Home > Flex-BV > Flex-weetje 25: overgangsrecht
Flex-weetje 25: overgangsrecht

Flex-weetje 25: overgangsrecht

De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwe wetgeving die de B.V. aanzienlijk flexibeler zal maken (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). Dit wetsvoorstel zal op 1 oktober 2012 in werking treden.

Reden voor ons om u alvast voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving en wekelijks een zgn. “Flex-weetje” op onze kennispagina’s te publiceren.

Overgangsrecht
Wist u dat onder het nieuwe B.V.-recht:

Rekening moet worden gehouden met (regels van) overgangsrecht.

Toelichting
Het nieuwe BV recht heeft directe werking: alle wijzigingen die de wet brengt ten opzichte van het geldende recht gelden direct per de datum van inwerkingtreding. Voor wat betreft de geldigheid van besluiten of rechtshandelingen, en de regels omtrent aansprakelijkheid geldt eveneens directe werking.

Ten aanzien van enkele bepalingen is directe werking niet zonder meer mogelijk, en worden bijzondere regels van overgangsrecht gegeven. De invoering van het begrip ‘vergaderrechten’ is een voorbeeld daarvan. Het toekennen van de vergaderrechten geschiedt, zie Flex-weetje 23, op basis van een bepaling in de statuten. De wet verplicht vennootschappen met houders van zogenaamde bewilligde certificaten, dat wil zeggen certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, om bij de eerstvolgende statutenwijziging na de inwerkingtreding, doch uiterlijk vijf jaar daarna, de vergaderrechten in de statuten op te nemen. Het bestuur is verplicht, binnen één jaar na inwerkingtreding van de wet de bewilligde certificaathouders in te schrijven in het aandeelhoudersregister. De houders van ‘bewilligde’ certificaten kunnen hun rechten jegens de vennootschap pas uitoefenen indien zij als vergadergerechtigden zijn ingeschreven in het aandeelhoudersregister. Houders van bewilligde certificaten kunnen aan het bestuur verzoeken om inschrijving als vergadergerechtigde. Indien het bestuur de inschrijving weigert omdat het meent dat de betreffende certificaathouders geen aanspraak hebben op vergaderrechten, kunnen de certificaathouders zich wenden tot de rechter.

Zoals gemeld in Flex-weetje 15 dienen de statuten te voorzien in een ontstentenis of beletregeling voor commissarissen. Onmiddellijke statutenwijziging is niet nodig: op grond van het overgangsrecht mogen vennootschappen de wijziging doorvoeren bij de eerstvolgende statutenwijziging, maar uiterlijk vijf jaar na inwerkingtreding van de wet.

Ook voor de gewijzigde kapitaalbeschermingsregels (zie Flex-weetjes: 13, 17 en19) geldt de hoofdregel van directe werking. Wel zullen procedures die gestart zijn op het moment van inwerkingtreding moeten worden afgerond. Zo wordt een op het moment van inwerkingtreding lopende verzetstermijn bij kapitaalvermindering niet onderbroken of gestopt. Ook indien op het moment van inwerkingtreding een goedkeuring is gevraagd voor een verkrijging waarop de Nachgründung van toepassing is, dient de procedure te worden afgemaakt volgens de regels van het dan inmiddels vervallen artikel.

Indien de directe werking tot gevolg heeft dat aan ingestelde vorderingen tot vernietiging van transacties, door de inwerkingtreding van de wet de rechtsgrond komt te ontvallen, kan de rechter partijen in de gelegenheid stellen hun rechtsvorderingen gedurende de procedure te wijzigen. Indien een rechtshandeling onder het geldende recht nietig is wegens strijd met 2:207c BW, maar tot de inwerkingtreding van de wet door partijen als geldig is beschouwd, kan de nietigheid na het vervallen van dit artikel door de inwerkingtreding van het wet niet meer worden ingeroepen.

———————————
Zowel onze vestiging in Arnhem als onze Nijmeegse vestiging kent specialisten op het gebied van het ondernemingsrecht. Mocht u meer willen weten over de gevolgen van de invoering van de Flex-BV voor uw onderneming, neemt u dan gerust contact op met de sectie ondernemingsrecht notariaat in Arnhem of een van de notarissen in Nijmegen. Op basis van een korte checklist bekijken wij of wijziging van uw statuten noodzakelijk of wenselijk is.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen