Home > Ondernemingsrecht (pagina 36)

Artikelen met thema: Ondernemingsrecht

Feed abonnement<
Bestuur en toezicht

Bestuur en toezicht

Op 31 mei 2011 heeft de eerste kamer het wetsvoorstel tot aanpassing van de regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen aangenomen. Met dit wetsvoorstel wordt het mogelijk om binnen besloten en naamloze vennootschappen het zogenaamde monistische bestuursmodel te hanteren. Daarnaast wordt met het wetsvoorstel de tegenstrijdig ... Lees meer »

Afschaffing verklaring van geen bezwaar per 1 juli 2011

Afschaffing verklaring van geen bezwaar per 1 juli 2011

Op deze kennispagina heeft u al eerder kunnen lezen dat het preventieve toezicht van het Ministerie van Justitie uitoefent bij de oprichting en statutenwijzigingen van vennootschappen zal worden afgeschaft. De verklaring van geen bezwaar die aangevraagd moet worden voordat een vennootschap kan worden opgericht of haar statuten kan wijzigen, zal ... Lees meer »

Wat hoort tot het beklemde vermogen na omzetting van een stichting?

Wat hoort tot het beklemde vermogen na omzetting van een stichting?

De rechtsvorm waarbinnen activiteiten worden ontplooid kan onder omstandigheden niet langer passend zijn. De wetgever heeft hiermee rekening gehouden en de mogelijkheid geopend om van rechtsvorm te veranderen. Bij een omzetting blijft de rechtspersoon, als de drager van rechten en plichten, voortbestaan en behoudt hij zijn identiteit. Hij trekt louter ... Lees meer »

Wetsvoorstel uitzondering op geheimhoudingsplicht notarissen

Wetsvoorstel uitzondering op geheimhoudingsplicht notarissen

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel ingediend waarbij een uitzondering op de geheimhoudingsplicht van notarissen is opgenomen. De wetswijziging heeft tot doel het bestrijden van misbruik, fraude en criminaliteit in de vastgoedsector, alsmede andere vormen van financieel-economische delicten, aldus de memorie van toelichting.  Daarnaast is het een uitbreiding van ... Lees meer »

Procuratie: vergeet uw procuratiebesluit/volmacht niet.

Procuratie: vergeet uw procuratiebesluit/volmacht niet.

Binnen een N.V. of B.V. kan naast de directie aan procuratiehouders bevoegdheid tot vertegenwoordiging worden toegekend. Dat kan expliciet in de statuten van een vennootschap worden omschreven, maar veelal worden de bevoegdheden eerst toegekend bij de benoeming van de desbetreffende procureur. Ondernemers volstaan vaak met het inschrijven van de procuratiehouder ... Lees meer »

Overeenkomst per telefoon, geluidsopname als (sluitend) bewijs?

Overeenkomst per telefoon, geluidsopname als (sluitend) bewijs?

De praktijken van telefonische verkoop komen regelmatig in het nieuws, meestal in negatieve zin. Voorbeelden van bedrijven die gebruik maken van telefonische verkoop zijn bijvoorbeeld energiemaatschappijen en telecomaanbieders.  Bij deze telefonische verkoop worden de beoogde klanten (meestal rond etenstijd) gebeld met een ‘aanbod dat ze écht niet kunnen weigeren’. De ... Lees meer »

Scheiding bestuur en toezicht onderwijs – statuten aanpassen voor 1 augustus

Scheiding bestuur en toezicht onderwijs – statuten aanpassen voor 1 augustus

Op 1 augustus 2010 is het wetsvoorstel “Goed onderwijs, goed bestuur” van kracht geworden, welke ziet op de wijziging van een aantal onderwijswetten: Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra, Wet op het voorgezet onderwijs, Wet medezeggenschap op scholen en de Leerplichtwet 1969. Als gevolg van de gewijzigde ... Lees meer »

Openbaar register B.V. aandelen

Openbaar register B.V. aandelen

De PvdA-kamerleden Ed Groot en Jeroen Recourt  vinden dat er een openbaar register moet komen voor aandelen in B.V.’s en niet-beursgenoteerde N.V.’s. Het idee hierachter is dat notarissen (en anderen) dan kunnen dan zien wie er achter allerlei transacties zitten en zo (vastgoed) fraude  kunnen tegengaan. De Tweede Kamerleden hebben ... Lees meer »

Naar boven scrollen