Home > Artikelen van Peter-Jan Hopmans

Artikelen van Peter-Jan Hopmans

T: +31 (0)24 381 27 35
E: hopmans@dirkzwager.nl


Peter-Jan Hopmans is sinds 1995 werkzaam in het notariaat. In 2009 is hij tot notaris benoemd. Peter-Jan is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht. Hij adviseert cliënten zowel in de profit als in de not-for-profit sector. De advisering ziet in het bijzonder op het oprichten van rechtspersonen, het opzetten en herstructureren van samenwerkingsverbanden, fusies, splitsingen en overnames.
Wetsvoorstel bekostiging levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen aangenomen door de Tweede Kamer

Wetsvoorstel bekostiging levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen aangenomen door de Tweede Kamer

Op 20 december 2016 heeft de Tweede Kamer het voorstel van de wet van de leden Ypma en Voordewind houdende wijziging van de Wet primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra ten einde levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen te bekostigen (hierna: het “Wetsvoorstel”) aangenomen. Lees meer »

Aansprakelijkheid bestuurder en aandeelhouder bij turboliquidatie

Aansprakelijkheid bestuurder en aandeelhouder bij turboliquidatie

Op 12 juli 2016 heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden zich uitgesproken over de vraag of in het licht van een turboliquidatie, de (indirect) bestuurder en de enig aandeelhouder op de voet van artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek (persoonlijk) aansprakelijk kunnen worden gehouden voor het ontbinden van de vennootschap. Lees meer »

Turboliquidatie mogelijk indien er geen baten maar wel schulden zijn

Turboliquidatie mogelijk indien er geen baten maar wel schulden zijn

Op 27 juni 2016 heeft de Rechtbank Gelderland  een interessante uitspraak gedaan. De vraag was aan de orde of een turboliquidatie van een rechtspersoon (een liquidatie op grond van artikel 2:19 lid 4 Burgerlijk Wetboek) mogelijk is indien de rechtspersoon op het tijdstip van zijn ontbinding geen baten maar wel ... Lees meer »

Passend onderwijs behoudt BTW-vrijstelling

Passend onderwijs behoudt BTW-vrijstelling

Eerder berichtte ik u dat in verband met de invoering van de Wet passend onderwijs per 1 augustus 2014 tot 1 augustus 2016 bij wijze van overgangsmaatregel een btw-vrijstelling geldt voor bepaalde werkzaamheden van samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs en van scholen die deel uit maken van deze samenwerkingsverbanden. Deze vrijstelling geldt voor ... Lees meer »

Nieuwe SER fusiegedragsregels op 1 oktober 2015 van kracht

Nieuwe SER fusiegedragsregels op 1 oktober 2015 van kracht

Inleiding Op 18 september 2015 heeft de Sociaal Economisch Raad (SER) een herziene versie van de Fusiegedragsregels (de Fusiegedragsregels 2015) vastgesteld. De Fusiegedragsregels 2015 zijn gepubliceerd in de Staatscourant van 25 september 2015 (nr. 31544) en zullen op 1 oktober 2015 in werking treden. Aanleiding voor de herziening vormen de ... Lees meer »

Wetenswaardigheden Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

Wetenswaardigheden Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

Raad van Toezicht, taken, bevoegdheden en aansprakelijkheid Op 5 juli 2012 heeft de Tweede Kamer de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (de ‘Herzieningswet’) aangenomen. Naar aanleiding van de voorstellen in het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ van het Kabinet Rutte II met betrekking tot woningcorporaties en het rapport van de commissie Hoekstra over ... Lees meer »

Wetenswaardigheden Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

Wetenswaardigheden Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

Op 5 juli 2012 heeft de Tweede Kamer de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (de ‘Herzieningswet’) aangenomen. Naar aanleiding van de voorstellen in het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ van het Kabinet Rutte II met betrekking tot woningcorporaties en het rapport van de commissie Hoekstra over het toezicht op woningcorporaties, heeft de minister ... Lees meer »

Onderwijspolitiek na de commissie Dijsselbloem

Onderwijspolitiek na de commissie Dijsselbloem

Recent heeft de Onderwijsraad een advies aan de Tweede Kamer gepubliceerd inzake de invloed van de commissie Dijsselbloem op de onderwijspolitiek. De commissie deed in 2007-2008 onderzoek naar de totstandkoming van onderwijsvernieuwingen. De Onderwijsraad (hierna: de “raad”) gaat in haar advies ook in op de vraag of de terugblik aanleiding ... Lees meer »

Concept besluit integratie lwoo en pro in passend onderwijs ter consultatie

Concept besluit integratie lwoo en pro in passend onderwijs ter consultatie

Onlangs hebben de staatssecretarissen van onderwijs en economische zaken een concept besluit integratie lwoo en pro in passend onderwijs ter consultatie gepubliceerd. In dit besluit worden wordt uitvoering gegeven aan de opdracht of mogelijkheid die wordt geboden in het wetsvoorstel Integratie lwoo en pro in passend onderwijs (hierna: het “wetsvoorstel”) ... Lees meer »

Naar boven scrollen