Home > Fusie, overname en herstructurering (pagina 3)

Artikelen met thema: Fusie, overname en herstructurering

Feed abonnement<
Registratie pandakten bij de Belastingdienst: praktische handleiding

Registratie pandakten bij de Belastingdienst: praktische handleiding

Bij vrijwel iedere financiering verlangt de financierende partij – de bank – van de kredietnemer en de eventueel daarmee verbonden groepsvennootschappen vrijwel steeds zekerheid in de vorm van pandrechten. Meestal betreft dit dan een stil pandrecht op vorderingen (3:239 BW) en een bezitloos pandrecht op roerende activa (3:237 BW). Voor ... Lees meer »

Earn-out

Earn-out

Aan het begin van een overnametraject stellen koper en verkoper de prijs vast die koper zal betalen voor de aandelen (of de activa en passiva). Dikwijls wordt deze koopprijs volledig betaald op het moment dat de aandelen worden geleverd. Het kan ook voorkomen dat, naast betaling op de leveringsdatum van ... Lees meer »

Bestuur en toezicht

Bestuur en toezicht

Op 31 mei 2011 heeft de eerste kamer het wetsvoorstel tot aanpassing van de regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen aangenomen. Met dit wetsvoorstel wordt het mogelijk om binnen besloten en naamloze vennootschappen het zogenaamde monistische bestuursmodel te hanteren. Daarnaast wordt met het wetsvoorstel de tegenstrijdig ... Lees meer »

De impact van de AIFM Richtlijn op private equity

De impact van de AIFM Richtlijn op private equity

In juni zal de Europese Raad naar verwachting haar akkoord geven aan de concepttekst van de richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsfondsen (Directive on Alternative Investment Fund Managers, hierna: AIFM-richtlijn). De AIFM-richtlijn behelst een aantal ingrijpende wijzigingen voor private equity partijen die hierna kort zullen worden besproken. Lees meer »

Vrijstelling van overdrachtsbelasting/concernvrijstelling

Vrijstelling van overdrachtsbelasting/concernvrijstelling

Wie onroerend goed koopt in Nederland moet hierover 6% overdrachtsbelasting betalen. Voor een overdracht tussen vennootschappen die behoren tot hetzelfde concern gelden echter vrijstellingen. Er is na een vrijgestelde overdracht binnen een concern echter alsnog overdrachtsbelasting verschuldigd als de verkrijgende vennootschap binnen 3 jaar na de verkrijging niet langer behoort ... Lees meer »

Toestemming echtgenote  nodig als aandelen zijn gecertificeerd?

Toestemming echtgenote nodig als aandelen zijn gecertificeerd?

Artikel 1:88 BW bepaalt dat een echtgenoot de toestemming van de andere echtgenoot moet hebben voor het aangaan van overeenkomsten die ertoe strekken dat hij zich, anders dan in de normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf, als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of ... Lees meer »

Naar boven scrollen