Home > Ondernemingsrecht (pagina 30)

Artikelen met thema: Ondernemingsrecht

Feed abonnement<
Aansprakelijkheid en risico’s als ondernemer

Aansprakelijkheid en risico’s als ondernemer

Ondernemen is een uitdagende bezigheid, maar niet zonder risico. Veel ondernemers denken dat zij, door de onderneming te drijven in de vorm van een besloten vennootschap in plaats van een eenmanszaak of een vennootschap onder firma, zich volledig hebben afgeschermd voor een eventuele privéaansprakelijkheid. Dat is echter onjuist. Lees meer »

Toerekening van wetenschap

Toerekening van wetenschap

Rechtspersonen, zoals een Besloten vennootschap (B.V.) en een Naamloze vennootschap (N.V.) zijn zelfstandige deelnemers aan het rechtsverkeer. Zij zijn zelf dragers van rechten en verplichtingen en kunnen ook overeenkomsten aangaan waarbij zij contractspartij zijn. Daarbij moeten zij natuurlijk altijd worden vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon, een B.V. kan immers zelf ... Lees meer »

Belang van tijdig publiceren jaarrekening

Belang van tijdig publiceren jaarrekening

Binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van een B.V. dient het bestuur een jaarrekening op te maken. Deze termijn kan door de algemene vergadering van aandeelhouders eenmalig met ten hoogste zes maanden worden verlengd op grond van bijzondere omstandigheden. Indien de jaarrekening vervolgens niet binnen twee maanden na ... Lees meer »

Borgtocht. Een riskante zekerheid?

Borgtocht. Een riskante zekerheid?

De vermogensrechtelijke borg is vastgelegd in titel 14 van boek 7 van het burgerlijk wetboek. Een overeenkomst van borgtocht is een overeenkomst waarin een partij (de borg) zich verplicht om een verbintenis die een andere partij (de hoofdschuldenaar) heeft na te komen. De borg gaat een verplichting aan ten opzichte ... Lees meer »

De gedwongen overdracht van aandelen in geval van aandeelhoudersconflicten

De gedwongen overdracht van aandelen in geval van aandeelhoudersconflicten

Indien er sprake is van een ruzie tussen aandeelhouders, kan een vordering worden ingesteld door de aandeelhouder(s) waarbij de aandeelhouder waarmee het conflict is, wordt gedwongen zijn aandelen over te dragen. Een dergelijke vordering kan worden ingediend door een of meerdere aandeelhouders die alleen of tezamen minimaal een derde van ... Lees meer »

Pas op met ontbinding rechtspersonen!

Pas op met ontbinding rechtspersonen!

In de praktijk komen wij regelmatig rechtspersonen tegen die zijn ontbonden en waarvan achteraf blijkt dat deze op het moment van de ontbinding nog vermogensbestanddelen in eigendom hadden. Dit levert problemen op als de vermogensbestanddelen overgedragen moeten worden: men zal langs de rechtbank moeten om een overdracht te kunnen bewerkstelligen. Lees meer »

Het kort geding

Het kort geding

In november 2011 schreef ik dit artikel over het verloop van een civiele rechtszaak. Een civiele rechtszaak (ook wel ‘bodemprocedure’ genoemd) kan maanden, soms zelfs jaren, in beslag nemen voordat een vonnis wordt gewezen. In bepaalde gevallen zijn echter op korte termijn maatregelen vereist. Bijvoorbeeld als een werkstaking is aangekondigd ... Lees meer »

Sanctiemaatregelen en handelsembargo’s onder de loep

Sanctiemaatregelen en handelsembargo’s onder de loep

Met welke risico’s dient een bedrijf rekening te houden bij het sluiten van een transactie met een partij die gevestigd is in bijvoorbeeld in China, Egypte of Iran? Naast de bekende aandachtspunten bij het sluiten van internationale transacties, zoals logistieke issues, juridische risico’s, valutarisico’s en cultuurverschillen, dienen bedrijven zich bewust ... Lees meer »

Beweerde volmacht, hoe zit het ook al weer?

Beweerde volmacht, hoe zit het ook al weer?

Volmacht is de bevoegdheid die iemand, de volmachtgever, aan een ander, de gevolmachtigde, verleent om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten. Een volmacht kan uitdrukkelijk of stilzwijgend worden verleend. De wettelijke bepalingen met betrekking tot volmacht zijn opgenomen in artikelen 60 tot en met 78 van Boek 3 van het ... Lees meer »

Naar boven scrollen