Home > Mededingingsrecht & Staatssteun (pagina 2)

Artikelen met thema: Mededingingsrecht & Staatssteun

Feed abonnement<
Het koppelen van wonen en zorg vanuit mededingingsrechtelijk perspectief

Het koppelen van wonen en zorg vanuit mededingingsrechtelijk perspectief

Al jaren stimuleert de overheid het scheiden van wonen en zorg. In dit kader zijn zorginstellingen en woningcorporaties gaan samenwerken teneinde nieuwe arrangementen van wonen, zorg en welzijn mogelijk te maken. Hierbij werden wonen en zorg regelmatig contractueel gekoppeld. In verband hiermee kwam de vraag op of een dergelijke koppeling ... Lees meer »

LHV niet opnieuw beboet

LHV niet opnieuw beboet

Eerder dit jaar heeft de NMa aan de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) substantiële boetes opgelegd voor een overtreding van het kartelverbod, omdat de LHV haar leden had geadviseerd om uitsluitend huisartsen toe te laten als de reeds gevestigde huisartsen het daarmee eens zijn. Nu is gebleken dat de regionale LHV-huisartsenkringen (daarbij ... Lees meer »

Aanbestedingsrecht en staatssteun in het hoge noorden deel 2

Aanbestedingsrecht en staatssteun in het hoge noorden deel 2

Vorig jaar besliste de voorzieningenrechter Groningen dat de overeenkomst met betrekking tot de herinrichting van de Sennemalocatie, thans aangeduid als het Boogplein, die de gemeente Winsum op 20 december 2006 met projectontwikkelaar Montagne II B.V. (Montagne) had gesloten nietig was wegens schending van de staatssteunregels. In het arrest van 15 ... Lees meer »

De nieuwe subsidieregeling Gelderland Sport 2012; staatssteunproof?

De nieuwe subsidieregeling Gelderland Sport 2012; staatssteunproof?

Op 1 augustus jl. is de nieuwe subsidieregeling Regels Gelderland Sport 2012 in werking getreden. Deze subsidieregeling maakt subsidie mogelijk voor activiteiten in Gelderland die zich richten op de ontwikkeling van Gelderland als sportland. Het gaat daarbij om de vijf kernsporten: atletiek, de hippische sport, wielersport, volleybal en judo. Lees meer »

Staatssteun en reclamecampagnes in de landbouw

Staatssteun en reclamecampagnes in de landbouw

Het Productschap Tuinbouw (hierna: het PT) heeft twee verordeningen vastgesteld op basis waarvan heffingen kunnen worden geheven over het aanbod van en de handel in bloemkwekerijproducten. De opbrengst van deze heffingen is onder andere bedoeld om reclamecampagnes ter promotie van bloemkwekerijproducten te financieren (hierna: de regeling). De Europese Commissie stelt ... Lees meer »

Minister van EL&I publiceert Handreiking markt en overheid

Minister van EL&I publiceert Handreiking markt en overheid

Zoals reeds eerder op deze plaats vermeld, is op 1 juli 2012 de Wet Markt & Overheid in werking getreden door middel van wijziging van de Mededingingswet. Daarmee zijn vier gedragsregels voor overheden geïntroduceerd teneinde een zo gelijk mogelijk speelveld te creëren tussen overheden (die economische activiteiten ontplooien) en private ... Lees meer »

NMa: wanneer sprake van een volwaardige gemeenschappelijke onderneming?

NMa: wanneer sprake van een volwaardige gemeenschappelijke onderneming?

Iedere voorgenomen fusie, overname of oprichting van een volwaardige gemeenschappelijke onderneming  moet voorafgaande aan de totstandkoming worden gemeld bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), indien de omzet van de betrokken partijen bepaalde waarden overschrijdt (artikel 34 van de Mededingingswet (Mw)). In een informele zienswijze van 20 juni 2012 heeft de NMa ... Lees meer »

NMa: geen boete voor verkopende partijen na niet melden concentratie

NMa: geen boete voor verkopende partijen na niet melden concentratie

Enige tijd geleden meldden wij al dat de rechtbank Rotterdam in haar uitspraak van 13 januari 2011 heeft geoordeeld dat in het kader van een overname alleen de partij die (uitsluitende) zeggenschap over een andere onderneming verwerft, meldingsplichtig is in de zin van de Mededingingswet. De verkopende partij die zeggenschap overdraagt, ... Lees meer »

Naar boven scrollen