Home > Onderwijs > Arbitragecommissie samenwerkingsverbanden passend onderwijs van start
Arbitragecommissie samenwerkingsverbanden passend onderwijs van start

Arbitragecommissie samenwerkingsverbanden passend onderwijs van start

De Landelijke Arbitragecommissie Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs is op 4 april 2013geïnstalleerd en officieel van start gegaan. Deze commissie moet geschillen tussen schoolbesturen en samenwerkingsverbanden op het gebied van passend onderwijs beslechten. De Arbitragecommissie beslecht geschillen tussen scholen en de samenwerkingsverbanden passend onderwijs waarin zij deelnemen, die betrekking hebben op: (i) de statuten (in de oprichtingsfase); (ii) de onderlinge verhoudingen; (iii) het beleid ten aanzien van de extra ondersteuning en (iv) de (verdeling van de) bekostiging daarvan.

De Landelijke Arbitragecommissie Samenwerkingsverbanden passend onderwijs heeft geen wettelijke basis, maar vloeit voort uit de motie-Backer (D66) c.s., die tijdens de behandeling van de Wet passend onderwijs in de Eerste Kamer is aangenomen (zie mijn bijdrage van 7 november 2012).

De arbitragevoorziening wordt ingericht zonder wettelijke basis, omdat een wettelijk traject volgens de staatssecretaris veel tijd kost en niet noodzakelijk is. Wel heeft het kabinet toegezegd te gaan stimuleren dat alle samenwerkingsverbanden in hun statuten vastleggen dat eventuele geschillen worden voorgelegd aan de landelijke arbitragecommissie. De sectororganisaties hebben hiervoor een modelpassage voor de statuten ontwikkeld. Samenwerkingsverbanden kunnen hierbij kiezen uit een variant waarin wel of geen mediation is opgenomen voorafgaand aan de arbitrage.

Indien het samenwerkingsverband al is opgericht – dit kan nog tot 1 november 2013 – kan het voorkomen dat hierin nog niet de verwijzing naar de landelijke arbitragevoorziening is opgenomen. In dat geval is een statutenwijziging niet noodzakelijk maar kan dit worden opgelost middels een reglement dat door alle bij het samenwerkingsverband aangeslotenen wordt geaccordeerd in een vergadering van het daartoe bevoegde orgaan van het samenwerkingsverband. De staatssecretaris heeft aangegeven dat als blijkt dat de samenwerkingsverbanden deze modelpassage niet gebruiken, alsnog zal worden overgegaan tot wetgeving.

Heeft u behoefte aan nadere voorlichting of begeleiding bij de voorbereiding van uw deelname aan een samenwerkingsverband of bij het opstellen van de statuten daarvoor dan ben ik u graag van dienst.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen