Home > Financieel recht > Nieuwe Algemene Bankvoorwaarden per 1 maart 2017
Nieuwe Algemene Bankvoorwaarden per 1 maart 2017

Nieuwe Algemene Bankvoorwaarden per 1 maart 2017

Alle banken hanteren tegenwoordig Algemene Bankvoorwaarden (ABV). Banken die lid zijn van de Nederlandse Vereniging van Banken hanteren dezelfde ABV. Voor specifieke diensten of producten hanteren de banken aparte overeenkomsten en algemene productvoorwaarden, ook wel bijzondere voorwaarden genoemd. Deze verschillen per bank en kunnen afwijken van de ABV.

In overleg tussen de Nederlandse Vereniging van Banken en de Consumentenbond zijn op 1 maart 2017 de ABV gewijzigd, met als doel deze te vereenvoudigen en te verduidelijken. Er is geschreven in begrijpelijker Nederlands met voorbeelden ter verduidelijking.

Wat is er precies veranderd en wat betekent dit voor u?
In de gewijzigde ABV is opgenomen dat als er in de bijzondere voorwaarden een bepaling staat die strijdig is met de ABV, die bepaling voorgaat op de ABV. Dit kan er echter niet toe leiden dat de rechten of bescherming die de ABV toekent aan consumenten wordt aangetast, zo schrijft de Nederlandse Vereniging van Banken op haar website. Dat klinkt natuurlijk mooi, maar voor zakelijke klanten geldt dit niet. Indien een bepaling uit de bijzondere voorwaarden van uw bank nadeliger is voor u dan de bepaling uit de ABV, dan heeft u als zakelijke klant pech. Als zakelijke klant kunt u dus wel degelijk nadeel ondervinden van de gewijzigde ABV.

Andere wijzigingen zijn:

• Expliciet is toegevoegd dat banken streven naar begrijpelijke producten en diensten en informatie hierover.
• In de ABV is nu bepaald dat als de bank derde partijen inschakelt voor de uitvoering van werkzaamheden of werkzaamheden aan derde partijen uitbesteedt, zoals het verrichten van een betaling aan het buitenland, de bank aanspreekpunt en contractpartij voor de klant blijft.
• Banken willen geen financiële drempels opwerpen voor klanten om hun recht te halen. De ABV zijn aangepast in die zin dat daaraan is toegevoegd dat als er voor bijzondere kosten een wettelijke regeling is, die wettelijke regeling wordt toegepast. Daar waar het gaat om proceskosten betekent dit dat de bank als zij een procedure tegen de klant wint, zij niet de werkelijke proceskosten zal claimen maar de kosten op grond van de wettelijke regeling voor proceskosten.
• Door ondernemersvertegenwoordigers is aangedrongen op verbetering van de communicatie over bijzondere kosten, zoals taxatiekosten of kosten van extra rapportages. Hieraan is tegemoetgekomen door in de ABV nu uitdrukkelijk op te nemen dat de bank moet vertellen waarom de kosten nodig zijn.
• Vanwege bewijskracht en privacy blijft het uitgangspunt dat mededelingen van de klant aan de bank schriftelijk moeten worden gedaan, maar in de praktijk kan hiervan in overleg worden afgeweken, bij voorbeeld als gebruik kan worden gemaakt van een beveiligde internetomgeving.
• De ABV hebben verder betrekking op zaken als storingen, overlijden, tarieven en geschillen. Zie voor een beknopt overzicht Algemene Bankvoorwaarden 2017 in het kort.
• De ABV zijn gedeponeerd bij de rechtbank in Amsterdam en zijn op 1 maart 2017 van kracht geworden. De banken zullen hun klanten hierover rechtstreeks informeren.

De nieuwe bankvoorwaarden zijn hier te downloaden.

Voor vragen over algemene bankvoorwaarden kunt u contact opnemen met Maartje ter Horst.
T: +31 (0)24 38 13 149
E: terhorst@dirkzwager.nl

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen