Home > Fusie, overname en herstructurering > Nieuwe SER fusiegedragsregels op 1 oktober 2015 van kracht
Nieuwe SER fusiegedragsregels op 1 oktober 2015 van kracht

Nieuwe SER fusiegedragsregels op 1 oktober 2015 van kracht

Inleiding
Op 18 september 2015 heeft de Sociaal Economisch Raad (SER) een herziene versie van de Fusiegedragsregels (de Fusiegedragsregels 2015) vastgesteld. De Fusiegedragsregels 2015 zijn gepubliceerd in de Staatscourant van 25 september 2015 (nr. 31544) en zullen op 1 oktober 2015 in werking treden. Aanleiding voor de herziening vormen de verschillende maatschappelijke ontwikkelingen die zich na de vaststelling van de laatste versie van de Fusiegedragsregels in 2000 hebben voorgedaan. Het gaat dan in het bijzonder om de voortschrijdende verzelfstandiging en privatisering van overheidstaken en de toenemende bedrijfsmatige organisatie in het vrije beroep en non-profitorganisaties.

Kern van de Fusiegedragsregels
Kern van de Fusiegedragsregels is en blijft dat de fusiepartijen de vakbonden tijdig in kennis stellen, informatie verstrekken en de gelegenheid bieden hun oordeel te geven vanuit het gezichtspunt van de in de onderneming werkzame personen. Met ‘tijdig’ wordt bedoeld: vóórdat overeenstemming over de fusie wordt bereikt. De fusiepartijen dienen hieraan op zodanige wijze uitvoering te geven dat het oordeel van de vakbonden van wezenlijke invloed kan zijn op het al dan niet tot stand komen van de fusie en op de modaliteiten daarvan.

De belangrijkste wijzigingen:
Hierna bespreek ik de belangrijkste wijzigingen die in de Fusiegedragsregels zijn doorgevoerd ten opzichte van bestaande Fusiegedragsregels 2000.

Uitbreiding werkingssfeer:
Voor het kwalificeren van een onderneming in de zin van de Fusiegedragsregels is vereist dat die onderneming behoort tot het bedrijfsleven. Het begrip ‘bedrijfsleven’ wordt als gevolg van de hiervoor gemelde ontwikkelingen na 2000 onder vigeur van de Fusiegedragsregels 2015 ruimer uitgelegd. De Fusiegedragsregels 2015 zijn ook van toepassing op organisaties die bedrijfsmatig zijn georganiseerd en opereren op de markt.

Dat betekent dat de Fusiegedragsregels 2015 afhankelijk van de wijze waarop een organisatie zich heeft georganiseerd (bedrijfsmatig of niet) ook van toepassing kunnen zijn op ondernemingen in de zorg (zoals thuiszorg, ziekenhuizen, kinderopvang, jeugdzorg, psychiatrische instellingen, verpleeg- en verzorgingstehuizen), het onderwijs, de culturele sector en op het vrije beroep en de overheid. Door deze ruime uitleg van de werkingssfeer zal in veel gevallen verwijzing naar de Fusiegedragsregels in de cao niet (meer) nodig zijn.

Fusiegedragsregels 2015 hanteren een weerlegbaar vermoeden van zeggenschap:
Van een fusie in de zin van de Fusiegedragsregels is sprake indien op duurzame wijze de zeggenschap over een onderneming of een onderdeel daarvan wordt verkregen of overgedragen. Verkrijging of overdracht van meer dan 50 procent van de aandelen (meerderheidsbelang) in een NV/BV werd onder de Fusiegedragsregels 2000 onweerlegbaar vermoed die zeggenschap te vestigen. De houder van een meerderheidsbelang in een NV/BV hoeft echter niet in alle gevallen daadwerkelijk de zeggenschap te kunnen uitoefenen, bijvoorbeeld omdat dit belang louter of hoofdzakelijk bestaat uit stemrechtloze aandelen.

Om die reden wordt onder de Fusiegedragsregels 2015 de verwerving of de overdracht – direct of indirect – van een aandelenpakket in een NV/BV een weerlegbaar vermoeden van de verkrijging van zeggenschap op te leveren indien dit leidt tot:

(a)     het verkrijgen van de bevoegdheid om meer dan de helft van de leden van het bestuursorgaan of van het leidinggevend orgaan dan wel het toezichthoudend orgaan (al naar gelang sprake is van een one-tier of two-tier bestuursstructuur) van een NV/BV te benoemen;

(b)     het verkrijgen van meer dan 50 procent van de stemrechten in de algemene vergadering van een NV/BV; of

(c)     het verkrijgen van meer dan 50 procent van de aandelen (meerderheidsbelang) in een NV/BV.

