Home > Artikelen van Alexandra Slaski

Artikelen van Alexandra Slaski

T: +31 (0)26 353 83 64
E: slaski@dirkzwager.nl


Alexandra Slaski is sedert 1 januari 2018 niet meer werkzaam bij Dirkzwager. Heeft u vragen of wilt u een advies neemt u dan contact op met een van de advocaten van de sectie Ondernemingsrecht.

Kredietopzegging door de bank

Kredietopzegging door de bank

Veel ondernemers worden (voor een deel) gefinancierd door een bank. Hierbij kan worden gedacht aan een rekening-courant krediet, een geldlening, of bijvoorbeeld een faciliteit op grond waarvan de bank bereid is om garanties ten behoeve van de ondernemer te verstrekken. De ondernemer die door de bank wordt gefinancierd, houdt in ... Lees meer »

Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten

Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten

Het wordt eenvoudiger om zogenaamde buitengerechtelijke kosten vergoed te krijgen. Dit zijn incassokosten die gemaakt worden voordat een zaak aan een rechter wordt voorgelegd. Denk bijvoorbeeld aan de kosten die worden gemaakt voor sommatiebrieven. Nu dient in een procedure nog aangetoond te worden dat de kosten daadwerkelijk zijn gemaakt en ... Lees meer »

De wereld van de acquisitiefraude

De wereld van de acquisitiefraude

U wordt gebeld door een medewerker van Louche B.V. Deze medewerker vertelt u dat uw bedrijf gratis vermeld kan worden op een bepaalde website die veelvuldig wordt gevonden via diverse zoekmachines. Aangezien gratis publiciteit niet verkeerd is, geeft u aan interesse te hebben. De medewerker vertelt u een fax te ... Lees meer »

De gevolmachtigde pandhouder

De gevolmachtigde pandhouder

Tot voor kort was het onduidelijk of een kredietgever/pandhouder als gevolmachtigde van de kredietnemer/pandgever door middel van een verzamelpandakte vorderingen van die pandgevers op hun debiteuren aan zichzelf kan verpanden. Het was ook geen uitgemaakte zaak of dit rechtsgeldig kan geschieden zonder dat de namen van de desbetreffende pandgevers uit ... Lees meer »

Levert een vordering uit onbalans een boedelvordering op?

Levert een vordering uit onbalans een boedelvordering op?

HR 22 oktober 2010, NJ 2011, 113 Op grond van de Elektriciteitswet 1998 mag een verbruiker van elektriciteit niet meer elektriciteit aan het elektriciteitsnet onttrekken dan hij heeft gecontracteerd bij een leverancier. De leverancier dient ervoor te zorgen dat een gelijke hoeveelheid elektriciteit die door de contractant aan het net ... Lees meer »

Amendement Samsom met betrekking tot energiebelasting

Amendement Samsom met betrekking tot energiebelasting

Energiebelasting is een heffing op elektriciteit en aardgas. Deze belasting is ingevoerd om verbruikers te stimuleren zuinig en bewust met energie om te gaan. Energiebelasting wordt geheven over het verbruik van elektriciteit en aardgas. Er is ook energiebelasting verschuldigd indien de verbruiker zelf de elektriciteit opwerkt. Een uitzondering geldt voor ... Lees meer »

Vormerkung en beslag

Vormerkung en beslag

De koper van een registergoed kan de koopovereenkomst inschrijven in de openbare registers. De koper wordt vanaf dat moment beschermd tegen een aantal belemmeringen die de levering van het registergoed zouden kunnen frustreren. Onder andere wordt de koper beschermd tegen beslagen die na de inschrijving op het registergoed worden gelegd. ... Lees meer »

Naar boven scrollen