belangrijk hoe u dat in een eventuele schriftelijke overeenkomst vastlegt. U wilt tenslotte weten waar u aan toe bent. Lees verder »

Opletten loont!

Opletten loont!

  Vaststellen én controleren wie je contractspartij is, of wordt, loont. Dat ondervond Nashuatec aan den lijve. Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (www.rechtspraak.nl: LJN BQ2557) kreeg de vraag voorgelegd welke partij verplicht was Nashuatec te betalen. Eerst de feiten. Lees verder »

Beslaglegger in het voordeel

Beslaglegger in het voordeel

In Nederland wordt door schuldeisers regelmatig beslag gelegd. Doel van zo’n beslag is meestal het verhaal op het beslagen goed mogelijk te maken. Als er aan het eind van een procedure dan een veroordelend vonnis volgt, kan de beslaglegger zich verhalen op hetgeen beslagen is.   Lees verder »

Cijfers over de economie: aantal faillissementen in maart 2011 en verwachting over investeringen

Cijfers over de economie: aantal faillissementen in maart 2011 en verwachting over investeringen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (www.cbs.nl) heeft op haar website op 28 april jl. de cijfers over het aantal faillissementen in de maand maart 2011 gepubliceerd. Uit deze cijfers blijkt dat in maart 540 bedrijven en instellingen failliet werden verklaard. In dit aantal zijn de eenmanszaken niet meegenomen. Hiermee is ... Lees verder »

Is subsidie aan nationaal voetbalmuseum (toegelaten) staatssteun?

Is subsidie aan nationaal voetbalmuseum (toegelaten) staatssteun?

In een recent gepubliceerde beschikking heeft de Europese Commissie geoordeeld dat een subsidie van ongeveer EUR 30 miljoen ten behoeve van (de oprichting van) een Duits nationaal voetbalmuseum in Dortmund mogelijk als staatssteun moet worden aangemerkt. In het betreffende geval laat de Commissie een definitieve beslissing ter zake achterwege, omdat ... Lees verder »

Onderzoeksplicht en klachtplicht

Onderzoeksplicht en klachtplicht

Indien een koper iets aanschaft en het product of de dienst blijkt gebrekkig te zijn, dan rust op de koper de plicht om de gekochte zaak op gebreken te onderzoeken en de verkoper zo snel mogelijk te waarschuwen indien de zaak een gebrek vertoont. De verkoper wordt hiermee beschermd tegen ... Lees verder »

Als de waarheid niet boven tafel komt

Als de waarheid niet boven tafel komt

In een procedure is een rechter afhankelijk van de informatievoorziening van partijen. Daarbij zal iedere partij natuurlijk proberen om de zaak voor hem zo rooskleurig mogelijk voor te stellen. Ook komt het regelmatig voor dat partijen het juist verstandig vinden om bepaalde feiten niet te vertellen, omdat die nadelig worden ... Lees verder »

NZa wijst klacht verloskundigen af

NZa wijst klacht verloskundigen af

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft in haar besluit van 5 april 2011 een klacht van de maatschap Verloskundige Groepspraktijk Helmond (VGH) tegen het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond afgewezen. VGH was van mening dat het Elkerliek Ziekenhuis misbruik maakte van haar aanmerkelijke marktmacht door te weigeren specifieke bloedonderzoeken voor cliënten van ... Lees verder »

Kartelafspraken handelaren huizenveilingen?

Kartelafspraken handelaren huizenveilingen?

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft vandaag bekend gemaakt dat zij vijftien natuurlijk personen die via executieveilingen handelen in onroerend goed, verdenkt van het maken van kartelafspraken. Deze onroerend goed handelaren zouden onderling hebben afgesproken op executieveilingen allen zo laag mogelijk op onroerend goed te bieden. Vervolgens zou het zojuist aangekochte ... Lees verder »

Europese Commissie start consultatie over staatssteunregels in de luchtvaartsector

Europese Commissie start consultatie over staatssteunregels in de luchtvaartsector

Door de grote vlucht die low-cost maatschappijen de laatste jaren hebben genomen, is de luchtvaartsector structureel veranderd. De opkomst van low-cost maatschappijen heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat regionale vliegvelden zich kunnen ontwikkelen (en dus de locale economie bevorderen), wanneer een low-cost maatschappij een regionale vluchthaven als thuisbasis hanteert. Daarbij ... Lees verder »

Laad meer artikelen
Naar boven scrollen