Home > Leisure & Hospitality > Hotelhouder aansprakelijk voor diefstal fietsen?
Hotelhouder aansprakelijk voor diefstal fietsen?

Hotelhouder aansprakelijk voor diefstal fietsen?

Hotelgasten nemen vaak de nodige zaken mee naar het hotel waar zij verblijven. Gasten die speciaal met het oog op de (race)fietsmogelijkheden in de nabije omgeving in een hotel verblijven, zullen daarbij bovendien hun (ren)fietsuitrusting bij zich hebben. Ook in de zaak die voor het Gerechtshof Amsterdam d.d. 22 juli 2014 speelde was dit het geval. Lees meer.

Twee gasten hadden een kamer geboekt in het hotel van de hotelhouder in het weekend van 16 tot en met 18 april 2010. Zij brachten ieder hun eigen renfiets mee.  Op het hotelterrein was een (deels) afgesloten fietsenstaling aanwezig, waarbij één zijde van de stalling via een zichtbaar lage muur (eenvoudig) toegankelijk was van buitenaf. Bordjes op het terrein kondigden aan dat het stallen van een voertuig, fiets of motor voor eigen risico is. Het was bovendien toegestaan om meegebrachte fietsen in het hotel op de eigen kamer te plaatsen. De twee hotelgasten stalden hun renfietsen evenwel in de fietsenstalling waarna hun fietsen s nachts werden ontvreemd.

In de procedure die tot het arrest van het Gerechtshof leidde, stelden de twee hotelgasten de hotelhouder aansprakelijk voor de diefstal van hun fietsen. Zij voerden daartoe aan dat de hotelhouder een overeenkomst tot bewaarneming met hen had gesloten en daarom gehouden was om de gestalde fietsen terug te geven (7:609 BW). Nu de fietsen waren gestolen tijdens de bewaarneming, zou de hotelhouder hiervoor aansprakelijk zijn.

De kantonrechter volgde in eerste aanleg het betoog van de hotelgasten, maar het Gerechtshof maakt hier korte metten mee. Cruciaal bij deze verschillende beoordeling was de vraag of de plek waar de fietsen werden gestald heeft te gelden als “in het hotel”. Alleen indien de zaken “in het hotel zijn meegebracht”, is de hotelhouder immers aansprakelijk voor beschadiging of verlies van die zaken (zie artikel 7:609 BW). De kantonrechter oordeelde dat de fietsenstalling op het terrein van het hotel heeft et gelden als “in het hotel” vanwege foto’s van de situatie ter plaatse (NB. deze zijn niet aan de uitspraak gehecht zodat daarvan geen kennisgenomen kan worden) en het feit dat de hotelhouder de stalling had aangeduid als “fietsenstalling”.

Het Gerechtshof oordeelt evenwel dat de wetgever de aansprakelijk voor verlies of beschadiging van zaken die “in het hotel zijn meegebracht, aldus bedoeld heeft dat deze niet ziet op zaken die worden meegebracht naar ruimtes die “(betrekkelijk eenvoudig) voor derden toegankelijk” zijn. Omdat voor de hotelgasten kenbaar was dat de stalling aan één zijde een relatief laag muurtje had, hadden zij (moeten) constateren dat het een deels open – en dus niet geheel afsluitbare – ruimte betrof. De hotelhouder is dan ook niet aansprakelijk voor de diefstal van de fietsen en de daardoor ontstane schade (artikel 7:609 BW).

Charlotte Raaimakers, advocaat Leisure & Hospitality

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen