Home > Mededingingsrecht & Staatssteun > Verscherpt toezichtregime NMa op fusies en overnames in de zorgsector blijft van kracht
Verscherpt toezichtregime NMa op fusies en overnames in de zorgsector blijft van kracht

Verscherpt toezichtregime NMa op fusies en overnames in de zorgsector blijft van kracht

Ondernemingen die een overname, fusie of volwaardige joint-venture (zogenaamde concentraties) tot stand willen brengen moeten hun voornemen daartoe melden bij de NMa indien hun omzetten (wettelijk) bepaalde omzetdrempels overschrijden. De NMa onthoudt goedkeuring voor concentraties indien daardoor mededingingsbezwaren ontstaan met name indien een economische machtspositie wordt versterkt of tot stand komt.

Sinds 1 januari 2008 worden fusies en overnames in de zorgsector onderworpen aan verschept toezicht door de NMa. In het besluit tijdelijke verruiming van het toepassingsbereik van het concentratietoezicht (het besluit) van 6 december 2007 is namelijk bepaald dat voor zorgondernemingen lagere omzetdrempels gelden. Aanvankelijk zou dit verscherpte regime vervallen per 1 januari 2013. Na evaluatie van het besluit, heeft de minister van EL&I echter besloten dat de lagere omzetdrempels tot 1 januari 2018 van kracht blijven.

De verlaging van de drempelwaarden in de zorgsector was volgens de minister toentertijd noodzakelijk omdat (met name) langdurige zorg veelal wordt aangeboden op lokale markten, waardoor zorgondernemingen ondanks een relatief lage omzet kunnen beschikken over een hoog marktaandeel (en mogelijk dus een economische machtspositie). Uit de evaluatie van het besluit is volgens de Minister van EL&I naar voren gekomen dat verlaging van de omzetdrempels heeft geleid tot het meldingsplichtig worden van een aanzienlijk aantal concentraties dat vanuit mededingingsoogpunt (potentieel) problematisch waren. Aangezien de verlaging van de omzetdrempels de NMa in staat heeft gesteld om meer concentraties van zorgaanbieders te toetsen en (indien nodig) te voorkomen, bestaat er voor de Minister van EL&I aanleiding om de tijdelijke verlaging van de drempelwaarden met vijf jaar te verlengen.

Kortom, tot in ieder geval 1 januari 2018 moeten ondernemingen die met zorgactiviteiten een omzet behalen van ten minste EUR 5,5 miljoen hun voorgenomen concentraties melden bij de NMa als zij een gezamenlijke omzet hebben van meer dan EUR 55 miljoen, en ten minste twee van de betrokken partijen een omzet hebben van meer dan EUR 10 miljoen afzonderlijk.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen