Home > Energie (pagina 6)

Artikelen met thema: Energie

Feed abonnement<
Aanpassingen Warmtewet

Aanpassingen Warmtewet

Afgelopen juli heeft minister Verhagen een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend tot wijziging van de Warmtewet. Uit de memorie van toelichting blijkt dat de Warmtewet minder complex en beter uitvoerbaar moet worden. Het doel van de Warmtewet is en blijft consumentenbescherming. Dit wordt vormgegeven door bepalingen gericht op tariefbescherming ... Lees meer »

Eigen schuld door afwezigheid overspanningbeveiliger

Eigen schuld door afwezigheid overspanningbeveiliger

Als de spanning op een elektrisch apparaat of elektrotechnische installatie (vele malen) hoger is dan de spanning waarvoor het is ontworpen, is er sprake van overspanning. Wanneer er een overspanning optreedt wordt het apparaat of de installatie vaak onherstelbaar beschadigd. Schade aan de apparatuur kan echter eenvoudig en tegen geringe ... Lees meer »

Van idee naar B.V.

Van idee naar B.V.

Stel u hebt een goed innovatief idee op het vlak van energie- en milieutechnologie. Maar u worstelt met vragen als: is het technisch haalbaar? Zit er commerciële potentie in? Op papier lijkt het een prachtig plan, maar hoe vertaalt het zich in de praktijk? In dat geval is EMT Radar ... Lees meer »

NMa maakt intradagelijkse elektriciteitshandel met Noorwegen mogelijk

NMa maakt intradagelijkse elektriciteitshandel met Noorwegen mogelijk

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft op 1 september 2011 besloten om intradagelijkse elektriciteitshandel tussen Noorwegen en Nederland toe te staan. Het besluit van de NMa biedt de Nederlandse netbeheerder TenneT en de Noorse netbeheerder StatNett de mogelijkheid samen met de beurzen APX en NordPool Spot de markten voor de elektriciteitshandel op ... Lees meer »

Levert een vordering uit onbalans een boedelvordering op?

Levert een vordering uit onbalans een boedelvordering op?

HR 22 oktober 2010, NJ 2011, 113 Op grond van de Elektriciteitswet 1998 mag een verbruiker van elektriciteit niet meer elektriciteit aan het elektriciteitsnet onttrekken dan hij heeft gecontracteerd bij een leverancier. De leverancier dient ervoor te zorgen dat een gelijke hoeveelheid elektriciteit die door de contractant aan het net ... Lees meer »

Leveranciersmodel per 1 april 2013 een feit

Leveranciersmodel per 1 april 2013 een feit

Enkele onderdelen van de wet van 26 februari 2011 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteits- en gasmarkt (hierna: wet marktmodel) zijn per 1 juli 2011 in werking getreden (staatsblad 6 mei 2011, 203). De resterende onderdelen zullen respectievelijk per ... Lees meer »

Informatieplicht jegens kleinverbruikers

Informatieplicht jegens kleinverbruikers

Op energieleveranciers en netbeheerders rust een vergaande informatieplicht indien zij een contract sluiten met kleinverbruikers. Dat een schending van deze informatieplicht vervelende consequenties kan hebben, blijkt uit een recent arrest van het gerechtshof Arnhem (gerechtshof Arnhem, 29 maart 2011, LJN: BQ0185). Het gerechtshof Arnhem heeft een contract -op basis waarvan ... Lees meer »

Onderzoek naar de verdeling van de kosten van netverliezen

Onderzoek naar de verdeling van de kosten van netverliezen

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de NMa) heeft in opdracht van de minister van Economische zaken, Landbouw en Innovatie onderzoek laten doen naar de oorzaken en kosten van netverliezen op het elektriciteitsnet. De NMa heeft in samenwerking met de onderzoeksbureaus KEMA en SEO dit onderzoek uitgevoerd. ... Lees meer »

Bedenktijd bij overeenkomst tot levering van energie

Bedenktijd bij overeenkomst tot levering van energie

Aan een overeenkomst die via de telefoon tot stand komt, worden bepaalde eisen gesteld. In het Burgerlijk Wetboek is ter bescherming van consumenten een bijzondere regeling opgenomen. Die regeling is onder meer van toepassing op een overeenkomst tot levering van gas en elektriciteit die telefonisch wordt gesloten (artikel 7:5 lid ... Lees meer »

Verbetering energiemarkt

Verbetering energiemarkt

Op 22 februari 2011 heeft de eerste kamer twee wetsvoorstellen goedgekeurd. Het betreft het wetsvoorstel Verbetering werking elektriciteits- en gasmarkt en het wetsvoorstel Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie. Met het aannemen van het wetsvoorstel is EG-richtlijn 2006/32/EG  (energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten) geïmplementeerd. In de wetsvoorstellen worden onder andere de ... Lees meer »

CEER geeft visie op energiebeleid tot 2050

CEER geeft visie op energiebeleid tot 2050

De ‘Council of European Energy Regulators’ (hierna: “CEER”), het verbond van de nationale energietoezichthouders van alle EU-lidstaten, Noorwegen en IJsland, heeft in het kader van de consultatieronde voor de ‘Energy Roadmap 2050’ op 2 maart jongstleden haar kijk op het energiebeleid tot 2050 bij de Europese Commissie ingediend. Lees meer »

Technische codes zijn algemeen verbindende voorschriften

Technische codes zijn algemeen verbindende voorschriften

De wijze waarop netbeheerders en afnemers van elektriciteit zich dienen te gedragen, is voor een belangrijk deel vastgelegd in de op artikel 36 Elektriciteitswet 1998 (“E-wet’) gebaseerde Technische codes: Netcode Elektriciteit, Systeemcode Elektriciteit, Informatiecode Elektriciteit en Gas, Meetcode Elektriciteit,  Samenwerkingsregeling Elektriciteit en de Begrippenlijst Elektriciteit. Uit een aantal bepalingen in ... Lees meer »

De stekker uit de Splitsingswet?

De stekker uit de Splitsingswet?

Energiebedrijven Delta, Eneco en Essent behaalden twee weken geleden een overwinning op de Staat bij het gerechtshof Den Haag (LJN: BM8494, BM8494 en BM8496). De zogenaamde Splitsingswet die de energiemaatschappijen verplicht tot afsplitsing van hun netwerkbedrijf is voorlopig van de baan. Volgens het hof is deze wet in strijd met ... Lees meer »

Meldpunt colportage energiebedrijven

Meldpunt colportage energiebedrijven

Consuwijzer heeft een digitaal meldpunt voor klachten over huis-aan-huis verkoop van energiebedrijven geopend. Consuwijzer is het loket van de overheid voor consumenten waarin ondermeer de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en de Consumentenautoriteit samenwerken. Op de site www.consuwijzer.nl kunnen consumenten met een klacht over verkoop aan de deur alle relevante informatie melden. Lees meer »

Naar boven scrollen