Openbaar bod/geleidelijke aankoop ter beurze:
Bij een openbaar bod en bij een geleidelijke aankoop ter beurze is geen sprake van fusiebesprekingen tussen de fusiepartners. Om die reden zijn de informatie- en overlegregels van de Fusiegedragsregels niet (rechtstreeks) toepasbaar. In de Fusiegedragsregels 2015 worden deze regels nu van overeenkomstige toepassing verklaard door op de bieder, het bestuur van de doelvennootschap en de koper ter beurze de verplichting op te leggen om zover mogelijk toepassing te geven aan de informatie- en overlegregels van de Fusiegedragsregels.

Geheimhouding:
De geheimhoudingsbepaling inzake de kennisgeving van de voorbereiding of totstandkoming van een fusie wordt gewijzigd. Op grond van de Fusiegedragsregels 2015 dienen de verenigingen van werknemers over kennisgevingen inzake de voorbereiding of totstandkoming geheimhouding te betrachten tenzij het tegendeel schriftelijk aan hen is meegedeeld. Een vereniging van werknemers kan de geheimhouding afwijzen. Ten opzichte van de  vereniging van werknemers die dat doet, behoeven de gedragsregels niet in acht te worden genomen, tenzij zij tijdig en schriftelijk alsnog geheimhouding aanvaardt. Een vereniging van werknemers die niet binnen de termijn van drie werkdagen geheimhouding afwijst, wordt verondersteld deze te aanvaarden. Indien één of meer van de bij de fusie betrokken onderneming(en) niet instemt respectievelijk instemmen met c.q. bezwaar hebben tegen het door een vereniging van werknemers informeren van derden (bijvoorbeeld omdat de bij de fusie betrokken ondernemingen van mening zijn dat de kring van te informeren personen te groot wordt), dan kan de betrokken vereniging van werknemers een beroep doen op de Geschillencommissie Fusiegedragsregels.

Aanvangstijdstip klachttermijn geschillenprocedure/bemiddelingsregeling:
Geschillen over de niet- of niet behoorlijke naleving van de Fusiegedragsregels kunnen door verenigingen van werknemers en fusiepartijen aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie. Onder de oude Fusiegedragsregels bestond onduidelijkheid over het moment waarop de termijn waarbinnen een geschil aanhangig moest worden gemaakt. Onder de Fusiegedragsregels 2015 geldt dat het schriftelijk verzoek moet worden ingediend binnen een termijn eindigende een maand na openbaarmaking door of namens een of meer bij de totstandbrenging van de fusie betrokken partijen dat de fusie al dan niet doorgang vindt. De termijn voor indiening van klachten wordt verlengd om te bevorderen dat verschillende (veronderstelde) schendingen van de Fusiegedragsregels door dezelfde fusiepartijen en met betrekking tot dezelfde fusie zoveel mogelijk in één klacht kunnen worden ingebracht. De openbaarmaking van het feit dat de fusie al dan niet doorgang vindt kan op verschillende manieren geschieden, onder andere door een persbericht, een niet aan geheimhouding onderworpen mededeling aan de in de onderneming werkzame personen of een bericht aan de betrokken vereniging(en) van werknemers door of namens één of beide fuserende partijen. Indien er geen sprake is van een openbare bekendmaking dat de fusie al dan niet doorgang vindt, eindigt de klachttermijn een maand na het moment waarop de vereniging(en) van werknemers op enige andere wijze kennis zou(den) hebben kunnen nemen van (het al dan niet doorgaan van) de fusie. Alle klachten die voor dat moment worden ingediend, zijn tijdig ingediend.

Indien geschillen ontstaan, kan het zinvol blijken als partijen gebruik kunnen maken van een bemiddelingsregeling. Het staat de voorzitter van de Geschillencommissie thans vrij om in overleg met partijen een bemiddelingspoging te (doen) ondernemen. Ook staat het elk der partijen (al dan niet gezamenlijk) vrij om bij een (dreigend) geschil de voorzitter van de Geschillencommissie om bemiddeling te vragen

Conclusie:
De Fusiegedragsregels 2015 kennen een uitgebreidere werkingssfeer en zullen dus eerder dan voorheen van toepassing zijn. Iets om in de fusie- en overnamepraktijk rekening mee te houden.

Peter-Jan Hopmans

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen