Home > Onderwijs

Artikelen met thema: Onderwijs

Feed abonnement<
Wetsvoorstel bekostiging levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen aangenomen door de Tweede Kamer

Wetsvoorstel bekostiging levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen aangenomen door de Tweede Kamer

Op 20 december 2016 heeft de Tweede Kamer het voorstel van de wet van de leden Ypma en Voordewind houdende wijziging van de Wet primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra ten einde levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen te bekostigen (hierna: het “Wetsvoorstel”) aangenomen. Lees meer »

Passend onderwijs behoudt BTW-vrijstelling

Passend onderwijs behoudt BTW-vrijstelling

Eerder berichtte ik u dat in verband met de invoering van de Wet passend onderwijs per 1 augustus 2014 tot 1 augustus 2016 bij wijze van overgangsmaatregel een btw-vrijstelling geldt voor bepaalde werkzaamheden van samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs en van scholen die deel uit maken van deze samenwerkingsverbanden. Deze vrijstelling geldt voor ... Lees meer »

Onderwijspolitiek na de commissie Dijsselbloem

Onderwijspolitiek na de commissie Dijsselbloem

Recent heeft de Onderwijsraad een advies aan de Tweede Kamer gepubliceerd inzake de invloed van de commissie Dijsselbloem op de onderwijspolitiek. De commissie deed in 2007-2008 onderzoek naar de totstandkoming van onderwijsvernieuwingen. De Onderwijsraad (hierna: de “raad”) gaat in haar advies ook in op de vraag of de terugblik aanleiding ... Lees meer »

Concept besluit integratie lwoo en pro in passend onderwijs ter consultatie

Concept besluit integratie lwoo en pro in passend onderwijs ter consultatie

Onlangs hebben de staatssecretarissen van onderwijs en economische zaken een concept besluit integratie lwoo en pro in passend onderwijs ter consultatie gepubliceerd. In dit besluit worden wordt uitvoering gegeven aan de opdracht of mogelijkheid die wordt geboden in het wetsvoorstel Integratie lwoo en pro in passend onderwijs (hierna: het “wetsvoorstel”) ... Lees meer »

BTW-vrijstelling passend onderwijs

BTW-vrijstelling passend onderwijs

In verband met de invoering van de Wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 hebben de staatssecretarissen van Financiën en OCW besloten dat tot 1 augustus 2016 bij wijze van overgangsmaatregel een btw-vrijstelling geldt voor bepaalde werkzaamheden van samenwerkingsverbanden passend onderwijs en van scholen die deel uit maken van deze ... Lees meer »

Landelijke criteria lwoo en pro worden losgelaten

Landelijke criteria lwoo en pro worden losgelaten

Onlangs besprak ik het wetsvoorstel met het oog op de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) in het stelsel van passend onderwijs. Samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs worden dan verantwoordelijk voor de toewijzing van leerlingen naar het lwoo of pro en voor de bijbehorende budgeten. Lees meer »

De letter en de geest

De letter en de geest

Op 18 september 2014 presenteerde de Commissie Goed Onderwijsbestuur VO haar eindrapport onder de titel “De letter en de geest”. De commissie heeft in opdracht van de VO-raad onderzoek gedaan na de naleving binnen het voorgezet onderwijs (hierna: VO) van de Code Goed onderwijsbestuur, de governance code in het VO. Lees meer »

Wetsvoorstel integratie lwoo en pro in passend onderwijs naar Tweede Kamer

Wetsvoorstel integratie lwoo en pro in passend onderwijs naar Tweede Kamer

Onlangs heeft de staatssecretaris van onderwijs een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer [1] gestuurd met het oog op de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) in het stelsel van passend onderwijs. Samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs worden dan verantwoordelijk voor de toewijzing van leerlingen naar het lwoo of pro ... Lees meer »

Wijziging in verantwoordelijk schoolgebouw primair onderwijs per 1 januari 2015

Wijziging in verantwoordelijk schoolgebouw primair onderwijs per 1 januari 2015

In het primair onderwijs is de verantwoordelijkheid voor huisvesting verdeeld over gemeenten en  bevoegde gezagsorganen van scholen. Op dit moment omvat de verantwoordelijkheid van een gemeente onder meer het onderhoud aan de buitenkant van het schoolgebouw, aanpassingen aan het schoolgebouw, nieuwbouw en uitbreiding, alsmede het herstel van constructiefouten. Hiervoor ontvangen ... Lees meer »

Versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen

Versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen

Onlangs is door de wetgever het voorontwerp voor het ‘Wetsvoorstel Versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen’ openbaar gemaakt. Het concept wetsvoorstel voorziet in het versterken van de corrigerende mechanismen in het governancemodel binnen de onderwijsinstellingen, met name door een vergroting van de rol van de medezeggenschapsorganen. Het voorstel bevat regelingen ... Lees meer »

Variawet Passend Onderwijs

Variawet Passend Onderwijs

Onlangs is op internet ter consultatie een voorstel van wet gepubliceerd waarin een aantal overwegend technische onjuistheden en omissies in de wetten passend onderwijs en kwaliteit (voortgezet) speciaal onderwijs worden gecorrigeerd. Deze zal ik hierna niet behandelen. Daarnaast staan in het wetsvoorstel een aantal kleine, beleidsmatige wijzigingen van voormelde wetten, namelijk: Lees meer »

Arbitragecommissie samenwerkingsverbanden passend onderwijs van start

Arbitragecommissie samenwerkingsverbanden passend onderwijs van start

De Landelijke Arbitragecommissie Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs is op 4 april 2013geïnstalleerd en officieel van start gegaan. Deze commissie moet geschillen tussen schoolbesturen en samenwerkingsverbanden op het gebied van passend onderwijs beslechten. De Arbitragecommissie beslecht geschillen tussen scholen en de samenwerkingsverbanden passend onderwijs waarin zij deelnemen, die betrekking hebben op: (i) ... Lees meer »

Naar boven scrollen