Home > Flex-BV > Flex-weetje 23: vergaderrechten van certificaathouders
Flex-weetje 23: vergaderrechten van certificaathouders

Flex-weetje 23: vergaderrechten van certificaathouders

De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwe wetgeving die de B.V. aanzienlijk flexibeler zal maken (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). Dit wetsvoorstel zal op 1 oktober 2012 in werking treden.

Reden voor ons om u alvast voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving en wekelijks een zgn. “Flex-weetje” op onze kennispagina’s te publiceren.

Vergaderrechten van certificaathouders
Wist u dat onder het nieuwe B.V.-recht:

De vraag of aan certificaathouders vergaderrechten toekomen voortaan beantwoord door de statuten.

Toelichting
De introductie van stemrechtloze aandelen heeft geen gevolgen voor de mogelijkheid van certificering van aandelen. Dit blijft gewoon mogelijk. Wel wordt een einde gemaakt aan het onderscheid wel of niet met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. De vraag of aan certificaathouders vergaderrechten toekomen wordt voortaan beantwoord door de statuten. Hierin kan worden bepaald of het vergaderrecht wel of niet aan de certificaten is verbonden.

De hoofdregel is dat aan de certificaathouders geen vergaderrecht toekomt, tenzij de statuten anders bepalen. Het vergaderrecht kan ook aan houders van bepaalde certificaten worden toegekend en aan houders van andere certificaten worden onthouden. Een statutaire regeling waarbij aan certificaathouders vergaderrecht is toegekend, kan slechts worden gewijzigd met instemming van alle betrokken certificaathouders, tenzij bij het toekennen van het vergaderrecht de bevoegdheid tot wijziging uitdrukkelijk in de statuten is voorbehouden. De statuten kunnen ook bepalen dat het verbinden en ontnemen van het vergaderrecht aan certificaten van aandelen geschiedt door een daartoe bij de statuten bij aangewezen orgaan van de vennootschap. Onder vergaderrecht dient te worden verstaan het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.

———————————
Zowel onze vestiging in Arnhem als onze Nijmeegse vestiging kent specialisten op het gebied van het ondernemingsrecht. Mocht u meer willen weten over de gevolgen van de invoering van de Flex-BV voor uw onderneming, neemt u dan gerust contact op met de sectie ondernemingsrecht notariaat in Arnhem of een van de notarissen in Nijmegen. Op basis van een korte checklist bekijken wij of wijziging van uw statuten noodzakelijk of wenselijk is.

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print
Naar boven scrollen