Home > Ondernemingsrecht (pagina 20)

Artikelen met thema: Ondernemingsrecht

Feed abonnement<
Bent u een schakel in een distributieketen? Dan kunt u aansprakelijk zijn voor een gevaarlijk product, zonder dat u daar schuld aan heeft

Bent u een schakel in een distributieketen? Dan kunt u aansprakelijk zijn voor een gevaarlijk product, zonder dat u daar schuld aan heeft

Een product dat niet de veiligheid biedt die mag worden verwacht, is volgens de wet gebrekkig. Dit heeft tot gevolg dat de producent van dat product in beginsel de schade die daardoor wordt veroorzaakt zal moeten vergoeden. Het begrip “producent” wordt echter ruim geïnterpreteerd. Ook “slechts” een leverancier kan onder ... Lees meer »

Voorstel Europese commissie voor een richtlijn betreffende eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid

Voorstel Europese commissie voor een richtlijn betreffende eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid

Onlangs is door de wetgever een voorstel van de Europese commissie voor een richtlijn betreffende eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid ter consultatie openbaar gemaakt. Met deze richtlijn wordt beoogd om de oprichting van bedrijven in het buitenland door potentiële oprichters van ondernemingen, met name in het MKB, te vereenvoudigen. Doel is ... Lees meer »

Bodembeslag door de Belastingdienst: wanneer is sprake van een “bodem van de belastingschuldige”?

Bodembeslag door de Belastingdienst: wanneer is sprake van een “bodem van de belastingschuldige”?

Bodemrecht en bodembeslag Het bodemrecht van de fiscus is in art. 22 lid 3 Invorderingswet (hierna: Iw) vastgelegd. Op grond van het bodemrecht heeft de Ontvanger de mogelijkheid (bodem)beslag te leggen en zich te verhalen op zaken die zich op de bodem van de belastingschuldige bevinden, ook als deze zaken ... Lees meer »

Herplaatsingsbeslissing en overplaatsing vóór bedrijfsoverdracht

Herplaatsingsbeslissing en overplaatsing vóór bedrijfsoverdracht

In de bedrijfspraktijk zijn arbeidsrechtelijke herstructureringsmaatregelen aan de orde van de dag. Met name vlak voor de verkoop van (onderdelen van) bedrijven worden de bedrijfsstructuren regelmatig aangepast. Ten behoeve van het realiseren van hun bedrijfsplannen gaan werkgevers jegens hun werknemers over tot herplaatsing op grond van directiebevoegdheid, overplaatsing, opheffingsovereenkomsten of ... Lees meer »

Hoge Raad: geen voorrecht in de verhouding tot 403-moedermaatschappij

Hoge Raad: geen voorrecht in de verhouding tot 403-moedermaatschappij

In artikel 2:403 BW is – kort gezegd – bepaald dat indien een moedermaatschappij zich hoofdelijk aansprakelijk stelt voor de uit de rechtshandelingen van een groepsmaatschappij voorvloeiende schulden, die groepsmaatschappij geen eigen jaarrekening openbaar hoeft te maken. Door een dergelijke verklaring te geven (‘403-verklaring’) aanvaardt de moedermaatschappij hoofdelijke medeaansprakelijkheid ten opzichte van ... Lees meer »

Wanneer is sprake van een directeur-grootaandeelhouder voor de toepassing van de werknemersverzekeringen?

Wanneer is sprake van een directeur-grootaandeelhouder voor de toepassing van de werknemersverzekeringen?

Onlangs is door de wetgever het voorontwerp voor een nieuwe ‘Regeling aanwijzing directeur -grootaandeelhouder’ openbaar gemaakt. Aanleiding hiervoor is de invoering van de Flex BV. De bestaande regeling houdt geen rekening met de vrijheid in vormgeving en de bevoegdheid tot benoeming en ontslag van bestuurders die binnen de Flex BV ... Lees meer »

De bevoegdheden van de pandhouder

De bevoegdheden van de pandhouder

Wanneer u een kredietfaciliteit aanhoudt bij uw bank, dan is het waarschijnlijk zo dat uw bank daarvoor zekerheden heeft verkregen. Op die manier hoopt de bank zeker te stellen dat zij het door haar verstrekte krediet krijgt terugbetaald. Vaak zal deze zekerheid zijn gegeven in de vorm van een pandrecht ... Lees meer »

Beëindiging van een duurovereenkomst: redelijke opzegtermijn in acht genomen?

Beëindiging van een duurovereenkomst: redelijke opzegtermijn in acht genomen?

De Hoge Raad heeft de afgelopen jaren een aantal belangrijke arresten gewezen over de opzegging van een duurovereenkomst indien partijen geen afspraken hebben gemaakt omtrent opzegging. Volgens de Hoge Raad kan een duurovereenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan in beginsel worden opgezegd. Wel kunnen de redelijkheid en billijkheid met ... Lees meer »

Naar boven scrollen