Home > Ondernemingsrecht (pagina 20)

Artikelen met thema: Ondernemingsrecht

Feed abonnement<
Pensioenfonds DuPont mocht verantwoordingsorgaan nieuwe stijl met minder bevoegdheden instellen

Pensioenfonds DuPont mocht verantwoordingsorgaan nieuwe stijl met minder bevoegdheden instellen

Gerechtshof Amsterdam, 18 september 2014 (ECLI:NL:GHAMS:2014:3888) De inmiddels niet meer bestaande deelnemersraad van Pensioenfonds DuPont de Nemoers (Nederland) B.V. (“het Fonds”) had de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam verzocht een aantal besluiten van het Fonds in te trekken, omdat naar de mening van de deelnemersraad het Fonds bij afweging van ... Lees meer »

Bestuurder aansprakelijk voor wanprestatie vennootschap?

Bestuurder aansprakelijk voor wanprestatie vennootschap?

Indien een vennootschap tekortschiet in de nakoming van een verbintenis of een onrechtmatige daad pleegt, is uitgangspunt dat alleen de vennootschap aansprakelijk is voor daaruit voortvloeiende schade. Onder bijzondere omstandigheden is echter, naast aansprakelijkheid van de vennootschap, ook ruimte voor aansprakelijkheid van een bestuurder van de vennootschap. Voor het aannemen ... Lees meer »

DGA, nog dividend uitkeren in 2014?

DGA, nog dividend uitkeren in 2014?

Zoals bekend geldt in 2014 nog het speciale 22% tarief voor een aanmerkelijk belang uitkering. Het normale tarief is 25%. Bij de presentatie van de miljoenennota voor 2015 is duidelijk geworden dat de regeling niet wordt verlengd. Het lijkt dus aantrekkelijk om nog in 2014 van de regeling gebruik te ... Lees meer »

Tijdelijke steunmaatregelen voor telers van groenten en fruit

Tijdelijke steunmaatregelen voor telers van groenten en fruit

Als gevolg van de Russische boycot, is de vraag naar bepaalde soorten groenten en fruit drastisch gedaald. Teneinde de telers van groenten en fruit te ondersteunen, heeft de Europese Commissie tijdelijk bijzondere steunmaatregelen vastgesteld. De GMO De producten die onder de Russische boycot vallen, maken onderdeel uit van een gemeenschappelijke ... Lees meer »

OR NRC mag commissaris benoemen

OR NRC mag commissaris benoemen

In een geschil tussen de grootaandeelhouder en de raad van commissarissen van NRC aan de ene kant en de ondernemingsraad van NRC aan de andere kant heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam onlangs bepaald dat de OR op grond van de statuten van NRC de bevoegdheid heeft om een lid ... Lees meer »

De ondernemingskamer als bedrijvendokter

De ondernemingskamer als bedrijvendokter

Binnen een onderneming kunnen uiteenlopende conflicten ontstaan. Denk aan geschillen tussen één of meer aandeelhouders enerzijds en het bestuur anderzijds of tussen aandeelhouders onderling. Als gevolg daarvan kan zich een patstelling in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) voordoen, waardoor geen besluiten meer (kunnen) worden  genomen. De continuïteit van een ... Lees meer »

Kan een bestuurder zijn aansprakelijkheid beperken door middel van een exoneratiebeding?

Kan een bestuurder zijn aansprakelijkheid beperken door middel van een exoneratiebeding?

In een recente uitspraak van de Rechtbank Amsterdam kwam de vraag aan de orde of de bestuurder van een beherend vennoot zijn interne aansprakelijkheid bij voorbaat kan beperken door het overeenkomen van een exoneratiebeding. Feiten X is bestuurder van de beherend vennoot (‘Stichting’) van KS Boulevard CV (‘CV’). De CV ... Lees meer »

Zuivering van schuldeisersverzuim

Zuivering van schuldeisersverzuim

Verzuim Met het juridische begrip verzuim wordt gedoeld op de situatie en periode dat een overeengekomen prestatie uitblijft en dus sprake is van een tekortkoming aan de kant van de schuldenaar. Zonder verzuim van de schuldenaar kan de schuldeiser niet overgaan tot ontbinding van de overeenkomst en kan hij evenmin ... Lees meer »

Overdracht groepsmaatschappij: vergeet de 403-verklaring niet!

Overdracht groepsmaatschappij: vergeet de 403-verklaring niet!

Wanneer een moedermaatschappij ten behoeve van een groepsmaatschappij (een ‘403-rechtspersoon’) een verklaring als bedoeld in artikel 2:403 BW heeft gegeven (een ‘403-verklaring’) is die moeder als hoofdelijk medeschuldenaar aansprakelijk voor de schulden uit rechtshandelingen van die 403-rechtspersoon. Hoofdelijke verbondenheid houdt in dat een schuldeiser van de 403-rechtspersoon mag kiezen of ... Lees meer »

Wijziging in registratie pandakten bij de Belastingdienst

Wijziging in registratie pandakten bij de Belastingdienst

Bij het verstrekken van financiering wordt doorgaans zekerheid van een kredietnemer verlangd. Vaak wordt die zekerheid verstrekt door middel van een pandrecht. Een pandrecht biedt een financier (pandhouder) een bijzondere positie wat betreft het nemen van verhaal op de kredietnemer (pandgever). Pandrechten kunnen worden gevestigd op roerende zaken ofwel op ... Lees meer »

Naar boven scrollen