Home > Ondernemingsrecht > Voorstel van Wet inzake instemmingsbevoegdheid hoofdlijnen begroting funderend onderwijs
Voorstel van Wet inzake instemmingsbevoegdheid hoofdlijnen begroting funderend onderwijs

Voorstel van Wet inzake instemmingsbevoegdheid hoofdlijnen begroting funderend onderwijs

Op 9 mei 2016 is ter consultatie een voorstel van Wet tot wijziging van de Wet medezeggenschap op scholen in verband met het verlenen van instemmingsbevoegdheid (hierna: het “Voorstel”) op hoofdlijnen van de begroting in het funderend onderwijs openbaar gemaakt.

Inleiding
Het Voorstel strekt ertoe de rechten van de medezeggenschap in het primair onderwijs (hierna: “PO”) en voortgezet onderwijs (hierna: “VO”) met betrekking tot inspraak op het financiële beleid te versterken. Dit gebeurt in de vorm van het verlenen van instemmingsbevoegdheid aan de medezeggenschapsraden op de hoofdlijnen van de begroting.

Inhoud wetsvoorstel
Het Voorstel vervangt het adviesrecht op de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid, dat de medezeggenschap in het PO en VO thans hebben, door de instemmingsbevoegdheid op de hoofdlijnen van de begroting. Dit resulteert in een sterkere positie van de medezeggenschap bij het bepalen van het financiële beleid van de instelling.

Met de instemmingsbevoegdheid op hoofdlijnen van de begroting wil de regering een cultuur op scholen stimuleren waarin bestuur en medezeggenschap in een vroeg stadium met elkaar in gesprek gaan over de koers van de instelling en de financiële vertaling daarvan in de begroting. Als bestuur en medezeggenschap het overleg hierover tijdig beginnen, is er voldoende ruimte voor inhoudelijke discussie. Uiteindelijk vormen de hoofdlijnen van de begroting en de concrete uitwerking daarvan in de begroting zelf het financiële sluitstuk van deze discussie, omdat de geraamde inkomsten en uitgaven in de begroting de gemaakte beleidskeuzes financieel moeten ondersteunen.

Onder hoofdlijnen van de begroting moet, volgens het Voorstel, ten minste worden verstaan: de door het bestuur beoogde verdeling van de middelen voor het begrotingsjaar op basis van de verdeelprincipes ten aanzien van de beleidsterreinen onderwijs, huisvesting en beheer, investeringen en personeel. Daarbinnen is onder andere aandacht voor:
– de verhouding tussen uitgaven voor het primair proces en de ondersteuning daarvan;
– de middelen die bovenschools op bestuursniveau beschikbaar worden gesteld;
– de verdeling van middelen over de verschillende scholen die onder het schoolbestuur vallen;
– beleid ten aanzien van de financiële positie (versterken of juist aanspreken van vermogen).

De verdere invulling van wat tot de hoofdlijnen van de begroting moet worden gerekend, wordt door het Voorstel aan de scholen overgelaten. De invulling kan aansluiten bij de inhoudelijk strategische keuzes in het schoolplan en worden afgestemd op de specifieke werkwijze en administratieve processen van de school. Afspraken hierover kunnen een plek krijgen in het medezeggenschapsreglement.

Mocht er een conflict ontstaan over de beleidsuitgangspunten die uitwerking krijgen in de hoofdlijnen van de begroting waardoor geen het bevoegd gezag geen besluit tot vaststelling van de hoofdlijnen van de begroting kan nemen, dan kan het bevoegd gezag een geschil voorleggen aan de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS. De Commissie doet een bindende uitspraak waar alle partijen zich aan moeten houden. Er kan daarna in beroep worden gegaan bij de Ondernemingskamer.

Mochten bestuurders en medezeggenschap het onverhoopt niet eens worden over de hoofdlijnen van de begroting waardoor de begroting niet kan worden vastgesteld voor aanvang van het begrotingsjaar, dan is het belangrijk dat het onderwijs, de betaling van de salarissen en andere uitgaven in verband met de continuïteit in de bedrijfsvoering gewoon voortgezet kunnen worden. Conform de regels voor het hoger onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs voorziet het Voorstel erin dat de instelling voor de benodigde uitgaven kan beschikken over ten hoogste vier twaalfde deel van de voor die uitgaven bedoelde bedragen die in de begroting van het voorafgaande jaar zijn opgenomen, indien de procedure bij de geschillencommissie niet tijdig is afgerond. Mocht een procedure bij de Ondernemingskamer nodig zijn, dan kan het bevoegd gezag volgens het Voorstel, totdat de Ondernemingskamer uitspraak heeft gedaan of indien de uitspraak van de Ondernemingskamer leidt tot het opstellen van een nieuwe begroting, totdat een nieuwe begroting is vastgesteld, voor het doen van uitgaven in dat jaar beschikken over de bedragen die daarvoor zijn geraamd in de begroting waarover de Ondernemingskamer oordeelt of heeft geoordeeld.

Eigen observaties
Met het Voorstel worden de rechten van de medezeggenschap in het funderend onderwijs op financieel gebied in overeenstemming gebracht met die in de andere onderwijssectoren. Dat lijkt me een goede zaak.
De regering verwacht dat een sterkere positie van de medezeggenschap op financieel vlak bijdraagt aan meer financiële transparantie binnen onderwijsinstellingen waardoor de kans op incidenten wordt beperkt. Of deze verwachting bewaarheid zal worden, zal in belangrijke mate afhankelijk zijn van de opstelling van het bevoegd gezag aan de ene kant en van de deskundigheid van de medezeggenschap aan de andere kant. De regering verwacht ter zake van dit laatste dat de faciliteitenregeling bedoeld in artikel 28 van de Wet Medezeggenschap op Scholen, als voorzien in de nog niet inwerking getreden Wet versterking bestuurskracht van onderwijsinstellingen , voldoende soelaas biedt. Ik betwijfel dat. Zie daarover mijn eerdere bijdrage over dat wetsvoorstel. Daarnaast geldt dat medezeggenschap mensenwerk is. De vraag is dan ook hoe robuust zullen de leden van de medezeggenschap optreden jegens het bevoegde gezag. Zullen zij in een voorkomend geval de instemming onthouden en vervolgens, indien het besluit vervolgens toch wordt genomen, de nietigheid van dit besluit inroepen? De toekomst zal het leren.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen